Morgunblaðið - 13.10.1978, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 13.10.1978, Blaðsíða 2
MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 13. OKTOBER 1978 „Þessiharka kemur á óvart" — segir Hjörtur Hjartarson, formaður Kjararáds verzlunarinnar ..l'ETTA kcmur okkur mjög á óvart.'* sagði Hjörtur Hjartarson formaður Kjararáðs vcrzlunar innar þegar Mbl. innti eftir áliti hans á efni fréttatilkynningar VcrzlunarmannafcTags Reykja- víkur í K*r. þar scm félagið scgist muni grípa til aðgerða hafi fund um þetta mál í næstu viku og yrði þar tekin ákvörðun um það hverníií VR yrði svarað. „Þessi harka kemur okkur alveg á óvart," sagði Hjörtur. Aðspurður sagði Hjörtur að verzlunin gæti engan veginn tekið á sig kauphækkanir eins og stæði. Kauphækkanir væru 40—50/í á ári og verzlunarálagning hefði verið lækkuð í tvígang undanfarið. „Það eina sem við getum raun- verulejía bent VR á er að fara í verðlagsstjóra og semja við hann um að hækka álagningu," sagði Hjörtur að lokum. Forráðamcnn Brunahótafclags íslands á fundi með fréttamönnum í gær. Ljósm. Kristján. Brunabótafélag í slands lækkar brunatryggingaiðgjöld um 20% Hjörtur lljartarson. samningamál ckki þokast vcru- lcga fyrir 9. nóvcmbcr. „Verzlunarmannafélagið hefur ekki lagt fram neinar sérstakar kröfur ennþá," sagði Hjörtur. „Við höfum hins vegar rætt um flokka- breytingar 0« er það samkvæmt bókun í síðustu samningum. En að mínu viti hefur ekki verið lögð nein áherzla á samninga og ég er að sjá þetta í fyrsta skipti nú í biöðunum." Hjörtur sagði að Kjararáð ver/.lunarinnar ætlaði að halda BRUNABOTAFELAG Islands hcfur ákveðið að lækka iðgjöld fyrir hrunatryggingu húsa um 20r/r og tckur lækkun þcssi gildi frá 15. októbcr. Einnijí hcfur félagið ákvcðið að lækkuð skuli iðgjöld heimilistrygginga um W7t oji iðgjöld lausafjártrygg- inga. scm nú cr til cndurskoðun- ar. og skal hcnni lokið fyrir áramót. cn í stað lækkunar iðgjalda hefur félagið ákvcðið að Jíreiða viðskiptamiinnum 20% arð er drcgst frá cndurnýjunarið- gjaldi scm fcllur í gjalddaga 15. októbcr. Forráðamenn Brunabótafélajís Islands skýrðu svo frá á fundi nieð f'réttamönnum í gaT að þar sem félaginu hefði tekizt að auka svo fjárhagslegan styrk sinn og því getað tekið stærrí hlut al' trygg- ingum fvrir eigin reikninjí hafi verið ákveðið að viðskiptamenn lelagsins, sem er gagnkvæmt Fíkniefnamálid æ umfangsmeira FIKNIEFNAMÁLIÐ, sem fíkni- efnadeild lögreglunnar í Reykja- vík hefur haft til rannsóknar að undanförnu, virðist ætla að verða allstórt í sniðum. I fyrra- kvöld var ungur maður úrskurð- aður í allt að 30 daga gæzluvarð- hald vegna rannsóknarinnar og er hann sjötti maðurinn, sem settur er í gæzluvarðhald vegna rannsóknar málsins. Tveimur þessara sex manna hefur síðar verið sleppt og sitja þá fjórir menn inni vegna málsins. Guð- mundur Gígja lögreglufulltrúi kvaðst í gær ekki geta skýrt frá málavöxtum að svo komnu. tryggingafélag, fengju að njóta þess að vel gengi. Auk framan- greindra iðgjaldalækkunar og arð- greiðslna var ákveðið að arð- greiðslur vegna húseigendatrygg- inga skyldu nema 20'/ og kæmu til í'rádráttar endurnýjunariðgjaldi. Ásjíeir Ólafsson forstjóri