Morgunblaðið - 20.09.1991, Blaðsíða 29

Morgunblaðið - 20.09.1991, Blaðsíða 29
-J- MORGUNBLAÐIÐ FOSTUDAGUR 20. SEPTEMBER 1991 29 ARNAÐ HEILLA Athugasemd frá ríkisskattstjóra Ljósmyndastofa Reykjavíkur. HJÓNABAND. 31. ágúst sl. voru gefin saman í hjónaband í Hall- grímskirkju Rakel Jónsdóttir og Sveinn Þórarinsson. Heimili þeirra er í Geithömrum 6, Reykjavík. Ljósm. Anna íjóla Gísladóttir HJÓNABAND. Þann 27. júlí voru gefin saman í hjónaband í Viðeyjar- kirkju af séra Þóri Stephensen, þau Inga Birna Úlfarsdóttir og Baldvin Einarsson. ? ? ?---------- ¦ Á FUNDI stjórnar og trúnað- armannaráðs Verslunarmanna- f élags Arnessýslu sem haldinn var á Selfossi 18. sept. var svohljóðandi ályktiin samþykkt samhljóða: „Fundur stjórnar og trúnaðar- mannaráðs Verslunarmannafélags Árnessýslu mótmælir harðlega þeim auknu álögum sem felast í breytingum á verðlagningu lyfja. Einnig varar fundurinn við öllum hugmyndum sem heyrst hafa um skólagjöld og gjaldtöku fyrir heil- brigðisþjónustu og munu ef af verð- ur leiða til hruns velferðarþjóðfé- lagsins. Menntun og fullkomin heil- brigðisþjónusta öllum til handa án tillits til efnahags eru hornsteinar þess þjóðfélags sem við viljum byggja. Augljóst er að sú óvissa sem ríkir um fyrirætlanir stjórnvalda tefur og torveldar gerð kjarasamn- inga. Því krefst fundurinn þess' að ríkisstjórnin geri nú þegar grein fyrir fyrirætlunum sínum." ¦ NÚNÝLEGAtókRegnbogum á móti gesti númer 50.000 á Osk- arsverðlaunamyndina Dansar við úlfa. Sú heppna var Brynhildur Þórsdóttir og vann hún sér inn áritað handrit frá Kevin Costner þar sem hann þakkaði fyrir frábær- ar móttokur myndarinnar á íslandi. Auk handrits fékk Brynhildur gist- ingu fyrir tvo á Hótel Ork, mat á Hróa hetti og bíómiða fyrir sig og fjölskyldu sína. Aðsókn á myndina Dansað við úlfa er með því besta sem gerist á íslandi. Nú hafa yfir 51.000 manns séð myndina og ekki er enn lát á. Nú er búið að vinna fjögurra tíma útgáfu af myndinni og á að frumsýna hana í Þýska- landi í byrjun nóvember. Ovíst er hvort sú útgáfa verður sýnd á ís- landi. (Fréttatilkynning) í Morgunblaðinu sunnudaginn 15. september sl. birtist grein um dagpeningakerfi opinberra starfsmanna. í henni er meðal annars fjaliað um skattalega meðferð dagpeninga með þeim hætti að ekki verður komist hjá að gera athugasemd við. Ferðakostnaðarnefnd ákveður fjárhæð almennra dagpeninga til ríkisstarfsmanna á ferðalögum er- lendis samkvæmt ákvæðum kjara- samninga. Samkvæmt ákvörðun nefndarinnar nema algengustu dag- peningar 168 SDR á dag. Sam- kvæmt reglum nefndarinnar ber af dagpeningum að greiða allan venju- legan ferðakostnað annan en far- gjöld, svo sem kostnað vegna ferða að og frá flugvöllum, ferðakostnað innan þess svæðis sem dvalið er á, fæði, gistingu og hvers konar per- sónuleg útgjöld. Samkvæmt tekju- skattslögum teljast dagpeningar til skattskyldra tekna, en á móti til frádráttar má draga útgjöld starfs- manna sem sannað er að séu ferða- og dvalarkostnaður vegna vinnu- veitanda og eru í samræmi við mats- reglur ríkisskattstjóra. Samkvæmt skattmati ríkisskattstjóra má þann- ig draga frá sömu fjárhæð og nem- ur dagpeningum samkvæmt ákvörð- un ferðakostnaðarnefndar. Þetta Ofugmæli tannrétt- ingartannlækna eftirHelga V. Jónsson í tilkynningu frá tannréttingart- annlæknum, sem birtist í Morgun- blaðinu 17. september sl., er yfír- völdum kennt um hvernig komið er endurgreiðslum Tryggingastofnunar ríkisins á tannréttingakostnaði. Hér er eins og oft vill verða ekki litið í eigin barm. Staðreyndin er sú að tannréttingartannlæknar bera alla ábyrgð á stöðu þessara mála eins og hér skal rakið. Á árinu 1989 voru á Alþingi sett lög, sem ætlað var að draga úr kostnaði