Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 14.09.1978, Blaðsíða 30

Atuagagdliutit - 14.09.1978, Blaðsíða 30
atuartartut agdlagait. læserne skriver imigagssamik taissisitsineK sujor- Kutdlugo ktikussumik igdluinåsior- tumigdlo påsisitsiniaineKarpa? AG-me 17. august 1978-ime sar- KUmersume Anders Nilsson imi- gagssaK pivdlugo årKigssussinig- ssamik pitsavingmik sujunersute- KarpoK; agdlagkamile au-dlarKau- tåne Anders Nilssonip Inungnik Isumagingningnerme K'utdlersa- Karfingme sulissut imigagssap Ki- nersissartunit taississutigineKar- nerata sujornatigut påsisitsiniai- nermik ingerdlåssissut såkortu- mik såssupai vagarujugssuarsi- manerardlugit — tåssa ingming- nut suliagssissutigineKartumut nalerKutingitdluinartumik inortu- migdlo nåmagsingnigsimanerar- dlugit. pasigdlineK taimåitoK så- kortoKingmat Anders Nilsson Ki- nuvigisavara oxautsine ugpernar- sarKuvdlugit s.åss. kukussumik imaKalunit igdluinåsiortumik på- sisitsiniutausimassutut issigissane sarKumiutdlugit. inugsiarnersumik inuvdluaiKU- ssivdlunga Jakob Janussen. akissut: imigagssamik malussincKå- sagpat tamatuma aningaussa- tigut kinguneriumågagssai- nik Inungnik Isumagingning- nerme K'utdlersaKarfiup nautsorssutai 160 mill. kruninik nikingåput agdlagpunga imigagssaK pivdlugo inungnik taissisitsineK torratdla- gåungitsoK kukuneKardlunilo, taimatutdlo agdlangnera ugper- narsauserusugpara erKainiaravko ilåtigut KalåLdlit-nunåta Radio- avisiane aperssuineK Inungnik Isumaginninnermi Qullersaqar- fimmi direktøre-mik Mogens Berthelsenimik, imigagssaK iner- terKutaulisagaluarpat perKingnig- ssap tungågut, pinerdlugtuliortar- nerit tungaisigut, inuit uvdluinar- ne atugarissaisa tungaisigut ani- ngaussarsiornikutdlo KanoK ki- nguneKarsinaunera pivdlugo. ki- salo ASD-p taissinigssaK sujor- Kutdlugo atuagåraliå tungaviga- lugo. aperssuineK ingerdlåneKarpoK inerterKuteKalisagaluarpat ani- ngaussatigut KanoK kinguneKar- sinaunigsså pingårnerutitdlugo. aperssuinerme tusarparput, i- nerterKuteKalisagpat KGH-mut 40 millioner kr-nik akeKåsassoK — taineKaraluarpcrme aningau- ssat ilaisa isersinaunigssåt atui- nerup niorKutigssanut avdlanut nungneragut, kisiånile tåuko ki- sitsisitalerneKångitdlat. inerterKuteKalisagpat Lands- kasse åma 60 millioner kr-nik å- naissaKåsaoK. inerterKuteKarneK katitdlugit 100 millioner kr-nik akeKåsaoK! tugdliutdlugo tusarparput, i- nerterKuteKalisagpat sulivfigssae- rutcKåsassoK. inuit 400 akunitar- fingne sutorniartarfingnilo suli- ssussut, åmalo inerterKuteKarneK sutorniartarfiutigdlit nangminér- dttuik OKausial maligdlugo kingu- neKåsaoK, sulissut 80°/u-isa suliv- f igssaerunerånik! tåssa sutorniartarfiutigdlit pe- Katigigfiane ilaussortat tåssåuput 1977-ime ukiakut akunitarfiuti- mingnik sutorniartarfiutimingnig- dlo tuniniainiardlutik nalunaer- tut, landsrådip imigagssanik kig- dlilersuinerata ajutortisangmatik! — atorfikåjuvdlune tåssa taima tusardlune ugpianartigisimavoK. inungnik isumagingningnermut direktørip nangmineK isumane maligdlugo migssingerpå, pisini- arfingne sulivfigssaerutoKaru- mårtoK imigagssaerniarfingne. i- mailivdlugo OKautigineKarpoK: „åma pisiniarfingne sulissoKar- poK, månilo Nungme pisiniarfing- me atautsime tatdlimat migssi- liortarunarpåt, tåunalo aperKu- taulisaoK, avdlanik pisiagssaKå- sanersoK — niorKutigssanik — suliarisinaussånik^ åmalo