Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 14.09.1978, Blaðsíða 28

Atuagagdliutit - 14.09.1978, Blaðsíða 28
atuartartut agdlagait. læserne skriver igdlunik kiagsaineK atautsimlnerne åsisgingitsune er- Kartortuardlugo kingumut grøn- landsrådip naggatåp tugdlianik aautsiminerane OKautigerKitara ersserKigsalårdlara. sujunigasaK ungasigscK ernar- sautigalugo ånilåjatdlautigissar- para KanoK pisscKarumårnersoK silarssuarme tamarme sorssung- neK avdlalunit taimåitcK pissuti- galugc ikumatigssanik åssigingit- sunik amigauteKartCKalisagaluar- pat, rpåne nunavtine piarérsimå- ngipatdlårnerput. Kavånga kujaterpiånit, Tunu- mut Avanerssuarmutdlo ukiune måkunane igdluliarineKartut Ki- merdloråine takuneKarsinauvoK tamarmik atauslnavik atordlugo kiagsarneKarsinaussut, tåssalo so- larolie. naitsumik OKautigalugo i- kumalgssaK uvagut nunavtine sule navssårineKångitsoK. Kuldlivta åma tamarmik kag- dlerup ingneranik ikumassut aut- dlåviat ingnåtdlagissiorfik ma- skinaKarpoK åma ikumatigssamik taiméitumik ingerdlatilingmik. — nunaKarfit amerdlanerit kiagsau- tait Kutdlilo åma taimatordluinaK atuissuput. erKaimaneKarunarpoK kangiane Kiterdlerme uliautiligssuit uliau- tertik tuniumajungnaitsiarmåssuk KancK nunavtine taima avingaru- simatigissumut suniuteKapatdlag- simatigissoK. — tamåna iliniuti- gisimassariaKaraluarparput! angatdlativut, umiarssuit, aKU- teralait, tingmissartui avdlarpag- ssuitdlo inuiaKatigigtut ingerdla- niarnivtine pingitsorsinaujung- naersimassavut åma ikumatigssa- mik Kulåne erKartcrneKartumik atuissuput. ukiune ardlanartune ikumatig- ssaK tåuna åssigingitsumik patsi- seKardlune nunavtinut ånguneK sapilisagaluarpat kingunipilugisi- naussai ivdlit nangminérdlutit ta- kcrdlorsinauvatit. atausinardle uvanga sangmilåsavara, tåssalo igdlut kiagsarnerat. sianitdliorne- rusoråra igdlut kiagsarnerat pia- rérsimavfigineKångipatdlårmat. nunavta avangnårssuane issigtor- ssuarme Kanen pisscnåsava ki- ssarssutit uliator'.ut crssuerutdlu- tik Kamisagaluarpata? sujunigssame piarérsimanigssaK erKarsautigalugo månangåK ki- erKumttsuliortut suliait atarjrineKamerulerdlit Atuagagdliutit/Grønlandsposten sisamångomerme 24. august 1978 sarKiimersut Kiipemeråne 18-ime Peter Enoksenip aperssorneKar- nerme ilåne uparuarpå Kalåtdlit- nunåta radiuanit suliat autdlakå- tineKartuartut atausiåinardlugit akigssarsissutaussarnere, nauk nunane avdlane nusiat atorneKar- tuartut tapislssutaussartut. uparuaineK nangminerssorneru- lernigssamlsaoK soKutiginartung- mat åmalo nunavta radiua enru- mitsuliortut tungåinut atanring- nigtulnaussångingmat uvanga er- Karsartåinarsimavunga kulture- Karfivta „nålagfia" ingassagtumik kivfartunavérsårniardlugo, nauk suliaminika, agdlagkiat isumaKa- Katigigfigssiat atungikaluardlugit atsiorsimångikaluardlugitdlo, Ka- låtdlit-nunåta radiuanit pigine- Kartutut sarKumeratarsinaussut atoKåtårneKartarsinaussutdlo na- lungikaluardlugit. Peter Enoksenip erKartugå tå- ssarpiauvortaoK