Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 14.09.1978, Blaðsíða 7

Atuagagdliutit - 14.09.1978, Blaðsíða 7
mardlungorpat inusug- tut taissfssutåusåput 1969-ime 18-inik ukioKalerérsimassut taissismautitau- lernigssåt aulajangerniameKalermat taississartut 30,1 procentlnait orniguput. tamatumuna åma taima ikig- tigisaKinerdlutik? inttsugtut 18—19-inik ukiugdlit 2300 migssåinitut periarfigssine- Karumårput nangminerssorneru- lernigssaK sujoncutdlugo taissi- nigssane pingåruteKartune suniu- teKarnigssamut — taissisinauti- taussut ukiuisa 18-inut åparne- Karnigssait mardlungorpat kig- sautigineKåsagpat. tamatumalume nunavtine kig- sautigineKarnigsså ilimanarérpoK. ukiut kingugdlit Kulit ingerdla- neråne mardloriardlune taissisi- naussut ukiuisa åpartineKarnig- ssåinik taississarnerne erssendg- sarneKartarérpoK tamåna kigsau- tigineKartoK. kisitsisitdle takutipåt tamåko taississutigineKartarnerine taissi- artukåssut amerdlagissagssåungi- vigtarsimassut. 1969-ime taissisi- nautitaussut ukiuisa 21-nit 18- inut åparneKarnigssait pineKar- mat taississartut 30,1 procentlnait ornigusimåput. 1971-imilo, 20-nut åparneKarnigssait pineKarmat, taississartut 44 procentingajåinait ornigusimavdlutik. taimåitumik pissusigssamisu- saoK tamatumuna taissiartukåv- dluarnigssamik kajumigsårisav- dlune. isumaKatigigtorujugssuput nålagkersuinikut suleKatigigfit Kalåtdlit-nunånitut tamarmik na- lunaeruteKarput taississartut u- Kungmiune imigagssat matorKassut KGH-mit KinuvigineKardlutik Kuumiune Angmagssagdlup kom- muniane bygderådit aulajangersi- måput imigagssat niorKutaunerat Kåumåme atautsime unigtiniar- dlugo. matussinermut perKutau- vok KGH-p aulisagkanik tuni- ssagssiorfiane sulissugssaileKineK. kiuisa kigdlingisa 18-inut åpar- neKarnigssåt tapersersordlugo — sordlo AG-p normoruata uma su- juliane takuneKarsinaussoK. Siumut sujunersumik taperser- suivoK ilåtigut pissutigalugo par- tip anguniagainut tugdluartung- mat nunavtine inusugtorpagssua- Kartume inusugtut sujuingssavti- nut akissugssåussusermik misigi- simavdiutik Kinersissartutut poli- tikikut aulajangéKataussarnigssait angusavdlugo. — inusugtut poli- tikiku't eKérsimårtut avatåmtutut misigisimanatik akissugssåussu- sermik nangmaKataussariaKarput. Atdssut isumaKarpoK pivfigsså- ngortoK ukiut kigdligssarititau- ssut åparneKarnigssånut. — ukiu- ne kingugdlerne inusugtut politi- kimik soKutigissaKarnerat åmalo inuiaKatigit ingerdlatitaunerånut akulerusimanerat agdliartorsima- KaoK. inusugtut akissugssåussuse- Kartut inuiaKatigit ajungitsumik ingerdlanigssåinut aulajangissug- ssarujugssuput, taimåitumik aki- ssugssauvfingmik tunissariaKar- put. Inuit Ata.Ka.Ugit taississartunik kajumigsåriput isumaKatauvdlu- tik taissinigssåinik ilåtigut pissu- tigalugo igdlersorneKarsinåu- ngingmat inuiaKatigingne åssi- gingmik inatsisitigut piumavfigi- ssaussune inuit ilarpagssuisa au- lajangéKatausinåunginerat. Danmarkime nålagkersuinikut partit tamangajangmik åma isu- maKatauvdlutik nalunaersiméput. partit talerpigdliunerpåt ilåt, Det konservative Folkeparti, kisi- me akerdliuvoK. Danmark någgasagaluarpat tauva? 