Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 14.09.1978, Blaðsíða 5

Atuagagdliutit - 14.09.1978, Blaðsíða 5
Om klinikassistenternes uddannelse Under indtryk af de meget dårlige tandforhold, der råder i Grøn- land, har man i en årrække arbej- det på at lægge en helt ny kurs for tandplejen i Grønland. For- eningen af Grønlandstandlæger, Dansk Tandlægeforenings kur- 'susnævn, bestyrelsen for Sund- hedsvæsenet i Grønland samt Sundhedsstyrelsen har deltaget i dette arbejde. Hovedkonklusio- nen af de overvejelser, man har gjort sig, er, at man ikke kan be- handle sig ud af problemet, men i stedet må sætte kraftigt ind med det forebyggende arbejde. Kalåtdlit-nunåne kigutit ajorne- rujugssuat påsivdlugo ukiune ar- dlaaalersune Kalåtdlit-nunåne kigutit pårineKartarnerånut nu- tårdluinarmik suliniuteKalernig- ssaa sulissutigineKarsimavoK. Ka- låtdlit-nunåne kigutit nakorsaisa peKatigigfiat, Dansk tandlæge- foreningskursusnævni Kalåtdlit- nunåne peritingnigssamut Kut- dlersaKarfingme sujulerssuissut kisalo sundhedsbestyrelse tama- tumane suleKatausimåput. isuma- liorKutigingningnerit pingårner- tut inerneråt, ajornartorsiut ta- måna aitsåt KångerneKarsinau- ssok kigutinik ajortungutsailiuiv- dlune pimorussamik suliniuteKar- nikut. påsineKarpoK kigutit pårinenar- tarnerata pitsångorsarnigssånut periarfigssat pingårnerssarisagåt Kalåtdlit-nunåne ikiortitut suli- sscrissat amerdanerussut pigssar- siariniarnigssåt. Dansk tandlægefcreningskur- susnævn, ukicrpagssuit ingerdla- neråne Kalåtdlit-nunåne kursu- sertilsissarsimassoK, taimailivdlu- ne kigutit nakorsaisa ikiortigissar- lagåinik iliniartitsinigssamut pi- alikutagssiaK „AG alikutagssiaK" tékutendgssa- målerpoK. nautsorssutigårput de- cemberip autdlaraautåta migsså- ne sarKumerumårtoK. tamåna Atuagagdliutit kalåt- dlitdlo atuagkiortut peKatigigfia- ta suleKatigingnerisigut pisaoK. sordlo taigutåta nalunaerå atua- gagssanik „alikutagssiaunerussu- nik“ imaKåsaoK — oaalugtuårKia- nik, angalanilerssårutinik il. il. — kalåtdlisuinaK oKausertaKå- saoK. atuagagssiamut piukussaming- nik peKartut naitsukutdlaliordlu- tik månangåa nagsiussisinåuput. kingusingnerpåmik novemberip 10-ane tigcrérsimassariaKarpavut. agdlagkap pugssåta Kåvatigut atsioruk: AG alikutagssiaK. Kundekredsen vokser stadig Hvorfor? Vi er kendt for vort smukke farvearbejde, hurtig ekspediton og momsfrie pri- ser prøv: FOTO-MAGASINET A/S Frederiksborggade 7 1360 København K. Mar har erkendt, at den mest realistiske mulighed for at for- bedre tandplejen er at satse på en udbygning af det grønlandske hjælpepersonale. Dansk Tandlægeforenings kur- susnævn, som igennem mange år har stået for kursusvirksomhed i Grønland, har herefter udarbejdet uddannelsesplaner for det tand- lægelige hjælpepersonale, planer, som er godkendt af bestyrelsen for sundhedsvæsenet i Grønland. For de grønlandske klinikassi- stenter er der udarbejdet uddan- nelsesplaner, som giver en uddan- lerssårusiorsimavoK, Kalåtdlit- nunåne perKingnigssamut Kut- dlersaKarfingme sujulerssuissu- nit akuerineKartumik. Kalåtdlit- nunåne kigutilerivfingne ikiorti- tut