kultureKarnerup iluane nangminerssomerulemig- ssame itisilerpatdlåmeKarsimå- ngitsoK. erKumitsuliortume nipi- lerssugagssiortartut atuagkiortut taigdliortutdlo avdlatdlo radiuko- rajugtut, sule isumaKatigissute- Karsimångitdlat Kalåtdlit-nunåta radiuata erKumitsuliortut suliåi- nik atuineranut najcrKutagssånik. matumuna erssenrigsåsavara u- vanga isumaga maligdlugo ani- ngaussat autdlåviginarneKarsi- naujungnaertut åmale erKumitsu- liortup suliainut atanringnissuseK, tugdlusimårutigingnissuseK, pi- ngårtitsineK inuiagtutdlo ilisar- nautinik atarKissaKarneK sagdliu- lineKartariaKartutaoK, asule su- junigssame piorérsut nutågssatdlo tungåinut serdlersårtuameK unig- tariaKardlune! åssersutiginardlu- gume autdlakåtitagssiarpagssuit torKortautit, periarfigssåkut pe- riarfigssåungitsukutdlo pivfigssa- mut lkuteriatårneKartartut ute- KétårneKariatårtartutdlo Kanor- mitauva maligtarissaKartineKar- pat. Peter Enoksen avdlatdlo erKu- mitsuliortuput CKautsivtinik u- måssusilisinaussut inuiagtutdlo pissariaKartipara uparuåsavdlugo „Kunungup" Sisimiunit Nuliarne- ra septemberip 21-åne. tåssa åipagssånik taima ano- rerssuartigissume mérKavtinik autdlartitsissariaKarsimavugut — soruname åma avdlarpagssuit ila- gissamingnik ilaussoKardlutik. i- lagissauvdlune ilungersunaKaoK — KanoK ilioriarsinaunane, ilame taimane unuarssuaK sinigtoKångi- lagut. sékortumik uparuarniarpara si- nersscrtautine pissutsit ajussu- siat, imåisångingmåme avdlamik såriarfigssaKånginavta Kanordlu- nit pineKarsinaussugut. inuit tai- ma anorerssuartigissume ilausso- rigane KancK ilicrfigissariaKarput. akikinermut ilaussut iluamik inigssaKångitsut pujortartarfianit kinåussutsivtinik misigissutsinik agtuivdlutik sarKumisinaussut. ingmikut OKautigalugo Peter Enoksenip taigdliamigut, erinar- ssornermigut nipilerssomermigut- dlo tunissarpåtigut kinéussutsimik kimigtumik. taiméitumik suliai Kalåtdlit-nunåta radiuata nali- nginariungnaerdlugit atarKivdlu- gitdlo inugtånut kingunenardlu- artumik isumaKatigissuteKarfigi- ssariaKaleraluarpai. taimåingigpat Peter Enoksenip suliane atorne- KarKujungnaertariaKarpai! Kristian Olsen. aniatineKarsimåput, avdlatutdlu- me ajornaningmat gangime sing- nusimavdlutik perssuarsicKalutik — nauk anorerssuarsiornermut pissussuteKaratik. tusåmassat ma- ligdlugit isumaKarnarpoK siner- ssortautit ilaussugssatik sivner- dlugit ilaussoKartartut — tåssa- me ancrerssualersitdlugo sinig- fingmigdlunit pisineK ajornaKing- mat. anersauna angatdlåssineK tamåna taimailivdlune iluanår- niutaulingila — ilame åma siner- ssortautinut ilauneK akitsoralug- tuinarmat. nunavta sineriå imåinåungitsor- ssuvck, taiméitumik Kinuvigisa- vavse tamåna nautsorssutigissar- Kuvdlugo, tåssame ilivse tåssau- vuse ilaussunut akissugssaussut. Alma Olsen, Sisimiut. s6k Kangatut imarssuarput nålagarsiorfiginérupa? GIF tåssa ima festerpoK! arfiningornerme Nungme akuni- tarfit ilåne uvdlup-KerKasiorpu- nga. inime sanivne