ríkissjóðs við tannréttingar. Gera lögin ráð fyrir að tannskekkja sé flokkuð og endurgreiðslur ákvarð- ist af eðli tannskekkjunnar. Þjónust- an skuli veitt hjá skólatannlæknum og í heilsugæslustöðvum, nema ann- að sé talið hagkvæmt og um annað samið. í framhaldi af setningu lag- anna samdi heilbrigðisráðherra eins og ákveðið var í lögunum reglur um framkvæmd flokkunarinnar og end- urgreiðsluhlutföll hvers flokks eftir grófleika tannskekkjunnar. Það hefur verið talin skylda þegna þessa lands að fara eftir lögum og reglum. Sérstaklega hefur það þótt sjálfsagt að aðilar, sem hlotið hafa þau forréttindi að fá einkaleyfi til starfa í ákveðnum greinum, fari eft- ir þeim reglum sem um starf þeirra gilda. Tannréttingartannlæknar hafa engu að síður talið að þeim beri ekki að fara að þessum nýju reglum. Þá hafa þeir neitað að starfa samkvæmt samningi, sem stéttarfé- lag þeirra, Tannlæknafélag íslands, gerði fyrir þeirra hönd við Trygging- astofnun ríkisins. Auk þess hafa þeir neitað að senda tilskildar um- sóknir um endurgreiðslu til Trygg- ingastofnunar ríkisins vegna sjúkl- inga sinna. Er þeim fyllilega ljóst, sbr. framangreind lög, að með neitun þeirra, geta sjúklingar þeirra ekki vænst endurgreiðslu á kostnaði við læknisverk þeirra. Neitun þessi sam- rýmist ekki starfsréttindum þeirra og veldur því að stéttarfélag þeirra getur ekki látið Tryggingastofnun ríkisins í té þá þjónustu, sem um hefur verið samið og sjúklingar þeirra eiga skýlausan rétt til. Af þessum sökum hefur Trygginga- stofnun ríkisins neyðst til að segja upp samningi þeim, er gerður hefur verið við Tannlæknafélag íslands og tekur uppsögnin gildi 1. mars 1992. Má búast við að endurgreiðslur á tannréttingakostnaði leggist af til frambúðar, ef tannréttingartann- læknar neita áfram að starfa fyrir Tryggingastofnun ríkisins. Þar sem atferli tannréttingart- annlækna er sjúklingum þeirra og þeim sjálfum til stór tjóns, leyfi ég mér að skoða á þá að brjóta nú þeg- ar odd af oflæti sínu og hefja störf samkvæmt samningi Tannlæknafé- lagsins og Tryggingastofnunar ríkis- ins þó ekki væri nema til reynslu á uppsagnartíma samningsins, eða að minnsta kosti verða við óskum þeirra sjúklinga, er óska þess að þeir sendi Tryggingastofnun ríkisins tilskildar umsóknir um endurgreiðslu. Höfundur erformaður samninganefndar Tryggingastofnunar ríkisins. PHILIPS 20 tommu litasjónvarp • Hágæða litaskjár • Fullkomin fjarstýr- ingsemstýriröllum aðgerðum • Sjálfleitari • 40 stöðva minni • Sjálfslökkvandi stillir Heimilistæki hf SÆTÚNI8 SÍMI691515 ¦ KRINGLUNNi SÍMI6915 20 þýðir það að dagpeningar, innan þeira marka sem ferðakostnaðar- nefnd ákveður og notaðir eru til þess sem þeim er ætlað að greiða, eru í raun skattfrjálsir. í nefndri blaðagrein segir orðrétt: „Grunnupphæð dagpeninga opin- berra starfsmanna hérlendis er um 13.900 krónur á dag, eða 11.900 kr. eftir skatt, því samkvæmt ákvörðun ríkisskattstjóra er aðeins greiddur tekjuskattur af helmingi dagpeninga." Samkvæmt framan- sögðu er fullyrðing þessi röng. Af grunnupphæðinni greiðist enginn skattur, að fullnægðum þeim skil- yrðum sem rakin eru hér að framan. Síðar í greininni orðrétt: „Sam- kvæmt venjulegum skilningi á skattskyldum greiðslum ættu dag- peningar að koma til fullrar sköttun- ar hjá þeim sem þegar fá greiddan beinan ferða- og gistikostnað. Hér virðist þó vera sem vissir forrétt- indahópar njóti nokkurra skattfríð- inda, því ríkisskattstjóri hefur ákveðið að einungis helmingur dag- peningagreiðslna sé skattskyldur. Gildir þetta einnig um þá sem fá gistingu, leigubíla, risnu og símtöl greidd að fullu framhjá dagpeninga- kerfínu. Því virðist sem persónuleg- ar tekjur af þessu tagi séu aðeins