Fréttablaðið - 07.01.2010, Blaðsíða 38

Fréttablaðið - 07.01.2010, Blaðsíða 38
 7. janúar 2010 FIMMTUDAGUR26 Önnur þjónusta Ódýr blekhylki og tónerar í HP, Dell, Brother, Canon og Epson send sam- dægurs beint heim að dyrum eða í vinnuna sjá nánar á Blekhylki.is KEYPT & SELT Gefins Óska eftir ísskáp og þvottavél gefins, má vera bilað. Uppl. í s. 896 8568. Óskast keypt GSM Þjófavarnir með myndavél Eigum aðeins eftir 7 stk af seinni send- ingu. Í sumarbústaði, á heimili og fyrir- tæki. Innifalið gasskynjari, hurðaskynj- ari, hreyfiskynjarar og 2 fjarstýringar. Sendir viðvörun og myndir í GSM síma og tölvu. Einnig getur þú fylgst með því sem er að gerast. Verð áður 69.000.- Verð nú 49.000.- Þjófavarnirnar komnar aftur! Nú einnig hægt að fá með reykskynjara. Þú velur 3 símanúmer sem þjófavörnin hringir í ef brotist er inn hjá þér. Eigum alla aukahluti. Verð 23.900.- Nú á 19.900 án/reyksskynjara. Mótorsport ehf Síðumúla 34, 108 Reykjavík Sími: 567 1040 Öll viðgerðarþjónusta á staðnum www.motorogsport.is Óska eftir að kaupa DVD diska, PS2 leiki og vínyl hljómplötur. Uppl. í s. 698 8629. Kaupi frímerki, umslög, póstkort og seðla. Fyrir 1960. Uppl. í síma 691 7794. Staðgreiðum gull, dem- anta og úr. Hringar, hálsmen, armbönd, Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð þér að kostnaðarlausu! www.kaupumalltgull.is Upplýsingar í síma 661 7000. KAUPUM GULL - JÓN & ÓSKAR Kaupum gull til að smíða úr. Spörum gjaldeyri. Heiðarleg viðskipti. Aðeins í verslun okkar Laugavegi 61. Jón og Óskar - jonogoskar.is s. 552-4910. Kaupi gull ! Ég Magnús Steinþórsson gull- smíðameistari kaupi gull, gull peninga og gull skartgripi af fólki. Og veiti ég góð ráð. Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt og illa farið. Leitið til fagmanns. Upplýsingar á demantar.is í s. 699 8000 eða komið í Pósthússtræti 13, Verið velkomin Borð og pylsupottur Óska eftir að kaupa 8 borð, 70x70 fyrir veitingastað og pylsupott. anna. kristina@internet.is Hljóðfæri Dúndurtilboð! Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.- pakkinn með poka, strengjasett og stilliflautu. 4/4 stærð 15.900.- Rafmagnsgítarpakkar frá kr. 39.900.- Þjóðlagagítarpakkar frá 19.900.- Hljómborð frá kr. 8.900 Trommusett kr. 79.900 með öllu. Gítarinn Stórhöfða 27. S. 552 2125 www.gitarinn.is Sjónvarp Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/ öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. - S. 552 7095. Til bygginga Til sölu álmót 86 lm. Byggingak. 22 lm. Traktorsg. Cat 438. Tilb. S. 865 2954. Fallegt nýtt hornbaðkar st. 150x150cm fæst á sanngjörnu verði. Góður afslátt- ur! Uppl. í s. 665 0228 & 899 8986. Krossviður, kambstál, gips og fl. Uppl. í s: 555 7905 og www.ulfurinn.is Verslun Útsalan í fullum gangi 30-50% afsláttur . Emilía Bláu húsin Faxafeni s: 588-9925 www.emilia.is HEILSA Heilsuvörur ÓKEYPIS RÁÐGJÖF Í ÞYNGDARSTJÓRNUN! Hringdu núna, Drífa 695 8464, Pétur 772 1035 Katrín 699 6617. Mér finnst Herbalife vera best. Ótrúlegur árangur, Hjálpumst að. Sólrún Ósk s: 891 9883 www.heilsufrettir.is/solosk. Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu frían prufupakka. Edda Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is VILTU GRENNAST? OG LÁTA ÞÉR LÍÐA BETUR ? EKKERT DUFT EÐA PILLUR. SENDU OKKUR EMAIL EF ÞÚ HEFUR ÁHUGA - TOPPARANGUR@GMAIL. COM Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 www.eco.is Ný netverslun: www.betr- iheilsa.is/erla Árangur næst með Herba Hringdu núna, Margrét S. 699 1060. Botnlaus orka betri líðan! Herbalife Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr- unarfræðingur. www.halldorabjarna.is S. 861 4019 & 868 4876. Fæðubótarefni Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ ismennt.is Nudd TANTRA MASSAGE An exclusive gift for men, women and couples. Tel. 698 8301 www.tantra- temple.com NÝTT NÝTT NÝTT DREAM OASIS NUDD: Heilln.,Svæðan., Slökunarn., Ayurvedan., Heitsteinan., Tibet loftn., Hunangsnudd., Detox, Skrúbb, Pottur, Sólbekkir. Símar 567-6666 og 862- 0941. Fullkomið nudd. Uppl. í s. 662 0841. Þjónusta Er andlega orkan á þrotum? Miðlun og heilun vinnur á sorg, kvíða, verkjum og streitu. Tímapantanir Guðrún 695 5480. SKÓLAR & NÁMSKEIÐ Ökukennsla Ökukennsla, aðstoð við endurtöku- próf og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson. Kenni á Ford Focus tdci disel ‘07 Uppl. í s. 892 9490 & 557 9387, Guðný I. Einarsdóttir. Kennsla Harmonikukennsla hafin. Innritun í s. 690 7424 eftir hádegi. Tónskóli Guðmundar Innritun í nám á píanó, gítar, harmon- ikku og þverflautu. Kennsla hefst 11. janúar. Tónskóli Guðmundar S: 822 0715 & 567 8150 Hagaseli 15, 109 Rvk. HEIMILIÐ Dýrahald Gullfallegir hreinræktaðir Chihuahua hvolpar til sölu. Uppl. í s. 690 8091. 