Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 14.09.1978, Blaðsíða 4

Atuagagdliutit - 14.09.1978, Blaðsíða 4
GIF-ip landsråde ernianik siantnårå timerssoKatigit kåtuvfiata GIF-ip perKuteicartussår- dlune landsrådip tapissutigssai atautsikut pisimavai aningausserivingmutdlo ilivdlugit. AG ardlaleriardlune tifnerssoKati- gigfit kåtuvfiånut GIF-imut pi- niavigdlune sågfigingnigtarsima- galuarpoK kåtuvfiup aningaussa- tigut nautsorssutai radioavisip o- Katdlisaulersisimassai pivdlugit påsiniainiaraluardlune, ajorna- Kaordle. kåtuvfiup sujulerssui- ssuinit agdlagfeKarfianitdlunit a- perKUt una OKauseKarfigineKaru- sungnanilur.it OKauseKarfigine- KarKussåungilaK: landsrådip a- tautsikut tiiniutdlugit tapissuter- pagssue sok kåtuvfiup ingerdlåkai landsrådip tapissuteKarnermine piumassarissai uniordlugit. timerssoicatigigfit kåtuvfiat ki- nguarsaujuarsimavoK årKigssui- ssunut utorKatsissuteKaKåtårdlu- ne: ulåputeKarnermik, mardlo- Kiussamik atorfeKarnermik, aki- ssugssauvfit OKartugssautitauvfit- dlo agssortussutigineKarnerånik („uvangåungitsoK, suleKatimauna suliagsså") il. il. taimailineranile kåtuvfiup pivfigssaKardluarsima- vok sarKumiuneKartunik erKUT ngitsuneraissaKåtårnigssamut ta- måkulo AG-me Kupernermut pi- siarissartagkaminut imiussordlu- git. aperKutit ilåt radioavisip aki- ssutisivfigingitsorpå, tamånau- vordlo AG-p iluagtitsingitsordlu- ne kåtuvfingmut oKauseKarfigiti- niartarsimassaralua. GIF-ip landsråde isumaKalersipå kåtuv- fingnut aulajangersimassunik sangmissaKartunut GIF-imut i- laussortaussunut tapissutit ukiup Kåumatåne sujugdlerme avguåu- neKartåsassut. GIF-ile taimailiu- ngilaK, aningaussat bankimut ili— narpai erniaKartitsinerme piu- massarissat iluanårnartut najor- KUtaralugit. taima erniarigsårtit- sineKartarpoK aningaussat piv- figssame aulajangersimassume sivisunerugajugtumilo uninga- ssugssatut KulékérneKarångata. landsrådip aningaussat avguaKa- tigigkutårtumik tuniutarsimåsa- galuarpai, pilerssårutdle tamåna avdlångortineKarpoK pissutsit er- Kungitsut tungavigalugit. agdlagkat øperKut tamåna pivdlugo agdlag- figeKåtåuneK autdlartipoK 1977- ime oktoberip 25-åne landsråde timerssoKatigit kåtuvfiånut ag- dlagaKarmat ilåtigut ilisimatitsi- ssutigalugo måna: pissartångor- niunernut åssigissåinutdlo ata- ssumik ilagseKatigingnernut nag- gatårnersiordlunilo festernernut aningaussat atugagssat nangånar- toKartineKartut. agdlagaK ima naggaserneKar- Pok: „timerssoKatigit kåtuvfiat iki- ngutingnersumik perKuneKarpoK nalunaerutigisagå tapissutitut a- ningaussalissutigineKartut 980.000 kruniussut KanoK ilivdlugit tu- niuneKarnigssait kigsautigineKar- nersoK, tåssame aningaussat a- merdlåssusåt erKarsautigalugo pissariaKarunarmat aningaussat avguaKatigigkutårtumik ukiup i- Annoncér i GRØNLANDSPOSTEN ngerdlanerane tuniuneKartarnig- ssait". timerssoKatigit kåtuvfiat ag- dlagkatigut akissuteKarpoK suju- ligtaissup tugdliata Peter Peter- senip atsiugånik: „tapissutit tuniuneKarnigssåt erKarsautigalugo ukiume kingug- dlerme iméipoK aningaussat a- tautsikut GIF-imut ttiniuneKar- tut januarip autdlartisimatsiarne- rane, tauvalo kåtuvfiup ingmikor- tuinut avguåuneKardlutik, tai- måitumik ama 1978-imut ani- ngaussalissutit taima pineKarnig- ssait nautsorssutigineKarpoK". landsråde tamatumunga akissu- teKarpoK „aningaussat atautsikut tuniuneKarnigssåt akuerineKartOK ukiup autdlartinerane kåtuvfiup ingmikortuinut avguåuneKarnig- ssåinik ilisimatitsissut tungaviga- lugo". agdlagkame landsrådimérsume ilångutdlugo taineKarpoK suju- nigssame aningaussat KanoK tu- niuneKartarnigssait OKatdlisigine- KarumårtOK aningaussatigut pi- lerssårusiortarnermut udvalgime, landsrådip ukiåkut atautsiminig- ssånut atassumik. pissutcKatauput timerssoKatigit kåtuvfiata GIF-ip sujuligtaissua, landsrådip naut- sorssuserinermut pissortautitå, Hansepåjuk Gabrielsen AG-mut CKarpoK oKauseKarfigisinaunago sok landsrådip aningaussat