Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 13.04.1978, Blaðsíða 25

Atuagagdliutit - 13.04.1978, Blaðsíða 25
atuartartut agdlagait . læserne skriver . atuartartut agdlagait . læserne skriver . atuartartut agdlagait . læserne skriver . atuartar KGH politikerinut tatiginar- tumik sujunersuissuva? KGH pivdlugo isumaliutigssissumik sarKumtneK majime 1977 sarKumerpoK Kalåt- dlit-nunåne ihutigssarsiornerup atugarissainik navsuiautit ukiune ardlalingne pingårnerssåt, tåssalo isumaliutigssissut Den kgl. Grøn- landske Handel pivdlugo udvalgip isumaliutigssissutå, Kupernerne 51-ine navsuiaut 205-inik Kuper- nilingnik ilångussartalik. Kalåt- dlit-nunåne inutigssarsicrnermut politikimik soKutigissalingnit ta- manit atuarneKartariaKarpoK i- malunit politikimik soKutigissaKa- råine, pernutigalugit tåssane ka- terssorsimangmata påsissutigssar- pagssuit pingårtut, åmalo perKu- tigalugo udvalgip suleriausia i- nernerilo nålagkersuissunit suli- agssiussamut sanigdliutdlutik so- Kutiginartumik takutitsingmata KanoK ilivdlutik atorfigdlit ang- nerit politikersinaussut. udvalgip suliagssai inernerilo. 1974-ime nålagkersuissut tunga- viussutut isumagåt, KGH-p Kø- benhavnime sulivfé nungutikiar- torneKåsassut, åma Kalåtdlit-nu- nåne pisiniarfit nunaKartunut tli- niuneKåsassut. tåukuninga tiinga- vigssaKardlutik sujunertamut su- lissugssångordlugit udvalgit piler- sineKarput suliagssaralugc misig- ssusavdlugo: 1) suliat sut, Kalåt- dlit-nunåne pissortanut OKartug- ssauvfigitineKalisanersut, 2) sut nålagauvfiup OKartugssauvfigisa- gai, 3) sut nangminerssortumik ingerdlatsissut, åma 4) sut KGH- mut atåinåsanersut taimåitumig- dlo Alborgimut nugtariaKardlutik. tamatuma kingorna atuartup KaKutigortoK nåmagtorpå, tåssa påsisimassaKartut udvalgit politi- kikut akissugssaussunut nålag- kersuissunut, nangminérdlutik su- liagssissutaussoK avdlångorting- måssuk politikimik perKuteicar- dlutik. Alborgimut nugternigssaK itigartineKarpoK uparuarneKar- dlune nangminerssornerulerneK pissugssaussoK, ama nangminer- ssortunut tuniussineK atåssuser- neKardlune tungaveKåsassoK Ki- mangneKarsinåungitsumik, KGH-p atautsimut aningaussa- Karnera ajortup tungånut suner- neKasångitsoK. KGH-p aningau- ssaKarnikut atugai nukigtorsarni- ardlugit sujunersutigineKarpor- taoK, suliagssarititaussumut aker- dliunguatsiartumik, nangminer- ssortumik niorKutigssanik erKii- ssuinerup angnersså KGH-mut nungneKdsassoK. kisalo sujuner- sutigineKarpoK KGH-p tigumi- ssai angnertusineKåsassut nuna- nut avdlanut niorKuteKarnermik kiserngåussineK ilångutitineKar- dlune. udvalgip katiternera. suliagssiuneKartoK erKarsauti- galugo ilimagissariaKarpoK ud- valge tamatigortumik katiterne- KåsassoK, anguniardlugo sapingi- samik tamåkissumik påsisima- ssalingnik sungiussisimassunigdlo kalåtdlit tunissagssiortuinit niu- vertuinitdlo, taimatutdlo ilimagi- ssariaKardlune, KGH periarfig- ssaKåsångitsoK udvalgip sulinera Kulangersimåsavdlugo. taimåika- luartoK takuneKarsinauvoK, ud- valgime niuvernermut tunissag- ssiornermutdlo påsisimassalig- taussut tamarmik KGH-mut ag- tumåssuteKartut åmalunime ud- valgip