Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 14.09.1978, Blaðsíða 28

Atuagagdliutit - 14.09.1978, Blaðsíða 28
atuartartut agdlagait. læserne skriver igdlunik kiagsaineK atautsiminerne åsisglngitsune er- Kartortuardlugo kingumut grøn- landsrådip naggatåp lugdlianik a!:autsiirrinerane OKautigerKitara erssendgsalårdlara. sujunig&saK ungasigscK er-Kar- sautigalugo ånilåjatdlautigissar- para KanoK pisscKarumårnersoK silarssuarme tamarme sorssung- neK avdlalunit taimåitcK pissuti- galugc ikumatigssanik åssiglngit- sunik amigauteKartCKalisagaluar- pat, måne nunavtine piarérsimå- ngipatdlårnerput. Kavånga kujaterpiånit, Tunu- mut Avanerssuarmutdlo ukiune måkunane igdluliarineKartut Ki- merdloråine takuneKarsinauvoK tamarmik atausinavik atordlugo kiagsarneKarsinaussut, tåssalo so- larolie, naitsumik OKautigalugo i- kuma'igEsaK uvagut nunavtine sule navssårineKångitsoK. Kiitdlivta åma tamarmik kag- dlerup ingneranik ikumassut aut- dlåviat ingnåtdlagissiorfik ma- skinaKarpoK åma ikumatigssamik taimåitumik ingerdlatilingmik. — nunaKarfit amerdlanerit kiagsau- tait Kutdlilo åma taimatordluinaK aluissuput. erKaimaneKarunarpoK kangiane Kiterdlerme uliautiligssuit uliau- tertik tuniumajungnaitsiarmåssuk KancK nunavtine taima avingaru- simatigissumut suniuteKapatdlag- simatigissoK. — tamåna iliniuti- gisimassariaKaraluarparput! angatdlativut, umiarssuit, aKu- teralait, tingmissartut avdlarpag- ssuitdlo inuiaKatigigtut ingerdla- niarnivtine pingitsorsinaujung- naersimassavut åma ikumatigssa- mik Kulåne erKartcrneKartumik atuissuput. ukiune ardlaKartune ikumatig- ssaK tåuna assiglngitsumik patsi- seKardlune nunavtinut ånguneK sapilisagaluarpat kingunipilugisi- naussai ivdlit nangminérdlutit ta- kcrdlorsinauvatit. atauslnardle uvanga sangmilåsavara, tåssalo igdlut kiagsarnerat. sianitdliorne- rusoråra igdlut kiagsarnerat pia- rérsimavfigineKångipatdlårmat. nunavta avangnårssuane issigtor- ssuarme KancK pissoKåsava ki- ssarssutit uliatorlut crssuerutdlu- tik Kamisagaluarpata? sujunigssame piarérsimanigssaK erKarsautigalugo månangåK ki- erKumttsuliortut suliait atarKineKarnerulerdlit Atuagagdliutit/Grønlandsposten sisamångornerme 24. august 1978 sarKiimersut Kuperneråne 18-ime Peter Enoksenip aperssorneKar- nerme ilåne uparuarpå Kalåtdlit- nunåta radiuanit suliat autdlakå- tineKartuartut atausiåinardlugit akigssarsissutaussarnere, nauk nunane avdlane nusiat atorneKar- tuartut tapisissutaussartut. uparuaineK nangminerssorneru- lemigssamisaoK soKutiginartung- mat åmalo nunavta radiua encu- mitsuliortut tungåinut atanung- nigtuinaussångingmat uvanga er- Karsartåinarsimavunga kulture- Karfivta „nålagfia" ingassagtumik kivfartiinavérsårniardlugo, nauk suliaminika, agdlagkiat isumaKa- Katigigfigssiat at.ungikaluardlugit atsiorsimångikaluardlugitdlo, Ka- låtdlit-nunåta radiuanit pigine- Kartutut sarKumeratarsinaussut atoKåtårneKartarsinaussutdlo na- lungikaluardlugit. Peter Enoksenip erKartugå