Fréttablaðið - 31.08.2011, Blaðsíða 30

Fréttablaðið - 31.08.2011, Blaðsíða 30
Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl. 8–17 Smáauglýsingasíminn er 512 5000 smaar@frettabladid.is / visir.is Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17 Allar smáauglýsingar vikunnar á visir.is BÍLAR & FARATÆKI Honda CR-V Panorama, 04/2008 Ekinn 72þús. Ssk, Glerþak ofl, Fallegur bíll. Ásett Verð 3.950.000.- Skoða skipti á ódýrari Nissan Patrol Elegance 3.0 Turbo Diesel, 07/2004 Ekinn 122þús. Ssk, 7manna, Leður, 35”. Gott eintak. Ásett Verð 3.290.000.- Skoða skipti á ódýrari M.Benz E 200 Kompressor Elegance, 11/2006 Ekinn 71þús. Ssk, Leður, Glerþak, bakkskynjarar ofl. Gullfallegur bíll. Ásett Verð 4.390.000.- Möguleiki á allt að 90% láni VW Golf Comfortline 8V, 02/2003 Ekinn 138þús. Bsk 5gíra, Vel útlítandi bíll. Ásett Verð 850.000.- Suzuki Grand Vitara Sport 2.0, 06/2007 Ekinn 84þús. Ssk, Sumar og vetrardekk. Ásett Verð 2.490.000.- TILBOÐ 2.150.000.- Nissan Qashqai LE Diesel 4x4, 12/2007 Ekinn 87þús. Ssk, Leður ofl. Ásett Verð 3.550.000.- Skoðar skipti á ódýrari VORTEX Heithúðun á allar gerðir pallbíla og fleira. Upplýsingar hjá Bílaryðvörn í síma : 587-1390 Bílahöllin Bíldshöfða 5, 112 Rvk Sími: 567 4949 Mikið úrval bíla með möguleika á allt að 90% láni. www.bilahollin.is HYUNDAI Getz gls. Árgerð 2008, ekinn 99 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 1.180.000. tilboð 1.050.000 kr Rnr.220219. NISSAN Note visia. Árgerð 2009, ekinn 79 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 1.580.000. Rnr.250594. Bílamarkaðurinn Smiðjuvegi 46E, Kópavogi Sími: 567 1800 TOYOTA Hiace stuttur 2wd. Árgerð 2000, ekinn 179 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 690.000. Rnr.130717. uppl. í síma 570 5220 Toyota Kletthálsi Notaðir bílar Kletthálsi Sími: 570 5220 www.toyotakopavogi.is Nýtt Coleman Sedona 8feta, 2ja ára ábyrgð, Truma miðstöð, ísskápur, omfl, Sumar sprengja verð aðeins 1590þús. kr, Húsinu er á staðnum, Nýtt Coleman E1 9,5feta Off road, 2 ára ábyrgð, Truma miðstöð, öflugri dekk ofl, Sumar sprengja verð aðeins 2290þús. kr, Húsin eru á staðnum, Nýtt Coleman Cheyenne 10feta, 2. ára ábyrgð, Geymslu hólf, Truma miðstöð omfl, Sumar sprengja verð aðeins 1990þús.kr, Húsin eru á staðnum, Íslensk-Bandaríska ehf Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ Sími: 534 4433 http://www.isband.is KRÓKUR Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á öruggan og hagkvæman hátt Krókur Sími: 522 4600 http://www.krokur.net Honda Civic 1.5 LSi Árgerð 6/1999, ekinn 205þ.km, bsk, 15” álfelgur, lúga. Ásett verð 490.000kr - TILBOÐ 345.000kr staðgreitt! Raðn. 131727. Sjá nánar á www.stora.is Ford Mustang Rousch 450HÖ Árgerð 2007, ekinn 33þ.km, Rousch Stage 1 breyttur. Svakalegur bíll sem er á staðnum! Verð 3.990.000kr. Raðn 151487. Sjá nánar á www.stora.is Stóra bílasalan Kletthálsi 2, 110 Reykjavík Sími: 5861414 Myndeftirlit á plani http://www.stora.is NISSAN Armada LE. Árgerð 2005, ek 67 Þ.KM, bensín, sjálfski, 315hö, Flottur, lítið ekinn og einn með öllum aukahlutum, Tilboð 2.990þ.kr, Ásett verð 3990þús.kr, Rnr.190249. Skráið bílinn frítt hjá okkur!!, Vegna góðrar sölu vantar okkur allar gerðir bíla á skrá og á staðinn, Komdu eða sendu okkur skráningar á 100bilar@100bilar.is eða í síma 5179999, 100bílar.is, 100 bílar ehf Þverholt 6, 270 Mosfellsbær Sími: 517 9999 Opið virka daga 10-18.00 og laugardaga 12-16. www.100bilar.is Nissan Patrol diesel árgerð 1999, 6 cylindra, beinskiptur, 7 manna, ekinn 230 þús., þjónustubók, mikið endurnýjað, sk. ‘12, verð kr. 1.280.000,- 100% lánað, 821-6292 Toyota Hilux, bensín árgerð 1996, ekinn 255 þús., 33” dekk, pallhús, dráttarkrókur, í mjög góðu lagi, sk.’12, verð kr. 750.000,- 100% lánað, 821- 6292 Breiðan ehf Sími: 821 6292 Bílar til sölu Til sölu Ford Escape 2005, V6. Ný skoðaður dekurbíll. Ekinn aðeins 69000 km. S. 772 7940, 552 4800 Forester 8/06. Ek. 81 þús. 1 eigandi. Heilsársdekk, krókur, þakbogar. Verð 2,2 mil. S. 821 2134 Til sölu toyota avensis 1,8 árg ‘00. Ek. 135 þús. Snyrtilegur bíll. Verð 750 þús. S. 847 1536 VW passat árg. 2000. 