Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 13.04.1978, Blaðsíða 16

Atuagagdliutit - 13.04.1978, Blaðsíða 16
Grønlandsk stævne succes i Danmark Kultur- og idtrætsstævne for grønlændere i Dan- mark bliver årligt tilbagevendende begivenhed Der er nu ingen tvivl om, at et stort grønlandsk kultur- og idrætsstævne bliver en årligt til- bagevendende begivenhed for grønlændere i Danmark. Påske- dagenes stævne i Otteruphallerne på Fyn samlede omkring 300 del- tagere — flest unge — fra alle dele af Danmark. Og de oplevede tre dejlige dage med idrætslege, hyggeligt samvær og gensyn med mange tidligere venner og be- kendte. Stævnet var hele vejen igenne præget af kammeratskab og humør. Flere deltagere sagde til AG, at de allerede glæder sig til næste gang. — Og der bliver en næste gang, siger en af dem, der var med til at arrangere Otterupstævnet, konsulent Jens Mikkelsen, PA- PIK, som er den lokale afdeling af GOF i Danmark. — Vi har endnu ikke drøftet, hvor og hvor- når næste års stævne skal hol- des, men alle er indstillet på, at arrangementet skal være en år- lig begivenhed for grønlændere i Danmark. Første gang, vi gen- nemførte et kultur- og idræts- stævne, var i 1976 i Vingstedcen- tret. Vi prøvede at leje centret igen, men det var optaget til langt ind i 1979. Jens Mikkelsen siger, at Otte- ruphallerne var en god ramme for stævnet, selvom der mangler værelser til indkvarteringen. — Stævne-deltagerne overnattede i soveposer i de to idrætshaller. Det forløb iøvrigt udmærket, men det er klart, at ældre deltagere helst vil have en seng. Måske af den grund var der ikke mange familier eller ældre med i år. Vi fik en særdeles fin behandling af hallens personale og har kun grund til at være tilfredse, siger Jens Mikkelsen. PAPIK stod som stævnets egentlige arrangør, men den lo- kale grønlænderforening „UmiaK" i Odense med formanden, Elise Kristensen i spidsen, tog en me- get stor tørn med den praktiske tilrettelægning, og det allermeste af programmet klappede fint. Det kulturelle indslag stod Tu- kan: Teatret for. Skærtorsdag af- ten gav de eksempler på deres kunst og høstede fortjent bifald. Og så gik det ellers løs med in- dendørs fodbold, håndbold, vol- leyball, skydekonkurrencer, svøm- ning, eskimoiske lege, børneakti- viteter, filmforevisning, m. v. Den grønlandske kunst- og husflids- forretning „Inuk" deltog med en fin salgsudstilling. Jens Mikkelsen siger: — Jeg tror, vi ved næste stævne skal styrke de kulturelle program- punkter, f. eks. de eskimoiske idrætslege. Der kan også blive tale om at ændre andre ting, men det bliver bestyrelsens opgave at drøfte erfaringerne fra Otterup- stævnet for at overføre dem til næste års stævne. -h. kalåtdlit Danmark-ime nåpeKatigtngnerat iluagtitdluarsimassoK kulturikut timerssornikutdlo Danmarkimitut kalåtdlit nåpeKatigtngnerat ukiut tamaisa pissalertugssångor- poK måna KularutigssaujungnaerpoK, kalåtdlit kulturikut timerssorni- kutdlo nåpeKatigingnerat amer- dlaKissut pexatauvfigissåt kalåt- dline Danmarkimitune ukiut ta- maisa