Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 14.09.1978, Blaðsíða 22

Atuagagdliutit - 14.09.1978, Blaðsíða 22
avangnårssuane atuagkiortut taigdliat oxalugtuatdlo pitsaunersiordlugit OKautsinut 6-inut naKiterniarpait ? inuit ikinerussutexartut atuagkianik sarKumTssarnig- ssånik piumassaKarneK åmalo taigdlanik atuagkia- nigdlo pitsaunersiugkanik OKautsinut arfinilingnut na- Kitanik sarKuminigssaK månamut angunexaratdlar- poK atuagkiortut nunarssup avangnårssuanérsut pe- Katigfgfiata atautsimmerane. atuagkiortut atautsimérssuarne- råne Finlandime igdloKarfingme Rovaniemi-me uvdlune 29. juli- mit 31. julimut pissume Finlandip avangnåne atuagkiortut peKati- gigfiata (Pchjisen Kirjalijat-ip) årKigssugåne pingårnerutitdlugit erKartorneKarput inuit ikingneru- ssuteKartut atugagssaKartitaune- rat, nunane avangnardlerne sule- KatigingneK atuagkiorttudlo atu- garissait. Rovaniemi-me atautsimlnermut aggersimåput atuagkiortut, Kaer- Kussat autdlarnissugssatdlo 50 migssånitut Islandimit, Savaling- miunit, Norgemit, Sverigemit, Finlandimit, såmit najugaKarfinit Kalåtdlit-nunånitdlo. angmainerme Finlandip nuna- nut avdlanut tungassunut mini- steria Paavo Våyrynen OKarpoK, atuagkiortut suniutåt pingårne- ruleralugtuinartoK, tassa atuag- kiortut suliagssaringmåssuk pi- ssortatigoriumik navsuaiutit åma- lo nautsorssusiat ilångusinåungit- dluinagait OKalugtuarisavdlugit. nunanut avdlanut ministere Vay- rynenip åma OKautigå nuånåruti- gigine, atuagkiortut taima åssigl- ngitsigissunik tunuleKutaKartut katerssusinaunerat atautsimut so- Kutigissatik oKaloKatigissutigini- ardlugit. imarissaii atautsiminerup imaisa ilagåt ilå- tigut svenskip atuagkiortup Karl Erik Johansscnip oKalugiarnera KuleKutaKartumik „nunarssup a- vangnårssuane atuagkia) nutau- nerussut". såmit atuagkiortut Ka- ncK atugaKarnerat sarKumiune- KarpoK Marry Aslakdatter Som- bymit, avangnårssuane atuagkiat KuleKutserdlugit „cKalugpalågi- narpasigsut pissusiviussutdlo". tåunalo nunanit åssigingitsunit peKatautitaussunit oKatdlisigine- KarpoK. taimatut ama nunane å- ssiglngitsune atuagkiortut atugait OKauseKarfigineKartardlutigdlo o- KaluserineKarput. ilarpagssue erKungitdlat avangnårssua pivdlugo OKalug- tuat OKalugtuarineKarajugtarput inungnit avdlanit, atuagkiortoK Hans K. Eriksen, Norgep avang- nåmioK, OKarpoK. åma OKautigå ukiut ingerdlaneråne agdlauseri- neKartarsimassut ilarparujugssue kukussussartut. ilumortoK tamåne najugalingnit taimågdlåt erKortu- mik oKalugtuarineKarsinauvoK. i- nunerme najugaKarfigalugo pi- viussoK påsinartarpoK atuagkior- neruvdlo tamåne najugaxartut ki- nåussusersitisavai tcririgsisima- nigssamik ingminutdlo atarKiner- mik kinguneKartumik. samitut akuerinigssåt såmit mérKanut atuagkiortuata, Marry Aslakdatter Sombyp, OKa- lugiarnermine OKautigå pissaria- KartoK såmit atuagkiauteKarnerat taperserscrdlugulo ineriartortita- riaKartoK. tamatumunga atatit- dlugo erKartorpå såmit OKausisa nunane avangnardlerne ajorna- kusortumik atugaKarnerat, såme- Karfingne^ tåssa Finlandime, Sve- rigeme Norgemilo. såmit CKalui- nardlutik oxalug^uauteKarput Ka- ngale ilerKutut pigissamingnik su- junigssamisaoK tungavigssausi- naussumik såmisut agdlagkanik atuagauteKalernigssap angnertu- sarnigssånut kisiånile pissaria- KarpoK såmit nunanit avanganr- dlernit kulturikut aningaussati- gutdlo taperserneKarnigssåt atu- agkicrnerup