Fréttablaðið - 31.08.2011, Blaðsíða 31

Fréttablaðið - 31.08.2011, Blaðsíða 31
MIÐVIKUDAGUR 31. ágúst 2011 19 Vy-þrif ehf. öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími 512-4010 www.vy.is Garðyrkja Tökum að okkur allt sem viðkemur garðinum, auk allrar almennrar smíðavinnu - lögg. húsasmíðameistari. Vanir menn, snör handtök. Sælugarðar s. 824 1238. Smávélaviðgerðir, viðgerðir á utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar, s lát tuor f , s lát tutraktorar, jarðvegsþjöppur, Gokartþjónusta, keðjusagir, rafstöðvar, einnig viðgerðir á fjórhjólum. JS Vélaverkstæði. S. 554 0661. Trjáklippingar Trjáfellingar og runnaklippingar. Alhliða garða þjónusta. Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur. Sími : 848 1723. Bókhald Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. Málarar Vanir Málarar, múrarar og flísarar geta bætt við sig verkefnum. Fagleg vinnubrögð og sanngjarnt verð. Uppl. s. 774 5775. Vandvirkur málari getur bætt við sig verkum. Geri föst verð tilboð. S. 696 3888 Búslóðaflutningar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is Húsaviðhald Flísalögn, málun, innréttingar. Sérfræðingur í breytingum á baðherbergjum. 25 ára reynsla. Uppl. í s 775 0772 K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR. Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð vinna Tilb./tímav. S. 899 4254. Tölvur Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem á staðinn. Gott verð. S. 699 6735 Baldvin. Nudd Gott nudd - good massage. S. 857 4850 & 844 0329. Nudd Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í dag. Uppl. í s. 616 6469. PERFECT MASSAGE WITH TWO OR FOUR HANDS!!!! 659 62 69 Líkamsnudd! Frábær þjónusta, tilboðsverð í dag! S:6618272 eða 6930348 Magic Hands, whole body massage. S. 849 5247. THE NEW! Whole Body Massage in Reykjavik. Any Time 696 4713 Spádómar Miðla til þín, því sem þeir sem farnir eru segja mér um framtíð þína. Einkatímar. Tímapantanir í s. 587 4517 Erla. Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður. Steinunn 894 9228 Get bætt við mig einkatímum v/ forfalla. Rafvirkjun Töfluskipti, viðhald, nýlagnir, dyrasímar. Tilboð eða tímavinna Löggiltur rafverktaki Sveinn. S. 663 7789. Rafengi ehf. Önnur þjónusta Fatabreytingar Allar fatabreytingar og viðgerðir. Fljót og góð þjónusta. Skraddarinn á Horninu, Skúlagata 26 Sími 552 5540. KEYPT & SELT Til sölu Gróðurhús TILBOÐ !!! 6fm með hertu gleri 230þ. 9fm með hertu gleri 330þ. KLIF ehf, S:552-3300 Óskast keypt KAUPUM GULL - JÓN & ÓSKAR Kaupum gull til að smíða úr. Spörum gjaldeyri. Heiðarleg viðskipti. Aðeins í verslun okkar Laugavegi 61. Jón og Óskar - jonogoskar.is s. 552-4910. KAUPUM GULL og aðra eðalmálma gegn framvísun persónuskilríkja. Sigga & Timo Linnetsstíg 2, 220 Hafnarfjörður S. 565 4854 www.siggaogtimo.is Kaupi gull ! Ég, Magnús Steinþórsson gullsmíðameistari, kaupi gull, gull peninga og gull skartgripi. Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt og illa farið. Leitið til fagmanns og fáið góð ráð. Uppl. á demantar.is í s. 699 8000 eða í Pósthússtræti 13 ( við Austurvöll ), Verið velkomin Til bygginga Harðviður til húsabygginga. Sjá nánar á www.vidur.is Vatnsklæðning, panill, pallaefni, parket, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúfur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf, Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660 0230 og 561 1122. HEILSA Heilsuvörur Árangur með Herbalife í yfir 30 ár. Hringdu og fáðu frían prufupakka. Edda Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is Fæðubótarefni Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ ismennt.is Nudd TANTRA MASSAGE Authentic initiation into the tantric mysteries with tantra massage. Unique experience for men, women and couples. Tel: 698 8301 www. tantra-temple.com NUDD - DEKUR - ÍÞRÓTTANUDD