Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 14.09.1978, Blaðsíða 3

Atuagagdliutit - 14.09.1978, Blaðsíða 3
tø GRØNLANDSPOSTEN årKigssuissoKarfik annonceltssarfigdlo (Kalåtdlit-nunåne): Postbox 39, 3900 NQk. Tlf. 2 10 83. Postgiro 8 85 70. agdlagfiup angmassarfé atausfngornermit tatdlimångorner- mut nal. 9—12 åma 13—17. igdloKarfingmit annoncelinermut tuniussivigssaK kingug- dleK: kingusingnerpåmik mardlungorneK sarKumerfigssaK sapåtip akunera sujorxut- dlugo. akissugssauvdlune årKigssuissoK: Jørgen Fleischer. naKltarfia: Kujatåta na- Kiterivia. Annonceafdeling i Danmark: Harlang &. Toksvig Bladforlag A/S, Dr. Tværgade 30, 1302, København K, tlf. (01)138666. Telgr.adr.: HARFENCO. Annoncechef Børge Bruel. Redaktion i Danmark: Jørgen Holst Jørgensen, Dr. Tværgade 30, 2. sal. 1302, København K, telefon (01) 15 95 91, telex 1 58 05 agpres dk. Redaktion og annonce- afdeling i Grønland: Postbox 39, 3900 NQk. Tlf. 2 10 83. Telex 9 06 31. Postgiro 6 85 70. Åbningstider for kontoret på Sdr. Herrnhutvej: Mandag-fredag kl. 9—12 og 13—17. Indleveringsfrist for lokalannoncer: Senest tirsdag ugen før udgivelse. — Ansvarshavende redaktør: Jørgen Fleischer. Tryk: Sydgrønlands Bogtrykkeri. Siumut nérKulugpoK J. F. Danmarkime partit politikiat pernautaussumik nunavtine partip politikianut suniupoK. uvdlune ki- ngugdlerne Danmarkime politikikut pisimassut agsut Siumut nérKulug- tilerpåt. nunavtinermiut tamarmik piså- ngatigeKåt Siumup atautsimérssu- arnigsså akunerme uvane autdlar- titugssaK. tamatumane isumaKati- gissutiginexartugssat siiniuteKåsa- Kaut åipågo hjemmestyreKalernig- ssamut timgassumik Kinersinigssa- mut. avigsårnigssaK imåinåungitsu- mik sångitdlissutaussugssauvoK. tamåna Siumup sujulerssuissuisa nalungilåt. sujugdlermik EF månalo nålag- kersuissut S-V-it. isumaKarnarpoK Siumup politikianik aulajangiussiv- dluarsimassut sagdliuniaråt tama- tuma avdlångortineKånginigsså a- kerdlerissanut akuerssårnerussu- mik ingerdlatsilernigssamingarnit, tamåna partip sångitdlissutigisaga- luarpagulunit. hovedbestyrelsip u- pernåK iliuseKamera taimailiorniar- nermik takutitsigunarpoK, månalo sujuligtaissugatdlartup OKauserisså taimatutaoK påsissariaKarunarpoK. Moses Olsen oKarpoK: nålagker- suissut S-V-it pivdlugit Jonathan Motzfeldtip oKauserissane nangmi- neK pigai. angut Jonathan Motzfeldtitut f- toK politikikut pitugsimaneKarsi- nåungilaK. naKisimaneKarnane o- KauseKartarniarpoK — åma partip tungånit. ardlagdlit nuånålerérunarput a- vigsårnigssaK pingitsorneKarsinau- jungnaerunarmat. tamåname Siu- mumut MuaKutaussugssåungila«, ki- siånile ungatå issigalugo Siumu- mut Jonathan Motzfeldtimutdlo pit- saunerpåusagunarpoK. tugdligssånik Kanormiåsit pisso- Karumårnerpa tuavinavik nutåmik partiliortoKåsanerdlune? imalunit kisermåjuniåsanerdlune? partimut- dlunitdle atångikaluardlune Jona- than Motzfeldt nunavtfne politiki- me nautsorssutigissariaKardluinar- poK. Det knager i Siumut J. F. Dansk partipolitik har nu for første gang fået indflydelse på grønlandsk partipolitik. De seneste politiske begivenheder i Danmark har fået Siumut til at knage stærkt. Med stor spænding imødeser he- le Grønland Siumut landsmødet, som starter i denne uge. Hvad man bliver enige om på dette møde kan få størst betydning for hjemmesty- revalget næste år. Et brud er en al- vorlig åreladning. Det ved Siumut ledelsen. Først EF og nu S-V-regeringen. Det ser ud til, at Siumuts hårde kerne vil foretrække at holde par- tilinien ren frem for en mere kom- promisløs holdning, selv om det vil betyde svækkelse af partiet. - Hovedbestyrelsens handling i for- året tyder på det. Og det gør den midlertidige formands udtalelse også. Moses Olsen sagde: Siumut har ikke noget at gøre med Motz- feldts udtalelser om S-V-regerin- gen. Man kan ikke holde en mand som Jonathan Motzfeldt i stramme poli- tiske tøjler. Han vil udtale sig ubundet - også på partiets vegne. Der er allerede mange, som fry- der sig ved tanken om det næsten uundgåelige brud. Det vil nemlig ikke gavne Siumut. Men i det lange løb er det nok det bedste både for Siumut og Jonathan Motzfeldt. Hvad bliver det næste skridt? - Et nyt parti i huj og hast? Eller en løsgængertilværelse? Men også som det sidste må man i allerhøje- ste grad regne med Jonathan Motzfeldt. mardlungorpat landsråde naggåmik atautsimflfsaoK mardlungorpat septemberip 19- iåne landsrådip ukiåkut atautsi- minine autdlarnisavå. oKalugtua- rissaunermo tamåna malungnau- teKartugssauvoK, tåssame