tå- ssarpiauvortaoK kultureKarnerup iluane nangminerssornerulernig- ssame itisilerpatdlårneKarsimå- ngitsoK. erKumitsuliortume nipi- lerssugagssiortartut atuagkiortut taigdliortutdlo avdlatdlo radiuko- rajugtut sule isumaKatigissute- Karsimångitdlat Kalåtdlit-nunåta radiuata erKumitsuliortut suliåi- nik atuineranut najcrKutagssånik. matumuna erssencigsåsavara u- vanga isumaga maligdlugo ani- ngaussat autdlåviginarneKarsi- naujungnaertut åmale erKumitsu- liortup suliainut atarKingnissuseK, tugdlusimårutigingnissuseK, pi- ngårtitsineK inuiagtutdlo ilisar- nautinik atarKissaKarneK sagdliu- tineKartariaKartutaoK, asule su- junigssame piorérsut nutågssatdlo tungåinut serdlersårtuarneK unig- tariaKardlune! åssersutiginardlu- gume autdlakåtitagssiarpagssuit torKortautit, periarfigssåkut pe- riarfigssåungitsiikutdlo pivfigssa- mut ikuteriatårneKartartut ute- KåtårneKariatårtartutdlo Kanor- mitauva maligtarissaKartineKar- pat. Peter Enoksen avdlatdlo eriui- mitsuliortuput CKautsivtinik u- måssusilisinaussut inuiagtutdlo kinåussutsivtinik misigissutsinik agtuivdlutik sarKumisinaussut. ingmikut OKautigalugo Peter Enoksenip taigdliamigut, erinar- ssornermigut nipilerssornermigut- dlo tunissarpåtigut kinåussutsimik kimigtiåmik. taimåitumik suliai Kalåtdlit-nunåta radiuata nali- nginariungnaerdlugit atarKivdlu- gitdlo inugtånut kinguneKardlu- artumik isumaKatigissuteKarfigi- ssariaKaleraluarpai. taimåingigpat Peter Enoksenip suliane atorne- KarKujungnaertariaKarpai! Kristian Olsen. sok Kangatut imarssuarput nålagarsiorfiginérupa? pissariaKartipara uparuåsavdlugo „Kunungup" Sisimiunit Nuliarne- ra septemberip 21-åne. tassa åipagssånik taima ano- rerssuartigissume mérKavtinik autdlartitsissariaKarsimavugut — soruname åma avdlarpagssuit ila- gissamingnik ilaussoKardlutik. i- lagissauvdlune ilungersunaKaoK — KancK ilioriarsinaunane, ilame taimane unuarssuaic sinigtoKångi- lagut. såkortumik uparuarniarpara si- nersscrtautine pissutsit ajussu- siat, imåisångingmåme avdlamik såriarfigssaKanginavta Kanordlu- nit pineKarsinaussugut. inuit tai- ma anorerssuartigissume ilausso- rigåne KancK ilicrfigissariaKarput. akikinermut ilaussut iluamik inigssaKångitsut pujortartarfianit aniatineKarsimåput, avdlatutdlu- me ajornaKingmat gangime sing- nusimavdlutik perssuarsicKalutik — nauk anorerssuarsiornermut pissussuteKaratik. tusåmassat ma- ligdlugit isumaKarnarpoK siner- ssortautit ilaussugssatik sivner- dlugit ilaussoKartartut — tåssa- me ancrerssualersitdlugo sinig- fingmigdlunit pisineK ajornaKing- mat. anersauna angatdlåssineK tamåna taimailivdlune iluanår- niutaulingila — ilame åma siner- ssortautinut ilauneK akitsoralug- tuinarmat. nunavta sineriå imåinåungitsor- ssuvck, taimåitumik Kinuvigisa- vavse tamåna nautsorssutigissar- Kuvdlugo, tåssame ilivse téssau- vuse ilaussunut akissugssaussut. Alma Olsen, Sisimiut. GIF tåssa ima festerpoK! arfiningornerme Nungme akuni- tarfit ilåne uvdlup-KerKasiorpu- nga. inime sanivne