tungåtigut. atautsi- mérssuar*ut oKauseKauteKardlutik erssersipåt såmit OKausé atarKiv- dluinaritik nunane avangnardler- ne OKautsisutdle avdlatut. oKau- seKaut tåuna ilåtigut Nordisk Råd-imut nagsiuneKåsaoK. OKauseKåume avdlame ersser- sineKarpoK isorpasingnerussuni- tut suleKatigingnerisa angnertu- sarnigssaisa pingåruteKarnerat. a- tuagkiortut sivnissuisa Islandi- mérsut, Kalåtdlit-nunånérsut Sa- valingmiunérsutdlo OKauseKartar- nerisigut atautsimérssuartut påsi- ssaKartineKarput nunane tåuku- nane uvdlumikut sunik atuagki- ortoKartarneranik. atautsimérssu- artut åma OKauseKautigåt nunane avangnardlerne suleKatigingnerup nukigtorsarneKarnigsså tamatu- munga atassumik nunane avang- nardlerne kulturimut' aningau- ssauleKarfingnit tapivfigineKar- tarneK pissariaKartineKaleriartu- savdlune. taigdliat atuagkiatdlo OKautsisut arfiniligtut najugkane avingarusimanerussu- ne najugagdlit atuagkiortut a- tautsimineråne sujuliane Pasvik- ime Sverigemitume pissume Gruppe Nord pilersineKarpoK. su- leKatigigsuliat tåukua sulinåså- put pilerssåruteKardlutigdlo sar- Kuminiardlutik taigdlianik atuag- kianigdlo' pitsaunersiugkanik o- Kautsit åssigingitsut arfinigdlit a- tordlugit atuagångortitamik katit- dlugit 200-nik KuperneKartugssa- mik. pilerssårutauvoK atautsikut OKautsit arfinigdlit atordlugit sarKumisassoK (såmisut, finskisut, norskisut/svenskisut, islandimiu- tut, savalingmiormiutut kalåtdli- sutdlc). taimatut suliniuteKarneK nunane avangnardlerne atuag- kiauteKarnerme pernautåusaoK. a- tautsimérssuartut taima suliniute- KarneK agsut tapersersorpåt. iliniartitauneK uvdlcrme atautsimivfiussume ki- ngugdlerme atuagkiortut atugain- ssait oKaluserineKarput. tamatu- mane tikineKarpoK atuagkiortut iliniartitaunerånut tungassumik aperKut. tamatumane tikuarne- KarpoK atuagkiortup suliagsså Ka- ngarnit pingårnerulersoK. oKausex atordlugo atuagkiortup suliagssa- rå itisilerisavdlune ilumortoK pi- viusscrdlo inuiaKatigingne inug- taussunut påsitiniardlugo. KanoK ilivdlune iliniarnigssaK pissaria- KåsaoK ilå^igutdlo pissariaKavig- dlune, kisiånile atuagkiortutut uvdluinarne atugarissat najordlu- git sulinikut atuagkiortutdlo a- kunermingne suleKatigingnerisi- gut tamatumunga tiingavigssa- KartuåsaoK. sujunigssaK sujunigssame atuagkiortut atuga- rissait inuiaKatigit avdlångoriar- tornerat ilutigalugo avdlångor- tugssåuput .atuagkiortup suliag- ssariuåsavå umåssuseKartumik nukigtumik kulturikut angussa- KarnigssaK najugkane avingarusi- manerussumitune. atautsimitut neriutigåt ukiune aggersune pit- saunerussumik nunat akornine suleKatigingneKalernigsså. peKataussii':aoK OKautigåt tug- dlianik atautsiminigssaK Kalåt- dlit-nunåne pissariaKartoK. tai- måisagpat tamåna 1980-ip ausså- ne pissugssåusaoK. AidgssiaK. FLYTNING BENYT DEM AF DERES FRIE VALG AF FLYTTEFIRMA — VÆLG VOR SERVICE OG DRAG FORDEL AF VOR MANGEÅRIGE ERFARING. STATSFLYTNINGER udføres i overensstemmelse med gæl- dende regler og refusionsordninger. FRA GRØNLAND: Destiner Deres forsendelse via KGH til vort selskab. Ved ank. forestår vi toldbehandling og punktlig, fagmæssig korrekt indflytning på Deres adr. landet over. TIL GRØNLAND: Bohave afhentes uanset fraflytningssted for oceanpakning, stuvning i container og levering til KGH. OPBEVARING: Vore møbelvenlige magasiner er til Deres disposition til kundevenlige priser i København og Aalborg. FORSIKRING: