Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 14.09.1978, Blaðsíða 3

Atuagagdliutit - 14.09.1978, Blaðsíða 3
 GRØN LANDSPOSTEN årKigssuissoKarfik annoncelissarfigdlo (Kalåtdlit-nunåne): Postbox 39, 3900 NGk. Tlf. 2 10 83. Postgiro 0 85 70. agdlagfiup angmassarfé atausfngomermit tatdlimångorner- mut nal. 9—12 åma 13—17. igdloKarfingmit annoncelinermut tuniussivigssaK kingug- dleK: kingusingnerpåmik mardlungorneK sarKumerfigssaK sapåtip akunera sujorKut- dlugo. akissugssauvdlune årKigssuisso«: Jørgen Fleischer. naKltarfia: Kujatåta na- Kiterivia. Annonceafdeling i Danmark: Harlang &. Toksvig Bladforlag A/S, Dr. Tværgade 30, 1302, København K, tlf. (01) 13 86 66. Telgr.adr.: HARFENCO. Annoncechef Børge Bruel. Redaktion i Danmark: Jørgen Holst Jørgensen, Dr. Tværgade 30, 2. sal. 1302, København K, telefon (01) 15 95 91, telex 1 58 05 agpres dk. Redaktion og annonce- afdeling i Grønland: Postbox 39, 3900 Nuk. Tlf. 2 10 83. Telex 9 06 31. Postgiro 6 85 70. Åbningstider for kontoret på Sdr. Herrnhutvej: Mandag-fredag kl. 9—12 og 13—17. Indleveringsfrist for lokalannoncer: Senest tirsdag ugen før udgivelse. — Ansvarshavende redaktør: Jørgen Fleischer. Tryk: Sydgrønlands Bogtrykkeri. Siumut nérKulugpoK J. F. Danmarkime partit politikiat pernautaussumik nunavtine partip politikianut suniupoK. uvdlune ki- ngugdlerne Danmarkime politikikut pisimassut agsut Siumut nérxulug- tilerpåt. nunavtinermiut tamarmik piså- ngatigeKåt Siumup atautsimérssu- arnigsså akunerme uvane autdlar- titugssax. tamatumane isumaxati- glssutiginexartugssat suniutexåsa- xaut åipågo hjemmestyrexalernig- ssamut tungassumik xinersinigssa- mut. avigsårnigssax imåinåungitsu- mik sångitdlissutaussugssauvox. tamåna Siumup sujulerssuissuisa nalungilåt. sujugdlermik EF månalo nålag- kersuissut S-V-it. isumaxarnarpox Siumup politikianik aulajangiussiv- dluarsimassut sagdliuniaråt tama- tuma avdlångortinexånginigsså a- kerdlerissanut akuerssårnerussu- mik ingerdlatsilernigssamingarnit, tamåna partip sångitdllssutiglsaga- luarpaguluntt. hovedbestyrelsip u- pernåx iliusexarnera taimailiorniar- nermik takutitsigunarpox, månalo sujuligtaissugatdlartup oxauserisså taimatutaox påsissariaxarunarpox. Moses Olsen oxarpox: nålagker- suissut S-V-it pivdlugit Jonathan Motzfeldtip oxauserissane nangmi- nex pigai. angut Jonathan Motzfeldtitut f- tox politikikut pitugsimanexarsi- nåungilax. naxisimanexarnane o- xausexartarniarpox — åma partip tungånit. ardlagdlit nuånålerérunarput a- vigsårnigssax pmgitsornexarslnau- jungnaerunarmat. tamåname Siu- mumut iluaxutaussugssåungilax, ki- siånile ungatå issigalugo Siumu- mut Jonathan Motzfeldtimutdlo pit- saunerpåusagunarpox. tugdligssånik xanormiåsit pisso- xarumårnerpa tuavlnavik nutåmik partiliortoxåsanerdlune? imalunit kisermåjuniåsanerdlune? partlmut- dlunltdle atånglkaluardlune Jona- than Motzfeldt nunavtine politiki- me nautsorssutigissariaxardluinar- pox. Det knager i Siumut J. F. Dansk partipolitik har nu for første gang fået indflydelse på grønlandsk partipolitik. De seneste politiske begivenheder i Danmark har fået Siumut til at knage stærkt. Med stor spænding imødeser he- le Grønland Siumut landsmødet, som starter i denne uge. Flvad man bliver enige om på dette møde kan få størst betydning for hjemmesty- revalget næste år. Et brud er en al- vorlig åreladning. Det ved Siumut ledelsen. Først EF og nu S-V-regeringen. Det ser ud til, at Siumuts hårde kerne vil foretrække at holde par- tilinien ren frem for en mere kom- promisløs holdning, selv om det vil betyde svækkelse af partiet. - Hovedbestyrelsens handling i for- året tyder på det. Og det gør den mardlungorpat landsråde naggåmik atautsirmlisaoK midlertidige formands udtalelse også. Moses Olsen sagde: Siumut har ikke noget at gøre med Motz- feldts udtalelser om S-V-regerin- gen. Man kan ikke holde en mand som Jonathan Motzfeldt i stramme poli- tiske tøjler. Han vil udtale sig ubundet - også på partiets vegne. Der er allerede mange, som fry- der sig ved tanken om det næsten uundgåelige brud. Det vil nemlig ikke gavne Siumut. Men i det lange løb er det nok det bedste både for Siumut og Jonathan Motzfeldt. Hvad bliver det næste skridt? - Et nyt parti i huj og hast? Eller en løsgængertilværelse? Men også som det sidste må man i allerhøje- ste grad regne med Jonathan Motzfeldt. mardlungorpat septemberip 19- iåne landsrådip ukiakut atautsi- minino autdlarnfsavå. oxalugtua- rissaunermo tamåna malungnau- teKartugssauvoK. tåssame