ilaussortaisa agfarigivdlu- git. agfåta åipå udvalgime tå- ssåuput ministereKarfingme ator- figdlit angnerit mardluk kalåt- dlitdlo politikerit mardluk (pala- se iliniartitsissordlo). taimatut ka- titersimangmata tupingnångilaK, sujugdlermik nangminerssordlune ingerdlatsinermut tungasscrtå pi- siniarfingnik sulivfingnigdlo ti- gusinigssamut tungassoK Karssu- pigtumik suliai'ineKarmat, åipag- ssånik savalingmiormiut aulisag- kanik tunissagssiornermut tunga- ssutigut iluagtisimårnerat KGH-p iluagtisimångineranut sanigdliut- dlugo OKatdlisigineKångilaK, pi- ngajugssånik kalåtdlit tunissag- ssiåinik kiserngåussivdlune nior- KuteKarnigssamut igdluatungiliii- neKarsinaussumik sarKiimiussi- ssoKångilaK, sisamagssånik KGH-p kiserngåussivdlune niu- vernerata erKuteridngneKarnera- ta nangminerssordlune ingerdlat- sissunut KanoK suniuteKarumår- nigsså misigsscrneKéngilaK. åma malungnartuvoK, udvalge taima- tut katitersimassoK tungavingmi- nit autdlarnerfigissaminit avdla- morujugssuaK sangungmat, Kav- dlunåt inutigssarsiornikut pissu- sitoKåta tungavianit: nåkutigine- Kartumik kigdlilersugåungitsumik unangmeKatigingnermit. taimåi- tumik tungavigssaKångitsungilaK, sujcrnatigut socialdemckratine Kalåtdlit-nunånut ministeriusi- massoK, månåkut KGH-p sty- ringsrådiane ilaussortaussoK tai- måitumigdlo udvalgime ilaussor- taussup, udvalge naviussardlugo erKaisingrr.agc, akit åssigingnig- ssånut tapissutit nunavdlc ilåne sumissuseK najorKutaralugo nior- Kutigssanik sitdlimatit pissortat suliagssarigait. udvalgip inernigssai sujumut årKigssorigkat. nalinginaussumik misiligtagau- vok, udvalgit taimatut ilusigdlit nangminérdlutik ingmikortitårtu- mik nutåliaussumik erKarsarsi- naussånginerat, periarfigssatuari- ssaråtdlo, isumiussat ilusilersor- dlugitdlo sarKumiuneKartut ima- lunit tiiniuneKartut akornåne u- mertardlutik. taimåitumik soku- tiginardluinarpoK, isumaliutigssi- ssiimut ilaliussat nalunaerssorfiat misigssordlugo, — udvalgit suli- nermingne najorKutait. Kupernerne 205-ine ilaliussat akornåne agdlagkiångordlugit i- sumagssarsiat sisamåinait erxar- torneKarput: 1) tunissagssiorner- me tunissinermilc ingerdlatsineK Savalingmiune aulisarnikut inu- tigssarsiume, 2) migssiliut KGH-p pilersuinermut ingmikortoKarfia- ta avdlatut årKigssuneKarnigsså- nut, 3) kalåtdlit pilersuinikut i- ngerdlåsseKatigingnik nangmi- nersscrtunik pilersitsinigssåt, å- ma 4) KGH-p pisiniarfisa K'asi- giånguanitup Narssamituvdlo tu- niuneKarnigssåt. atortugssat siv- nerisa amerdlanerssait KGH-p pistusinik imaKarput. isumagssar- siat sujugdlersåt taimågdlåt ud- valgimik kigsauteKalersitsingmat KGH-p avåmut niorKuteKarner- mik kiserngåussinigssånik, isu- magssarsiat tugdlit mardluk po- litikimut tungassut perKutigalu- git iternganut suliarineKånging- mata, åmalo isumagssarsiat sisa- mål OKatdlisigineKardlune naut- sorssutigalugo, KGH niorKutig- ssanik erKUssuinerme kiserngåu- ssissusassoK, tupingnångilaK, isu- maliutigssissut pingårnerpåmik i- maKarmat KGH-p nukigtorsar- nigssånik kalåtdline nangminer- ssordlune inutigssarsiornerup nu- kigtorsarnigssåningarnit. suliagssat sut