Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 13.04.1978, Blaðsíða 23

Atuagagdliutit - 13.04.1978, Blaðsíða 23
suna plssutauva fabrikit suIissugssaileKissarmata? ¦— fabrikit orisiorfigssåinartut isumaKarfigåvut, tåu- kunanilo sulineK pissugssauvfigtut issigineKångilaK. inuime påsitiniarneKarsimångitdlat avåmut niorKu- tigssiorneiup pingåssusianik, fabrikinik nåkutigdli- ssok Jens Olsvig oxarpo« — ajornartorsiuterpagssuit hjem- mestyrimut ikårsålernivtine ilu- ngersutigissavta akornåne KaKit- dlugo OKaluserissagssatut pitsau- ssumigdlo isiimerfigissagssatut arKigtariaKartututdlo issigissara unigfigissaralo tåssa sulivfigssai- leKinerup sulissugssaileKineruv- dlo ingmingnut påssutut inerat, taima oKarpoK Jens Olsvip nu- navtine fabrikine sulinermut tii- ngassunik misiligtagaKardluarloK. Jens Olsvigilo nangigpoK: kalåt- dlinut politikikut isumagssarsiaK kussanartoK tåssa aulisagkanut sulivfigssuarnik pilersuissugssåi- nigdlo kilisautinik pilersitsisima- neK. tåukoKångikaluarpåme ta- kordlorsinauvarput aningaussar- siornerup tungå icanoK ilunger- sornartigisagaluartoK. ajornartorsiutaulersordle imåi- Grønlandsbankip ingerdlatsinerme angussarisimassai Grønlandsbankip ingerdlatsiner- mine nautsorssutimine angussai sule ilångautigssat ilångunagit, å- malo torKortagssat åmalo ani- ngaussat nalinginut iluarslssutig- ssat ilångunagit 1977-ime 7,3 mill. kr-uput 1976-ime 6,2 mill. kr- ugamik, nalikitdlissutinut torKor- tanutdlo sule tigusimångisanut i- vertineKåsåput 23.000 ki\, nalé- rutineKåsavdlutik 461.000 kr. ma- skinanut atortunut igdlutinutdlo atorsimassat. obligaticnit uningassutit kurs- isa ilwanårutigitisimavåt 3,5 mill. kr. ingerdlatseKatigingnermut a- kilerårutit 1 mill. kr. akilerneKar- put, tamatumalo kingorna ukiu- mut inernerusimavoK 9,3 mill. kr. sujornamit 1,2 mill. kr. nugdlu- git 10,5 mill. kr. migss. atorne- Karsinåuput. sujulerssuissut generalforsam- lingime sujunersutiginiarpåt, ak- tianik uningassutit 9 mill. kr- ussut 10 procenté pigssarsiatut tu- niuneKåsassut, åmalo 8,5 mill. kr. torKortanut sitdlimatinut iline- Kåsassut. sivnere 1,3 mill. kr. åi- pågumut nuneKåsassut. aningau- sseriviup nangmineK aningau- ssautigai matuma kingorna 24.673.000 kr. 1977-ime aningausseriviup naut- sorssutaisa igdlugigdlutik katine- råt 328 mill. kr., tassalc ukiumit sujulianit 96 mill. kr-nik amerdla- neruvdlutik. Grønlandsbanken generalfor- samlingeKåsaoK 19. april 1978.-den. aulajangtvfiussumik OKartugssauvfiussu- migdlo atautsimineK Siumut-Nuup ilerKussumik ukiu- mortumik ilausscrtaminut aula- jangivfiussumik OKartugssauner- pauvfiussumigdlo atautsimititsi- nerane (generalfcrsamlingeKar- nerane) parlip sujuligtaissuanit, landsrådime sujuligtaissup tug- dlianit Jonathan Motzfeldtimit å- malo Siumup landsrådime sule- Kaligigsuinit najuvfigineKartume isumaKatigissutigineKarpoK Siu- mut-Nuup sujulerssuissue sule- Katigigsitaliusassut igdloKarfing- me inusugtut ajcrnartorsiutåinik ingmikut årKiniardlutik sulissu- teKartugssanik. taima suliniarne- rup ineritiniarnerane piviussii- ngcrtiniarneranilo Siumut-Nuup sujulerssuissuisa suleKatigigsitai- salo Nuummi Inuit Ataqatigiit å- taveKarfigisavait. ei'Karsautigine- KarpoK inusugtut erKarsautigalu- git suliniutigssanik åssigingitsu- nik autdlartitsinigssaK neKeroru- tit timerssoKatigigfingnit, ung- domsklubimit avdlanitdlo pissut saniatigut. åmåtaoK aulajangiuneKarpoK o- KausaKåumik (usagagssiorfingnut Kalåtdlit-nunåtalo landsrådianut uliamit mingugtitsinerup uloria- nautai pivdlugit nagsiussissoKåsa- ssok — tåuna avisip uma