naggå- mik landsråde atautsimisaoK. tugdlianik atautsimlnerme lands- tingimik atexalersimåsaox. oxaluserissagssatut sujunersutit 43-uput> aperxutexautitdlo arfi- nigdlit tåkusimåput. atautsimlnerup angmarnexarér- neratigut oxaluserissagssanutdlo tungassunik navsuiauteKarérnikut sulivfexarfingnit kåtuvfingnitdlo åssiglngitsunit nalunaerutit nav- suiautitdlo sangminexåsåput. tau- va ilaussortat sujunersutait oxa- luserinexalisåput. oxaluserissagssat åssigingitsut amerdlaxaut, pingårnerssarisagu- narpåtdlo nangminerssorneruler- nigssax — sordlume åma sujorna taimåisimassox. oxaluserissagssatut sujunersu- me agdlagsimassut ilagait nangminerssornerulernigssap i- nungnit taississutiginexarnigsså, Kalåtdlit-nunåne landstingimut kommunalbestyrelsinutdlo xiner- sinigssamik nalunaerut sujunig- ssamilc nangminerssornerulernig- ssame sujulerssuinigssax. åmåtaox KGH pivdlugo isuma- liutigssissut oxatdlisiginexåsaox — sordlo åma Kalåtdlit-nunåne inussutigssarsiornikut pissutsit taima pinexåsassut. sujunersutit ilagåt nalugtarfilianik sanaortor- nigssax. sårunamilo: imigagssax oxatdlisiginexåsaox. Sidste landsrådssamling begynder tirsdag den 19. Tirsdag den 19. september starter Landsrådets efterårssamling. Den bliver historisk, for det bliver det sidste landsrådsmøde overhove- det. - Næste gang hedder det Landstinget. På forslaget til dagsordenen er der 43 punkter, og der er indkom- met seks forespørgsler. Efter mødets åbning og rede- gørelse for dagsordenen bliver der beretninger og redegørelser fra de forskellige institutioner og or- ganisationer. Derefter behandles forslagene fra landsrådsmedlem- merne. Der er mange forskellige ting på dagsordenen, og det væsentlig- ste vil nok være - i lighed med sidste år - debatten om det kom- mende hjemmestyre. På dagsordenen står bl. a. for- slag til lov for Grønland om af- holdelse af folkeafstemning om indførelse af hjemmestyre, be- kendtgørelse om valg til de grøn- landske kommunalbestyrelser og Grønlands Landsting og drøftelse af den fremtidige administration under hjemmestyret. Betænkningen vedrørende KGH skal også drøftes - det samme skal erhvervsforholdene i Grønland. - Der er et forslag om opførelse af svømmehaller. Og selvfølgelig: - Drøftelse af spiritusspørgsmålet i Grønland. En bedre styring af uddannel- serne står også på dagsordenen, og der er forslag om, at der gives undervisning i 9. og 10. klasserne i bygderne. GOF’s virksomhed i Grønland skal til generel drøftel- se, der er forslag om begrænsning eller standsning af hobbyprægede ekspeditioner i Grønland - lige- som motorcykkler også har fået et punkt på dagsordenen. Og så er der landskassens regn- skaber for 1977 og budgettet for 1979. Under forespørgsler er bl. a., hvilke fordele det vil være for Grønland at få sin egen møntsort under hjemmestyret - og om hvor stor en andel af de samlede inve- steringsbeløb, der alene er tilfal- det Godthåb (Nuuk) kommune si- den 1971. rnh. ATUAGAGDLIUTINE annoncelfgit Landsrådets efterårssamling 1978 bliver den sidste. Fremover vil det være landstinget, der mødes. Billedet stammer fra en efterårssamling for et par år siden. iliniartitaunerup pitsaunerussu- mik axunexarnigsså oxaluseri- ssagssanut ilauvox, sujunersutigi- nexarpordlo nunaxarfingne 9. klassexalerdlunilo 10. klassexa- lernigsså. GOF-ip Kalåtdlit-nunå- ne atunera atautsimut issigalugo oxatdlisiginexåsaox, åmalo Kalat- dlit-nunåne ilisimassagssarsior- tarnerit sukisaersautåinartut itut kigdliliviginexarnigssait sujuner- sutiginexardlune. motorcykelit atugaunerat åmå- taox oxatdlisigssatut ingmikorti- nexarsimavox. landskassip 1977-ime nautsor-- ssutai 1979-imilo aningaussartuti- giumågagssat oxatdlisigssatut mi- ningnexåsångitdlat. aperxutexautine sangminexar- tugssat ilagait Kalåtdlit-nunåt n? ngminerssornerulerdlune nang- minerissaminik aningaussaxalisa- galuarpat tamåna sumut iluaxu- taujumårnersox, åmalo 1971-imit måna tikitdlugo Kalåtdlit-nunå- nut aningaussalissutaussartut ilait xanox amerdlatigissut Nup kom- muniala pisimanerai. mh. puissit ammik akitso rterineK sisamångornerme 28. september KGH Københavnime puissit a- minik akitsorterussisitstsaox. tu- niniarnexåsåput natserssuit amé suliarinexångitsut 24.600 natsitdlo amé suliarinexångitsut 2.500. a- kitscrterussisitsinex pisaox Lan- gagervej 60-ime Glcstrupimitu- me nal. 13,30. nugkuvit Bikuben noHUtigisuvat Når De flytter, flytter Bikuben med @ Bikuben 3

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.