Fréttablaðið - 12.09.2012, Blaðsíða 4

Fréttablaðið - 12.09.2012, Blaðsíða 4
12. september 2012 MIÐVIKUDAGUR4 DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur gefið út ákæru á hendur rúmlega þrítugum manni úr Vogum fyrir stórhættulegt aksturslag undir áhrifum fíkniefna sumarið 2010. Maðurinn er ákærður fyrir að hafa ekið mótorhjóli austur Reykjanesbrautina á 150 kíló- metra meðalhraða, undir miklum áhrifum kannabisefna og án þess að hafa ökuskírteini meðferðis. Samkvæmt ákæru flúði mað- urinn undan lögreglu á allt upp undir 200 kílómetra hraða, tók fram úr bílum jafnt til hægri og vinstri þótt hvorugt mætti og stöðvaði ekki fyrr en hann var kominn út úr bílnum og á göngu- stíg meðfram Reykjanesbrautinni þar sem hann datt. Hann er ákærður fyrir brot á ellefu ákvæðum umferðarlaga, auk annars. - sh Flúði lögreglu á mótorhjóli: Ákærður fyrir ellefu brot á umferðarlögum GENGIÐ 11.09.2012 GJALDMIÐLAR KAUP SALA HEIMILD: Seðlabanki Íslands 216,7862 GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR 122,03 122,61 195,5 196,46 156,04 156,92 20,937 21,059 21,081 21,205 18,381 18,489 1,5631 1,5723 187,09 188,21 Bandaríkjadalur Sterlingspund Evra Dönsk króna Norsk króna Sænsk króna Japanskt jen SDR AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Einar Davíðsson einar.davidsson@365.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is, Elsa Jensdóttir elsaj@365.is, Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is Áfengisbann var samþykkt 1. maí 1909 sem lög frá Alþingi að undan- genginni þjóðaratkvæðagreiðslu árið 1908. Það gekk í gildi í tveimur áföngum, aðflutningsbann 1. janúar 1912 og vínsölubann 1. janúar 1915. Í Fréttablaðinu 10. september var því ranglega haldið fram að það hefði verið samþykkt 1915. LEIÐRÉTT Barnaverndarnefnd Kópavogs vill koma því á framfæri að í Kópavogi er sólarhringsþjónusta í barnavernd og hefur verið við lýði um margra ára skeið, allt árið um kring. Fram kom í viðtali Fréttablaðsins við Braga Guð- brandsson, forstjóra Barnaverndar- stofu, 3. september síðastliðinn, að slík sólarhringsþjónusta væri aðeins í Reykjavík. Það er ekki rétt. ÁRÉTTING VEÐURSPÁ Alicante Basel Berlín Billund Frankfurt Friedrichshafen Gautaborg Kaupmannahöfn Las Palmas London Mallorca New York Orlando Ósló París San Francisco Stokkhólmur HEIMURINN Vindhraði er í m/s. Hitastig eru í °C. Gildistími korta er um hádegi. 30° 24° 17° 16° 15° 15° 17° 17° 28° 18° 29° 26° 30° 15° 19° 22° 15°Á MORGUN NA 10-18 NV-lands en SV 8-15 SA-til. FÖSTUDAGUR 5-10 m/s. 9 10 10 8 7 9 9 10 10 10 4 8 11 12 13 6 7 6 5 4 3 5 15 12 11 9 5 8 57 6 11 9 ROK OG RIGNING Ný og kröpp lægð kemur upp að landi í dag með hvassri suðaustan- átt og mikilli vætu. Fyrst fer að hvessa og rigna sunnan og vestan til en í kvöld og nótt verður úr- koma um allt land. Hægari á morgun en áfram úrkomu- samt. Elísabet Margeirsdóttir veður- fréttamaður SAMFÉLAGSMÁL Fjárframlög til Íslenskrar ættleiðingar verða hundrað þúsund krónum minni á næsta ári en í ár, samkvæmt fjárlagafrumvarpinu sem kynnt var í gær. Gert er ráð fyrir því að Íslensk ættleiðing fái 9,1 milljón króna á fjárlögum en upphæðin í ár var 9,2 milljónir. „Félagið þarf 44 milljónir til viðbótar við núverandi tekjur til að geta sinnt þeim verkefnum sem lög og reglugerðir leggja því á herðar. Um það er ekki ágreiningur og það hefur verið viðurkennt af hálfu ráðuneytis- ins að félagið geti ekki farið að lögum ef þ v í v e r ð a ekki tryggðar þessar tekjur,“ segir Hörður Svavarsson, formaður Íslenskrar ætt- leiðingar. Hann segir ættleiðingarfélagið hafa boðið stjórnvöldum að hækkanir til þess kæmu í skrefum, um fimm- tán milljónir kæmu í fjárauka- lögum þessa árs, fimmtán milljónir til viðbótar á fjár- lögum 2013 og lokaskrefið ári síðar. „Félagið hefur fengið vil- yrði fyrir því að lagt verði til framlag sem samsvarar fyrsta skrefinu á fjáraukalögum í haust. Innanríkisráðherra tjáði forsvars mönnum ættleiðingar- félagins einnig að ráðuneytið gæti ekki lagt til aukna hækkun á næsta ári því það kæmi niður á öðrum fjársveltum mála flokkum sem tilheyra þessu viðamikla ráðuneyti.