ilåne a- tuarneKarsinauvoK. suleKatigigsi- talicrtoKarpcK landsrådimut ka- jumigsårissugssamik imigagssaK pivdlugo taissisitsiniarnerup er- ninaK pinigssånik. ingmikortortaKarfingnut ma- ligtarissagssanut åssigiårtunut avdlangutigssatut sujunersut par- tip Siumup sujulerssuissunerinut tassunga avdlångutigssanik mar- dlungnik ilavdlugo ingerdlater- KingneKarpoK. Siumut-Nuup sujulerssuissuinut KinerneKarput Hans Holm I, Myr- na Johansen, Ingmar Egede, Thi- mcthæus Poulsen, Isak Heilmann, Mette Abelsen amalo Lars Emil Johansen, nuna tamåkerdlugo a- tautsimlnermut taisseKatausi- nauvdlutik KinerneKarput Lars Emil Johansen åma Kristian Poulsen. Siumut-Nuummi sujuligtaissu- tut tunuarloK AKigssiaK Møller, ingmikortortaKarfingmilo agdlag- titut sulisimassoK Kristian Poul- sen åmalo sujulerssuissunut ilau- sscrtaugaluartut Gerth Lyberth Agga Geislerilo Kinigagssångoi- terKingitdlat. kp. nåungeKissoK tåssa suliap inuia- Katigingnut pingåssusianik ilua- mik påsingnigtumik amigauteKar- neK, uvdlut måkc tikitdlugo Kå- ngerneKarsimångitsoK. isumaKar- punga politikikut KåumarsaineK avKuligalugo inungnut påsisitsiu- taussariaKarsimagaluartoK. tai- matut sumiginaisimaneK pissu- tacipiarpoK sulissut atorfigssaKa- lerugtorfingmingne fabrikinik Ki- matsissarnerånut, sulissugssanig- dlo radio avKutigalugo pigssarsi- ortarneK nåmagsimångilaK aggi- ngitsornerit Kimatsineritdlo pi- ngitsortiniåsavdlugit. 1960-ikut KiterKutilerneråne pi- ssaunipalåK atordlugo sulissug- ssaKarniarneK ingerdlåneKaralu- arpoK igdloKarfingnit avdlanit su- lissugssanik aggersitsissarnikut. sulissut uvdlåkut itersariartorne- Kartarput. taimailiornerdlo pit- saustumik kinguneKarsimåsaga- luai-poK iluamik aKvineKarsima- massugune, kisiåne taimåisimå- ngilaK. taimainikutdle politikikut aKutsineK pitsaunerusimagaluar- pat sulivfigssuarne ingerdlaneK uvdlumikut pitsaunerujugssusi- måsagaluarpoK. ikiuissarfik avnutigalugo nunavtine fabrikine pingårtumig- dlo Nungme sulivfigssuarme uv- dlumikut pissusiviussut imåiput kångunaraluartumik oKartoKar- tariaKardlune sulissugssat amer- dlanerit pigssarsiarineKartartut inungnik ikiuissarfik avKutigalu- go, Jens Olsvig ersserKigsaivoK. inuiångussuvtine nangminerssor- nerunialersune fabrikit aningau- ssarsiorfigssåinartut issigineKar- put. inuime KåumarsarneKarsimå- ngitdlat påsitiniarneKarsimångit- dlatdlo avåmut niorKutigssiorneK tåssaungmat inuiaKatigigtut pi- ssugssauvfik pingårtoK. sulinerup isumavia påsitiniarneKarsimångi- laK, uvdlumikumume agdlåt pi- ssuserigajugparput orilo nungut- dlugulo suliartordluta, peKaler- dlutalo suliungnaerdlutalo. ingerdlatsinerdliornerup kingu- nerisså nuåningitsoK årKingniar- neKarsinaugaluarpoK, fabrikit i- ngerdlåneKarnerånik sujunertå- nigdlo sulissut navsuiåuneKarta- lersugpata sordlo niorKUtigssior- nerme anguniagaussut ersserKig- sumik nalunaerutigalugit tamatu- manilo sulissut KanoK pingårute- Kartigissusiat ersserKigsardlugo. suliap akissugssauvfingmik ilaKå- ssusia takutineKarsinaugaluarpor- taoK filmitigut takutineKartaler- sugpat måne niorKutigssiat ava- tivtine pisissartunit KanoK atorne- Karnerat. pissugssauvfit tåmartut pissugssauvfingnik påsingningneK KangaunerussoK nunavtine ilinia- lersarparput mérauneruvdle nalå- nit. ilaKutaiigtut inunerup iluane mérKat pissugssauvfeKartiterput ikiutardlutik pisinaussartik nå- pertordlugo sordlo angmagssine- rup ivssortarneruvdlo nalåne. uv- dlumikutdle pissutsit avdlångor- dluinarsimåput. imertarneK ato- rungnaerpoK aumarutigssanigdlo aissagssaKångilaK. imermik piu- maguvta inilo kissagtikumaguv- tigo