KGH usilersuissardlutigdlo usingiau- ssartunik sulissoKarpoK — amer- dlångikaluartunik, taimåitordle nautsorssutigissariaKarput, tåssa 200 migssanut nautsorssusinauva- gut..." avdlatut OKautigalugo aperssui- nerme tusarparput, imigagssaK i- nerterKutaulisagpat inuit 560 su- livfigssaenjtisassut — imigag- ssaerniartut socialdirektørivdlo nangminérdlutik oKarneråtut. a- ma tusarparput inerterKUteKar- nigssaK inuiaKatigingnut 100 mil- lioner kr-nik akeKåsassoK. erKortumik ilånguneKåsaoK, ar- bejds- og socialdirektørip aper- ssorneKarnerme ilåne ersserKig- sarmago nangmineK aningaussa- nut tiingassunik iliniarsimassu- nginame. nautsorsutit takiissutigssiat ma- ligdlugit Kalåtdlit-nunåta inuisa ukiumut 200 millioner kroner i- migagssamut atortarpåt. ani- ngaussatdlo imatut avguatårsi- måput: kr. Danmarkime imigagssa- ssarsiat ................ 60 mill. KGH pigssarsiai........ 40 mill. angatdlånerånut niuver- tutdlo Kalåtdlit-nunåne pigsiarsiait migss.......40 mill. landskassimut akileråru- tit...................... 60 mill. avdlatut OKautigalugo Kalåtdlit- nunåne pisissartut inerterKute- Kalerpat ukiumut 200 millioninik avdlatut pisiutigssaKalisåput — landskasse KGH-lo avdlatut a- jornartumik isertitagssamingnik avdlatut piniångigpata. soruname taimaisiortariaKarput. pisissartut- dlo tauva aningaussat sivnerutag- ssait 100 mill. kr-nik ikilisåput. kingulerupordle inuiaKatigit i- nerterKuteKalernikut avatånit 60 mill. kr-nut imigagssarsiutaussa- raluartut ilevKasagaluarpåt. pisi- syartutdlo avdlanut 100 mill. kr- Officielt Under 11. august 1978 er der i Ak- tieselskabs-registeret optaget føl- gende ændringer vedrørende „Greenex A/S" af Umanak: Peter John Noakes er udtrådt af, og Vice Piesident George Douglas Tikkanen, 50 Finsbury Square, London LEC2A 1 DD, England, er indtrådt i bestyrelsen. Den Arne Gottlieb meddelte prokure er til- bagekaldt. Prokura er meddelt: Goran Kuliman i forening med en af de tidligere anmeldte prokuri- ster. Vedr. arbejdstagerrepræsen- tanterne: Bent Andersen er ud- trådt af bestyrelsen og Svend Erik Iversen er fratrådt som bestyrel- sessuppleant. Operatør Søren Nor- mann Mortensen, Marmorilik, Grønland, er indtrådt i bestyrel- sen (suppleant: Senioringeniør Gunnar Ivan Mortensen, Vænget- vej 49, Jægerspris). POLITIMESTEREN I GRØNLAND Godthåb, den 30. august 1978 nik ak'igssaKalisagaluardlutik. av- guaKatigigsitdlugo inungmut a- tautsimut ukiumut 2.200 kr. arbejds- og socialdirektørip i- nuiaKatigit aningaussaKarnerånik ilisimassai amigaraluardlutik ig- dluagut tupingnåinartumik Kula- ringilå landsskat (nunamut ta- marmut akilerårut) akigssarsiar- Kortunut akigssarsiakitsuningar- nit ardlaleriåumik akisuneriisa- ssok — imalunit CKarneratut: a- kigssarsiarKortune aperKutåu- sacK takutikumaneråt inuiaKa- taunermik misigisimaneK åmalo peKataorusungneK, inerterKute- Karnigssamut akuerssinikut! Inunnik Isumaginninnermi Qullersaqarfiup erKoriainera su- livfigssaeriitoKarnigssånik pitsau- nerussumi kima OKautigineKarsi- nauvcK OKalugtualiordlune: auli- riutautilik ilåne Inunnik Isuma- ginninnermi Qullersaqarfimmut agdlagpoK „angatdlatiga ima i- magtartigaoK, aulisarsinaunanga, inuitdlo mardluk Kalussorissaria- Kartuåinarpåka. angatdlatiga uv- sigsåsavara?" — KutdlersaKar- fingmitdlo ima akinenarpoK: „nå- mik, angatdlatit taimaiginartinia- ruk, inuit