nerissarfingme takisume kussanartunik igånik nerinigssamut inugpagssuamut nerriviliortoKarsimavoK. nerri- vingne tamane vinit puiaussat i- liorKarneKarérsimåput simérdlu- git. nerriviliorneK kussanartoK sodavandimit atausinarmigdlunit akornuserneKarsimångilaK. — ilimanarpoK igdlonarfingme pisut ardlåt pingårtorsiordlune nagdliutorsiornialerscK, isuma- liorpunga. tauva KaerKussisscK nulia taki- sumik kjcleKardlune tåkuput. u- vangale tupåtdlautigeKissavnik KaerKussat tåssaunialerput ar- ssardlutik Kalåtdlit-nunåne pi- ssartångorniuterKåmersut. nal. ak. mardlugsuit Kångiutut akunitarfik Kimaleravko nagdliu- torsioKataussut ilait ardlagdlit au- lakungåtsialerérsimåput, ikingu- timalo OKalugtupånga, sinigdluar- sinausimanatik nipiliortcKangår- mat, unuarssuarmut. sinerissame peKatigigfingne i- malunit sungiusaisscKarsimagune isumaKartunik issoralugo GIF-ip arssartartut agdlåt kajumigsårai aulakornigssamut, tauva sujuler- ssuissut tusardlissuk! uvanga nangmineK isumanar- punga, tugdluarnerungåsagaluar- tOK timerssornerup anersåvanut, unangmerssuarneK nagdliussine- Karsimagaluarpat — sordlo Nung- me timerssortarfigssup kavfisor- niartarfiane. GIF-ime pissortat isumaKartOKarunik unugsiorsi- naunatik imigagssartaKångitsu- mik, tauva imigagssaK tunugdliu- tineKarsimassariaKaralaurpoK. issigingnårtoK. kutdlunit igdlutårniartut inåtoru- mavåka sékortumik piumassaKar- Kuvdlugit kiagsaut uliåinarmik pinane åmale avdlanik KissoKar- sinaussoK pigssarsiariniarKuvdlu- go, tåssame taimåitunik peKarmat, åma radioatcrinik kiagsaisinau- ssunik. tåuna uliamik ikumasi- nauvoK. ikumatdle akisugigåine amigautigigåinilunit avdlat sång- neKarsinåuput; ivssoKi aumar- ssuit, Kissuit avdlatdlo ikumasi- naussut. påsissat nåpertordlugit kissarssutinit avdlanit 1500—2000 krunlnarnik akisuneruvoK. ima- Kale ingminut akilersinauvoK.' piarérsimanigssaK erKarsautiga- lugc nunavta aumarssuai piardlu- git igdlcKarfingnut åssigingitsu- nut katerssortariaKåsåput. ulia- Kartitdlugo narrunartut sugssae- runerme Kujanarumårtut. pigssarigsårnerup imaKa kingu- neranik sut ikumatigineKarsinau- ssut erKåinarneKarput, tåssa pa- piarakunit igdlut iluitsut ilångut- dlugit erKaivingne iluaKutåu- ngitdluartumik ikumaortineKar- put, agdlå: ukiup issilerugtorfiata nalåne. kissarssut Kulåne taissa- ra pigineKartugpat imaKa akeKå- nguångitsumik ikumatigssauga- luit! imaKalo igdloKarfit, evKilui- Atuagagdliutit kigsautigåt atu- artartut agdlagarissait amerdla- sut sapåtit akunere tam aisa sarKumiutarumavdlugit. tai- måitumik Kinutigårput naitsu- kutdlangnik agdlagtarnuvdlu- git. ilångutagssiat onautsit 200 sivnersimagpatigit amerdla- nertigut årKigssuissonarfiup nailisartariaKartarpai. atsiorsi- mångitsut ilånguncK ajorpavut, kisiånile ingmikut pissutigssa- narsimagpat atermut taorsiut- dlugo ingmikut ilisarnauslnar- sinaussarput. ilångutagssiat nagstuguk unga: Atuagagdliu- tit, postbox 39, 3900 Godthåb. sårnigssånut åma ikiutugssauga- luit. igdluit