tuniu- neKarneråne piumassarisså kåtuv- fiup malingikå. oKarpOK lands- rådip timerssoKatigitdlo kåtuvfi- ata nautsorssutai atautsikut aki- ssugssauvfigigamigit aperKUt ta- måna oKauseKarfigisinaunago. Hansepåjuk Gabrielsen OKar- portaoK GIF-ip aningaussat a- tautsikut tuniuneKarnigssåinik KinuteKautigisimasså nangmineK akissugssauvfigisinåungitdlui- nardlugo. — landsrådimut agdla- gaK uvanga agdlagaringilara, o- KarpoK. — sujuligtaissup-una tugdliata Peter Petersenip agdla- gå, tåuna OKaloKatiginiariåsagit. AG taimailiorpoK. Peter Petersenivdle pissutsit ta- måko oKauseKarfigerusugpatdlå- ngilai, taimailiorusungitdluinar- dlunilo Hansepåjuk Gabrielsen peKatautinago. — tåssame agdlag- kap imarisså isumaKatigissutigiv- dluinarsimavarput, taimåitumig- dlo nangminérdlunga oKauseKar- figisinåungilara, Peter Petersen AG-mut OKarpoK. AG-p timerssoKatigit kåtuvfiå- nit påsissai tamaunga kigdleKar- put — uko erKungitsunerainerit takisut åssigiåginartutdlo AG-me Kuperneril ilåine kåtuvfiup aula- jangersimassumik pisiarissarta- gaine takuneKarsinaussut erKåi- sångikåine. landsråde misigssuiniarpoK landsrådip agdlagfeKarfiane pi- ssortaK Jakob Karup Petersen o- KarpoK sujunigssame tapissutit avguaKatigigkutårtumik tuniune- Kartalersinaunigssåinik aperKut landsrådip forretningsudvalgianit sangmineKarKårumårtoK septem- berip nålernerane oktoberivdlunit autdlartinerane — åipagssånik sangmineKarumårpoK sapåtip- akunialuinik kingusingnerussu- kut. Jakob Karup Petersen isuma- KarportaoK landsråde kåtuvfigdlo tamatumane ingmingnut ersser- Kigsuliorfigissarsimångitsut. OKar- poK timerssoKatigit kåtuvfiat er- sserKigsumik paitsugagssåungit- sumigdlo nalunaersimångitsoK ta- pissutit ingerdléinartumik ingmi- kortoKarfingnut avguåuneKaru- mårtut. — taimåitumik imailiat- dlåinaK pinerdlungnertut OKauti- gineKarsinåungilaK, tåssame ra- dioavise sarKumiussinermine pi- nerdlugtitsigaluarmat. — erKor- pordle landsrådip kåtuvfiup såg- figingnissutå ima påsingmago ta- pissutit ingerdléinartumik nag- siussorneKarumårtut. uvanga sungilanga — suleKatigauna . . Det er ikke mig — det er min kollega AG-p ajussårutigå tamånarpiaK pivdlugo GIF OKauseKartisinausi- månginamiuk. ajussårutigårpu- taoK GIF-ip ilagsingningnerme aningaussartutigissartaginut tu- ngassunik nåmagdluartumik på- sissutigssisinåunginavta — tamå- kume åma landsrådip uparuarsi- mangmagit. nautsorssutit agdla- gartait (bilage) takutinagit ag- ssaivigisinåungilagut. -den. Idrætsforbundet narrede renter fra landsrådet GIF fik på falske forudsætninger Landsrådets tilskud udbetalt på én gang og satte pengene i banken. Trods mange og indtrængende henvendelser til Grønlands Idræts Forbund har det været umuligt for AG at få et interview i anled- ning af den sag, radioavisen rej- ste am forbundets regnskaber. - Ingen - hverken fra 'kontor eller bestyrelse - kan, vil eller må ud- tale sig vedrørende spørgsmålet om hvorfor man har administre- ret Landsrådets store, kontante engangstilskud på en måde, som er i strid med Landsrådets til- skudsbetingelser. Idrætsforbundet har forhalet sagen ved at holde redaktionen ¦hen med undskyldninger som travlhed, uheldige dobbeltstillin- ger, ansvars- og kompetencestrid („det er ikke mig, det er -min kol- lega"), o.s.v. Men samtidig har idrætsforbundet haft tid nok til at udfærdige det ene dementi efter det andet til mangfoldiggørelse i GIF's indlægsavis i AG. Der er især ét spørgsmål, som radioavisen aldrig fik besvaret, og det er dét, AG forgæves har for- søgt at indhente kommentarer til fra forbundet. GIF gav Landsrå- det indtryk af, at tilskuddet til specialforbundene skulle fordeles i årets første måned. I stedet an- bragte GIF pengene i banken til meget favorable rentebetingelser, som normalt gives hvis man ga- ranterer, Bit beløbet bliver stående i et bestemt, ofte længere tids- rum. Landsrådet ville oprindeligt ha- ve udbetalt sit meget store tilskud til GIF i