mardluk sulivfigssae- ruteKinaput". Kujanartumik inuit taima sia- nitsigingitdlat, ASD-p „påsisitsi- niainera" akornusingårsimana- viarane. atausinåkut påsissutig- ssissutit taisinerme akornutausi- måsåput: ASD atuagåraussame agdlag- poK, taissiartortut taissivigssaK atauseK piumåråt. nalornissorto- KarKunagulo taissivigssaK åssita- liuneKarsimavdlune. pissusigssamisorsinauvoK iner- terKuteKarnigssamut angisavdlu- ne kigdlilersuinigssaK agdlagfigi- nago imalunit pårdlagtua — ki- ngcrnatigut takuneKarsinaussug- pat taimåitcKarsimassoK. kisiåne taissinérit kisineKalerneråne a- vigsårtineKarput, taimalo taissi- ssutit aserordlutik> takuneKarsi- naujungnaermat taissinérit ag- dlagfigineKarsimångitsut matu- ssinigssamut angertusimanersut någgårtusimanersutdlunit ardlå- nut aperKumut akinatik. taississartut ersserKigsumik i- lisimatineKarsimassariaKaralu- arput ersserKigsumik aperKutinik tåukuninga mardlungnik kisine- Kalerunik avigsårtitagssaungmata. imalunit pitsaunerpåusagaluar- poK: Kinersissartut mardlungnik agdlagfigssaKarsimåsagaluarput — atauseK matussinigssamut tu- ngasscK åipålo kigdlilersuinigssa- mut tungassoK. taissinig&sardle påsisitsiniutigi- nerdliordlugo Inunnik Isumagin- >w Atuagagdliutit kigsautigåt atu- artartut agdlagarissait amerdla- sut sapålit akiinere tamaisa sarKumiutarumavdlUKit. tai- måitumik Kinutigårput naitsu- kutdlangnik agdlagtarKiivdlu- git. ilångutagssiat OKautsit 200 sivnersimagpatigit amerdla- nertigut årKigssuissoKarfiup nailisartariaKartarpai. atsiorsi- mångitsut ilånguneK ajorpavut, kisiånile ingmikut pissutigssa- Karsimagpat atermut taorsiut- dlugo ingmikut ilisarnaustnar- sinaussarput. ilångutagssiat nagsiuguk unga: Atuagagdliu- tit, postbox 39, 3900 Godthåb. ninnermi Qullersaqarfiup inuit Kuiagssuautautipai landsrådilo taissinerup inerneranik pigssarsi- •titdlugo tutsuviginångitdluinartu- mik taimarujugssuaK agdlagpunga neriugdlunga sujunigssame soku- tigineKarnerusassoK iluamik kig- dlilingmik pisiagssaKartitsilernig- ssaK. inugsiarnersumik inuvdluarKu- ssivdlunga Anders Nilsson. Produkthandel VI OPKØBER SKROT FRA HELE GRØNLAND Aluminium, kobber, messing, rødgods, bly, zink, rustfrit stål, kabler m. v. Send skrottet til vor adresse i Godthåb. Afregning straks ved modtagelsen. GRØIHMIDS I11FTDI KflR GREENLAND METAL SCRAP Ulli ¦ llllll|IU Postbox 237 . 3900 Godthåb . Tlf. 2 18 33 — 2 16 74 — 2 16 57 Perkins marine-diesel Suveræn i fiskerbåde pa 25-35 fod Stabil og sikker, økonomisk i drift og vedligeholdelse. Perkins Diesel med legendarisk driftssikkerhed og lang levetid. Lavt omdrejningstal. Kompakt konstruktion gør indbygning let. Effektiv landsdækkende serviceorganisation. Perkins Diesel-program fra 30 - 200 HK Perkins model 4.236 M yder 73 akiel-HK ved 2500 omdr./min. Forhandlere: Frederikshåb Olie- & Autoservice P.O. Box91 3940 Frederikshåb Tlf. 17250 Holsteinborg Auto- & Maskinværksted 798 Industrikvarteret 3911 Holsteinborg Tlf. 14225 Fred. Rasmussen-Odense Grønlands Skibs- & Entreprenørværksted ApS P.O. Box155 3900 Godthåb Tlf. 22252 Julianehåb Maskinværksted Kilalap Avquta 955 P.O. Box75 3920 Julianehåb Tlf. 38093 Sukkertoppen Marine l/S P.O. Box70 3912 Sukkertoppen Tlf. 13212 Pjentedamsgade 21,5100 Odense C. Tlf. (09) 11 22 16 ?§ Perkins motorer 31

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.