Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 14.09.1978, Blaðsíða 21

Atuagagdliutit - 14.09.1978, Blaðsíða 21
Forfatterne i Nord kalotten udgiver seks-sproget antologi &ansa Tiistaina, elokuun 1, påivana Kravet om minoritetslitteratur og udgivelse af seks- sproget antologi blev det foreløbige resultat af for- fattermødet i Nordkalottens forfatterforeninger Minoritetsliitteraturens stilling, det fællesnordiske arbejde og forfat- terens situation var hovedemner for den forfatterkonference, som blev afviklet i Finland i byen Ro- vaniemi d dagene 29. til 31. juli med nordfdnlands forfatterfore- ning (Pohjoisen Kirjalijait) som arrangør. Officielt Under 26. juli 1978 er der i Aktie- selskabs-registeret optaget følgen- de ændringer vedrørende „FRE- DERIKSHAB VANDBYGNINGS- TJENESTE ApS" af Frederikshåb: Under 19. april 1978 er selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn er „HAVFISKESELSKABET MA- NITSOK ApS". Selskabets hjem- sted er Sukkertoppen kommune, Grønland, postadresse: Box 53, Sukkertoppen, Grønland. Selska- bets formål er at drive fiskeri, handel med fiskeprodukter og -materiel samt dermed beslægtet virksomhed. POLITIMESTEREN I GRØNLAND Godthåb, den 30. august 1978 Mødet i Rovaniemi samlede ca. 50 forfattere, gæster og indledere ifra Island, Færøerne, Norge, Sve- rige, Finland, de samiske bosæt- ningsområder samt Grønland. Under åbningen sagde Finlands udenrigsminister Paavo Vayrynen, at 'forfatterens betydning bliver vigtigere og vigtigere, fordi hun eller han har som opgave at for- •tælle os det som offentlige ud- redninger og statistikker aldrig 'kan få fat på. Udenrigsminister Vayrynen gav også udtryk for glæde over, at forfattere med så forskellige baggrund kunne sam- les for at drøfte fælles interesser. PROGRAMMET Programmet bød bl. a. på et fo- redrag-af en svensk forfatter Karl Erik Johansson med titlen „Noget om nordkalottens nyere littera- tur". De samiske forfatteres situa- tion blev forelagt af Marry As- lakdatter Somby, Nordkalottens ! TRÆLASTHANDEI1 litteratur med undertitlen „Det romantiske og det virkelige bille- de" blev diskuteret af deltagerne fra de forskellige lande. Ligeledes blev forfatternes situation i de forskellige lande genstand for indlæg og drøftelse. MEGET ER USANDT Det som er fortalt om Nordkalot- ten er som regel fortalt af andre, sagde forfatteren Hans K. Erik- sen, Nordnorge. Han bemærkede også, at meget af det som er skre- vet gennem tiderne, er ligefrem fejlagtigt. Det, som er sandt, kan fortælles af dem der bor i områ- derne. Gennem livet på stedet får man vinkeligheden frem og litte- raturen skal give menneskene i områderne en identitet som fører til tryghed og selvrespekt. ANERKENDELSE AF SAMISK Den samiske børnebogsforfatter, Marry Aslakdatter Somby, gav i sit foredrag udtryk for nødvendig- heden af at støtte og udvikle den samiske litterattur. I denne sam- menhæng kom hun ind på det sa- miske sprogs vanskelige stilling i de nordiske lande, hvor der bor samer, d.v.s. i Finland, Sverige og Norge. Samerne har en levende mundtlig litterær tradition, som i fremtiden også kan danne grund- lag for en opblomstrende skreven samisk litteratur. Men forudsæt- ningen er, at samerne på nordisk plan, såvel