Dagblaðið Vísir - DV - 14.12.1992, Blaðsíða 15

Dagblaðið Vísir - DV - 14.12.1992, Blaðsíða 15
MÁNUDAGUR 14. DESEMBER 1992. 15 Hver ber ábyrgðina? Iöulega höfum viö í borgarstjóm Reykjavíkur deilt um hönnunar- kostnaö við byggingarframkvæmd- ir borgarinnar. Einnig höfum við krafist skýringa á því hvers vegna framkvæmdir fara svo oft verulega fram úr kostnaðaráætlunum. Venjulega hefur orðiö fátt um svör. Nýlega var haldið Mannvirkja- þing í Reykjavík þar sem einmitt þessum spumingum var velt upp. Steindór Guðmundsson, forstöðu- maður Framkvæmdadeildar Inn- kaupastofnunar ríkisins, flutti á þinginu erindi um opinberar fram- kvæmdir (Ný viðhorf). Steindór kemst að þeirri niður- stöðu að enginn munur sé á kaup- um ríkis og sveitarfélaga á arki- tekta- og verkfræðiþjónustu og kaupum á einhverri vöm eöa þjón- ustu. KjaUaiinn Sigrún Magnúsdóttir borgarfulltrúi Framsóknarflokksins „Mér finnst óeölilega hátt verð sem Rafmagnsveitan greiöir fyrir verk- fræðiþjónustu, útboðslýsingu, rann- sóknir og útboðskostnað þegar ekki er um stærra verk að ræða.“ Fyrirspurn í borgarstjórn Athugum nú eitt nýlegt raunhæft dæmi úr borgarkerfinu. Þar er að vísu ekki um stórverk að ræða en lærdómsríkt samt. Rafmagnsveita Reykjavíkur setti í útboð síðasliðið vor málun og steypuviðgerðir á húsi RR að Suö- urlandsbraut 34. Tilboðið í máln- inguna og steypuviðgerðimar hljóðaði upp á kr. 5.534.208. , Rafmagnsveitan vildi standa vel að málum og fékk Almennu verk- fræðistofuna til að rannsaka ástand hússins og gera útboðslýs- ingu. Mér finnst óeðlilega hátt verð sem Rafmagnsveitan greiöir fyrir verkfræðiþjónustu, útboðslýsingu, rannsóknir og útboöskostnað þeg- ar ekki er um stærra verk að ræða. Fyrir verk upp á 5,5 milljónir kr. greiðum við tæpa 1,1 milljón kr. fyrir rannsóknir og útboðslýsingu eða 20% af tilboðsverði verksins. Þetta er ef til vill ásættanlegt verð fyrir ítarlega úttekt ef allt hefði gengið vel eftir. Því miður fór ekki svo. Aukaverk upp á tæpar 900 þúsundir króna bættust við. Ég lagði fram í borgarstjóm svo- hljóðandi fyrirspurn: „Hver ber ábyrgðina á kostnaði við aukaverk upp á kr. 862.000 þeg- ar sérfræðingum era greiddar kr. 1.089.840 fyrir rannsóknir og út- boðslýsingu?" Svariö Fyrirspumin var ekki lögð fyrir lögfræðinga borgarinnar né borg- arverkfræðingsembættiö þó eðli- legt væri að leita svara þeirra við svo brennandi spumingu. Formað- ur stjómar veitustofnana las upp Hús Rafmagnsveitunnar við Suðurlandsbraut. - „Tilboðið í málninguna og steypuviðgerðirnar hljóðaði upp á kr. 5.534.208.“ þannig að ríki (eða sveitarfélag) þurfi að greiða fyrir aukaverk þá eigi hönnuðir að greiða þann auka- kostnaö. Fyrirspum mín var ekki sett fram í pólitískum tilgangi heldur til að kalla á ný viðhorf hjá borgar- yfirvöldum. Borgin ver háum upphæðum á hveiju ári í aðkeypta vinnu og þjónustu arkitekta- og verkfræði- stofa. Sigrún Magnúsdóttir svar og útskýringar frá forystu- mönnum Rafmagnsveitu Reykja- víkur. Eins og venjulega var eina svarið sem mér var gefið „að fyrir- spumin væri á misskilningi