Kipinartarparput, Kutdlitdlo ikitarpavut tuginardlugo. tåssa mérsat pissugssauvfingnik ilini- artineKarnerat uvdlumikut Ka- nganit mingnerulersimaKaoK, pissugssauvfit angnikikaluartut angerdlarsimavfingne perorsai- nermut ilångutdlugit sungiusar- neKarfarnerat mana tåmarsi- mangmai taortigssatut erKarsau- tigissarpara méiKat atuartut ang- nerussut inutigssarsiutinut tunga- ssunik iliniartineKarnerata pi- momcrussumik ilaneKarnigsså i- nutigssarsiutinik iliniartitsinerme sordlo aulisarnermut tungatitdlu- go aulisartut pikcrigsut misilig- tagartutdlo iliniartitsissussaria- Karput. taimatutdlo fabrikine su- linermik fabrikine formandit ili- niaititsissutut. åtartortariaKardlu- tik, inusugtume iliniarsimassut å- ma fabrikine atorfigssaKartipa- vut, atorfitdlo misiligtaKarfigingi- satik iliniartitsissut sukumissu- mik navsuiarsinåungilait. sulissorérsutdle åma eKérsarta- riaKarput Kåumarsainermik tunu- leKutalingmik suliniarnikut. ami- gautigårput fabrikit orisiorfigssåi- nartut pinatik pissugssauvfigtut- dle issigineKalernigssåt. periarfig- ssarsiussiniardlune atautsimitar- nerit pinagit amigautigåvut av- Kutigssat pitsaussut inugtagssat- dlo nalerKutut. sujunersuissartut amigau- tåuput uvanga isumaKarpunga nunavtine politikent suliagssanut åssigingit- sunut tungassunik ingmikut på- sisimassalingnik tunuleKutaKar- nerat angnikipatdlårtcK, nunani- me avdlane atorneKarunaKingmat politikerit påsisimangnigtunik su- junersorteKartarnerat, nunavtinile taimaigunångilaK. taimatiitaoK ingerdlatanut åssi- gingitsunut tungatitdlugo suju- nersuissartut nunavtine amigau- tigeKåvut. uvdlumikut nunavtine autdlarnersaivdlualernerup nalå- ne konsulentil åssigingitsunik su- junersuinermik påsisitsiniainer- Jens Olsvig. migdlo suliaKartut pingitsorne- Karsinåungitdlat. tupingnaKaoK sujunersuissartoKarnigssaK ang- nerussumik månamut sulissutigi- neKarsimångingmat. Danmarkip tapissutai erKåiså- ngikåine uvdlumikut orimik ta- kuvfigssatuarput tåssa fabrikine niorKutigssiorneK. taimaingmat nangminersscrnerulerneK iserfigi- sinåungilarput fabrikine niorKu- tigssiorneK sapingisamik sujuar- sarumavdlugo ingmivtinut ang- nertumik piumavfigingikuvta po- litikerivutdlo tapersersuingigpa- ta. aKutsineK pingårutilerujugssii- vok ingerdlalap kingunilingmik inerneKarsinauneranut. åssersuti- tut taisinauvara nunavtine timer- ssorneK pitsaussorujugssuarmik aKiineKartoK tugdlusimårnartu- mik suniusimassoK. Kanordlo tug- dlusimårnartigisagaluarpa suliv- fingne åma ima tusarKugaKale- raluaruvta: avdlanit pitsauneru- ssumik ingerdlarusugpugut, Jens Olsvig naggasivoK. Julut. Båd til salg 25' Viksund årg. 71 med 2 cyl. dieselmotor. Fuldt udstyret, bl. a. varme — ekkolod — radio — båndoptager — div. red- ningsudstyr — træler — gummibåd m. m. Kan ses i Sukkertoppen. Henvendelse: Henning Terkelsen GTO's Værft .. 3920 Julianehåb. Syr De selv Syr De selv Spar mange penge Spar mange penge KØB DIREKTE KGB DIREKTE FRA FABRIKKEN FRA FABRIKKEN 1 DANMARK 1 DANMARK AXELLOPAKKEN Den populære pakke med stof til 3-4 beklædningsgenstande — kjoler, nederdele, slacks og bluser. Alt efter hvad De ønsker. KUN KR. 125,- Frit leveret pr. efterkrav (+ kr. 27,- for luftpost). Ved bestilling opgiver De alder, str. og specielle ønsker om bl.a. farver. Vil De selv udvælge stofferne, kan De bestille det store prøvesæt til- sendt pr. luftpost til gennemsyn mod kr. 10,- til porto. E AXELLO JERSEY Birk . 7400 Herning . Tlf. (07) 12 25 00 Leverandør til skoler, kurser og syersker 23

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.