iliniagaKarnigssamut pilersså- rusiortoKarsimavcK, Kalåtdlit-nu- nåne kigutilerivfingne sulinigssa- mut nåmagtumik iliniartitsiviu- ssugssanik. iliniarnigssaK Kalåt- dlit-nunåne ingerdlåneKåsaoK, ta- månalo ilåtigut kalåtdlit Kalåt- dlit-nunåne iliniartitaussalernig- ssånik nålagkersuissut uvdlumi- kut kigsautigissånut piumassari- ssånu'dlo nåpertututut issigissa- riaKardlune. åri-cigssussinerup nagsatarå ka- låtdlit kigutilerivfingne ikiortitut iliniarusugtut Kalåtdlit-nunåne iliniarnigssamut InersuneKartali- sangmata. taimalut iliniagaKarér- nerme kigutigigsaissutut iliniar- KingnigssaK neKerårutigineKarsi- nauvoK. soruname kikutdlunit Dan- markime kigutilerivfingne ikior- titut iliniarnigssamik KinuteKarsi- nåuput, taimailicrtoKartitdlugule aitsåt ingmikut itdluinartutigut Kalåtdlit-nunånut ministereKar- fingmit iliniagaKarnerme tapi- ssuæKartoKarsinåusavdlune. tai- måitordle Statens Uddannelses- støtte-mit iliniagaKarnermut ta- pissutisissarnigssaK Kinutigine- KarsinaussoK. Danmarkime kigutigigsaissutut iliniartitsissarneK erKarsautigalu- go imåitugssauvcK iliniartitauneK nelse, som er fuldt ud tilstrække- lig til det arbejde, der kræves ved de grønlandske tandklinikker. - Uddannelsen foregår i Grønland, hvilket bl. a. må ses på baggrund af, at man i dag står overfor poli- tiske ønsker og krav om etable- ring af uddannelser for grønlæn- dere i Grønland. Ordningen medfører, at grøn- lændere, der ønsker at uddanne sig til klinikassistenter, henvises til at gennemgå uddannelsen i Grønland. Oven på denne uddan- nelse kan der tilbydes en uddan- tåuna kalåtdlinit Danmarkime i- ngerdlåneKarsinauvdlune, tama- tumanile erKaisitsissutigineKå- sacK Danmarkime iliniarnigssame tiguneKarsinaunermut iliniarner- tutut soraerumérsimaneK imalunit tamatumunga nagdlersuneKarsi- naussumik iliniagaKarérsimaneK piumassarineKartarmat. iliniagaKarnermut tamatumu- nga Kalå'dlit-nunånut ministere- Karfingmif tapissuteKartoKarsi- nauvoic. Overtandlæge John Havn Erik- senip august-septemberime Dan- markiminermine, ilåtigut Dansk tandlægeforenings kursusnævn peKatigalugo kigutilerivfingne i- kiortinik nutåmik iliniartitsissa- lernigssamut pilerssårusiat iner- dlugit suliarineKarsimassut OKa- loKatigingnissutigisimavai, ukiav- dlo ingerdlanerane kigutit nakor- sait taimatutdlo agdlagfit suliv- figssarsiussissarfit ilisimaterKig- sårneKartugssåuput iliniartitseri- ausigssamik nutåmik tåssånga pi- ssutsinigdlo tåssunga tungassunik. tåssunga atatitdlugo onautigi- neKarsinauvoK iliniarniardlutik Kinutenart artut, Kalåtdlit-nunå- nut utingitsortarKuvdlugit soru- name pissugssångortitausimana- tigdlunit pissugssångortitaussar- naviångingmata. Kalåtdlit-nunånut ministere- Karfik, 8. september 1978. Gisken Trier fg. kontorchef H. Lassen. nelse som grønlandske tandpleje- re (kigutigissaasoq). Det står naturligvis enhver frit at søge uddannlese til klinikas- sistent i Danmark, men der vil kun i helt specielle tilfælde kunne ydes støtte hertil fra Ministeriet for Grønland. Dog kan der søges støtte til uddannelsen fra Statens Uddannelsesstøtte. Hvad angår den