Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 14.09.1978, Blaðsíða 29

Atuagagdliutit - 14.09.1978, Blaðsíða 29
atuartartut agdlagait. læserne skriver Dilettantisk og fejlbehæftet infor- mation før spiritusafstemningen? I AG, der udkom den 17. august havde Anders Nilsson et fremra- gende forslag til en spiritusord- ning. I mdledningsafsnittet til læ- serbrevet retter Anders Nilsson dog et kraftigt angreb på perso- nalet i Arbejds- og Socialdirekto- ratet, der havde ansvaret for in- formationen forud for folkeaf- stemningen om spiritus, for at have løst opgaven uprofessionelt og inkompetent. På baggrund af et så kraftigt angreb skal jeg bede Anders Nilsson om at dokumente- re Sine påstande, måsike i form af fremlæggelse af eksempler, der efter hans 'mening kan karakteri- seres som en „dilettantisk og fejl- behæftet" information. Med venlig hilsen Jakob Janussen. Svar: ARBEJDS- OG SOCIAL- DIREKTORATET SKØNNEDE KONSEKVENSERNE AF ET SPIRITUSFORBUD 160 MILL. KRONER GALT Jeg skrev at spiritusafstemningen ¦var dilettantisk og fejlbehæftet, og jeg vil gerne dokumentere disse påstande ved at gå tilbage dels til et interview i Grønlands Radioavis, hvor direktøren for Arbejds- og Socialdirektoratet, Mogens Berthelsen, blev intervie- wet om virkningerne af et even- tuelt spiritusforbud i lægelig hen- seende, i kriminalretslig henseen- de, i social henseende og i økono- misk henseende. Dels til den pje- ce. ASD udgav før valget. Interviewet, som det formede slig, kom hovedsageligt til at dreje sig om de økonomiske kvenser af et forbdd. konse- Vi fik i interiewet at 'vide, at et 'forbud vil koste KGH 40 millio- ner kroner - det nævnes ganske vist, at en del af pengene kan på- regnes at komime ind igen ved en omlægning af forbruget til andre varegrupper, men her sættes der ingen tal på. Et forbud vil desuden koste Landskassen omkring 60 millio- ner kroner. lait vil et forbud ko- ste 100 millioner kroner! Derefter fik vi at vide, at et forbud vil give arbejdsløshed. Der er 400 beskæftigede inden for ho- tel- og restaurationsbranchen, og et forbud vil efter oplysninger fra branchens egne medlemmer med- føre, at 80 %> af de ansatte vil bli- ve arbejdsløse! Det var den samme branches egne medlemmer, der i efteråret 1977 annoncerede en række ho- — Vi når at drikke fem øl, hvis vi går hjem at tage en taxa . . . — pisuinaruvta imiårKat tatdtimat avKutåne imlsavavut avKutånut ImiårKat pingasut nalinge akiliutiglsavavut det koster kun tre taxaruvta aningaussaKarniarnerup tungåtigut navsuiautit tåssauginarajugtarput piu- massaK piniardlugo såkut kussanarnerussut (B. A. Cardi). Økonomiske redegørelser er ofte blot en finere måde at få sin vilje på. (B. A. Cardi). Resultat af undersøgelse i Melvillebugten 1 den periode kort efter spildet, hvor GF's undersøgelsesskib ADOLF JENSEN opholdt sig i Mel- villebugten, blev der indsamlet prøver af bl.a. vand, fisk og plankton med henblik på at undersøge olieforureningen Der blev også dagligt indsamlet prøver af olie fra havet for gennem gradvise ke- miske ændringer af denne at undersøge oliens videre skæbne, bl.a. omfanget af fordampningen. Alle disse prøver blev efter hjemkomsten sendt til analyse på forskellige laboratorier i ind- og ud- land, og resultatet af disse analyser er modtaget. Der er ligeledes udført forsøg med prøver ind- samlet i Melvillebugten for at undersøge om bakterier i dette område er i stand til at nedbryde den spildte olie. Resultaterne af de nævnte analyser