nerissarfingme takisume kussanartunik igånik nerinigssamut inugpagssuarnut nerriviliortoKarsimavoK. nerri- vingne tamane vinit puiaussat i- liorKarneKarérsimåput simérdlu- git. nerriviliorneK kussanartoK sodavandimit atausinarmigdlunit akornuserneKarsimångilaK. — ilimanarpoK igdloKarfingme pisut ardlåt pingårtorsiordlune nagdliutorsiornialerscK, isuma- liorpunga. tauva KaerKussisscK nulia taki- sumik kjcleKardlune tåkuput. u- vangale tupåtdlautigeKissavnik KaerKussat tåssaunialerput ar- ssardlutik Kalåtdlit-nunåne pi- ssartångorniuterKåmersut. nal. ak. mardlugsuit Kångiutut akunitarfik Kimaleravko nagdliu- torsioKataussut ilait ardlagdlit au- lakungåtsialerérsimåput, ikingu- timalo OKalugtupånga, sinigdluar- sinausimanatik nipiliortcKangår- mat, unuarssuarmut. sinerissame peKatigigfingne i- malunit sungiusaissoKarsimagune kutdlunit igdlutårniartut inåtoru- mavåka såkcrtumik piumassaKar- Kuvdlugit kiagsaut uliåinarmik pinane åmale avdlanik KissoKar- sinaussoK pigssarsiariniarKuvdlu- go, tåssame taimåitunik peKarmat, åma radioatorinik kiagsaisinau- ssunik. tåuna uliamik ikumasi- nauvoK. ikumatdle akisugigåine amigautigigåiniltinit avdlat sång- neKarsinåuput; ivssoK) aumar- ssuit, Kissuit avdlatdlo ikumasi- naussut. påsissat nåpertordlugit kissarssutinit avdlanit 1500—2000 kruninarnik akisuneruvoK. ima- Kale ingminut akilersinauvoK! piarérsimanigssaK erKarsautiga- lugo nunavta aumarssuai piardlu- git igdlcKarfingnut åssigingitsu- nut katerssortariaKåsåput. ulia- Kartitdlugo narrunartut sugssae- runerme Kujanarumårtut. pigssarigsårnerup imaKa kingu- neranik sut ikumatigineKarsinau- ssut erKåinarneKarput, tåssa pa- piarakunit igdlut iluitsut ilångut- dlugit erKaivingne iluaKutåu- ngitdluartumik ikumaortineKar- put, agdlå'. ukiup issilerugtorfiata nalåne. kissarssut Kulåne taissa- ra pigineKartugpat imaKa akeKå- nguångitsumik ikiimatigssauga- luit! imaKalo igdloKarfit evKilui- isumaKartunik issoralugo GIF-ip arssartartut agdlåt kajumigsårai aulakornigssamut, tauva sujuler- ssuissut tusardlissuk! uvanga nangmineK isumaKar- punga, tugdluarnerungasagaluar- toK timerssornerup anersåvanut, unangmerssuarneK nagdliussine- Karsimagaluarpat — sordlo Nung- me timerssortarfigssup kavfisor- niartarfiane. GIF-ime pissortat isumaKartoKarunik unugsiorsi- naunatik imigagssartaKångitsu- mik, tauva imigagssaK tunugdliu- tineKarsimassariaKaralaurpoK. issigingnårtoK. Atuagagdliutit kigsautigåt atu- artartut agdlagarissait amerdla- sut sapåtit akunere tamaisa sarKumtutarumavdlugit. tai- måitumik Kinutigårput nait.su- kutdlangnik agdlagtarxuvdlu- git. ilångutagssiat OKautsit 200 sivnersimagpatigit amerdla- nertigut åruigssuissoKarfiup hailisartariaKartarpai. atsiorsi- mångitsut HånguneK ajorpavut, kisiånile ingmikut pissutigssa- Karsimagpat atermut taorsiut- dlu^o ingmikut ilisarnaustnar- sinaussarput. ilångutagssiat nagsiuguk unga: Atuagagdliu- tit, postbox 39, 3900 Godthåb. sårnigssånut åma ikiutugssauga- luit. igdluit