Morgunblaðið - 17.11.1983, Blaðsíða 26

Morgunblaðið - 17.11.1983, Blaðsíða 26
26 MORGUNBLADID, FIMMTUDAGUR 17. NÓVEMBER 1983 Albert Guðmundsson, fjármálaráðherra: Á að elta orlofsfólk til út- landa með söluskattsálögur? Stjórnarandstaðan vill viðhalda sérstökum skatti á ferðagjaldeyri EYJÓLFUR Konráð Jónsson, for- maöur fjárhags- og viðskiptanefndar efri deildar Alþingis, mælti í gær fyrir nefndaráliti meirihluta nefnd- arinnar, er leggur til að bráðabirgða- lög rfkisstjórnarinnar um afnám álags á ferðamannagjaldeyri verði samþykkt. *• Eyjólfur K. Jónsson (S) sagði meginmál að gera hinn íslenzka gjaldmiðil að alvörukrónu, eins og hann komst að orði; hún þurfi að verða gjaldgengur peningur erlend- is, en það verði ekki meðan tvöfalt gengi sé skráð og svartur markaður viðgangist með gjaldeyri. ** Ragnar Arnalds (Abl.) taldi, að ekki hafi verið tímabært að afnema þetta álag og auðvelt að fá heimild Alþjóðagjaldeyrissjóðsins til að viðhalda því. Ragnar sagði þá, sem færu utan, hafa forgang umfram þá er heima dveldu eða ferðuðust, en þeir siðarnefndu þyrftu að greiða 23,5% söluskatt, af meirihluta þeirrar þjónustu er þeir nytu. Hann teldi stefnt í hallarekstur ríkissjóðs — og ekki veita af skattinum. ** Albert Guðmundsson, fjármála- ráðherra, sagði tímabært að við, eins og aðrar þjóðir, tækjum mið af sáttmála um Alþjóðagjaldeyris- sjóðinn, jafnvel þó undanþága kynni að hafa fengizt áfram. Þessi skattur hafi verið ranglátur í alla staði. Ferðamenn, sem sótt hafi okkur heim, hafi litið þetta tvöfalda gengi grunsemdaraugum; þeir hafi fengið greitt fyrir sinn gjaldeyri á lægra verði en hann hafi verið endurseldur íslenzkum ferðalöng- um. Er fyrrverandi fjármálaráðherra að mælast til þess að islenzkir ferðamenn skuli „hundeltir til út- Kyjnlfur Konráo Kagnar Aibert Ma(ínú.s Sigríour Ihina landa til að ná af þeim söluskatti í orlofi"? Erlendir ferðamenn, sem hingað koma og skapa nokkurn veg- innn jafnvægi í öflun og eyðslu gjaldeyris í ferðamálum okkar, borga söluskatt af eyðslu sinni hér, ef það er huggun fyrir þingmenn- ina. Halli á ríkissjóði, sem ræðst af haldlitlum fjárlögum hans sjálfs, er siðan kapítuli út af fyrir sig, sem vert væri að ræða nánar síðar. ** Magnús H. Magnússon (A) taldi ekki tímabært að fella ferðagjaldið niður nú, þó að því kæmi síðar. Að- stæður í þjóðfélaginu leyfi slíkt ekki; auk þess sem réttara væri að bera niður í lækkun annarra skatta, er verr kæmu við fólk. ** Sigríður Dúna Kristmundsdóttir (Kvl.) sagðist ekki „í sjálfu sér með- mælt sérstöku gjaldi á ferðapen- inga, því sízt af öllu vildi hún tor- velda landsmönnum að leggjast í ferðalög, skoða heiminn og koma til baka reynslunni ríkari ..." Hún minnti á að „upprunaleg merking orðsins heimskur í íslenzku er sá sem heima hefur setið ... " En eins og nú ári „þá teljast ferðalög munaður" sem „þjóðfélagið sem heild hafi ekki efni á að styrkja". — „Ég er því mótfallin þessu frum- varpi," lauk þingmaðurinn máli sínu. Frumvarpið var síðan afgreitt til þriðju umræðu og líkur stóðu til að það færi milli deilda siðdegis. Nf þingmál Aðgerðir gegn skattsvikum — stöðvun byggingar Seðlabanka Frestun byggingarfram- kvæmda Seðlabanka íslands Karvel Pálmason o.fl. þingmenn Alþýðuflokks hafa flutt frumvarp um stöðvun Seðlabankabyggingar: „Framkvæmdir við hús Seðla- banka íslands við Ingólfsstraeti í Reykjavík skulu stöðvaðar frá og með gildistöku laga þessara þar til annað verður ákveðið af Alþingi. Sama gildir um aðrar byggingar- framkvæmdir á vegum ríkisbanka og stofnun útibúa á þeirra