5 gíra. Ekinn 140 þús km. Skoðaður 2012. S. 616 2597 VW Golf GTI Edition 30 árg. 2007, ek. 58 þ.km. Er til sýnis hjá Heimsbílum. Eins og nýr. Verðhugmynd 2.950 þús. Hafið samband í síma 8688438. Til sölu Deawoo Nubira wagoon,1998, green, 156 000 km, 1,6 l , 120 000 ISK. Peter 772 2654 250-499 þús. 320þús fyrir MITSUBISHI LANCER, árgerð’99, ekinn 198þús, skoðaður, s. 661 2084, vel með farinn Peugeot 206 ‘99, ek 147þ. km. Sparneytinn og með nýtt púst. Heilsársdekk. Sk. ‘12. 280 þ. staðgr. S:663 3282 500-999 þús. 7 manna á 790.000-stgr Chrysler Town and Country árg 99 ekinn 102 þ.m sjálfskiptur, leður 7 manna álfelgur, skoðaður, 2012 verð 790.000 stgr. Uppl. í s. 861 7600 Bílar óskast Bíll óskast á 25-250þús. Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615 1810 eða sendu sms. Óska eftir bíl á bilinu 30-300þ. Ekki eldri en ‘00. Má þarfnast viðgerðar. S. 866 0784. Sendibílar Allar stærðir sendibíla. Nýja Sendibílastöðin sími 568-5000. Kerrur Vinsælu netakerrurnar komnar aftur á frábæru verði, stutt kr 179,999 löng kr 229,999 Hagkaup, sími 563-5000. Íhlutir til viðgerða og kerrusmíða frá ALKO. Flexitorar með og án bremsubúnaðar, bremsuborðar, kúlutengi, dekk og felgur, bretti, ljós og fl. Topplausnir ehf. Smiðjuvegi 40 gul gata, s:696 7718 Vinnuvélar LIPRIR OG VEL BÚNIR BÍLKRANAR OG VÖRUBÍLAR Í HVERS KYNS HÍFINGARVINNU. DS-LAUSNIR ehf 561- 8373 www.dslausnir.is Hjólbarðar Þarftu að láta hjólastilla bílinn? Við notum fullkomna hjólastillitölvu. Fullkomin smurstöð, fullkomið dekkjaverkstæði. PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4, 220 Hafnarfirði Varahlutir Bílapartasala Höfum opnað varahlutasölu með notaða varahluti í nýlega bíla www. netpartar.is Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga 9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu. Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær. Partatorg.is Notaðir varahlutir í ýmsar gerðir nýlegra bíla. partatorg@ partatorg.is 565-6020. Varahlutavaktin Sími 555 6666 Erum að byrja rífa Peugeot ‘02, Golf ‘98-’05, WV Passat ‘98-’00, Pajero ‘92- 00 Accent ‘98. Grand vitara XL7 ‘03. Benz ‘88-’05, Landrover Discovery ‘98. Fiat Stilo ‘04 Kaupum bíla niðurrifs og uppgerðar. Eldshöfða 6, 110 RVK. Opið 09-18 og lau. 10-14. Bílhlutir, Kaplahrauni 14, S. 555 4940. Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. Sonata 97, Impreza 99 og Skoda felicia 99, Peugeot 306 99, 206 og 406 ST. Nissan Almera 97, Ford 250 99, Megane 01. Opel Vectra ‘98, Baleno ‘98. Kaupi bíla til niðurrifs. Sími 661 5270. Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Skoda Oktavia árg. ‘03 og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 7852. Bílaleiga 9 manna hópferðabíll til leigu. Bílaleigan Jökull s: 571 2240. ÞJÓNUSTA Pípulagnir Pípulagnir Faglærðir píparar geta bætt við sig verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 663 5315. Faglærðir Píparar Tökum að okkur viðhald og nýlagnir, vönduð vinnubrögð mikil reynsla. Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 4499. Hreingerningar Hreingerningaþjónusta S:770- 4630 Flutningsþrif, teppa og steinteppahreinsun ásamt bónvinnu ofl. A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662 0662 Hreingerningar, Flutningsþrif, Gólfbónun, Teppahreinsun og Húsgagnahreinsun.

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.