“ Að sögn Harðar hafa forsvars- menn félagsins sagt að tekjur þurfi til að mæta öllum verkefnum sem félaginu eru lagðar á herðar, ekki bara sumum. „Við þurfum því ekki hluta af tekjunum sem standa undir verkefnunum. Engum dettur í hug að bora hálf jarðgöng gegn- um Vaðlaheiði,“ segir Hörður. Að vissu leyti er ánægjulegt að átta sig á því að félagið hafi náð eyrum ráðamanna með þessari röksemdafærslu, segir Hörður. „Stjórnvöld hafa áttað sig á því að það er betur heima setið en af stað farið, ef það á bara að fara hálfa leið. Tillögur að framlagi til Íslenskrar ættleiðingar í nýju fjárlagafrumvarpi eru því rökrétt niður staða fjármálaráðherra sem forgangsraðar þannig að ættleið- ingar eru afgangsmál.“ Átján börn voru ættleidd til Íslands frá útlöndum á síðasta ári, flest frá Kína. Íslensk ættleiðing er eina félagið sem hefur umsjón með ættleiðingum erlendis frá. thorunn@frettabladid.is Dregið úr fjárframlögum til ættleiðinga á næsta ári Íslensk ættleiðing fær 100 þúsund krónum minna á næsta ári en í ár, en segist þurfa 44 milljónir til viðbótar. Forgangsraðað þannig að ættleiðingar séu afgangsmál segir Hörður Svavarsson, formaður félagsins. Ríkisstjórnin mun styrkja íslenska fjölskyldu, sem hefur verið föst í Kólumbíu í níu mánuði, um þrjár milljónir króna. Þetta var ákveðið fyrir helgi. Bjarnhildur Hrönn Níelsdóttir og Friðrik Kristinsson héldu til Kólumbíu í desember síðastliðnum til þess að sækja ættleiddar dætur sínar tvær. Þau gerðu ráð fyrir því að komast heim með dæturnar um sex vikum síðar en dómstólar ógiltu fyrri dóm um að stúlkurnar væru lausar til ættleiðingar. Af þessum sökum hefur fjölskyldan verið föst í Kólumbíu á meðan málið er tekið fyrir á æðri dómstigum. Þau munu því að öllum líkindum þurfa að vera í Kólumbíu í nokkra mánuði enn. Að sögn Íslenskrar ættleiðingar er kostnaður hjónanna orðinn um tólf milljónir króna. Tekið hefur verið við frjálsum framlögum fyrir þeirra hönd auk þess sem Íslensk ættleiðing hefur styrkt hjónin. Í tilkynningu Íslenskrar ættleiðingar um málið segir að Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra hafi beitt sér fyrir því að fjölskyldan yrði styrkt. Föst fjölskylda fær þrjár milljónir KÍNA Flest börn sem hingað voru ættleidd í fyrra komu frá Kína. Íslensk ættleiðing segir ættleiðingarmál nú afgangsmál. FRÉTTABLAÐIÐ/AP HÖRÐUR SVAVARSSON ALÞINGI Ólafur Ragnar Gríms- son, forseti Íslands, gerði stöðu Alþingis að umtalsefni í þingsetn- ingarræðu sinni í gær. Hann sagði brýnt fyrir þjóðina og stofnanir hennar að á komandi vetri yrði tekið á vanda þingsins og leiðir fundnar til að efla álit þess meðal almennings. Ólafur sagði það brýnt fyrir alla að taka á vanda þingsins; Alþingi sjálft, kjörna fulltrúa, stjórnmála- flokkana í stjórn og stjórnarand- stöðu og ekki síst hann sjálfan „því ella munu áfram aukast kröfur um afskipti hans af setningu laga umfram það sem hefur tíðkast“. Ásta Ragnheiður Jóhannes dóttir, forseti Alþingis, sagði að ný lög um rannsóknanefndir hefðu verið mikilvægt skref en alþingismenn þyrftu að stíga varlega til jarðar með það vald sem í lögunum felst. „Við megum ekki vera svo upp- numin af rannsóknarnefndum að við förum að líta á þær sem bót allra meina. Skipun nefndanna verður þá aðalmálið en ekki niður- stöðurnar. Förum því varlega í þessum efnum og gætum þess sem er lykilatriðið, að fylgja eftir niður- stöðum slíkra nefnda svo þær ryk- falli ekki á borðum okkar. Niður- stöður sem ekkert er gert með eru lítils virði,“ sagði Ásta Ragnheiður. Þingsetningarathöfnin hófst klukkan 13.30 með guðsþjón- ustu í Dómkirkjunni að venju en mun rólegra var um að litast við Alþingis húsið í ár en við undan- farnar þingsetningar. Fáir voru á ferli ólíkt fyrri árum þar sem fjöldamótmæli hafa einkennt þingsetninguna. Gátu allir gengið óáreittir til þinghússins að lokinni guðsþjónustu þar sem Kristján Valur Ingólfsson vígslubiskup predikaði. - shá Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, setti í gær Alþingi og flutti þingheimi skýr skilaboð fyrir veturinn: Kröfur um afskipti forseta gætu aukist enn 141. LÖGGJAFARÞING SETT Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, flytur þing- setningarræðu sína í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA Það hefur verið viðurkennt af hálfu ráðuneytisins að félagið geti ekki farið að lögum ef því verða ekki tryggðar þessar tekjur. HÖRÐUR SVAVARSSON FORMAÐUR ÍSLENSKRAR ÆTTLEIÐINGAR

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.