rater, men disse planer blev altså ændret på falske for- udsætninger. BREVENE Korrespondancen om dette spørgsmål startede 25. oktober 1977, da Landsrådet i en skrivelse til idrætsforbundet bl. a. gør op- mærksom på, at man ønsker at tage forbehold over for repræ- sentation og udgifter til de af- slutningsfester som finder sted i forbindelse med mesterskaber og lignende. Brevet slutter: „Man skal herefter venligst an- imode idrætsforbundet om at med- dele, hvorledes det bevilgede til- skud - 980.000 kr. - ønskes anvist, idet opmærksomheden henledes på, at der under hensyn til be- løbets størrelse nødvendigvis må være tale om rater over hele ka- lenderåret". Idrætsforbundet svarede med et brev, der er underskrevet af næstformanden, Peter Petersen: „Med hensyn til udbetalingen af tilskuddet har det sidste år været sådan, at pengene på én gang blev udbetalt til Grønlands Idrætsfor- bund primo januar, for så derefter at blive uddelt til specialdistrikts- forbundene, hvorfor >man hermed regner med samme fremgangsmå- de ved udbetalingen af bevillin- gen for 1978". Landsrådet svarede hertil, at man „har tiltrådt den samlede udbetaling under den forudsæt- ning, at beløbene til specialdi- striktsforbundene blev udbetalt samlet ved årets begyndelse". Landsrådet tilføjer, at den fremtidige udbetalingsform vil blive drøftet i økonomisk plan- lægningsudvalg i forbindelse med efterårsmødet. INGEN PATAGER SIG ANSVARET Fermanden for Grønlands Idræts Forbund, regnskabschef i Lands- rådet, Hansepåjuk Gabrielsen, si- ger til AG, at han ikke kan udtale sig om, hvorfor idrætsforbundet ikke har fulgt de betingelser, som Landsrådet gav i forbindelse med udbetalingen. Han siger at han ¦med sin dobbeltrolle som ansvar- lig for både idrætsforbundet og Landsrådets regnskabsafdeling ikke kan kommentere spørgsmå- let. Hansepåjuk Gabrielsen tilføjer, at han i øvrigt slet ikke kan på- tage sig ansvaret for GlFs an- modning om at få tilskuddet ud- betalt på én gang. - Det er ikke mig, der har skrevet brevet til Landsrådet, siger han. - Det har næstformanden, Peter Petersen, så prøv at tale med ham. Og det prøvede AG så. Men Peter Petersen vil 'meget nødigt udtale sig om dette forhold, og han vil under ingen omstæn- digheder gøre det, uden at Hanse- påjuk Gabrielsen er til stede. - Vi var nemlig fuldstændig enige om brevet, og jeg kan derfor ikke stille mig op og kommentere sa- gen på egen hånd, siger Peter Pe- tersen til AG. Så langt kom AG med idræts- forbundet - bortset fra GIFs lan- ge, ensidige dementier, som vi på grund af en overenskomst med organisationerne er nødt til at bringe 1 indlægsaviserne. LANDSRÅDET VIL SE PA SAGEN I Landsrådet siger sekretariats- chef Jakob Karup Petersen, at spørgsmålet om en evt. fremtidig rateudbetaling kommer til første- behandling i forretningsudvalget i slutningen af september eller be- gyndelsen af oktober, imens an- denbehandlingen finder sted nogle uger senere. Jakob Karup Petersen mener i øvrigt, at Landsrådet og idræts- forbundet har talt forbi hinanden i denne sag. Han siger, at idræts- forbundet ikke har givet klart og utvetydigt udtryk for, at tilskud- det Skulle sendes videre til speci- aldistriktsforbundene med det samme. - Der er derfor ikke tale om noget ligefrem kriminelt, så- dan som radioavisen antydede. - Men det er rigtigt, at Landsrådet opfattede idrætsforbundets hen- vendelse på en sådan måde, at iman gik ud fra, at tilskuddet blev sendt videre med det samme. AG beklager, at det ikke har været muligt, at få idrætsforbun- dets kommentar til netop den del af sagen, som vi her har beskre- vet. Vi beklager også, at det ikke har været muligt at bringe fyl- detsgørende oplysninger om GIFs repræsentationsudgifter, som Landsrådet altså har fundet an- ledning til at påtale. Dem kan vi ikke komme til bunds i uden at få regnskabets bilag forelagt. -den.

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.