vegum. Ríkisstjórnin getur þó heimilað framangreindum aðilum að halda áfram framkvæmdum samkvæmt þegar gerðum verksamningum, sé ótvírætt að riftun eða breyting verk- samninga vegna laga þessara leiði til verulegra bótagreiðslna til verk- taka." Aðgerðir stjórnvalda gegn skattsvikum Jóhanna Sigurrtardóttir o.fl. þing- menn Alþýðuflokks hafa flutt tillögu til þingsályktunar um aðgerðir gegn skattsvikum, svohljóðandi: „Alþingi ályktar að fela ríkis- stjórninni tafarlausa framkvæmd eftirtalinna verkefna í þeim tilgangi að koma í veg fyrir skattsvik og gera alla skattheimtu ríkissjóðs skilvirkri og hraðvirkari en nú tíðkast. 1. Að endurskoða lög um skipan dómsvalds í héraði, lögreglu- stjórn, tollstjórn o.fl., nr. 74/1972, með síðari breytingum, í þeim til- gangi að stofna sérdeild við saka- dóm Reykjavíkur eða sérdómstól sem fengi a.m.k. eftirtalin afbrot til meðferðar: skattsvik, bók- haldsbrot, gjaldeyrisbrot, fakt- úrufalsanir, verðlagsbrot og fleiri skyld brot. 2. Að endurskoða lög um meðferð opinberra mála, nr. 73/1973, með síðari breytingum. Sérstaklega skal athuga í því sambandi hvort hagkvæmt sé að fjölga og sérhæfa saksóknara í ákveðnum mála- flokkum eða veita öðrum aðilum eins og ríkisskattstjóra eða skattrannsóknarstjóra ákæruvald - í skattamálum. 3. Að endurskoða refsilöggjöf og refsiákvæði einstakra laga, svo sem skatta- og bókhaldslaga, í því skyni að samræma þau og beita í auknum mæli sjálfvirkum sektar- ákvæðum fyrir afmörkuð brot í stað tímafrekra dómsrannsókna á flóknum, umfangsmiklum afbrot- um sem leiða af sér refsivist í lengri eða skemmri tíma. 4. Að undirbúa nauðsynlegar breyt- ingar á bókhaldslögum, nr. 51/1968, og reglugerð þar að lút- andi, sem tryggja gleggri og áreiðanlegri fylgiskjöl með skýr- um upplýsingum fyrir utanað- komandi aðila, t.d. skattrann- sóknarmenn, þar sem fram kemur nákvæmari sundurliðun reikn- inga. Enn fremur að skuldbinda alla aðila til að taka í notkun tölu- sett eyðublöð og reikningsform sem eru útgefin eða viðurkennd af opinberum aðilum, t.d. skattstof- um. 5. Að beita sér fyrir nauðsynlegum breytingum á lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum, svo og framtalsreglum til þess að tryggja áreiðanlegri og fjölþætt- ari upplýsingar um fyrirtæki og einstaklinga í atvinnurekstri. Endurskoða þarf sérstaklega í því sambandi frádrátt af tekjum af atvinnurekstri, þ.m.t. risnukostn- að, bifreiðafríðindi, launamat, af- skriftir o.fl. 6. Að láta tafarlaust fara fram gagngera endurskoðun á fyrir- komulagi söluskattskerfisins með það að markmiði að koma á skil- vísara eftirliti með innheimtu söluskatts. Athuguð verði hvort hægt sé að fækka undanþágum og lækka þar með söluskatt. 7. Að beita sér fyrir aukinni hag- ræðingu og tölvuvæðingu við upp- lýsingaöflun og úrvinnslu skatt- framtala og fylgiskjala. 8. Að beita sér fyrir að veitt verði stóraukið fjármagn til skattaat- hugana, einkum til rannsóknar- deildar ríkisskattstjóraembættis- ins, þannig að hægt sé að taka til ítarlegrar rannsóknar u.