123.is/viking HÚSNÆÐI Húsnæði í boði STAY APARTMENTS - VIKULEIGA Vikuleiga á vönduðum stúdíó íbúðum og stærri íbúðum í 105 Rvk. Studio íbúðir frá 25.000 kr. 2ja-3ja. herb. frá 35.000 kr. www.stay.is s: 517 4050. www.leiguherbergi.is 1-2 manna herb.Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj aðganur að internet, baði. eldh., þurrkara og þvottavél. 824 4535. Room for rent 1-2 person,. Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, kitch, washing room incl. Uppl/info í S. 824 4535. www.leiguherbergi.is 65 fm 2ja herb. íbúð í hverfi 111. Uppl. í 8612310 Nýleg 32m2 studióíbúð miðsvæð- is í Hafnarfirði „Flatarhrauni“ við Iðnskólann. Eldhúskrókur og baðher- bergi, húsaleigubætur fást á þessa íbúð. Sameiginlegt þvottahús á hæðinni m. þvottavél og þurrkara!! Upplýsingar í s:699-5595 milli 16:00 og 18:00 Furnished room for rent (13sqm) in 105. All bills included 30.000 kr. Tel. 662 2993. Leigjendur, takið eftir! Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu inn á www.leigulistinn.is eða hafðu samb. við okkur í s. 511 1600. ROOM f/RENTw/FURNITURE IN 108 NEAR KRINGLA AND IN 109 AND 111 BREIÐHOLT 8973611 Rúmott herbergi í 101 til leigu. Nálægt HÍ. Sími 773 3182. Stór 3ja herbergja íbúð, með stórri ver- önd og bílskúr og Hfj. Laus strax. Uppl. í s. 891 6768 Stúdíóíbúðir í hverfi 101. Skammtímaleiga/langtímaleiga. Uppl. í s. 568-1848/691-4050. alla virka daga. Leiguliðar ehf Fossaleyni 16 Skrifstofa Leiguliða auglýsir lausar íbúð- ir, leiguverð frá kr. 58.000. Reykjavík, Selfoss, Þorlákshöfn, Akranes, Hafnarfjörður. Gæludýr leyfð. Sjá www. leigulidar.is eða 517 3440. Stúdíóíbúðir í hverfi 101. Skammtímaleiga/langtímaleiga. Uppl. í s. 568-1848/691-4050. alla virka daga. NULL Til leigu 93 fm, 4 herbergja íbúð í Mávahlíð. Laus strax. Húsgögn geta fylgt. Langtímaleiga. 150 þús á mán. Upplýs. í síma 862 9670. Stúdíóíbúð í Mörkinni / Vogahv. ca 40 fm. V. 56 þ. Eldri en 25 ára, barnlaus. F. reglus. einstakl. S. 898 7868 milli kl. 13-16. í 105 RVÍK ERU HERB.TIL LEIGU M/ HÚSG. 8-20FM.V/ FRÁ 35.000 Á MÁN. LEIGUTÍMI FRÁ EINNI VIKU EÐA LENGUR. SJÁ WWW.HOTELFLOKI.IS. BJARNI S.660-7799 Stúdíóíb. til leigu í Kópavogi. . Nýl. innr. m. sérinng. Leitum að traustum, reglus., leigj. með meðmæli. Nánar: gylfi.th@ gmail.com eða s:8644420 Húsnæði óskast Fimm manna fjölskylda óskar eftir húsi eða góðri íbúð til leigu í vesturbæ Kópavogs. Langtímaleiga. S. 858 0156 Óska eftir 60-90fm góðu húsi til flutn- ings sem hægt er að nýta sem heilsárs- hús. Staðgreitt. s. 896-1814 Stelpa óskar eftir góðu herb. eða stúd- íóíbúð til að taka á leigu. Uppl. í s. 860 3948. Sumarbústaðir Þrastahólar Grímsnesi Snyrtilegt og nýstandsett 58fm sumar- hús á góðri 5.500 fm eignarlóð. 100 fm sólpallur. Verðlækkun 11,9. Skoða skipti á bíl eða hjólhýsi. Uppl. í s: 898 1598. Atvinnuhúsnæði Melabraut- hagstæð kaup Til sölu mjög gott 140 fm endabil í þessu húsi. Innkeyrsludyr og góður salur. Skrifstofa og kaffistofa. Getur losnað fljótlega. Hagstætt lán áhvílandi og lítil útborgun. Mjög gott verð. S. 895-2049. Geymslu, Lager og/eða Skrifstofuhúsnæði í Ármúla. 694 3113, leiga.armuli@gmail.com ATH TIL LEIGU 70M2 NÝL IÐNAÐARBIL 3M HURÐ WC GOTT AÐGENGI VERÐ 85ÞÚS. S. 892 7858. Geymsluhúsnæði www.geymslaeitt.is Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Góð verð. Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 564-6500 geymslur.com Geymslur frá 3990.- kr á mán. Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) Upphitað, vaktað & öryggis- myndavélar. S. 555 3464. Þjónustuauglýsingar leiguwww.cargobilar.is obilar.is eigu Krefst ekki meiraprófs réttinda TOYOTA ÞJÓNUSTA HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.