Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 14.09.1978, Blaðsíða 30

Atuagagdliutit - 14.09.1978, Blaðsíða 30
atuartartut agdlagait. læserne skriver imigagssamik taissisitsineK sujor- Kutdlugo kukussumik igdlulnåsior- tumigdlo påsisitsiniaineKarpa? AG-me 17. august 1978-ime sar- Kumersume Anders Nilsson imi- gagssaK pivdlugo årKigssussinig- ssamik pitsavingmik sujunersute- KarpoK; agdlagkamile au-dlarKau- tåne Anders Nilssonip Inungnik Isumagingningnerme K’utdlersa- Karfingme sulissut imigagssap Ki- nersissartunit taississutigineKar- nerata sujornatigut påsisitsiniai- nermik ingerdlåssissut såkortu- mik såssupai vagarujugssuarsi- manerardlugit — tåssa ingming- nut suliagssissutigineKartumut nalerKutingitdluinartumik inortu- migdlo nåmagsingnigsimanerar- dlugit. pasigdlineK taimåitoK så- kortoKingmat Anders Nilsson ki- nuvigisavara OKautsine ugpernar- sarKuvdlugit s.åss. kukussumik imaKalunit igdluinåsiortumik på- sisitsiniutausimassutut issigissane sarKumiutdlugit. inugsiarnersumik inuvdluarKU- ssivdlunga Jakob Janussen. akis sut: imigagssamik matussineKå- sagpat tamatuma aningaussa- tigut kinguneriumågagssai- nik Inungnik Isumagingning- nerme K’utdlersaicarfiup nautsorssutai 160 miil. kruninik nikingåput agdlagpunga imigagssaK pivdlugo inungnik taissisitsineK torratdla- gåungitsoK kukuneKardlunilo, taimatutdlo agdlangnera ugper- narsauserusugpara ernainiaravko ilåtigut Kalåldlit-nunåta Radio- avisiane aperssuineK Inungnik Isumaginninnermi Qullersaqar- fimmi direktøre-mik> Mogens Berthelsenimik, imigagssaK iner- terKutaulisagaluarpat perKingnig- ssap tungågut, pinerdlugtuliortar- nerit tungaisigut, inuit uvdluinar- ne atugarissaisa tungaisigut ani- ngaussarsiornikutdlo KanoK ki- nguneKarsinaunera pivdlugo. ki- salo ASD-p taissinigssaK sujor- Kutdlugo atuagåraliå tungaviga- lugc. aperssuineK ingerdlåneKarpoir inerterauteKalisagaluarpat ani- ngaussatigut KanoK kinguneKar- sinaunigsså pingårnerutitdlugo. aperssuinerme tusarparput, i- nerterKuteKalisagpat KGH-mut 40 millioner kr-nik akeKåsassoK — taineKaraluarporme aningau- ssat ilaisa isersinaunigssåt atui- nerup niorKutigssanut avdlanut nungneragut, kisiånile tåuko ki- sitsisitalerneKångitdlat. inerterKuteKalisagpat Lands- kasse åma 60 millioner kr-nik å- naissaKåsaoK. inerterKuteKarneK katitdlugit 100 millioner kr-nik akeKåsaoK! tugdliutdlugo tusarparput, i- nerterKuteKalisagpat sulivfigssae- rutcKåsassoK. inuit 400 akunitar- fingne sutorniartarfingnilo suli- ssussut, åmalo inerterKuteKarneK sutorniartarfiutigdlit nangminér- dltuik oKausiat maligdlugo kingu- neKåsaoK, sulissut 80®/u-isa suliv- figssaerunerånik! tåssa sutorniartarfiutigdlit pe- Katigigfiane ilaussortat tåssåuput 1977-ime ukiåkut akunitarfiuti- mingnik sutorniartarfiutimingnig- dlo tuniniainiardlutik nalunaer- tut, landsrådip imigagssanik kig- dlilersuinerata ajutortisangmatik! — atorfikåjuvdlune tåssa taima tusardlune ugpianartigisimavoK. inungnik isumagingningnermut direktørip nangmineK isumane maligdlugo migssingerpå, pisini- arfingne suIivfigssaerutoKaru- mårtoK imigagssaerniarfingne. i- mailivdlugo oKautigineKarpoK: „åma pisiniarfingne sulissoKar- poK, månilo Nungme pisiniarfing- me atautsime tatdlimat migssi- liortarunarpåt, tåunalo aperKU- taulisaoK, avdlanik pisiagssaKå- sanersoK — niorKutigssanik — suliarisinaussånikj åmalo KGH usilersuissardlutigdlo usingiau- ssartunik sulissoKarpoK — amer- dlångikaluartunik, taimåitordle nautsorssutigissariaKarput, tåssa 200 migssånut nautsorssusinauva- gut...