Bruna- hótafélags Islands sagði að fram- angreind iðgjaldala'kkun á hús- eignum og arðgreiðslur til við- ski])tamanna vegna lausafjár- trygginga, heimilistrygginga og húseigendatrygginga næmu 250 milljónum króna og væri reiknað með að önnur tryggingafélög fvlgdu fordæmi þessu yrðu saman- lögð uppha'ð vegna iðgjaldalækk- unar vart undir 600 milljónum á næsta ári. Einnig greindi Ásgeir frá breytingum sem fvrirhugaðar væru á sambandi vátryggingar- upphæðar og vísitölu: „Kins og kunnugt er hefir hin mikla verðbólga, sem herjað hefir hér á landi undanfarna áratugi, skapað mikil og niörg vandamál, einnij;" í vátryggingum. Verðbólg- an, sem vísitala byjíjjinjíarkostn- aðar sýnir, hefir numið allt að 50'/? á einu ári. Samkvæmt gild- andi lögum er svo kveðið á, að vísitala sú, sem í ({ildi er við byrjun hvers tryggingartímabils, ráði vátryggingarupphæð um eins árs skeið. Ljóst er því að þeir, sem verða fvrir verulegu tjóni eða afskaða, einkum á seinni hluta tímabilsins, fá ekki tjónið að fullu bætt. Til úrbóta í þessu efni var ákveðið, að vátryjjgingarupphæð húsa verði eftirleiðis hækkuð ársfjórðunjjslega í samræmi bið bygjrinjjarvísitölu, en hún er reikn- uð út fjórum sinnum á ári af Hagstofu íslands. Tjónþolar fá þá Ufeiddar bætur samkvæmt þeirri vísitölu, sem í gildi er þann dají, sem tjónið verður. Til þess að spara skriffinnsku ojí innheimtu- störf verða iðgjöld vegna breyt- inj;a, sem þannig verða á vátrygg- injjarupphæðum, innheimt eftir á árlega samtímis endurnýjunarið- jíjaldi næsta árs." Á fundinum kom einnig fram að B.í. hefði frá upphafi lagt mikla áherzlu á eflingu brunavarna m.a. með lánveitingum til vatns- og hitaveituframkvæmda, kaujia á slökkvibílum og óörum bruna- varnaútbúnaði. Hjá félaginu starfa nú 42 á aðalskrifstofu e.n umboðsmenn eru 186. Góð loðnu veidi (iOTT vcður er nú á loðnumiðun- um 80—90 mílur útaf Horni og góð vciði. í gær og fyrradag tilkynntu 22 bátar afla til loðnu- nefndar. samtals 10.100 lestir. Er þá heildaraflinn orðinn rúmlega 270 þúsund lestir á vertíðinni. Þessir bátar tilkynntu loðnu- nefnd afla: Miðvikudaguri Stapavík 150, Sæberg 150, Arnarnes 300, Árni Sigurður 500, Isleií'ur 450, Víkurberg 220, Óskar Halldórsson 190, Sandafell 350, Hilmir 500, Skarðsvík 620, Pétur Jónsson 400, Hákon 820, Albert 600. Fimmtudaguri Jón Finnsson 600, Magnús 560, Gullberg 600, Húnaröst 560, Fíl'ill 600, Eldborg 570, Sæbjörg 560, Örn 570, Helga II 530 lestir. íslendingasögur gefnar út í Danmörku í 4. sinn „DE ISLANDSKE Sagacr". hið mikla þriggja binda verk. sem íslendingasagnaútgáfan dan.ska gaf upprunalcga út 1930-33 undir ritstjórn Gunnars Gunnars- sonar og Hans Kyrrc. cr nú Forystumenn Bandalags háskólamanna: Aðgerðir ríkisstjórnarinnar al- varlegustu atburðir kjaramálanna Launamálaráðið hyggst hefja liðs- könnun og kanna hvaða sverð bíti bezt ..OII.ETT er að scgja. að mcð þessum liiguin hafi gerzt alvar- lcgustu athurðir í kjaramálum háskólamcnntaðra launþcga a.m.k. á þessum áratug." scgir Jónas Hjarnason. formaður Handalags háskólamanna. i for- síðugrein að Fréttabréfi IJIIM og ræðir hann þar um bráðabirgða- liig núverandi ríkisstjórnar. Jón- as scgir. að í reynd þýði