Fréttablaðið - 12.09.2012, Blaðsíða 27

Fréttablaðið - 12.09.2012, Blaðsíða 27
MIÐVIKUDAGUR 12. september 2012 3 NISSAN Terrano luxury. Árgerð 2005, ekinn 138 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur, einn eigandi. Verð 1.990.000. Rnr.140154. ASKJA notaðir bílar Kletthálsi 2, 110 Reykjavík Sími: 590 2160 www.notadir.is SKODA Superb ambition 140 hö. Árgerð 2011, ekinn 44 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Ásett verð 4.390.Okkar verð 3.900 Rnr.112770. OPEL Antara. Árgerð 2008, ekinn 99 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Ásett verð 2.390.okkar verð 2.000 Rnr.217656. Nýja bílahöllin Eirhöfða 11, 110 Rvk. Sími: 567 2277 Opið til kl. 21 á fimmtudögum. www.nyja.is KIA Ceed lx 1.4 bensín beinskiptur. Árgerð 2011, ekinn 44 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 2.390.000. Rnr.140187. ASKJA notaðir bílar Kletthálsi 2, 110 Reykjavík Sími: 590 2160 www.notadir.is Bílar til sölu Bjóðum hátækni búnað frá Bigas International srl, einum þekktasta framleiðanda á gas búnaði fyrir bifreiðar í Evrópu. Leitið tilboða í búnað og ísetningu - sparið með MetanLán til allt að 48 mánaða. velras.is Mazda 1999 árgerð í toppástandi, sjálfskiptur. Keyrður 137.000km og aðeins tveir eigendur. Mjög vel með farinn. Fjögur vetradekk fylgja. 390.000kr- staðgreitt- S. 848-2781og 865-7320 Hyundai Santa fe árgerð 2005 ekinn 96.000 2,7 v6 Sjálfskiptur. Ný tímareim og í toppstandi. Ásett verð 1.690.000 Tilboð 1.400.000 Upplýsingar í síma 891-6401 Gullmoli Toyota Avencis árg.2005. Sjálfskiptur. ek.71.000 þ.km, nýleg heilsársdekk, nýtt í bremsum og fl. Virkilega vel með farinn bill. Ásett verð 1.790.000. uppl. s. 660 1303 Toyota Corolla Verso Árg.’07 1,8 Ssk. 7 manna. Verð 1.600þús. Uppl. í s. 693 2991. BMW 318 sjáfssk. árg. ‘01 ek. 200þús. Ný yfirfarin. Verð 700þús. S. 693 2991. Lancer árg. ‘03. Ekinn 176 þús. Bíll í góðu standi. Skoðaður ‘13. Verð 580 þús. S. 862 0282. Hyundai Santa Fe ‘06 sjálfsk, V6 bensín, krókur, álfelgur ofl Verð 1590 þús, ath skipti eða góður staðgr.afsláttur Uppl. í síma 772-0000 250-499 þús. YARIS SPARIBAUKUR! TILBOÐ 380 ÞÚS! TOYOTA YARIS árg’ 2000, skoaðaður 2013, 3ja dyra, 5 gíra beinskiptur, svartur með spoiler og álfelgum, góður bíll sem eyðir nánast engu eða um 5,0 l/100 km, ásett verð 450 þús TILBOÐ 380 ÞÚS! s.841 8955 Bílar óskast Óska eftir bíl á bilinu 30-400þ +. Ekki eldri en ‘00. Má þarfnast viðgerðar. S. 866 0784. Óska e.að kaupa M. Benz frá árg.1980- 2000. Uppl.í s.866 0471 Sendibílar Allar stærðir sendibíla. Nýja Sendibílastöðin sími 568-5000. Ódýr sendibílaþjónusta. Heimsendingar og fyrirtækjaþjónusta. www.keyrsla.is S:820-3880 Til sölu Nissan Interstar árg.’08., ek.62þ. Stöðvarleyfi á Nýju-sendibílastöðinni gæti fylgt. V. 2.500 þús. með vsk. Uppl. í s. 893 2217. Hjólhýsi Til sölu Adria Classica 613 PK hjólhýsi árg. ‘06 ALDE hitakerfi, Isabella fortjald, gólfhiti, sólarsella, Kojur, örb.ofn, vel með farið hús m/öllu. Verð 3.4 millj. Ath skipti á bíl. Uppl. í síma 772-0000 Fellihýsi Nú er tíminn til að gera góð kaup á ferðavögnum Rockwood fellihýsi árgerð 2007 Eitt með öllu! Ásett verð 1.690.000 Tilboð 1.350.000 Upplísingar í síma 891-6401 Vinnuvélar Til sölu Komatsu WH 714 árg. 2006 notkun 960 klst. verð 7.5m.+ vsk. vélin lítur mjög vel út. uppl s. 892-0566 eða bygg@internet.is Til sölu JCB CX 3 árg 2008 ónotuð verð 9.8m + vsk. Uppl. s. 892-0566 eða bygg@internet.is Lyftarar Körfubílaleiga Ódýr og góð þjónusta. NÝ vinnuhæð 35 metrar. S. 893 3573. Varahlutir Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Skoda Oktavia árg. ‘03, Honda Civic og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 7852. Varahlutavaktin Sími 555 6666 Erum með varahluti fyrir Benz, VW, Skoda, MMC, Hyundai, Peugeot, Renult, Fiat, Suzuki, Dodge, Ford, Land Rover og fl. Kaupum bíla niðurrifs og uppgerðar. Ísetningar á varahlutum. Eldshöfða 6, 110 RVK. Opið 09-18 og lau. 12-16. VW - Skoda - Varahlutir Eigum varahluti í VW, Skoda og Audi og Pajero frá ‘02 Kaupum bíla til niðurrifs og uppgerðar. Bílabúið, Kaplahrauni 11 220 hfj. S. 534 1045. Varahlutir í Lancer 1300 árg.’00.MMC Carisma ‘98, Kia Rio ‘01, primera ‘98. Baleno Wagon ‘97. MMC Space Wagon ‘97, Kia Sephia ‘99, Yaris ‘00, Corolla ‘94 ,’98, Escord ‘98. Accent ‘95 & ‘97 & ‘98, ‘99. Impreza ‘97 & ‘99. Legacy ‘98. Almera ‘98. Carina ‘97, Vento ‘97, Lanos ‘99, Elantra Wagon ‘97 og ‘99 Civic ‘99. Golf ‘95, Sunny ‘94. S. 896 8568. Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. Hyundai Sonata ‘97, Accent ‘01, Impreza ‘99 og felicia ‘99, Peugeot 306 ‘99, 206 og 406 ST. Almera ‘97-’99, Primera ‘98, Terrano ‘98, Ford 250 ‘99, Megane 01. Vectra ‘98, Astra ‘97, Corsa ‘98, Baleno ‘98. Kia Rio ‘02. Benz 230E ‘97. Volvo 460 ‘93, Ford Mondeo ár ‘00. Transporter ‘99, Audi A4 ‘94, golf 95-98. Kaupi bíla til niðurrifs. sími 661 5270. Viðgerðir AB - PÚST Almennar pústviðgerðir og sérsmíði. Fljót og góð þjónusta. Skemmuvegur 26, Bleik gata. S 555 6020. AB Bremsur og viðgerðir Get bætt á mig öllum teg. bíla til viðgerða. Uppl. s. 555 6020. Bílfix Bílaviðgerðir á betra verði. Bílfix Smiðjuvegi 10, rauð gata. S. 778 3911. www.bilfix.is Pípulagnir Faglærðir Píparar Tökum að okkur viðhald og nýlagnir, vönduð vinnubrögð mikil reynsla. Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 4499. Pípulagnir Faglærðir píparar geta bætt við sig verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Uppl. í s. 663 5315. Hreingerningar Hreingerningar - Bónun - Bónleysing Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og vanir menn. A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662 0662 Hreingerningar, Flutningsþrif, Gólfbónun, Teppahreinsun og Húsgagnahreinsun. Ræstingar Tek að mér þrif í heimahúsum, er vön og vandvirk. Uppl. í s. 868 7283. Garðyrkja Smávélaviðgerðir, viðgerðir á utan- borðsmótorum: Garðsláttuvélar, sláttuorf, sláttutraktorar, jarðvegs- þjöppur, Gokartþjónusta, keðjusagir, rafstöðvar, einnig viðgerðir á fjórhjólum. JS Vélaverkstæði. S. 554 0661. Bókhald Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. Málarar Regnbogalitir Málningarþjónusta Getum bætt við okkur verkefnum. Uppl. s. 891 9890. malarar@simnet.is Getum bætt við okkur inni- og útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758. Búslóðaflutningar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is flytja@flytja.is Húsaviðhald Parketslípun, frá aðeins 2.500 krfm. 20 ára reynsla og þjónusta. S: 772 8100 Viðhald - gluggar - hurðir - veggir -gólf. Gerum tilboð. Smíðalausnir. S. 899 3011. Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. málun, múrun, flísa- & parketlagnir og trésmíði, nýsmíði á gluggum og ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. S. 616 1569. Laga ryðbletti á þökum, hreinsa þakrennur. Tek að mér ýmis smærri verkefni. Uppl. í s. 847 8704 eða manninn@hotmail.com Smiður getur bætt við sig verkefnum, utan sem innanhúss. Áratuga reynsla. S. 867 7753. Tölvur Öll tölvuþjónusta og viðgerðir. Mjög sanngjarnt verð Sæki og sendi heim. Uppl. í s. 822 7668. Nudd NUDD NUDD NUDD Slökunarnudd 101 RVK. S. 857 0740. Irena Kontulová. Spádómar 908 1888 Spásími Daddýar alla daga (frá 13-23 næstu viku). 250 kr. mín. Spásíminn 908 5666 Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður. Rafvirkjun Rafvirkjar geta bætt við sig verkefnum. Sanngjarnir, snöggir, vanir menn. Uppl. í s. 612 9885 RAFVIRKJUN S. 896 6025 Tilboð raflagnir, töfluskipti og dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg. rafverktaki. KEYPT & SELT Til sölu Plastgeymslu útihús. 4,5fm. Auðveld í uppsetningu og viðhaldsfrí. Verð 180þús. Uppl. í síma 893-3503. Lok á heita potta og hitaveituskeljar. Eigum til á lager lok í stærðum, 217x217, 217x235, 235x235, 217x174, 8 hyrndlok á Unaðskel og Blómaskel frá Trefjum. Lokin þola 1000 kg jafnarðarþunga af snjó. Sterkustu lokin á markaðinum í dag. Litir: Brúnt eða Grátt. www. Heitirpottar.is Sími 777 2000 Maxi Cosi Tobi 9-18kg Barnabílstóll Æðislegur barnabílstóll til sölu. Notaður af einu barni. Verð 28þús Uppl. s. 663 3313 Er með ódýrar notaðar þvottavélar til sölu. Ábyrgð. Skútuvogi 13, 104 Rvk. S: 777 6729. ÓDÝR HEIMILISTÆKI Þvottavélar, ísskápar, frystiskápur, þurrkara, uppþvottavélar. S. 896 8568. Þjónusta

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.