“ avdlatut OKautigalugo aperssui- nerme tusarparput, imigagssaK i- nerterKutauIisagpat inuit 560 su- livfigssaerutisassut — imigag- ssaerniartut socialdirektørivdlo nangminérdlutik OKameråtut. å- ma tusarparput inerterKuteKar- nigssaK inuiaKatigingnut 100 mil- lioner kr-nik akeKåsassoK. erKortumik ilånguneKåsaoK, ar- bejds- og socialdirektørip aper- ssorneKarnerme ilåne ersserKig- sarmago nangmineK aningaussa- nut tungassunik iliniarsimassu- nginame, nautsorsutit takussutigssiat ma- ligdlugit Kalåtdlit-nunåta inuisa ukiumut 200 millioner kroner i- migagssamut atortarpåt. ani- ngaussatdlo imatut avguatårsi- måput: kr. Danmarkime imigagssa- ssarsiat ................ 60 mili. KGH pigssarsiai.......... 40 miil. angatdlånerånut niuver- tutdlo Kalåtdlit-nunåne pigssarsiait migss....... 40 mili. landskassimut akileråru- tit...................... 60 mili. avdlatut OKautigalugo Kalåtdlit- nunåne pisissartut inerterKute- Kalerpat ukiumut 200 millioninik avdlatut pisiutigssaKalisåput — landskasse KGH-lo avdlatut a- jornartumik isertitagssamingnik avdlatut piniångigpata. soruname taimaisicrtariaKarput. pisissartut- dlo tauva aningaussat sivnerutag- ssait 100 mili. kr-nik ikilisåput. kingulerupordle inuiaKatigit i- nerterKuteKalernikut avatånit 60 mili. kr-nut imigagssarsiutaussa- raluartut ilevKåsagaluarpåt. pisi- ssartutdlo avdlanut 100 mili. kr- Officielt Under 11. august 1978 er der i Ak- tieselskabs-registeret optaget føl- gende ændringer vedrørende „Greenex A/S“ af Umanak: Peter John Noakes er udtrådj af, og Vice President George Douglas Tikkanen, 50 Finsbury Square, London LEC2A 1 DD, England, er indtrådt i bestyrelsen. Den Arne Gottlieb meddelte prokure er til- bagekaldt. Prokura er meddelt: Goran Kuliman i forening med en af de tidligere anmeldte prokuri- ster. Vedr. arbejdstagerrepræsen- tanterne: Bent Andersen er ud- trådt af bestyrelsen og Svend Erik Iversen er fratrådt som bestyrel- sessuppleant. Operatør Søren Nor- mann Mortensen, Marmorilik, Grønland, er indtrådt i bestyrel- sen (suppleant: Senioringeniør Gunnar Ivan Mortensen, Vænget- vej 49, Jægerspris). POLITIMESTEREN I GRØNLAND Godthåb, den 30. august 1978 nik akigssaKalisagaluardlutik. av- guaKatigigsitdlugo inungmut a- tautsimut ukiumut 2.200 kr. arbejds- og socialdirektørip i- nuiaKatigit aningaussaKarnerénik ilisimaSsai amigaraluardlutik ig- dluagut tupingnåinartumik Kula- ringilå landsskat (nunamut ta- marmut akilerårut) akigssarsiar- Kortunut akigssarsiakitsuningar- nit ardlaleriåumik akisunerusa- ssok — imalunit cKarneratut: a- kigssarsiarKorlune aperKutåu- sacK takutikumaneråt inuiaKa- taunermik misigisimaneK åmalo peKataorusungneK, inerterKute- Karnigssamut akuerssinikut! Inunnik Isumaginninnermi Qullersaqarfiup erKoriainera su- livfigssaerutoKarnigssånik pitsau- nerussumi kima oKautigineKarsf- nauvcK OKalugtualiordlune: auli- riutautilik ilåne Inunnik Isuma- ginninnermi Qullersaqarfimmut agdlagpoK „angatdlatiga ima i- magtartigaoK, aulisarsinaunanga, inuitdlo mardluk Kalussorissaria- Kartuåinarpåka. angatdlatiga uv- sigsåsavara?" — KutdlersaKar- fingmitdlo ima akineKarpoK: „nå- mik, angatdlatit