Dagblaðið Vísir - DV - 29.03.1983, Blaðsíða 4

Dagblaðið Vísir - DV - 29.03.1983, Blaðsíða 4
DV. ÞRIÐJUDAGUR 29. MARS1983. Strengjasteypan ersterii i-:^i íeldi og ijarðskjálftum — segja Helgi H. Árnason og Ólaf ur Pálsson hjá Byggingariðjunni hf. „Þaö er misskilningur og beinlínis rangt aö bruna- og jarðaskjálftaþol strengjasteypuhúsa sé lakara en annarra húsa. Þvert á móti er strengjasteypan sterk bæöi í eldi og í jarðskjálftum," sögðu þeir Helgi H. Árnason og Olafur Pálsson hjá Byggingariðjunni hf. í samtali við DV. Helgi er verkfræðingur og fram- kvæmdastjóri fyrirtækisins en Ölafur múrarameistari og einn af eigendum. Efasemdir vöknuðu með upplýs- ingum um hugsanlegan Suðurlands- skjálfta og síðan brunann hjá Alafossi. ,£ bruna stenst strengjasteypan hvað best af þeim byggingarefnum sem um er að ræöa. Það má meðal annars marka af þeim stórbrunum, sem orðið hafa á síðari árum. I eldsvoðum í strengjasteypuhúsum í Skeifunni 1975 og nú hjá Álafossi var rnikill eldur laus klukkustundum saman og talið að hiti við þak hafi verið um og yfir 1.000 gráður. Viö slíkar aðstæöur stenst raunar ekkert byggingarefni, en steinsteypa eða strengjasteypa hemja mun fremur útbreiðslu eldsins en léttu efnin. í báðum þessum brunum féllu aöeins hlutar húsanna. I stórbrunum í stál- grindarhúsum, eins og vöruskemmu Eimskips viö Borgartún og mjöl- skemmu í Örfirisey, varö tjónið hins vegaralgert. Brunaþol er mælt og flokkað eftir opinberri reglugerð. I reglugerðinni frá 1978 eru dæmi um efni í eld- varnarf lokki A80, sem þola upphitun í 60 mínútur án þess að tapa eldþoli. Þar eru nefndir bitar úr strengja- steypu með 35 millimetra steypulagi utan á burðar járnum. En allar slíkar einingar, sem við höfum framleitt frá 1978, eru með 39 mm þykku steypúlagi og því enn öflugri. 1 A60 flokki eru einnig bitar úr járnbentri steinsteypu með 25 mm þykku steypulagi utan á burðarjárni, bitar úr stáli eldvarðir með 35 mm þykku járnbentu steypulagi. Þá eru ákvæði um að gera skuli ráð fyrir að þversniö límtrésbita minnki um 2x35 mm, bæði hæð og breidd, í klukkutíma bruna. Jarðskjálfaþol strengjasteypu- húsa er einnig síst minna en annarra húsa. Það er að sjálfsögðu ákveðiö við hönnun á sömu forsendum og skjálftaþol almennt og samkvæmt gildandi reglum byggingaryfirvalda. Samtenging bita við veggi og stoðir er með öflugri járnafestingu. Strengjasteypuhúsin eru léttari og hafa meiri sveigjanleika en hús úr járnbentri steinsteypu og hafa staöist vel, þegar reynt hefur á þau í skjálftum." Þetta sögðu þeir Byggingariðju- menn, Helgi og Ólafur. I verksmiðju- sölunum var unnið af krafti við að gera strengjasteypueiningar í stað þeirra sem skemmdust í Álafoss- brunanum. Einnig við einingagerð fyrir stórmarkað SlS og kaupfélag- anna í Holtagörðum og fleiri stór- virki. Uppi stóðu einingar í íbúðar- hús með marmara á útveggja- hliðum. Byggingariðjan framleiddi í fyrra einingar í heila húsaþyrpingu, sem Einhamar sf. reisti í Selja- hverfi. HERB Drögað málefnagrundvelli Bandalags jafnaðarmanna: Áhersla lögð á valddreifingu — blandað hagkerfi ogafnám einokunar Bandalag jafnaðarmanna hefur lagt fram drög að málefnagrundvelli sínum. 