naggå- mik landsråde atautsimisaoK. tugdlianik atautsimmerme lands- tingimik ateKalersimåsaoK. OKaluserissagssatut sujunersutit 43-uput? aperKuteKautitdlo arfi- nigdlit tåkusimåput. atautsimmerup angmarneKarér- neratigut OKaluserissagssanutdlo tungassunik navsuiauteKarérnikut sulivfeKarfingnit kåtuvfingnitdlo åssiglngitsunit nalunaerutit nav- suiautitdlo sangmineKåsåput. tau- va ilaussortat sujunersutait oKa- luserineKalisåput. OKalOserissagssat åssigingitsut amerdlaKaut, pingårnerssarisagu- narpåtdlo nangminerssorneruler- nigssaK — sordlume åma sujorna taimåisimassoK. OKaluserissagssatut sujunersu- me agdlagsimassut ilagait nangminerssornerulernigssap i- nungnit taississutigineKarnigsså, Kalåtdlit-nunåne landstingimut kommunalbesiyrelsinutdlo Kiner- sinigssamik nalunaerut sujunig- ssamilc nangminerssornerulernig- ssame sujulerssuinigssaK. åmåtaoK KGH pivdlugo isuma- liutigssissut OKatdlisigineKåsaoK — sordlo åma Kalåtdlit-nunåne inussutigssarsiornikut pissutsit taima pineKåsassut. sujunersutit ilagåt nalugtarfilianik sanaortor- nigssaK. sorunamilo: imigagssaK OKatdlisigineKåsaoK. Sidste landsrådssamling begynder tirsdag den 19. Tirsdag den 19. september starter Landsrådets efterårssamling. Den bliver historisk, for det bliver det sidste landsrådsmøde overhove- det. - Næste gang hedder det Landstinget. På forslaget til dagsordenen er der 43 punkter, og der er indkom- met seks forespørgsler. Efter mødets åbning og rede- gørelse for dagsordenen bliver der beretninger og redegørelser fra de forskellige institutioner og or- ganisationer. Derefter behandles forslagene fra landsrådsmedlem- merne. Der er mange forskellige ting på dagsordenen, og det væsentlig- ste vil nok være - i lighed med sidste år - debatten om det kom- mende hjemmestyre. På dagsordenen står bl. a. for- slag 'til lov for Grønland om af- holdelse af folkeafstemning om indførelse af hjemmestyre, be- kendtgørelse om valg til de grøn- landske 'kommunalbestyrelser og Grønlands Landsting og drøftelse af den fremtidige administration under hjemmestyret. Betænkningen vedrørende KGH skal også drøftes - det samme skal erhvervsforholdene i Grønland. - Der er et forslag om opførelse af svømmehaller. Og selvfølgelig: - Drøftelse af spiritusspørgsmålet i Grønland. En bedre styring af uddannel- serne står også på dagsordenen, og der er forslag om, at der gives undervisning i 9. og 10. klasserne i bygderne. GOF's virksomhed i Grønland skal til generel drøftel- se, der er forslag om begrænsning eller standsning af hobbyprægede ekspeditioner i Grønland - lige- som motorcykkler også har fået et punkt på dagsordenen. Og så er der landskassens regn- skaber for 1977 og budgettet for 1979. Under forespørgsler er bl. a., hvilke fordele det vil være for Grønland 'at få sin egen møntsort under hjemmestyret - og om hvor stor en andel af de samlede inve- steringsbeløb, der alene er tilfal- det Godthåb (Nuuk) kommune si- den 1971. mh. ATUAGAGDLIUTINE annoncelfgit Landsrådets efterårssamling 1978 bliver den sidste. Fremover vil det være landstinget, der mødes. Billedet stammer fra en efterårssamling for et par år siden. iliniartitaunerup pitsaunerussu- mik aKuneKarnigsså oKaluseri- ssagssanut ilauvoK, sujunersutigi- neKarpordlo nunaKarfingne 9. klasseKalerdlunilo 10. klasseKa- lernigsså, GOF-ip Kalåtdlit-nunå- ne atunera atautsimut issigalugo OKatdlisigineKåsaoK, åmalo Kalåt- dlit-nunåne ilisimassagssarsior- tarnerit sukisaersautåinartut itut kigdlilivigineKarnigssait sujiiner- sutigineKardlune. motorcykelit atugaunerat åmå- taoK OKatdlisigssatut ingmikorti- neKarsimavoK. landskassip 1977-ime nautsor-- ssutai 1979-imilo aningaussartuti- giumågagssat OKatdlisigssatut mi- ningneKåsångitdlat. aperKuteKautine sangmineKar- tugssat ilagait Kalåtdlit-nunåt n?ngminerssornerUlerdlune nang- minerissaminik aningaussaKalisa- galuarpat tamåna sumut iluaKu- taujumårnersoK, åmalo 1971-imit måna tikitdlugo Kalåtdlit-nunå- nut aningaussalTssutaussartut ilait KanoK amerdlatigissut Nup kom- muniala pisimanerai. mh. puissit amtnik akitsorterineK sisamångornerme 28. september KGH Københavnime puissit a- minik akitsorterussisitsisaoK. tu- niniarneKåsåput natserssuit amé suliarineKångitsut 24.600 natsitdlo amé suliarineKångitsut 2.500, a- kitscrterussisitsineK pisaoK Lan- gagervej 60-ime Glcstrupimitu- me nal. 13,30. nugkuvtt Bikuben tiOHtttigtsavat Hér De flytter, flytter Bikuben med @ Bikuben

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.