taimaiginartinia- ruk, inuit mardluk sulivfigssae- ruleKinåput". Kujanartumik inuit, taima sia- nitsigingitdlat, ASD-p „påsisitsi- niainera" akornusingårsimana- viarane. atauslnåkut påsissutig- sslssutit taisinerme akornutausi- måsåput: ASD atuagåraussame agdlag- poK, taissiartortut taissivigssaK atauseK piumåråt. nalornissorto- KarKunagulo taissivigssaK åssita- liuneKarsimavdlune. pissusigssamisorsinauvoK iner- terKuteKarnigssamut angisavdlu- ne kigdlilersuinigssaK agdlagfigi- nagc imalunit pårdlagtua — ki- ngcrnatigut takuneKarsinaussug- pat taimåitoKarsimassoK. kisiåne taissinerit kisineKalerneråne a- vigsårtineKarput, taimalo taissi- ssutit aserordlutiki takuneKarsi- naujungnaermat taissinerit ag- dlagfigineKarsimångitsut matu- ssinigssamut angertusimanersut någgårtusimanersutdlunit ardlå- nut aperKumut akinatik. taississartut ersserKigsumik i- lisimatineKarsimassariaKaralu- arput ersserKigsumik aperKutinik tåukuninga mardlungnik kisine- Kalerunik avigsårtitagssaungmata. imalunit pitsaunerpåusagaluar- Pck: Kinersissartut mardlungnik agdlagfigssaKarsimåsagaluarput — atauseK matussinigssamut tu- ngasscK åipålo kigdlilersuinigssa- mut tungassoK. taissinigssardle påsisitsiniutigi- nerdliordlugo Inunnik Isumagin- Atuagagdliutit kiRsautipåt atu- artartut aKdlagarissait amerdla- sut sapåtit akunere tajnaisa sarKumiutarumavdluKit. tai- måitumik Kinutigårput naitsu- kutdlangnik agdlagtarKuvdlu- git. ilångutagssiat ouautsit 200 sivnersimagpatigit amerdla- nertigut årKigssuissonarf iup nailisartarianartarpai. atsiorsi- m«angitsut ilånguneK ajorpavut, kisiånile ingmikut pissutigssa- Karsimagpat atermut taorsiut- dlugo ingmikut ilisarnauslnar- sinaussarput. ilångutagssiat nagsiuguk unga: Atuagagdliu- tit, postbox 39, 3900 Godthåb. ninnermi Qullersaqarfiup inuit Kuiagssuautautipai landsrådilo taissinerup inerneranik pigssarsi- •titdlugo tutsuviginångitdluinartu- mik taimarujugssuaK agdlagpunga neriugdlunga sujunigssame soku- tigineKarnerusassoK iluamik kig- dlilingmik pisiagssaKartitsilernig- ssaK. inugsiarnersumik inuvdluanui- ssivdlunga Anders Nilsson. Produkthandel VI OPKØBER SKROT FRA HELE GRØNLAND Aluminium, kobber, messing, rødgods, bly, zink, rustfrit stål, kabler m. v. Send skrottet til vor adresse i Godthåb. Afregning straks ved modtagelsen. GR0IHM1DS GREENLAND METAL SCRAP mETMKØB Postbox 237 . 3900 Godthåb . Tlf. 2 18 33 — 2 16 74 — 2 16 57 Perkins marine-diesel Suveræn i fiskerbåde på25-35fod Stabil og sikker, økonomisk i drift og vedligeholdelse. Perkins Diesel med legendarisk driftssikkerhed og lang levetid. Lavt omdrejningstal. Kompakt konstruktion gør indbygning let. Effektiv landsdækkende serviceorganisation. Perkins Diesel-program fra 30 - 200 HK Perkins model 4.236 M yder 73 aksei-HK ved 2500 omdr./min. Forhandlere: Frederikshåb Olie- & Autoservice P.O. Box 91 3940 Frederikshåb Tlf. 17250 Fiolsteinborg Auto- & Maskinværksted 798 Industrikvarteret 3911 Holsteinborg Tlf. 14225 Fred. Rasmussen-Odense Grønlands Skibs-& Entreprenørværksted ApS P.O. Box 155 3900 Godthåb Tlf 22252 Julianehåb Maskinværksted Kilalap Avquta 955 P.O. Box 75 3920 Julianehåb Tlf. 38093 Sukkenoppen Marine I/S P.O. Box 70 3912 Sukkertoppen Tit. 13212 Pjentedamsgade 21,5100 Odense C. Tlf. (09) 11 22 16 Perkins motorer 31

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.