þ.b. 10—20% skattframtala fyrir- tækja og einstaklinga í atvinnu- rekstri árlega. Eðlilegt er að skattsektarfé ríkisskattanefndar standi straum af rekstri deildar- innar að einhverju leyti. Að öðr- um kosti verður að koma til sér- greint fjármagn úr ríkissjóði eða frá hinu almenna skatteftirliti á framtölum launþega." Arni Gunnarsson o.fl. þingmenn Alþýðuflokks flytja svohljóðandi þingsályktunartillögu um stefnu- mörkun í flugmálum: „Alþingi ályktar að skora á ríkis- stjórnina að móta opinbera stefnu í íslenskum flugmálum, er byggist á eftirtöldum grundvallaratriðum: 1. Stefnt skal að því, að grunneining í flugrekstri Islendinga verði eitt Þorsteinn Pálsson, formaður Sjálfstæðisflokksins: Formlegt samstarf um fjárfestingarstefnu og eflingu atvinnulífsins Formleg ráðgjaf- arnefnd stjórn- valda, launþega og vinnuveitenda Þorsteinn Pálsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, lagði til í framhaldsumræðu um fnimvarp um launamál (bráðabirgðalög), að tekið verði upp formlegt sam- starf stjórnvalda, launþega og vinnuveitenda til eflingar at- vinnulífi og til þess að móta stefnu í fjárfestingarmálum. Samstarf af þessu tagi fari fram í formlegri ráðgjafanefnd. Þorsteinn sagði efnislega að nauðsyn bæri til að stuðla að víðtækri samstöðu um alhliða Þorsteinn Pálsson aðgerðir til að höggva að rótum helztu meinsemda í efnahagslíf- inu. Hann taldi eðlilegt og raun- ar óhjákvæmilegt að samhliða þeim aðgerðum, sem þegar hafi verið gerðar í launamálum, verði með þessum hætti unnið að víð- tækari aðgerðum til að vinna sig út úr vandanum. Þessi ummæli komi fram í framsögu fyrir nefndaráliti meirihluta fjárhags- og við- skiptanefndar neðri deildar Al- þingis, sem leggur til að frum- varp til staðfestingar á bráða- birgðalögum um launamál verði samþykkt, með þeirri breytingu, að ákvæðið um samningsréttar- skerðingu verði niður fellt. Meirihlutann skipa, auk Þor- steins, Geir Hallgrímsson (S), Friðrik Sophusson (S) og Páll Pétursson (F). flugfélag, er af Islands hálfu hafi sérleyfi til alls áætlunarflugs til útlanda. Þetta sama félag hafi sérleyfi til áætlunarflugs á öllum aðalflugleiðum innanlands. 2. Öðrum flugfélögum í innanlands- flugi verði gert kleift, með opin- berri aðstoð ef nauðsynlegt reyn- ist, að tengjast neti aðalflugleiða til að halda uppi áætlunarflugi til þeirra staða, er aðalflugleiðirnar ná ekki til. Þessir tveir flokkar flugleiða verði skýrt afmarkaðir. 3. Verðlagning fargjalda á innan- landsleiðum verði gerð raunhæf til að tryggja það, að eðlileg endurnýjun flugflota, þjónusta og rekstur geti farið fram og fyllsta öryggis sé gætt í hvívetna. 4. Ekkert flugfélag skal hafa for- gangsrétt til leiguflugs og öllum frjálst að semja við hvaða flugfé- lag sem er, uppfylli það skilyrði um öryggismál. Þess verði þó ávallt gætt, að leiguflug fari ekki í bága við áætlunarflug. 5. Stefnt skal að því, að allar við- gerðir og viðhald flugvéla í ís- lenska flugflotanum fari fram á íslandi. 6. Framlag ríkissjóðs til flugmála ár hvert samkvæmt fjárlögum nemi eigi lægri fjárhæð en 1,5 af hundraði fjárlaga. Því fé verði varið í samræmi við þá áætlun, sem gerð var 1976 um áætlunar- flugvelli og búnað þeirra, og til- greindar tölur færðar til verðlags hvers árs. 7. Þegar í stað verði hafnar fram- kvæmdir við smíði flugstöðvar á Keflavíkurflugvelli f samræmi við þá stefnumörkun stjórnvalda, að aðskilja beri almenna flugstarf- semi á flugvellinum frá starfsemi varnarliðsins. 8. Reykjavíkurflugvöllur verði framtíðarflugvöllur Reykjavíkur vegna innanlandsflugs. Með það í huga verði hann endurbættur eft- ir föngum og reist ný flugstöð er öll flugfélög geti haft not af." Jarðgöng um Ólafsfjarðar- múla í árslok 1988 Árni Gunnarsson (A) og Steingrím- ur Sigfússon (Abl.) flytja tillögu til þingsályktunar um að skora á ríkis- stjórnina að láta hraða gerð jarð- gangna um Ólafsfjarðarmúla. „Verði við það miðað," segir í tillögugrein- inni, „að göngin verði tilbúin til um- ferðar eigi síðar en í árslok 1988."

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.