kulturelt som økono- misk, kan få støtte for deres litte- rære virksomhed. Konferencen gav i en udtalelse udtryk for fuld anerkendelse af det samiske sprog på linje med andre sprog i Nor- den. Denne udtalelse vil blive bl. a. sendt til Nordisk Råd. En anden udtalelse gav også ud- tryk for betydningen af 'mere ud- viklet samarbejde i udkantsområ- derne. Gennem indlæg af forfat- terrepræsentanter fra Island, Grønland og Færøerne blev kon- ferencen bekendt med den littera- tur, som i dag skrives i disse lan- Voerbjergvej - 9400 Nørresundby - Telf. 08 - 17 36 77 - 17 31 87 Afd.: Godthåb- Ing. Ole Nielsen-Telf. 2 13 55 </costa\ DEL SOL Luksus rækkehuse På en sydskrånende grund med direkte udsigt over Middelhavet - og med kig til Nordafrika - opføres for tiden et min- dre antal rækkehuse. Husene, der er i andalusisk stil, har bl.a. golfbane og lystbådehavn som naboer. De får skøde på Deres ejendom med det samme, og udover en yderst rimelig pris kan vi tilbyde en favorabel finan- siering. Vi har besigtigelses- rejser med jævne mel- lemrum. Alle oplysninger kan rekvireres uden forbin- dende. EUROLAND £ »Æ3r«D]]jWSENi Statsautoriseret ejendomsmægler Thomas B. Thrigesgade 91 5000 Odense C. Telefon 09 • 13 91 01 P«hjtm««i mr]»!it)*patv» n utrwia*, jo»* jmbjaisnapa «i fcitskigtial« Nord Kttttt IKf8 v«i&*aa Jo t»tua talt***' kaMritw t uwiKkit im iawtlj fea? tasmtø ty«« yht^lwlle i j-firyhmfiile J* "Kf'ite uvaiksi kirtaltiiwjsrfes twtifckit«ii»e» vaalimiaca. Toimiva kulttuuri sidoksissa elinoloihin Pohjoisten aiuyidtm ktrjailljakokøus påatti maaiuintaina laajeillaa vaatimuksiaan ja s;t- malla ttivistiia rive- jaan. Hankrtta, jmika tarkmttikscrta on t.Uut saada yhteinctt antolo- gis iåblmiå k&lottialu- eelta, laajfimdtiin seitsemån kk'liseksi. SamaHa våhetmettiin hanket ta hoitavaa jowkkoa niin, eita se pysfyisi tøravammin kukoontumaan. Kiyiaasa nak$! vjøita *.tten pid^ t&tt&aS- Nyt siita fmitenKirt tuts*? rø- Ustiikir. iaajwijji Sh!u*n suur-mtel la&n «k*t<iA norjan. ruouin. aaa- men, Kfia.Tj*n. iilutnui, ttnfijagrna laiuiUi kielelU PyrXimyfc*na on luo<JB tuikoclma jota i-oitattite SåyUM kouL'iiswL Kiir. uauiaua jo VHrfiais?85st vsufcwJsB lu-toa nfttdra aluekl«i kulttUtirvKU ja kieluU Har>kctta it*"cnp»;r. vwmtan TO JitUiii taviJlaan t>6r>lixi. Jorton Nyrjaste tulf Ham Krutisn Erllurc. rtuulsis*-« Gunnar Klrn laamclu- sctta kirliaiupplLa Mfirr>' Stunby n 8'jJCiesU Matu 5a*nl£) Uiami.ai si-t ta.-Siiarviatwt ja gmr.U/.l.Uju-! totnuval tihår, ryhmåin kirjero- ¦ :i:f'l:f a vu I la. Varuja anloiof Ian loimiuamiaecn ;a ;.[lkaiM-;r;urrr) loiu'Uan uiU i ar, I'ortJotsmalstUa kulUuurtrabaa- lulla ;¦) rutapunmatoVn kirjalldiUU den kkan-_iraikoin varatust* rolSr* .Julkiiausum.it alueideti puotesta KoJujus feyvaks^i kaksi SPWrftW- turau ToiKH vaisilStJSXKsr. iaatl- vat kokoukaeeri uaaliiitunect taarnr lalaet kirjailljat ja klrjiilijakokojt yhtyi sirf>cn Saamriaistcr. juJkUau- »imaau todrtaan, «tlk Nord Kult IV78 knkous ur. poAtmut vtfthcmrnts- toj^n kuttcjurln a»xaa ktilottiaUi- wlla. IlolU I4i tudettu. eta OrOn- Ixj.j. klrllUljal u.it yeri.i-iirjrr*. imankii-lisen yfrfistykwr, ja tn!kvt iir.vj-.ili-..