1 upphafi þeirra segir að meginatriðin í stefnu bandalagsins séu að algerlega verði skilið milli framkvæmdavalds og löggjafar- valds, að framkvæmdavald verði kosið beinni kosningu, þar sem hver maður hafi eitt og jafnt atkvæði, og að því gefnu sé réttlætanlegt að kjördæmaskipun og kosningar til löggjafarþings verði óbreytt. Bandalagið leggur áherslu á vald- dreifingu og lýðræði, og aukna ábyrgð sjálfstæðra eininga og einstaklinga. Hinum smáu einingum í samfélagsgerð og atvinnulífi verði sköpuð skilyrði til aukins sjálfræðis og áhrifa. Bandalagiö aðhyllist blandað ¦ hagkerfi einkarekstrar, samvinnu- rekstrar og opinbers rekstrar (ríkis og þó einkum sveitarfélaga), þar sem brjóta ber niður einokun hvers konar. Lagt er t.d. til að einkaréttur Ríkisútvarpsins til útsendinga verði afnuminn. I utanríkismálum leggur Bandalag jafnaðarmanna áherslu á gagn- kvæma afvopnun og útrýmingu kjarnorkuvopna og tekur undir sjónarmið friðarhreyfinga. Island verði áfram aðili að Atlantshafs- bandalaginu. Hallalaus rekstur ríkissjóðs, hóflegar lántökur og rétt skráning gengis eru meðal helstu atriöa í ef na- hagsmálum. Einnig skal komiö á staögreiðslukerfi skatta, fylgt raun- vaxtastefnu og verðtryggingu inn- og útlána. Verslun skal vera frjáls og verðlagsákvæði afnumin, viðskipta- höft og skömmtun skal ekki í lög leiöa. Setja ber stranga verðlagslög- gjöf og efla verðlagsskrifstofu. Valddreifing er lykilatriði í hugmyndafræði Bandalagsins, þ.e. sú grundvallarhugsun að ráðum fólks skuli sem mest ráðið í litlum ein- ingum, af því sjálfu, valdið sé f ært til sveitarstjórna í síauknum mæli og þær dreifi valdi áfram, t.d. til hverfa- og íbúasamtaka. Frjálsir samningar um kaup og kjör, f iskverð og verð á landbúnaðarafurðum, svo nokkuð sé nefnt, er liður í slikri vald- dreifingu. Aðilar vinnumarkaðarins eiga að vera frjálsir og óháðir öllu valdi, lýöræði innan samtaka launa- fólks skal vera virkt og samningar um kaup og kjör frjálsir, án afskipta ríkis- eða f lokks valds. Lagt er til að Framkvæmda- stofnun ríkisins verði lögð niður, svo og Sala varnarliðseigna. Ahersla er lögð á að dómskerfi verði óháð löggjafarvaldi og fram- kvæmdavaldi, meðferð dómsmála hraðað og að borgarar eigi kost á ókeypis lögf ræðiaðstoð. Bandalagið telur brýnt aö sýna varkárni í samskiptum við erlenda fjármagnsaðila og að fullt tillit sé tekið til verndunar umhverf is við val á virkjunar- og stóriðjukostum. -PA. George Bush, varaforseti Banda- ríkjanna. George Bush væntanlegur Akveðið hefur verið að George Bush, varaforseti Bandarflcjanna, heimsæki Norðurlöndin í sumar. Ekki er vitað nákvæmlega hvenær af þessari heimsðkn verður en talið er að hann komi hingað til lands um mánaðamótin jání/júlí. Tögangur ferðarínnar er almennt skraf og ráðagerðir með leiðtogura Norður- landa. -SþS. Skipuð nef nd um málef ni aldraðra Heilbrigðis- og tryggingamála- ráðuneytiö hefur skipað í sam- starfsnefnd um málefni aldraðra. Nefndina skipa eftirtaldir: Almar Grímsson formaöur, séra Siguröur H. Guðmundsson, tilnefndur af Öldrunarráði Islands og Ingibiörg Rafnar lögfræðingur, tilnefnd af Sambandi ísl sveitar- félaga. Skipunartími nefndarinnar er frá 1. janúar 1983 til næstu fiögurra ára. Helstu verkefni samstarfsnefnd- arinnar eru að hafa frumkvæði að stefnumótun um málefni aldraðra, aö annast áæöanagerð um málefni aldraðra fyrir landið í heild, að vera tengiliður mflli ráðuneyta, stofn- ana og samtaka, sem starfa að. máœmum aldraðra, að vera ráð- herra og ríkísstjórn til ráðuneytis um þessi mál og að annast stjórn Frarnkvæmdasioðs aldraðra og gera tillögur til ráöherra um úthlutun úr sjóðnum. -J.G.I., starfskynnúig. Svo mælir Svarthöf ði Svo mælir Svarthöf ði Svo mælir Svarthöf ði Stof nanafargan í heimspekideild Ein af skyldum háskólakennara er að stunda fræðlstörf og er kennslu- skylda þeirra miðuð við það. Hins vegar hefur orðið verulegur mis- brestur á því, að háskólakennarar uppfylli þessa skyldu, þ.e. gefi út niðurstöður fræðirannsðkna sinna. Þ6 verður því ekki neitað, að slíkt gerist öðru hverju og fyrir nokkru varði einn af kennurum heimspeki- deildar doktorsritgerð sem hann hafði ritað um íslenska dansa. Er það út af fyrir sig þakkarvert, þótt menn taki hins vegar eftir því, að rit- gerðin er varin við