og forsøg vurderes for øjeblikket, hvor en rapport er ved at blive færdiggjort, således som det omtales senere. Nogen tid efter spildet blev (Jer tilsendt GF olieforurenede skind af sæler fanget forskellige steder på strækningen Thule-Godhavn. Der er i alt modtaget skind af 17 sæler. Olien fra disse sæler blev analyseret for at afgøre, om den stammede fra P OTOMAC's tank Analyserne viser, at olien fra de 2 fangne sæler (fra MordussaK og KuvdlorssuaK) er helt identisk med den spildte olie. For 5 andre sæler gælder, at olien ligner den spildte olie så meget, at det ikke kan afvises, at den stammer fra spildet. Olien fra 2 andre sæler ligner ikke den spildte olie. Ud af de 17 tilsendte sæler var 7, hvor man ved modtagelsen på GF ikke kunne finde spor af olie. Skindene var dog noget misfarvet, gullige, men da de som de øvrige skind blev leveret med påsiddende spæk, kan det være misfarv- ning fra den udsivende tran. Den gullige misfarvning kan under de forhåndenværende omstændig- heder have givet mistanke om, at det var olieforurenede sæler. Een sæl er endnu ikke undersøgt. Af negle af sælerne blev hårlaget og den underliggende hud (især fra ryggen) af de olieforurene- de skindpartier undersøgt mikroskopisk, men intet unormalt kunne ses. Mens ADOLF JENSEN opholdt sig i Melvillebugten, blev der samtidig foretaget undersøgelser af 4 videnskabsmænd fra USA. På stedet aftaltes en vis koordinering af undersøgelserne, således at disse i høj grad kan supplere hinanden. Det er d erfor besluttet dels at sammenligne analyseresul- taterne og dels at udgive en samlet rapport om de videnskabelige undersøgelser omkring spildet. Der er i den forbindelse afholdt flere møder mellem GF og National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Denne rapport, der især i kapitlerne om de kemiske analyser bliver om- fangsrig, vil foreligge på engelsk i løbet af efteråret 1978, og GF påregner til den tid at udarbejdet resumé af rapporten. H. LASSEN, landshøvding tefller og knejper til salg, fordi Landsrådets spiritusrestriktioner ville kvæle branchen! - Så naiv har man lov at være som embeds- 'mand, at man tager den slags op- lysninger for deres pålydende. For egen regning anslog ar- bejds- og socialdirektøren deref- ter, at det ville give arbejdsløshed i de butikker, der forhandler spi- ritus. Det blev udtrykt således: - „Så er der nogen ansatte 1 detail- leddet, og det er her i byen (Nuuk) nok 'noget i retning af fem i snit pr. handlende, det er så spørgs- målet, om der bliver alternative ting - forbrugsvarer - de kan be- skæftige sig med, og så har KGH nogle lastnings- og losningsarbej- dere - det er i mindre omfang, men det er dog nogle, så et par hundrede Skal vi nok regne imed ...." Vi fik med andre ord i intervie- wet at vide, at vi ved et totalfor- bud må vente en arbejdsløshed på 560 arbejdsløse - baseret på bran- chens og socialdirektørens egne oplysninger. Og vi fik at vide, at et forbud vil koste samfundet 100 millioner kroner. Det Skal retfærdigvis tilføjes, at arbejds- og socialdirektøren se- nere i interviewet understreger, at han ikke er økonom. Efter statistikken anvender be- folkningen i Grønland årligt om- kring 200 millioner kroner på spi- ritus. Beløbet fordeler sig således: Indkøb af spiritus fra Danmark ............... 60 mill. KGHs dækningsbidrag .. 40 mill. Udg. til transport og for- handleravance i Grønland (skønsmæssigt ansat) .... 40 mill. Afgift 'bil Landskassen .. 