nåmagsissagssåu- pat? udvalgip KGH pivatdlårnago autdlartivfigisimassugaluaruni- git suliagssat, nåmagsissagssat å- malo isumanik pigiliussininarane nangminérniarsimassugune ilåti- gut ikardlivfiginago, KGH-p i- ngerdlataisa iperarnigssåt KGH-p atautsimut aningaussaKarneranut nanertutingusångitsut, tauva ku- larnångitsumik sujumut sangmi- nerussunik avdlaunerussunigdlo isumanik sarKumersoKarsimåsa- galuarpoK. sulian sarKiimersoK a- sulerssuaK suliamut erKainarne- ruvoK, tåssame kiserngåussinerup angnertusinigsså politikikut pi- viussungorsinåungitsutut issiko- Karmat. kisiånile ilaliussat sivne- ruput avdlanut iluaKutauvdluar- sinaussut. suliagssat autdlukåine: pilersuivdlune, tunissagssiordlune tunissaKardlunilo, tauva ilaliussat 17 åma 22 imaKarput isumaliutig- ssanik. ilaliussame 17-ime erKartorne- KarpoK savalingmiormiut nang- minerssortumik peKatigigdlutik tuniniaissarfiat aulisagkanik tuni- ssagssianik: Føroya Fiskasøla. i- laliussap sordluna ugpernarsarå, aulisartut Atlantikup avangnå- miugaluitdlunit pigigsårtungorsi- naussut, tunissagssiorneK tunissi- ssarnerdlo erKcrtumik årKigssu- neKarpata. Føroya Fiskesøla-p i- lagerérpai kalåtdlit tunissaisa i- lai, tåssa Kalåtdlit-nunåne aula- jangersumik najugaxartut sava- lingmiormiut tunissait. påsinar- dluinartutut ipoK, uvagut Kalåt- dlit-nunåne ajornångitsumik ang- nertussusilingmik savalingmior- miut misiligtagait ingerdlaterKig- sinaugivut. Fiskasøla Europamut tunissaKartarnerme saniatigut å- ma USA-mut niuverpoK, tåssane islandimiut pigissåt amerikamiut tunissagssiorfait Coldwater sava- lingmiormiut tunissagssainik ta- måkissumik Amerikamut tunissi- ssarmat. kalåtdlit tunissagssiait taimailivdlugit tunineK ajornara- mik? — imaKalunit autdlarKau- tåne savalingmiormiut ingerdla- tåt avKutigalugo? ingmikortut u- matut itut perKigsårussamik ud- valgime OKaluserineKarsimassa- riaKaraluarput. ilaliussame 22-me FDB konsu- lentip Kalåtdlit-nunåne misilig- Annoncér i GRØNLANDSPOSTEN Kostskolen Sandalhuus Drenge og piger over 8 år optages. Særlig undervisningsordning for udlandsdanske. Skolen har eksamensret. Indhent oplysninger. Pris pr. elev årligt kr. 9.900,—. MARKHOLT-OLESENS REALSKOLE tagagdlip Svend Thcmasenip sar- Kumiupå pilersuinerup iluserisi- nausså, tåssane KGH ilauvdlune imailivdlune, ajornåsanane aking- misåruteKångitsumik angnikitsu- kutåmigdlo, nunaKartunut tiguti- kiartuårneKarsinauvdlutik KGH-p pisiniarfé piumåssuseKar- neK piginaunerdlo najorKutaralu- git. Kangale ilerKUSsumik KGH-p tiingavigissartagå, akit åssiging- nigssånut aningaussartutit åmalo niorKutigssamauteKarneK nunap ilåne tikikuminaitsune, akilerne- Kåsassut pisiniarfingnit igdloKar- fingne nunaKarfingnilo aningau- ssarsiorfiunerussunit pissunit, tå- ssane taorserneKarpoK isumamik pissortanit tamåna tapivfigineKå- sassoK, nunaKarfingmut pineKar- tumut torKartumik, KGH-kungit- sok. ajungitsGrsiagssat avguarne- rat taimailivdlune aningaussarsi- ornikut politikimilisagaluarpoK KGH-p pisiniarfisa taineKartutut udvalgime ilaussortamit sujorna- gut Kalåtdlit-nunånut ministeriu- simassumit Lars P. Jensenimit i- sumaKatigineKartoK. atautsimut