það þak. sem sctt hafi vcrið á vísitölubæt- ur á laun. að vcrðbólga skuli smám saman gera að cngu þýðingu ábyrgðar og mcnntunar. þ.e. þcirra atriða. scm háskóla- menntað fólk hcfur haft að lciðarljósi í lífi sínu. Jónas Bjarnason segir: „Þessi ráðstöfun hefur verið rókstudd með því, að minnka þurfi launa- mun í landinu, svo og að nauðsyn hal'i borið til. Þessi ráðstöfun minnkar ekki launamun því allir þeir, sem fá laun sín reiknuð með einhverjum öðruni ha'tti en með mánaðarkaupi og hafa há laun eins og t.d. iðnaðarmenn á ákva'ðisvinnutöxtum, stórbændur, sjómenn og sjálfstæðir atvinnu- rekendur, verða ekki fyrir kjara- skerðingunni vegna vísitöluþaks. Auk þess mun innan við l'/, af launakostnaði í þessu landi spar- ast við þessa ráðstöfun á ári, svo hér er um smámál að ræða en enga nauðsyn. Afleiðingar þessa máls eru þær, að háskólamenntað fólk er sett niður í þessu landi gagnvart flestum öðrum án þess að yfirlýstum markmiðum með aðgerðinni sé náð. P^kki bólar enn á neinu, sem talizt getur umtals vert viðnám við verðbólgu eftir að búið er að nota til fulls möguleik- ann til „vísitolumondls". Hafi háskólamenntaðir ríkisstarfsmenn og aðrir launþegar BHM einhvern tíina hafí tilefni til að halda á lofti kriifunni „samningana í gildi", þá er það fyrst núna." Jónas Bjarnason fjallar einnig uni tekjuskattsviðaukann, sem hann segir að komi jaðarskatti allt upj) í 70'/ . Enginn viti hvað taki við, þegar ríkisvaldi þykir sæma að leggja á tekjur 20 mánuðum eftir að þeirra er aflað. Því leggi BHM til að tekjuskattur verður lagður niður við núverandi að- stæður. Þá fjallar Jón Hannesson, for- maður Launamálaráðs BHM, um ástandið í grein, sem ber fvrir- sögnina „Ný stjórn — nýtt kaup- rán". - Þar gagnrýnir hann sigur- vegara kosninganna, sem stutt hafi „samníngana í gildi" fvrír kosningar, en dregið síðan í land eftir þær. Undir lok greinarinnar segir Jón Hannesson: „Nú hlýtur fólk að spyrja til hvaða vopna ríkisstarfsmenn eigi aö grípa, ef þeir a'tla að rétta sinn hlut. Launamálaráð hefur ekki svar við þeirri spurningu, en hvetur alla opinbera starfsmenn til að mæta á almennum fundi, sem boðað verð- ur til innan skamms. A þeim fundi verður ný liðskönnun gerð og ætti þá aö koma í ljós hvaða sverð bíta bezt." komið út í fjórða sinn í Dan- mörku og nú á vcgum Gyldcn- dals. Johannes V. Jensen ritaði for- mála að fyrsta bindinu, og danskir ritdómarar sem nú fjalla um verkið, geta þess sérstaklega að aðdáun Jensens á hinum norræna kynstofni og menningu, er skíni út úr þessum formála, hafi aldrei leitt hann á náðir nazismans, líkt og fór fvrir Hamsun, sem nú er svo mjög á dagskrá. I ritinu er einnig þýðing Jensens á Egilssögu og í kjölfar hennar er aö finna þýðing- ar á helztu Islendingasögunum eftir ýmis kunnustu skáld Dana með formálsorðum álíka þekktra fræðimanna. Hæstiréttur staðfesti úrskurðinn HÆSTIRÉTTUR staðfesti í gær gæzluvarðhaldsúrskurðinn yfir bílasalanum, sem setið hefur inni undanfarna daga vegna rannsóknar á meintum svikum í sambandi við bílavið- skipti. Bílasalinn kærði úr- skurðinn strax eftir að hann var kveðinn upp s.l. laugardag.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.