pissalisaoK. porskikune Otteruphallenime Fynime nåpe- Katigingnerme peKataussut 300 migssåiniput — inusugtunerussut — Danmarkip ilainit tamanit ag- gersut. uvdlut pingasut nuåner- sumik atorpait timerssorfigalugit, GRØNLANDSPOSTEN • to-sproget S KJOLE-BLUSE-OG I BUKSESTOFFER direkte fra væveri Spar penge — sy setv i sidste nye modefarver i mønstrede og ensfarvede stoffer. Pris 18-28 kr. pr. m + moms og porto. Br.: 140-160 cm. Prøver og prisliste sendes ved modt. af svarku- vert ca. 15X25 cm vedl. 4 kr. i fri- mærker. JENS NØRGÅRD Løvstien 12 . 7441 Bording . 06 86 12 19 Foreningens medlemmer er altid velkommen på fabrikken KagssimiuåKatigigfigalugit nuå- nersumik åmalo ikingutinik nalii- ngisanigdlo nåpitsivigalugit. nå- peKatigingneK tamarme ikinguti- git nåpineråtut nuånårpalugtumik ingerdlavoK. peKataussut ardla- Kartut AG-mut CKarput, tugdlig- sså Kilanårilerérnerardlugo. — tugdligssaKåsaordlume, ilåt OKarpoK, Otterupime nåpeKati- gingnermik åridgssusseKatausi- massoK, konsulent Jens Mikkel- sen, PAPIK, Danmarkime GOF-ip ingmikortuanérsoK. — sule OKat- dlisigingilarput, sume KaKugulo åipågo nåpeKatigisassugut] kikut- dle tamarmik nautsorssutigåt, tai- matut nåpeKatigigtarneK ukiut ta- maisa pissåsasscK kalåtdlinut Danmarkimitunut. sujugdlermé- rumik kulturikut timerssornikut- dlo nåpeKatigigkavta pivoK 1976- ime Vingstedcenterime. centre a- torniarKigsimagaluarparput, av- dlanitdle atorneKartugssausima- game 1979-ip ilarujugssua ilå- ngutdlugc. Jens Mikkelsen CKarpoK, Otte- rupime inerssuit nåpeKatigingner- Billige T-Shirts 1. kl. T-Shirts med rullekrave i bomuld og polyester, luftpost ved forudbetaling. Pr. stk. 35 kr. 3 stk. KUN Bemærk 100 kr. portofrit tilsendt Skriv antal! Hvid Rod Str. S ? D Str. M ? ? Str. L ? D Str. XL D D BIS Camel ? ? ? D D D ? ? Sort ? ? D ? Rosa D ? ? D Check vedlagt O Efterkrav D Sendes til: G. Christensen Glentevej 51, 7470 Ikast. me ajungitsumik avatangissausi- massut nauk unuissarfigssat inér- Kat amigautausimagaluartut. — nåpeKatigingnermut peKataussut timersscrtarfigssuarne mardlung- ne singup pulerdlutik unuissarsi- måput. åma ajungivigsumik i- ngerdlasimavoK, kisiåne soruna- me peKataussut pisoKaunerussut sinigfeKarusugkaluarput. tamåna pisimanerdlugo ilaKutarit imalu- nit utorKassåjunerussut peKatau- ssut amerdlångitdlat. timerssor- tarfigssup sulissuinit ajungitdlui- nartumik pineKarpugut perKutig- ssaKardlutalo nåmagisimåsavdlu- go pineKarput, Jens Mikkelsen o- KarpoK. PAPIK nåpeKatigingnerup år- Kigssussivigivigå, kalåtdlitdle pe- Katigigfiata ingmikortua „UmiaK" OdensemérsoK sujuligtaissoralugc, Else Kristensen, suleKataussoru- jugssuput årKigssussinerme suli- agssanut, årKigssussatdlc amer- dlanerssait ajungivigsumik inger- dlåput. kulturimut tungassortai TukaK Teaterip isumagai. sisamångor- nerssuarme uniikut pisinauner- mingnik takutitsiput ajungitsu- migdlo alutorineKardlutik. igdlup iluane arssarneK ingerdlåneKar- poK, agssangmik arssarneK, vol- leyball, OKåtaussarneK, nalungneK, inuit pinguautait, mérKanut tu- ngatitat, filmerneK