1969-ime taissisinaussut 18-inik ukioKalerérsimassalernigssait au- lajangerniameKalermat Dan- markime taississut amerdlaner- ssait akuerssissut. KGH-p kisermåusinera akerdlilerdlugo Fremskridtsparti isumaKarpoK, KGH-p agssartorner- mut akigititai pissariaKartunik 25 pct.-imik akisune- russut Kongelige Grønlandske Handelip kisermåussissumiik Kalåtdlit-nu- nånut umiartortitsinera Kalåt- dlit-nunåne ineriartortitsinermut ajoKutaunerssauvoK pingårtumik Kalåtdlit-nunane inutigssarsior- neK erKarsautigalugo. Kularutigi- ssariaKångingmåme kisermåussi- ssumik umiartortitsinerup agssar- tcrnerme akit 25 pct-imik Kagfar- tinerussarai, taimatut isumaKar- poK linatsissartune ilaussortaK Leis Glensgård, Fremskridsparti- ningånérsoK. taimåitumigdlo Kalåtdlit-nunå- nut ministere Kinuvigisimavå, umiarssuit 20-t KGH-mit pigine- Kartut åtartorneKartutdlunit, u- kiume Kångiutume nautsorssutait nalunaerutdgerKUvdlugdt. ilångut- dlugulo ministere aperivå, tåu- ssuma kigsautiginartinerå, suju- nigssame KGH-p Kalåtdlit-nunå- nut kisermåussissumik umiartor- titsiuarnigsså. taimåisagpatdlo påserusugdlugo, KGH-p måna- mut umiarssuautigissame åmalo månåkut sanaortortitame saniati- gut umiarssuautiminik amerdli- sitsiniarnersoK imalunit erKar- sautigineKarnersut umiarssuit KGH-p åtartortagai. Leif Glensgårdip åma nunavti- nut ministere påsiniaivfigå su- jorna Grønlandsflyp nautsorssu- tainik tusarumavdlugiitaoK ukioK månamut aningaussartutigssat KanoK pilerssårusiorneKarsima- nersut kisalo aperå Grønlandsfly KanoK angnertutigissumik nunav- ta avatåne tingmissartortitsiner- sok. -h. tamåna tungavigalugo Kavdlu- nåp folketingimut ilaussortap Helge Dohrmannip Kanigtukut nangånartoKartitdlugo aperKutigå nangminerssornerulernigssame o- Kartugssaussut nangmingnérdlu- tik taissisinausut ukiuisa kigdli- nge åpartisinaunerait. taimailisso- Kariarsinauneranik Siumumit Atåssumitdlo OKartoKarsimavoK — Danmarkime taissineK ima ki- nguneKésagaluarpat ukiut kig- dligssarititaussut uvdlume ator- neKartut atuinarneKartugssångor- dlutik. radioavisimit kalerriuneKarpoK Helge Dohrmannip nunavtinut ministere Jørgen Peder Hansen aperisimagå ersserKigdluinartu- mik OKautigisinaunerå Kalåtdlit- nunåt nangminerssornerulerner- IgdlorKortor- miune imigagssaK matuneKartoK tOKutsineK pissutigalugo toKutsissoKarnerata kinguneranik IgdlcrKortormiune kommunalbe- styrelse aulajangerpoK imigagssa- nik, imiårKanik imiårKanigdlo så- kukitsunik („nålagtup Kuinik") niorKuleKarneK unigtiniardlugo, tamatuma sivisussusigsså aulaja- ngernago. IgdlorKortormiune aussap i- ngerdlanerane mardloriardlune toKulsisscKartarsimavcK ardla- lingnigdlo toKutseriartoKartarsi- mavdlune — tamarmik imigag- ssartorsimanermik pissuteKartu- mik. toKutsinerit pingajugssåta ki- ngugdlersåtalo kommunalbesty- relse aulajangissariaKalersisima- vå. angutip putorKassup 22-nik u- kiugdlip angut 19-inik ukiulik autdlaivå tOKutdlugo. tamatuma- kingorna 22-nik ukiulik ingminut niai'Kumigut autdlaivoK uvdluv- dlo ingerdlanerane Islandime ReykjavikimukåuneKardlune. na- lunaerutigineKarpoK måna navia- nartorsiorungnaertoK. GRATIS FOTO- KATALOG Forlang nyt 80 siders 1978-katalog tilsendt. Indeholder alt i foto- og smalfilmudstyr. kiLd Chr. Richardt Vs Send kuponen og få kataloget tilsendt... KUPON NAVN.