OKautiginera. månåkut piussumik KGH-me årKigssiissinerup igdlersutåtut i- sumaliutigssissut OKatdlorissutsi- migut pitsauvdluinarpoK. o«ause- Katigingne pingårnerne erssersi- neKarput KGH-p pitsaoKutai ka- Atuagagdliutit kigsautigåt atu- artartut agdlagarissait amerdla- sut sapåtit akunere tamaisa sarKiimiutarumavdlugit. tai- måitumik Kinutigårput naitsu- kutdlangnik agdlagtarnuvdlu- git. ilångutagssiat OKautsit 200 sivnersimagpatigit amerdla- nertigut årKigssuissoKarfiup nailisartariaKartarpai. atsiorsi- mångitsut ilånguneK ajorpavut, kisiånile ingmikut pissutigssa- Karsimagpat atermut taorsiut- dlu^o ingmikut ilisarnausinar- sinaussarput. ilångutagssiat nagsiuguk unga: Atuagagdliu- tit, postbox 39, 3900 Godthåb. låtdline inuiaKatigingne, akerdli- anigdle alångortai åmalo periar- fiusinaussut avdlat pineKartitdlu- git taissaKåsanane imalunit OKau- seKatigit iluane issertortardlutik. taimåitumik politikikut aulaja- ngernerme tiingaviginiåsavdlugo isumaKarnarpoK, naleKångipat- dlårtoK angnikipatdlåmigdlo su- liausimassoK, tamånalo imaKa er- sserKingnerpåmik sarKumerpoK uvgiina, pingårnertut inernerissai Romanne isumaKatigissumut aker- dliugamik, tamånalo OKautsimik atautsimigdlunit taineKarsimana- ne. Hans Boserup, Advokat, Nuk. H.JACOBSEN 7000 FREDERICIA (05) 92 18 18 Erhvervsuddannelsen i Grønland BYGGE- OG ANLÆGSSKOLEN i Holsteinsborg søger El-faglærer og fællesfaglærer Faglærerne skal undervise indenfor EFG-uddannelserne på basisåret og for fællesfaglærernes vedkommende 2. dels- uddannelsen. Bygge- og Anlægsskolen er en speciel grønlandsk Branche- skole, der varetager såvel grunduddannelser, specialarbejder- uddannelser og efteruddannelser. Stillingen aflønnes tjenestemandslignende i henhold til den grønlandske tjenestemandslovs lønramme 13/21/23. Hertil kommer et generelt tillæg med kr. 1.080,00 i årligt grund- beløb. Desuden optjenes en grønlandsbonus efter de for tje- nestemænd i Grønland gældende regler, hvorefter udbetaling kan finde sted efter 5 års tjeneste eller ved afsked forinden 5 års tjeneste, såfremt pågældende er udrejst fra Grønland. Denne bonus ydes efter de gradueret skala med kr. 8.000,00 det første år stigende til kr. 15.000,00 i det fjerde og det femte år. — Der vil være mulighed for pensionsordning. For personer der anses som ikke-hjemmehørende stilles fa- miliebolig til rådighed, for hvilken der svares boligbidrag efter de for tjenestemænd til enhver tid gældende regler. Endvidere ydes der fri rejse til — og ved ansættelsens ophør efter 2 år — fra Grønland. Desuden ydes der årlige ferie- frirejser efter de for tjenestemænd i Grønland gældende regler. Yderligere oplysninger om stillingen vil kunne fås ved hen- vendelse til uddannelsesinspektør P. Bo Christensen, Mini- steriet for Grønland, Hausergade 3, 1128 København K, tlf. (01) 13 68 25. Skriftlig ansøgning bilagt kopi af eksamensbeviser, sendes til Uddannelsesinspektøren, Boks 622, 3900 Godthåb, men stiles til Ministeriet for Grønland, Hausergade 3, 1128 Kø- benhavn K, senest den 24. april 1978. 25

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.