> t»jr.joi»n iluc-Jr;. tul ciiniaan Kokrux pitaa saamclaisur. kulttuum 'ATUåni M tuU-aa. rttå Utj hLl[H.;ii.ulni-l:- kr.Ti'r-.Urwa uioudfjljwu tuld or. taniMti. Sa- tnaJla aHamclMiaktrjBilijoiUi kuttu- taar. mukaan poh.toUren »litelatiiv sliden Eoffldan«! Q^altaU«8«« paraæval Eniylwn tark^SUi nmanklciisen a;rjalUrJ'J<Jen jttik serclnea Ja Uiinnnnan cdellytLål tn matkakuitanaustR) kort-a»i Mt P(*jin«ma^.'n Mc'.ivoBl»iie es! lait:. et(£ Uxicji ptihjaUteti ak d«i >*UI» kirjojer. wantams« mlniaa trhubVtUiailri |a attå kil nft»iam}pn tisakal mj^jwttåte varuja yainituskiistannukiun Pi joiamaiser. kirjaJlisautpatkirø] uhclla tsitetlia ;aeua>akbi eril -•u-ii pahjouro kirjailiiuiidcn pslk to. jo*u »!j>-i. klrjaJlljaJårjt« saiaivat *^hda FLdotukMYiu K;rj iryY.ik oiis: tuttara UaowtelK M^ihdulluuudK kukocinruraisiin - hirti-r. joka ioizun vuoai. Toiseua juikiiauauinacaaaa ku- Julki)a!aumasso terittfUrø fid atuagkiortut atautsimlnerat finskit avisine agdlauserineKaKaoK. åjuna „Lapin Ransa"-mit tigussaK. Der bev skrevet meget om forfatterstævnet i de finske aviser. Her et klip fra „Lapin Ransa". de. Konferencen gav endvidere udtryk for styrket nordisk samar- bejde med dertil hørende øget be- 'hov for støtte fra nordiske ku'l- 'turfondsmidler. ANTOLOGI PÅ SEKS SPROG Under det forrige møde for ud- ikantsforfattere i Pasvik i Sverige blev Gruppe Nord dannet. Grup- pen som speciel arbejdsgruppe fortsætter og har planer om ud- givelse af en 'antologi, som skal lindeholde bidrag på seks sprog på i alt 200 sider. Det er planen, at den skial udkomme på de seks sprog 'samtidig (samisk, finsk, norsk/svensk, islandsk, færøsk og (grønlandsk). Initiative vil i så fald blive enestående i nordisk littera- tursammenhæng. Konferencen gav sin fulde tilslutning til initiativet. UDDANNELSE Under imødets sidste dag drøftede man forfatternes situation. Her kam man ind på uddannelses- spørgsmålet for forfatterne. Her blev der peget på, at forfatterens opgave er vigtigere end nogen- sinde. Med ordet som redskab har forfatteren til opgave at trænge bag ved kulisserne for at få sand- heden og virkeligheden frem for samfundsmedlemmerne. En vis form for uddannelse Ikan nok væ- re nødvendig og på visse områder tiltrængt, men det levende for- fatterarbejde i nærmiljøerne og vedvarende samarbejde blandt forfatterne vil altid danne grund- laget herfor. FREMTIDEN Forfatterens situation i fremtiden vil ændre sig i takt imed samfun- dets ændring. Det vil stadig være forfatterens opgave at arbejde for en levende og livskraftig kultur i udkantsområderne. Mødet gav ud- tryk for styrket samarbejde på tværs af landgrænserne i de kom- mende år. Endvidere gav deltagerne ud- tryk for, at det næste møde bur- de afholdes i Grønland. Dette vil i så fald ske i sommeren 1980. Aqigssiaq. PERSISKE TÆPPER EN FRYD FOR ØJET — EN GOD INVESTERING Vort store lager af finere, håndknyttede, orientalske tæpper giver Dem mulighed for at erhverve et værdifuldt tæppe til en rimelig pris. Varerne er fri for told og moms — vi sender gerne udvalg. Skriv blot til os i hvilken retning Deres ønsker går med hensyn til pris- lag, størrelse og farver. GOTHERS GADE 43 1123 Københ. K. (01)13 50 61 GOTHA TÆPPER a/s FINERE PERSISKE TÆPPER EN GROS OG DETAIL 22

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.