___ ADR. POSTNR./BY migut Kavdlunåt inatsisåinut tu- ngaviussunut atajuåinåsanersoK åmalo kalåtdlit politikere nang- minivigdlutik taissisinaussut u- kiuisa kigdlinginik åpartitsisinåu- sanersut. Helge Dohrmannip nalorninar- toKartipå ilumut nangminerssor- nerulernigssamut sujunersutit tai- ma angnertutiginersut. s. Kinersisinaussut ukiuisa 18-inut åpartineKarnigssåt Danmarkime sulissutigineKarpoK ilåtigut sarKar- miussat taimåitut atordlugit. I Danmark markerer man med mærkater, at man går ind for 18 års valgret. Her er et eksempel. påpiara taissivig- ssaK påsiuminartOK påpiara taissivigssaK taissisinau- titaussut ukiuisa 18-inut åparti- neKarnigssait pivdlugo taissiner- me atugagssaK Kanigtukut imi- gagssaK pivdlugo taissinerme a- tugkamit påsiuminarneruvdlui- narpoK. ima OKausertaKarpoK: „inatsi- ssartunut KinerseKatausinaulersi- manigssamut ukiugssat aulaja- ngerneKarput ukiunut 18-inut". tamåna isumaKatigigåine „åp"-ip sanianut pårdlangassulineKåsaoK akerdlerigåinilo „någga"-p sania- nut. påpiarat taissiviussut ilait atii- ngitsutitausinaussarput. tamåna pissarpoK suna pårdlangassuler- neKarsimanersoK påsiuminåikå- ngat, åmalo pårdlangassuliginar- nane avdlanik agdlagtoKarsima- gångat titartaissoKarsimagångat- dlunit. påpiarat taissiviussut å- ma atungitsutitaussarptu atsior- nexarångata. taissisinautitaussut ukiue pivdlu- git taissineK ingerdlåneKåsaoK uvdlåkut Kulingiluanit unukut ar- fineK-mardluk tungånut. taisseKataunigssamut piumassa- rissaK tåssauvoK taississugssat agdlagtorsimavfiåne inuit agdlag- torneKarfiat najorKutaralugo su- liaussume agdlagsimanigssaK. inime taissiartorfiussumineK maligtarissagssat nalinginait na- jorKUtaralugit pisaoK. påpiaramik isåussivigineKaréråine „inéraK taissivigssaK inungnit avdlanit i- sersimavfigineKarKUSsåungitsoK ornipatdlangneKåsaoK", påpiara agdlagfigalugo, pertiterdlugo, a- neriardlunilo karsimut nåkartit- dlugo. — „inime taissiartorfiussume KanoK taissinigssamik sujiinersui- ssoKaranilo unersussissoKaranilo kajumigsårissoKåsångilaK", lands- høvdingeKarfik ilåtigut taima er- sserKigsaivoK. Annoncér i GRØNLANDSPOSTEN Mercedes-Benz, Unimog. agsut ingerdlavigdlir nartumc ordlugo biliutigssiaK tuniniaissoK angnek: Bohnstedt-Petersen Godthåb A/S Dr. Ingridsvej. Box 33. 3900 Nuuk. Tlf. 21385, Telex 90609. sivnissutut tuniniaissoK: Sukkertoppen Marine v/Chr. Norwach, 3912Manitsok, Tlf. 13212 Skabt til kørsel under de sværeste betingelser. Hovedforhandler: Bohnstedt-Petersen Godthåb A/S Dr. Ingridsvej, Box 33, 3900 Godthåb Tlf. 21385, Telex 90609 Underforhandler: Sukkertoppen Marine v/Chr. Norwach 3912 Sukkertoppen Tlf. 13212 Mercedes^- tamanik agssartutigssiaK Total transport

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.