danske tand- plejeruddannelse, stiller sagen sig således, at det vil være muligt for grønlændere at gennemgå den i Danmark, men her skal erindres om, at der i realiteten kræves stu- dentereksamen eller dermed li- gestillet for at kunne blive opta- get. Til denne uddanelse kan der ydes støtte fra Ministeriet for Grønland. Overtandlæge John Havn Erik- sen har under ophold 'i Danmark i august-september sammen med bl. a. Dansk Tandlægeforenings kursusnævn drøftet de endelige planer for den nye uddannelse af klinikassistenter, og der vil i lø- bet af efteråret blive givet en ud- førlig orientering 'til såvel tand- læger som arbejdsmarkedskonto- rer om det nye uddannelsessystem og vilkårene herfor. Det kan i denne forbindelse fastslås, at der naturligvis ikke er eller bliver tale om at forpligte nogen uddannelsessøgende fil at undlade eventuel hjemrejse til Grønland. Ministeriet for Grønland, den 8. september 1978. Gisken Trier, fg. kontorchef. H. Lassen. Landshøvding Hans Lassen. Spirituslukning i Kuummiut Efter anmodning fra KGH har byggerådet i Kuumiut i Angmag- ssank kommune besluttet at luk- ke for udhandling af spiritus i en måned. Lukning af spiritus skyl- des mangel på arbejdskraft i KGH’s fiskerianlæg. Sælskindsauktion Torsdag den 28. september er der sælskindsauktion i KGH i Kø- benhavn. Der vil blive udbudt 24.600 ubehandlede Klapmydse- skind og 2.500 ubehandlede Net- ■sideskind. Auktionen foregår på Langagervej 60 i Glostrup klok- ken 13.30. AFGIFTSFRI BILER Vi kan tilbyde Dem en fabriksny vogn på grænseplader, køre- klar, hvor i Danmark De ønsker det. ALLE MÆRKER OG MO- DELLER, til fordelagtige priser. Har De specielle ønsker er vi Dem gerne behjælpelig, blot skriv og De vil omgående mod- tage svar. Vi er også til tjeneste, hvis De ønsker vognen efter- sendt, eller evt. sendt direkte. VR. DE LEJE EN VOGN kan vi tilbyde et alsidigt udlejningsprogram af nye personvog- ne. Priser fra kr. 450,- pr. uge og op. 1.000 km fri pr. uge. Min. udlejningsperiode 3 uger. Fri levering og afhentning hvor i det sydlige Danmark De ønsker. Jeg ønsker flere oplysninger om: A □ leje af bil B. □ køb af vogn på grænseplader. A + B □ Navn: ...................................................... Adresse:.................................................... CHR. BUKKEHAVE & SØN Lerchesvej 11, P.O. Box 440, 5700 Svendborg Turisludlejning gennem mere end 50 år Telex 56 164 Buear DK Tlf.: nationalt 09 21 14 57 flere linier, internationalt. 45 9 21 14 57 .......................................................... AGs lystfiskerkonkurrence Fiskeart: Fangstplads (præcis): Kommune: Vægt i kg: Længde i cm: Fangstdato: Fangstmetode: Fangstredskab: (sæt kryds) □ Håndline □ Stang Evt. linetykkelse: Agn: Fanget af (navn, alder, adresse): Rigtigheden af ovennævnte oplysninger bekræftes med egen hændige underskrifter og er juridisk ansvarlige. Vidnets navn og underskrift: Adresse: Vidnets navn og underskrift: Adresse: Sendes til: „FISK" AG, Boks 39, 3900 Nuuk kigutilerivfingne ikior- tit iliniartitaussarnerat 5

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.