Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 13.04.1978, Blaðsíða 26

Atuagagdliutit - 13.04.1978, Blaðsíða 26
atuartartut agdlagait . læserne skriver . atuartartut agdlagait . læserne skriver . atuartartut agdlagait . læserne skriver . atuartar taigdiiornialugtarniarta! taigdliorniålugtartuaraKatika ta- persersoKalugit agdlagamineKar- niarama imåitumik OKalugtuti- lårKårdlagit: KangatsiaK, atuagaK, Kavdlunåt atuagkiortuisa ilåta, 1920-kune a- luagkiarisimasså, ateKartoK: „6- KåtårerKigit", ilåtigut ima oKau- sertaKarmat: „ilånigOK inusugtu- nguaK „nåparsimassorujugssuå- ngcrpoK". kisiåne nåpautå sunau- ssok påsineKarsinåungilaK. anå- nåtale aperssoririgsårpå, sok su- nalo pissutigalugit taimåinersoK? tåunalo imatut akivc«: „nåpar- simavunga inuit matuma sujor- natigut inusimassut silarssuaK ta- måt OKalugtualiaralugulo taigdli- arerérsimangmåssuk, uvagut ta- måkunånga suliagssaerutdluta." arnåtale OKarfigå: „ila, umå- nguaK-å, taimånak oKarneK ajor- nardluinarpoK. silarssuaK taima angitigissoK, inuit tamåt OKalug- tualiaralugulo, tamåt taigdliarisi- naulingisåinåsavåt. naluviugdlu- nit? nautsiaK cKalugsinaungmat åmame erinarssorsinaungmat?" anåname taima oKarfigingmane tamatuma kingerna inusuglup „nåpåune" Kångerpå. silarssuaK misigssortalerpå. mi- MUSI-CASSETTER Forhandlere søges til Europas største udvalg af Musi-Casetter i alle prisklasser. Levering omgående fra lager i København. Skriv og forlang kataloger og prislister tilsendt. FRODE HERLØV & CO Industrihuset . Borgergade 14 . 1300 København K KALÅTDLIT-NUNÅNE agdlagkerissoKar- fingme iliniartOK Kalåtdlit-nunåne agdlagkerissoKarfik iliniartunik ikigtungua- nik tigusiniarpoK agdlagkerissoKarnerme assistentitut iliniar- tugssanik. ukiue: 18-inik ukioKalerérsut åma ukiut 22 sivnernagit. soraerumérsimanigssaK: realeksamen imalunit statskontrol- leret prøve i hovedfagene i 10. klasse imalunit teknisk forbe- redelseseksamen imalunit handelseksamen. atorfinigtitauneK åma iliniarnerup ingerdlanera: atorfinigtineKaruvit kalåtdline agdlagkerivingmut inigssine- Kåsautit. agdlagkerivingme sulianik iliniarneK autdlartisaoK, tåssa agdlagkerivikortumik nagsiuneKartartut åssiglngitsut pivdlugit ilikagaKartiniarneKåsagavit kisalo tåukua nagsiii- nerisa KanoK suliarineKartarnerånik.. 1. oktober 1978 nutineKåsautit Kavdlunåt agdlagkerissar- fiånut, taimalo suliagssanik iliniarnerit ingerdlatendsavdlu- go åmalo atuagarssordlune iliniarneK autdlarnerdlugo. Danmarkime iliniarneK ukiut mardluk Kåumatitdlo pinga- sut sivisussuseKarpoK, tamatumalo kingorna iliniarnerit nag- gasisavat sulivdlutit agdlagtariarssordlutitdlo kalåtdline ag- dlagkerivingme. tåuna kingugdleK ukiup agfånik sivisussu- seKarpoK. akigssarsiaKartitauneK: 1. Kalåtdlit-nunåne sule avalangnane: ........ kr. 1.691,18 2. Danmarkime: ............................... kr. 2.778,64 3. Kal.