skattlagðar til hálfs fyrir ákveðinn hóp fólks." Ekki er alveg ljóst hvað greinar- höfundur er að fara með þessum fullyrðingum og ályktunum sem virðast byggðar á áðurgeindum mis- skilningi hans um skattalega með- ferð dagpeninga. Reglan er sú að ef starfsmaður fær útlagðan kostn- að vegna gistingar, fæðis og annars kostnaðar vegna hans sjálfs endur- geiddan frá vinnuveitanda sam- kvæmt reikningi, auk dagpeninga, þá fær hann engan frádrátt á móti fengnum dagpeningum. Þetta stafar einfaldlega af því að þá hefur hann sjálfur ekki haft nein útgjöld af ferð- inni í þágu vinnuveitanda sem er samkvæmt tekjuskattslögum nauð- synlegt skilyrði þess að njóta frá- dráttar á móti dagpeningum. Ef gistingin ein er greidd af vinnuveitanda samkvæmt reikningi og fullir dagpeningar greiddir að auki nýtur starfsmaður helmings frádráttar vegna fæðis og annars kostnaðar samkvæmt skattmati rík- isskattstjóra. Rétt er að taka það fram, vegna þess hvernig margrædd grein er fram sett, að reglur um skattalega meðferð dagpeninga eru nákvæm- lega þær sömu hjá opinberum starfsmönnum og starfsmönnum einkafyrirtækja. Reglur um skattalega meðferð dagpeninga er að finna í tekju- skattslögum, skattmötum ríkis- skattstjóra og leiðbeiningum um útfyllingu skattframtals. Þá láta starfsmenn embættisins fúslega í té viðbótarupplýsingar og skýringar eftir því sem föng eru á. Upplýsing- ar um jafn viðkvæm og vandmeðfar- in mál og skattamál þurfa að vera sem réttastar, ekki síst þegar menn draga af þeim stórar ályktanir. Það er því þýðingarmikið að menn stað- reyni vel upplýsingar sínar og heim- ildir áður en þeim er komið á fram- færi við almenning. Reykjavík, 18. september, Garðar Valdimarsson, ríkis- skattstjóri. NAUDUNGARUPPBOD Nauðungaruppboð Eftir kröfu tollstjórans í Reykjavík, skiptarétt- ar Reykjavíkur, Gjaldheimtunnar í Reykjavík, ýmissa lögmanna, banka og stofnana, fer fram opinbert uppboð í uppboðssal tollstjóra í Tollhúsinu við Tryggvagötu (hafnarmegin) laugardaginn 21. september 1991 og hefst það kl. 13.307 Seldar verða ýmsar ótollaðar og upptækar vörur og bifreiðar, fjárnumdir og lögteknir munir, ýmsir munir úr dánar- og þrotabúum. Eftir kröfu tollstjóra: Notaður Trailer, Volvo vörubíll, Subaru 4WD GL VAN, Renault 1984, Skodi 1985, hjólhýsi, Saab 1976, sendibif- reið Ford Transit 1983, hjólbarðar, togvíra- mælar, pappír, eldavélar, ofn, ábreiður, hús- gögn, hurðir, barnanærföt, rúmbotnar, aug- lýsingar, innréttingar, hreinsiefni, loðdýra- vörur, vírþráður, arabía kaffi, bragðefni, barnaskór, vefnaðarvara, límmiðar, raf- magnsofn, bakaraplötur, spónaplötur, prent- blek, bréfaþurrkur, prufur, mótorvarahlutir, vélaþétti, síur, kerti, loftsíur, kveikibúnaður, rafmagnsræsi, hjólbarðar, varahlutir, við- nám, rofar, ferðaútvarpsviðtæki, hljóðnemar, hljóðfæri, umslög, hreinlætistæki, dráttarvél- arsæti, tenglar, loftnet í sjónvarp, pípur til smíða, flúrskinslampi, kaplar, skóáburður, skólitur, vatnsvarnarúði, eldisker, vefnaður, litur, timbur, listmunir, bæklingar, stálhillur, versl.innréttingar, verkfæri og skurð blöð, barnaföt, bækur, klukka, fatnaður, skyrtur, listaverk (gallað), flísaprufur, pappaglös, myndbandstæki, hljómplöturog margtfleira. Eftir kröfu skiptaréttar: Leysergeislatæki, skrifstofuáhöld, húsbúnaður, hljómplötur úr þb. Geisla hf. Lögteknir og fjárnumdir munir svo sem sjón- varpstæki, hljómflutningstæki, allskonar húsbúnaður og skrifstofuáhöld, Holz kantlím- ingarvél, bifr. MC-532 Mercury Cugare árg. 1984 og margt fleira. Ávísanir ekki teknar gildar sem greiðsla nema með samþykki uppboðshaldara eða gjaldkera. Greiðsla við hamarshögg. Uppboðshaldarinn í Reykjavík.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.