De er naturligvis gratis dækket mod skader under transport i vor varetægt i henh. t. bedst opnåelige be- tingelser. flyttefirmaet Lygten 2-4 Telex 19228 aalborgApS 2400 Kbhvn. NV. Tlf. (01)8163 00 As DANSK ILT- & BRINTFABRIK SCANDIAGADE 29 2450 KØBENHAVN SV SALG . SERVICE KONTORMASKINER - DATAUDSTYR - TILBEHØR: Remington, Skandex, 3.M., Citizen, I.B.M., N.C.R. m. fl. KONTOR - ARTIKLER - MØBLER: Esselte, Pelikan, Kores, Scanform 2, Kevi, Reska, CH/RY/SW Servisekontakt, leje/leasing: Måske løser det Deres problem? ^_ ARCTIC ELEKTRONICS _ ., DjO^aS] Tlf. 2 14 86-21286 O O BJØRN BOSERUP (Grønland) A/S ALLE FORMER FOR 3KIBSELEKTRONIK Is på Grønland I Grønland spises der meget is. En af de betydelige importører af is fra Danmark er Eventyr Is en gros ved Betty og Verner Kjærs- gaard, Godthåb. Eventyr Is en gros modtager sine varer fra Eventyr Is fabrikken i Aalborg. Dette er en af de store is- kremfabrikker i Danmark — den største danskejede — med en be- tydelig produktudvikling og aner- kendt for en god kvalitet. Spændende nye ispinde I 1978 sortimentet er der fra Even- tyr Is præsenteret nogle særdeles spændende nyheder — heriblandt en figurpind med et smilende bjørneansigt og en figurpind, der forestiller en fodbold. Foruden nye spændende produkter har Eventyr Is lavet nyt og spæn- dende papir til ispindene. Selv om papiret blot bliver smidt væk er der dog sådan at Eventyr is gør meget ud af at præsentere varen på en tiltalende måde. Grønlandsmotiv på ispindepapir I bestræbelserne på at vælge mo- tiver, der ligesom har lidt forbin- delse med indholdet har man for Eskimo-ispinden — den populære vanilleis med chokoladeovertræk — valgt et rigtigt grønlandsk mo- tiv, nemlig gengivelse af Jens Ro- sings frimærke med motivet hun- deslæde. På forespørgsel hos fa- brikken har vi fået oplyst, at bag- grunden for dette valg har været at man dels gerne ville vise hen- syn til den gode afsætning på Grønland og dels, at man syntes der skulle være lidt afvigelse fra andre iskremfabrikkers motiv, der i vid udstrækning er tegninger af eskimo-børn. Eskimo-navnet brugtes iøvrigt første gang for denne type ispinde helt tilbage i 30'erne og har været brugt såvel i U.S.A. som i Skandinavien. Med gengivelsen af Jens Rosings frimærke har man fået et særde- les smukt papir, der samtidig er et <lille kunstværk — som alene i 1918 vil blive uddelt i 2 mill. eksempla- rer. Mange danske vil på denne måde komme til at stifte bekendt- skab med et af de flotte Grøn- landsfrimærker. Betty Kjærsgaard udtrykker stor tilfredshed med, at der er kommet dette lokale præg på Eskimo-pin- den og er overbevist om, at det i 1978 vil blive en ekstra populær is- pind på Grønland. Nyt depot På grund af den store succes med salg af is på Grønland har Eventyr Is en gros 1 efteråret 1977 taget nyt frysehus i brug i Godthåb. Der er således gode muligheder for at op- bevare de store sendinger is ved konstant -^20 — h-25°, hvilket har stor betydning for opretholdelse af kvaliteten. Varemodtagelsen er ligeledes be- vem idet frysehuset er beliggende kun få minutters transport fra havnen. I Aalborg er Eventyr Is fabrikken beliggende kun få minutters kørsel fra Grønlandshavnen, så alt i alt er det bekvemt med forsendelse af is til Grønland — hvilket sikrer at isen altid holder topkvalitet. 23

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.