60 mill. Forbrugerne i Grønland vil med andre ord ved et totalforbud få 200 millioner kroner om året at anvende 'til andre ting - hvis Landskassen og KGH ikke er nødt til at hente deres nødvendige ind- tægter hjem på anden 'måde. Det er de naturligvis nødt til. Altså formindskes det beløb, forbruger- ne får til overs ved et forbud med 100 millioner kroner. Men tilbage står, at samfundet ved et forbud vil spare 60 millio- ner kroner, der ellers importeres spiritus for. Og forbrugerne vil få 100 millioner til overs 'til andre ting. - Det er 2.200 kroner om året pr. indbygger i gennemsnit. Hvor arbejds- og socialdirektø- rens opfattelse af den store sam- fundsøkonomi er meget mangel- fuld, der har han til gengæld en forbavsende præcis opfattelse af, at en landsskat vil komme til at koste de højtlønnede flere penge end de lavtlønnede - eller som han udtrykker det: Det er op til de højtlønnede, om de vil vise det samfundssind og den solidaritet, Grønlandsposten onsker at bringe et stort antal læserbre- ve liver uge. Derfor beder vi om, at indsenderne skriver meget kort. Hvis læserbrevene er mere end 200 ord, er redak- tionen i regelen nødt til at for- korte dem. Vi offentliggør ikke anonyme indlæg, men hvis særlige grunde taler for det, kan vi bringe et læserbrev under mærke istedet for navn. Send dit indlæg til: Grøn- landsposten, postbox 39, 3900 Godthåb. der Skal til for at stemme ja til et forbud! Arbejds- og Socialdirektoratets spådom om arbejdsløshed kan bedst karakteriseres ved følgende opdigtede historie: En fiskeskip- per skrev engang til Arbejds- og Socialdirektoratet: „Min kutter er så utæt, at jeg ikke kan fiske, og jeg må konstant have to mand stående ved lænsepuimpen. Skal jeg få kutteren tætnet?" - Han fik følgende svar fra direktoratet: - „Nej, vi synes, du skal lade kutte- ren være som den er, da du el- lers vil sætte to 'mand ud i ar- bejdsløshed". Nu er folk heldigvis ikke så uvi- dende, at ASD's „oplysningskam- pagne" kan have gjort synderlig Skade. Kun på ét punkt har op- lysningerne antagelig haft øde- læggende virkninger på afstem- ningen : ASD skrev i sin pjece, at vælge- ren ville få én stemmeseddel ud- leveret. Og for at ingen skulle være i 'tvivl, havde man afbildet denne ene stemmeseddel. Der kan være god logik i at stemme ja til et forbud og blank til rationering eller omvendt - hvis det bagefter kan ses, at det er sådan, der er stemt. Men når man før optællingen adskiller de to spørgsmål, så ødelægger man valgmaterialet, fordi det nu ikke længere kan ses, om de mange 'blanke stemmer er afgivet i for- bindelse med et ja, et nej, eller blank til det andet spørgsmål. Vælgerne skulle have haft klar besked på, at de to spørgsmål vil- le blive revet fra hinanden før optælligen. Eller allerbedst: Væl- gerne burde have haft to stemme- sedler og én afstemning om ratio- nering. Men ved at misinformere om forløbet af valghandligen har Ar- ¦bejds- og Socialdirektoratet holdt vælgerne for nar og skaffet Landsrådet et afstemningsresultat af en højst tvivlsom pålidelighed. Alt dette i håb om, at interessen fremover først og fremmest vil komme til at samle sig om en ef- fektiv ratioineringsordining. Venlig hilsen Anders Nilsson. de forenede revisionsfirmaer/ statsautoriserede revisorer SAMUEL KLEINSCHM1DTSVEJ 11 . 3900 GODTHÅB BOX 12 . TLF. 21511 TITTUSVEJ 1 . 3911 HOLSTEINSBORG BOX 33 . TLF. 1 44 49 0 £j Internationalt revisionssamarbejde med Touche Ross & Co. 30

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.