byggð“. Allar tölur, sem ég nefndi í fyrirspurninni, vora þó lagðar fram á stjómarfundi hjá RR í haust. Steindór Guðmundsson svaraði hliðstæðri spurningu þannig á Mannvirkjaþinginu að ef hönnun reynist vera gölluð eða ófullgerð, Ijóstýra í skammdeginu Heimsmynd vinsM manna Scnnilega hafa vinstri mcnn Oýtt tér of bcear hfir itofnuðu VlkubUðiA. Þeir hali þcgar cignast milyagn það cr HmarltVS IjeÍIS*- mynd. sem Hcrdis Þorgeindóttir grfur út Þar virtist ckkert blrtast nm stjómmál efa «VnaK»pmil neraa það korni núverandl rikis- stjóra illa. - Utum snðggvast ájóU- hefböiár. Ádolla ó stjómina Fyrsta greinin i hcftinu er citir dr. Cuömund S. Alfreósaon þjóð- réttarfræðing. iUnn telur samn- inglnn um Eviópaka Kjallaiinn Sfjómarskráin, fullveldid og EvrópasaiMfaigar CMlOMOnUKIIN * ÖUUM KIO^, ,slendingar fá~ tossaoinlcunn úBmm Dr. Hannes Hólmslelnn -.......... „Það má treysta Hannesi Hólmsteini Gissurarsyni til að koma manni gott skap... “ segir greinarhöfundur. Það má treysta Hannesi Hólm- steini Gissurarsyni til að koma manni í gott skap þegar hann opnar sig á almannafæri. - í DV hinn 8. desember kemst Hannes að þeirri skarplegu niðurstöðu að vinstri menn eigi nú sitt málgagn í Heims- mynd. Hannes segir m.a.: „í tíma- ritinu Heimsmynd hafa Mánudags- blaðið og Þjóðviljinn sálugu endur- holdgast í eitt.“ Ég er afskaplega forvitinn um endurholdgun og vildi því gjaman fræðast af Hannesi um það fyrir- brigði sem hann kallar að „endur- holdgast í eitt“. Spumingin er hvort þessi tegund endurholdgunar getur einnig átt við um mannssálir, þ.e. að tvær endurholdgist í einni? Þó að kennsla Hannesar í Háskól- anum sé á sviði stjómmálafræði kemur maður hvergi að tómum kofunum hjá honum. Það sést til dæmis á því að hann er ekki í vand- ræðum með að færa fram lærðar skoðanir á sálarlífi mínu í kjallara- grein sinni þó að við séum rétt hattkunnugir. ' KjaUaiinn Örnólfur Árnason rithöfundur Allt til vinstri við Hannes Skarpskyggni Hannesar er mér löngu (jós en hann kom mér samt enn einu sinni á óvart með því að taka Mánudagsblaðið sem dæmi um vinstri blöð. Satt aö segja var ég svo glámskyggn að telja að úr því að Mánudagsblaðið var til hægri við McCarthy, íranskeisara og Francisco Franco, hefði það ver- ið hægri sinnað blað. - En Hannes gerir strangari kröfur. - Og hann er sjálfum sér samkvæmur og setm- tímaritið Heimsmynd, rétt eins og Morgunblaðið, undir sama mæli- ker. Það er gott til þess að vita að ein- hver hafi eftirlit með fjölmiðlum og bendi á þá óhæfu að birta grein- ar sem, eins og Hannes segir í DV, „koma núverandi stjóm illa“. Hannes er vinur vina sinna. Ég fæ því til tevatnsins hjá honum fyrir að hafa bendlað Davíð Odds- son við gjaldþrotaleiðina. „Þetta era hin herfUegustu öfugmæli," segir Hannes. Hvaöa sögur? En í hita leiksins eignar Hannes mér dálítið sem hann getur ekki hugsanlega staðið við. Hann segir inn mig: „Nú beinir hann brandi sínum að Davíö Oddssyni forsætis- ráðherra. Hann segir afar óvið- kunnanlegar sögur af drykkjuskap hans, sem ég veit að era allar rang- ar.