kiagsarnera avdlatdlo tamaisa erKarsautigalugit ungåi- naK issigingikuvit piarérsimania- rit, nunavtine inussauserput si- larssuarme avativtine pissunit su- nertiavatdlårmat, piarérsimagu- vitdle tamåna perKigsimissutigi- sångilat. Otto Steenholdt. timerssomeK rådiulo nunavtine timerssorneK pisanganarsiartordlunilo soKutigine- Karnera agdliartortitdlugo piuminarsigalugtuinartut ilagåt ti- merssorneK tusagagssiaralugo sujornarnit angnertunerussu- rrtik rådiukut autdlakåtitsissarnigssaK. rådio atortorigsåleKi- game imaKa ilimagineKarsinaugaluarpoK KanoK ilissukutdlu- nit autdlakåtitseriåinaussartoK, taimåingilardle. uvdlumikut pissutsit tamane atutut åma Kalåtdlit-nunåta rådiuane atu- put, tåssa suna tamarme lingerdlåmarneKarmat pilerssårusi- orragsårnikut. taimåitumik nunavtine timerssoKatigit åssigingitsut — spe- cialforbunds klubdtdlo — Kinuvdgåvut pilerssårusiamingnik Kalåtdlit-nunåta rådiua agdlagkatigut dlisimatikaluartarKuv- dlugo, uvdloK timerssorfigssaK sivikinerpåmik Kåumåmiik su- jorKutsivdlutik nalunaerutigalugo. pivfigssaK tiikivigsoK na- lunaerutigineKartut tamåkissumik autdlakåtineKarndgssait ili- magiineKåsångilaK. rådiukut nålaortut påsiissångilåt suna pivdlugo ilåne autdla- kåtitsiissoKartånginera, taimåitumik taima ilungersordluta sågfigingnigtariiaKarpugut. nunavtine timerssornerup ingerdlåneKarnera nuånersiartui- nartitdlugo tusagagssiiarineKartamera angnertusartariaKar- parput. tamåna anguniartigo suleKatigigdluarnikut, pivfig- ssaugatdlartitdlugo pilerssårusioKatigigtarnikut. Kalåtdlit-nunåta rådiua Kalåtdlit-nunåne timerssoKatigit kåtuvfiat Idrætten og radioen I takt med idrættens udvikling i den rigtige retning og den I takt med forøgede interesse omkring udøvelserne, så er det mere end nogensinde ønskeligt, at der bringes flere radio- transmissioner af sportsbegivenhederne. Det er nok en umid- delbar opfattelse, at radioen kunne bringe transmissioner hvorsomhelst og nårsomhelst, men så ligetil er det ikke. Lige- som det er tilfældet alle andre steder, er Grønlands Radio underkastet vilkår, som hedder nøje planlægning. Derfor vil vi bede de forskellige sportsforeninger, specialfor- bund og 'klubber, om at skaffe Grønlands Radio de nødvendi- ge oplysninger omkring sportsarrangementer i så god tid, at en skriftlig information er radioen i hænde senest en måned før arrangementet løber af stabelen. Anmodninger, som kom- mer i sidste øjeblik, kan man normalt ikke regne med ville blive efterkommet. Der er nogle blandt radiolytterne, som er uforstående over- for, at Grønlands Radio ikke transmitterer visse sportsarran- gementer. Derfor denne indtrængende henvendelse I takt med den positive udvikling inden for idrætten, må vi bestræbe os på at forøge antallet af radiotransmissionerne. Lad det være målet under et snævert samarbejde i plan- lægning, medens tid er. Grønlands Radio Grønlands Idræts-Forbund 29

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.