Íþróttanudd, Gigtarnudd (krepptir fingur), Svæðanudd, Dekur f. pör, vini og hópa, skrúbb, pottur, nudd og máltíð. Góð tilboð. JB Heilsulind. S. 823 8280. STJÖRNUNUDD! Öðruvísi nudd. Slökun og Vellíðan. Sími 846 0202. Opið: 10-18. Þjónusta Reykstopp með árangri s:694 5494 Viðar Aðalsteinsson dáleiðslufræðingur og sérfræðingur í EFT www.theta.is SKÓLAR & NÁMSKEIÐ Námskeið ICELANDIC - NORSKA/ NORWEGIAN I & II - ENSKA f FULLORÐNA- English f Adults ENSKA f. BÖRN/ English f children- SPÆNSKA -STÆ/EÐL - aukatímar ICELANDIC, 4 weeks Md to Fr. Level I: 8:15-9:45, start 3/10, 31/10, Level II: 18:00-19:30 start 5/9, 3/10, 31/10. NORSKA/NORWEGIAN 4 vikur, I: mán-fös 19:45-20:15, start 5/9, 3/10, 31/10. II mán-fös kl 16:30-18:00 start 5/9, 3/10, 31/10. ENSKA f. Fullorðna kl 10:15-11:45, mán-fös, 4vikur, 5/9, 3/10, 31/10. ENSKA f börn 16 vikur: laugardaga; 5-8 ára kl. 10-11, 9-12 ára kl.11-12:10, IceSchool-Fullorðinsfræðslan, Ármúli 5, s.5881160, www.iceschool.is Smáskipanámskeið (x. pungapróf) í fjarnámi byrjar 19. sept 2011 Námskeiðið stendur til 22. okt. en nemendur koma í innilotu 20. - 22. okt. Kjartan Örn veitir upplýsingar um námskeiðið í síma 665 1100 og skráning er á www.tskoli.is Kennsla Viltu verða stílisti? The Academy of Colour and Style býður upp á nám í bæði fatastíl & litgreiningu og innanhússtílistanámi. Nánari upplýsingar í síma 533-5101. www.utlit.is Ökukennsla www.aksturinn.is S. 694 9515 Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 Haukur Vigfússon. TÓMSTUNDIR & FERÐIR Fyrir veiðimenn Silunganet Silunganet Mikil úrval. Heimavík, S. 892 8655 www.heimavik.is HÚSNÆÐI Leigumiðlanir Húsnæði í boði Leigjendur, takið eftir! Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu inn á www.leigulistinn.is eða hafðu samb. við okkur í s. 511 1600. Kjallaraherb. til leigu í 101. Uppl. í s. 773 3182. Gistiheimili - Guesthouse www.leiguherbergi.is 1-2 manna herb.Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj M/ baði. eldh., þurrkara og þvottavél. 824 4535. Room for rent 1-2 person,. Funahöfða 17a -19 Rvk and Dalshraun 13 Hfj Whith Bath, kitch, washing room incl. Uppl/info í S. 824 4535. www.leiguherbergi.is Til leigu 2 herb íbúð ca 70 fm í 105 Rvk. 130 þús með öllu. Laus strax. Uppl. í s. 692 7131 Skólafólk ódýrt húsnæði fyrir veturinn. Strætó leiðir í allar áttir. Vatn, hiti, rafmagn innifalið. Skammtíma-eða langtímaleiga. S. 821 4848 eða 578 7878. Geymsluhúsnæði Geymsluhúsnæði óskast Vantar 50-100 fm. geymsluhúsnæði undir bát og bíla. Innkeyrsluhurð þarf að vera a.m.k. 3mtr.há. Leigutími til vors. Helst óupphitað og loftgott. Uppl. 898 6337 eða netfang stone@talnet.is. www.geymslaeitt.is Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 564-6500 HÚSVAGNAGEYMSLA UPPHITAÐ, þurrt, hreint og lyktarlaust. Verð og myndir á Facebook: Húsvagnageymslan Eyrarbakka S: 564- 6501 Geymsluhúsnæðið Auðnum II, 190 Vogar. Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, mótorhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176. Vetrargeymsla fyrir bíla, húsbíla, hjolhýsi, fellihýsi, tjaldvagna og fl. Upphitað húsnæði, Sanngjarnt leiguverð. Uppl. í s. 899 0274 og 893 5574 og á www.husbilageymslan.net geymslur.com Geymslur frá 3990.- kr á mán. Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) Upphitað, vaktað & öryggismyndavélar. S. 555 3464. Ferðavagnageymsla í Borgarf. f. tjaldv. fellih. hjólh. bátar o.fl. upphitað, gott verð S: 612 6130 email: solbakki.311@ gmail.com Til sölu Olíusíur Opnunartími verslunar: Alla virka daga frá kl. 8-18. Vagnhöfði 23 - S: 590 2000 benni.is - verslun@benni.is Sérfræðingar í bílum Eigum olíusíur frá K&N og AcDelco í flestar gerðir bíla frá USA á frábæru verði FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN Meiri Vísir.

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.