-nunåne Danmarkime iliniarérdlune: .... kr. 2.254,90 Danmarkimititdlutit nautsorssutigisinåusavat potsassisten- titut misiligtutut atorfeKarnigssat (tjenestemandit lønrammiå- ne 7-ime), åmalo ukiut mardluk namaginartumik misileré- ruvit atorfeKalisavdlutit postassistentitut (lønramme 9). soraerumérdlune angusserérnerme akigssarsiagssauvoK: postassistent på prøve .............. kr. 4.283,72 Kåumåmut postassistent (autdlarKautåne) ...... kr. 4.478,82 Kåumåmut agdlagkerinermut soraerumérnerme Kalåtdlit-nunåne na- jugarisimassat najugarilisavdlugo nautsorssutigisinåungilat. atorfiningningnit ukiut ardlaKångitsut Kångiugpata post- assistentingorningnit nautsorssutigisinauvat kalåtdline ag- dlagkerivingme pissortatut ingerdlatsilernigssat tåssunga ata- ssumik KagfariarfigssaKardlutit. KinuteKaut agssangnik agdlagdlugo soraerumérutinik ila- lerdlugo il. il. nagsiuterKuneKarpoK najugaKarfingne niuver- tumut. Den kongelige grønlandske Handel sigssordluartalerpå agdlautigini- artalerdlugulo. kingornalo CKau- tigineKarpcK: 'inuk tåunarpiaK, si- larssuarmut tiingassunik suliami- nik malungnartumik angussaKar- simassoK. taimaitdluinarputit åma ivdlit inusugtoK kinaugaluartutitdlunit. „pitsus.sunik pisujussunigdlunit" sujuleKaraluaruvit. silarssuaK i- lingnut taima misigissagssaKar- titsiuåsaoK. kisiåne oKalugluanguaK naitsoic Kulåne agdlangneKarsimassoK tu- sagkat erKarsautigissarniaruk. tauva påsiumarpat CKalugtuå- nguaK tåuna ilumordluinartoK. ilumordluinartutut takcrdlor- tarpara, iliniartussugut iliniar- titsissuvta ilåta, taivdluåinardla- ra Avgo Lyngep, ilåne OKarfiging- matigut: „taigdliorniartarniaritse! — inunivsine taigdliaKarsimåsa- guvse, imaKa 20-nik 40-nigdliinit, tåukunånga atauserdlunit inuia- Katigit iluåne, atorsinaussutut i- luatigineKarsinauvoK". nangmineK, inuiaKatigit iluåne atordluarsinaussorpagssuarnik, i- nuiaKatigit kalåtdlit atajuartit- dlugit eriagineKartuartugssanik, månåkut erinarssutivtine pigi- ssavtinik, taigdliaKarpoK. nalunå- ngilaK 40-inarnik taigdliaKarsi- mångikaluartOK. imaKa sarKumer- simångitsorpagssuarnik taigdlia- KarsimåsagaluarpoK. uvgcrnaKaoK tamarmik sarKumersimångitsut tOKusimangmat! CKausé, Kulåne taissåka ukior- pagssuit ingerdlaneråne erKar- sautigissarsimavåka, KancK iliv- dlungalo taigdlånguamik pingui- sinåusavdlunga kipilugtungårsi- mavdlunga. — kisiånile inusugtu- kavsauvdlungale påsilerscråra 6- KåtårissariaKardlunga. kisiånile tamåna uvavnut ajornakusordlui- narsimavoK. påsivara uvanga taigdliortutut piginåussuseKardlunga inungorsi- mananga. tauvame KanoK? ? ? taigdliorsinauneK inungiiseralu- go pigisimångikåine, pigissaKå- ngilsugutdlume, avdlatut sapi- saugut; taigdlicrsinaunigssardlo erKarsautigissarsimaguvtigc, uva- nga isumaga maligdlugo imailiu- sagunsrpugut: erinarssutivut tug- siutivutdlo tamardluinaisa, åma- lume tåuko saniatigut taigdlat ta- kussartagkavut tamardluinaisa a- tuarniarssarissariaKarpavut, atau- siåinarnagit ardlaleriarujugssuar- dlugit agdlåt. tauva taimailivdlu- ta, isumaKarpunga: taigdlioriaut- sip „anersåvata avKutigissai" ait- såt putdlavigiartulårsinaugalua- rivut? OKartoKartarpoK: „taigdliorni- artartut kingugdliarssuit issuai- nialuinardlutik taigdliorniartar- tut". — susa taima OKalugtuara- luarpata. — nalungilera åma uvagut påta- gissamut Kanordlunit piginåussu- seKångitsigigaluaruvta, påtagtar- toK kiikutåjatdlalårångat issorini- artarigput. taimåipoK åma taigdli- ornermut piginåussuseKångitdlui- naraluartut taigdliortunut, taig- dliortuarKanutdlo taimatut ilior- Mænd ryger Manne. Manne-una sikåminikutdlagssuaK. | isua kisime amigautauvoK. gh | Atuagagdliutit kigsautigåt atu- artartut agdlagarissait amerdla- sut sapåtit akunere tamaisa sarKttmiutarumavdlugit. tai- måitumik Kinutigårput naitsu- kutdlangnik agdlagtarKUVdlu- git. ilångutagssiat OKautsit 200 sivnersimagpatigit amerdla- nertigut årKigssuissokarfiup nailisartariaKartarpai. atsiorsi- mångitsut ilånguneK ajorpavut, kisiånile ingmikut pissutigssa- Karsimagpat atermut taorsiut- dlugo ingmikut iUsarnausinar- sinaussarput. ilångutagssiat nagsiuguk iinga: Atuagagdliu- tit, postbox 39, 3900 Godthåb. niartartut. tamåko unissutigssåu- sångitdlat; taigdiiornialugtarniar- ta! kisiåne soruname taigdlaK sa- naniåsagåine, erinaKarsimåsagu- ne, erinaminut nikdnganane sana- niarneKartariaKaraluarpoK. tu- pingnångilardle uvagut „taigdli- crniårssugtartuarKat" ilåne niki- ngalårtortaraluaruvta? atago taigdliorniårssugtartuara- Katiga; ilåne Ilulissane, Sermer- miunut pisulordlunga taigdlårå- nguaK agdlagsimassara atualåria- ruk, erinålo nalungikuvko eri- harssornialåriaruk. tåssauna uvagut „Iluliarmiu- ngersimassugut", takornariat, i- maKalume SermermiormiutoKar- ssuit, tamavta issikivik tåuna i- ssigiuar^arsimagigput saperdluta- le KanoK OKautigisinaunerdlugo? — sujorna 1977 upernagssåkut pi- sulordlunga issigissara pivdlugo ima taigdlåraliorusulersimavunga: erinagå.: alianaigeKåvkit nunaga. SERMERMIUT. 1. KanoK oKautigisanerpara alianåissuseK takussara? OKautsima inormago, ila, ajusava ima OKaruma?: „Sermermiut alianaigeKåvse, naligssaKångilase tamanit, takussanit, nunånguavtine". 2. oKarpunga: „OKautsima ila, inortaråse, tåisanerdluse?" kisingnanga oKåinaKilanga: „tamarssuavta pinaråvtigit. imåingilaK, kisiat uvdloK tåuna alianaigusCitigigiga, amerdlaKautdle uvdlut taimåitut." 3. tunissarårma pivdluautinik, timima, tarninguvdlo pinginik. ilagssanik utarKinerpunga? naluvara utarKinerdlunga! uvavnut nåmangårput tuniussat, ilikalerdlugit tunissutit, uvavne sivneKartuéinartut. 4. ungageKåvkit, taima-itumik, najugkamik takujuikama. Kujavdlunga nipiliorpunga, najugaK taima itoK pivdlugo: „Kujanera pavunga Kutdlarit! apukina, Kilak anguvdlugo, nersorniagara tikitdlugo!" Peter Olsvig, Ilulissat. 500 MOTORCYKLER OG SCOOTERE nyere cg ældre, bortsælges til spotpriser. Priser fra 350,- kr. Skriv efter lagerliste. AUTOHUSET Cl. Kongevej 76 . København V. 26

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.