kiagsarnera avdlatdlo tamaisa erKarsautigalugit ungåi- naK issigingikuvit piarérsimania- rit, nunavtine inussauserput si- larssuarme avativtine pissunit sii- nertiavatdlårmat, piarérsimagu- vitdle tamåna perKigsimissutigi- sångilat. Otto Steenholdt. timerssomeK radiulo nunavtine timerssomeK pisanganarsiartordlunilo soKutigine- Karnera agdliartortitdlugo piuminarsigalugtuinartut ilagåt fci- merssorneK tusagagssiaralugo sujornarnit angnertunerussu- mlik rådiukut autdlakåtitsissarnigssaK. radio atortorigsåleKi- game imaKa ilimagdneKarsinaugaluarpoK KanoK ilissukutdlu- nit autdlakåtitseriåinaussartoK, taimåingilardle. uvdlumikut pissutsit tamane atfltut åma Kalåtdlit-nunåta rådiuane atu- put, tåssa suna tamarme iingerdlån/iameKarrnat pilerssårusi- orKigsårnikut. taimåitumik nunavtine timerssoKatdgit åssigingitsut — spe- cialforbundit klubitdlo — Kinuvdgåvut pilerssårusiamingni'k Kalåtdlit-nunåta rådiua agdlagkatigut iMsimatikaluartarKuv- dlugo, uvdloK timerssorfigssaK sivikinerpåmik Kåumåmik su- jorKutsivdlutik nalunaerutigalugo. pivfigssaK tikivigsoK na- lunaerutigineKartut tamåkissumik autdlakåtineKarnigssait ili- magiineKåsångilaK. rådiukut nålaortut påsdssångilåt suna pivdlugo ilåne autdla- kåtdtsdssoKartånginera, taimåitumik taima ilungersordluta sågfigingnigtaniaKarpugut. nunavtine timerssornerup ingerdlåneKarnera nuånersiartui- nartitdlugo tusagagssiiarineKartarnera angnertusartariaKar- parput. tamåna anguniartigo suleKatigigdluarnikut, pivfig- ssaugatdlartitdlugo pilerssårusioKatigigtarnikut. Kalåtdlit-nunåta rådiua Kalåtdlit-nunåne timerssoKatigit kåtuvfiat Idrætten og radioen I takt med idrættens udvikling i den rigtige retning og den I takt med forøgede interesse omkring udøvelserne, så er det mere end nogensinde ønskeligt, at der bringes flere radio- transmissioner af sportsbegivenhederne. Det er nok en umid- delbar opfattelse, at radioen kunne bringe transmissioner hvorsomhelst og nårsomhelst, men så ligetil er det (ikke. Lige- som det er tilfældet alle andre steder, er Grønlands Radio underkastet vilkår, som hedder nøje planlægning. Derfor vil vi bede de forskellige sportsforeninger, specialfor- bund og 'klubber, om at skaffe Grønlands Radio de nødvendi- ge oplysninger omkring sportsarrangementer i så god tid, at en skriftlig information er radioen i hænde senest en måned før arrangementet løber af stabelen. Anmodninger, som kom- mer i sidste øjeblik, kan man normalt ikke regne med ville blive efterkommet. Der er nogle blandt radiolytterne, som er uforstående over- for, at Grønlands Radio ikke transmitterer visse sportsarran- gementer. Derfor denne indtrængende henvendelse I takt med den positive udvikling inden for idrætten, må vi bestræbe os på at forøge antallet af radiotransmiissionerne. Lad det være målet under et snævert samarbejde i plan- lægning, medens tid er. Grønlands Radio Grønlands Idræts-Forbund 29

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.