“ Ekki dreg ég í efa að Hannes væri í stakk búinn að vitna um hugsanlegt sannleiksgildi allra sagna um efnið sem hann tilgreinir hér að framan. En svo bregðast krosstré sem önnur tré því þannig vill til að drykkjusögumar um þennan tiltekna mann, sem Hannes vill kveða niður, er ekki að finna í grein minni í Heimsmynd. Þær hefur hann, eins og aðrir, sjálfsagt heyrt annars staðar. Að lokum þakka ég vísindamann- inum og háskóiakennaranum fyrir skemmtunina. ömólfur Árnason „En Hannes gerir strangari kröfur. Og hann er sjálfum sér samkvæmur og setur tímaritið Heimsmynd, rétt eins og Morgunblaðið, undir sama mæli- ker.“ „Meðlögeru einfaldiega of lág. 7.551 króna af hendi fóður til framfærslu síns barns er svo lítm hluti af hugsanleg- um fram- Jím Sœmundur færslukostn- aði barnsins að á þessum timum er varla hægt að ætlast til þess að ríkið taki svo stóran hluía á sig á móti, auk móðurinnar. Nú er það svo að það em sömu aðilar sem fá mæðra- og feðralaun og meðlag. Þegar rikið tekur til hendinni við að skera niður kostnað og útgjöld og mæðra- og feðralaun eru tekin og skorin niður þá er ekki hægt að gera þaö þannig aö niður- skurðurinn lendi á móðurinni sem hefur alla jafna með fram- færslu barnanna að gera. Fram- færslan lendir því í hækkun með- laga, þaö verður ekki hjá því komist. Meðlagið, sera fer upp í 11.300 krónur, er eftir sem áöur ekki nema brot af framfærslu- kostnaöi bamsins, eins og áöur sagði. Erfiðar aöstæður meðlags- greiðenda með lág laun og erfiðar fjölskylduástæður spila hins veg- ar þama inn í og gera málið allt mjög flókið. Ég vona svo sannar- lega að það vakni upp umræða um meðlagsgreiðsiur og fiöl- skyldumál af þessum toga. Það er tvímælalaust mikil þörf á því. aa ■■ svívirða „Hækkun á barnsmeðlög- um er algjör svívirða, eins og hún er sett frara. Það er verið að bijóta á barnafólki með þeSSU Og Snw H. Pétunson. ýta vanda þjóðféiagsins yfir á þá sem greiða. Það er sið- ferðilega rangt. Þessar aðgerðir sfiómvalda munu koma mörgum á kaldan klaka og gera þá að skuldurum, suma til æviloka. Allir vita aö dráttarvextir era mjög háir. Þaö hefur verið talaö um að lækka þá vegna þess að þeir em miðaðir við mikla verðbólgu en ekkert hefur verið gert. Þessi hækkun mun hafa þær afleiðingar að raeölagsgreiðend- ur geta ekki gert eins vel við börnin sín og hveiju foreldri er eiginlegt. Menn verða aö bregöast viö og mótmæla þessu kröftug- lega. Nái þetta að fara í gegnum alþingi verða alþingismenn fræg- ir langt út fyrir landsteinana. Frumhlaup heilbrigðisráð- herra í þessum efnum kemur mjög á óvart, svo og skilnings- leysi á afleiðingum þessara ráö- stafána fyrir meðlagsgreiöendur og viðtakendur. Þetta er afturfór og ólýðræðislegt og illa að þessu staðið. Þetta lýsir vanþekkhigu á málefnum fólksins sem fyrir þessu verður. Það veröur að finna réttlátari lausn á fiárlagavanda þjóðarinnar. Sanngjöm niður- staða gæti til dæmis falist i því að laun meðlagsgreiðanda yrðu tekin til sköttunar éftír að hann heföi greitt það meðlag sem hon- umber.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.