sömu stofnun og doktorsefnið kenndi, en það er þvert á aldagamlar venjur um að doktors- ef ni leiti til annarra háskðla um leyfi til doktorsvarna. Atti þó i þessu til- viki að vera hægur vandi fyrir doktorsefni, því að ritgerðin um islensku dansana er rituð á ensku og því ekki handhæg íslenskum almenn- ingi. Ekki sakar að geta þess, að doktorsefnið, Vésteinn ölason, hefur um langt árabil verið einn af helstu hatursmönnum bandariska varnar- Iiðsíii:.; hér á Iandi, og ein af megin- röksemdum hans gegn hernum hefur verið hin síauknu engilsaxnesku áhrif, sem m.a. kæmu fram í siauknu flóði dægurlagatexta á ensku, auk orðatiltækja. En nú eru sem sagt áhrifin farin að koma fram á doktorsritgerðum. En samhliða þvi, að Iitið fer fyrir rannsóknarstörfum háskólakennara með kennslustörfum, einkanlega í heimspekideild, þá hafa þessir opin- beru starfsmenn stofnað hverja stofnunina á fætur annarri innan deildanna. í útvarpinu var getlð um að í heimspekideild væru stofnanir eins og: sagnfræðistofnun, bók- menntastofnun, málvisindastofnun, o.s.frv. öllum þessum stofnunum var það sameiginlegt, að það voru kennarar við háskóladeildina, sem veittu stofnuninnl f orstöðu, tilgangur stofnunarinnar var sá sami og með kennslu viðkomandi háskólaprófess- ora, en jafnframt var tekið fram, að því miður hefði fjárveitingavaldið ekki séð ástæðu til þess að styrkja þessar stofnanir nema lítillega. Svarthöfði er síöur en svo mótfall- inn auknum styrkjum til háskólaus enda á vegur hans að vera sem mestur. En hið lokaða kerfi, sem há- skólinn hefur byggt upp umhverfis sig, hefur ekki orðið til þess að efla samstöðu um Háskóla íslands. Og mi. allra síst á þetta við um heimspeki- defld Háskóla tslands, en þar virðist vera að myndast þröngur klíkuhópur marxista, sem fyrst og fremst hugsar um að viðhalda valdastöðum sínuin og koma kunningjum síuum að. Og það verður að segjast eins og er, að menn hljðta að taka sagnfræði manna eins og Gunnars Karlssonar með tortryggnl og efast um dóm- greind hans til að skilja hismið frá kjarnanum, — manns, sem telur Fidel Castro og fangabúðariki hans einu von mannkynsins. Hinar sérstöku stofnanir heimspekideildar virðast skv. frétt útvarpsins til þess eins að ná í fleiri styrki handa háskólakennurum. Ekki verður séð, að stofnanir þessar muni verða til þess að auka víðfeðmi þess starfs, sem stundað er í heimspekideild, a.m.k. verður ekki séð, að dr. Vésteinn Ólason starfi að öðru í bókmenntastofnuninni heldur en í kennslustarfi sinu, þó er vitanlega hugsanlegt að hann ræði hugðarcfni sín á ensku á stofnana- fundum. En hvernig á þá að efla háskóla- starfiö? Það verður m.a. gert með þvi að auka styrki til manna, sem óska að stunda framhaldsnám, manna, sem eru að vinna að fræðilegum rit- gerðum hér heima, og opna leiðir fyrir aukið fyrirlestrahald manna. sem starfa utan háskólans. Að nokkru hefur Visindasjóður staðið straum af slikum styrkjum, en einnig má nefna sjóði eins og Gjöf J6ns Sigurðssonar, að 6gleymdum beinum fjárveitingum sveitarf élaga, fyrlrtækja og menntamálaráðu- neytisins í þessu skyni. Þá má ekki gleyma áhugamannafélögum, sem hafa undanfarið haldið fræðslufundi og ráðstefnur með fræðimönnum, þar sem áhugaf ólk hefur haf t aögang að. Aður fyrr var það talið standa Há- sk61a íslands fyrir þrifum, hversu fáir væru þar við nám. Nú er það ekki Iengur helsta vandamálið, hitt virðist vera meira vandamál, að kennarar við beimspekideild telja tima sínuin best borgið með því að hugsa út leiðir til þess að auka launa- greiðslur til sín í stað þess að vinna við þau störf, sem þeir eru skipaðir til, að kenna, en leita að öðrum kosti annarra starfa. Svarthöfði.

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.