il. il. inger- dlåput. kalåtdlit sanålugkanut tu- ngassumik peKatigigfiat „Inuk" peKatauvoK tuniniagkane takutit- dlugit. Jens Mikkelsen OKarpoK: — isu- maKarpunga, nåpeKatigingnigssa- me tugdlerme kulturimut tunga- ssortai angnertunerutiniåsagivut, sordlo nagguveKativta pinguauti- tut timerssutait. imaKa ama avdlat avdlångortitariaKasåput, kisiåne tamåna sujulerssuissut Otterupi- me misiligtagarissatik tungaviga- lugit OKatdlisigssaråt åipågumut piarérsarnigssaK -h. Otterup-ime »n å p e Kat i gin g n e k« AG-p kalåtdlit kulturikut timerssornikutdlo porskikune Otterupime nåpeKatigingneråne peKataussut amnigdlit årKigssussisimanermut isumånik aperai iliniartOK Else Trolle, Jydsk Bør- nehaveseminarium, Århus, Omd- name inungortOK: — arssaKatau- ssut ingmingnut unangmineK su- jorKUtdlugo ilisarisimarérput, ila- vutdlo holdit ardlåinånutdlunit pi- ngitsårput. isumanarpunga, nåpe- xatigingneK sujorKutdlugo peKa- taussut makitsisimassariaKaraluar- tut tamåkerdlutik taimailiornikut arssartugssat iligikutårtiniardlu- git. taimåikaluartOK unangmineK ajungivingmik ingerdlavoK. ilame timerput aulatiutgsorparput. Gert Boassen, HF-ime atuartOK, Odense, Påmiune inungortOK: — Vingsted-ime nåpeKatigingnerme sujugdlerme peKataugama 1976- ime. Vingstedcentere ptuktinar- nerugunarpoK Otterupime timer- ssortarjigssuarnit, tåssame Ving- stedime inérKanik najugagssanar- sinaugavta. Otterupime nåpeKati- gingnerup pilerssårusiornera ku- ssanavlgpoK. GOF åma pivfigssa- KartitsinerussariaKarpoK peKatau- jumavdlune nalunaernigssamut — mingnerpåmik xåumat. tauva sule amerdlanerussut aggiåsåput. ingeniør Jens Zeeb, Horsens, Au- siangne inungortOK: — nåpeKati- gingnerme eskimut unangmiudru- tigissartagait pingdrtineicdngipat- dldrput, isumaKarpungalo åma, ni- ¦uiarsianut dricigssussat tkigpatdl&r- tut. timerssorneK nåpeKatiging- nerme pingårnerpauvoK. pitsaune- rutisagaluarpara kulturimut tunga- nerugpat, sordlo erinarssoKatigig- tardlune. imaKa åma årKigssune- KarsinaugaluaK kalåliminertortar- nigssaK. maskinarbejder Peter Erik Thom- sen, Århus, K'aKortume inungor- tOK: — ukiumdrtumik kulturikut timerssornikutdlo Danmarkime nå- peKatigigtarnigssamik isuma pit- saussuvoK. timerssornikut unang- miuårnerit isumaga maligdlugo avdlatulåK drKigssutariajcarput. sordlo åssersutigalugo uvanga ar- ssåutugssanipunga, unangminer- me atausiåinardlutik arssautdlutik „unangmissunit" anissune. tamåko soKutåungitdlat. nåpeKatigingner- me peKatigingneK malugisinau- gavko nudndrpunga. Storm Siegstad, Den Grønlandske Kostskole, Bornholm, Ausiangne inungortOK: — Otterupime nåpeKa- tigingnerme pakatsissutituara tå- ssa silame arssåunigssaugaluaK sila perKutigalugo taimaitinarmat. — atausiardlutik kaldtinait silame ar- ssduput. kisidne ndpexatigingnex iiuagtitdluarpoK. sparekasseassistent Petrine Niel- sen, København, sujornagut Nung- me BikubenimisimassoK: — ami- gautigåra uvdlormut pissugssanik ersserKingnerussumik ilisimatine- KartarneK. måne nåpeKatigingner- me timerssorneK pingårnerutihe- KarsimavoK. isumKaraluarpunga, kulturimut tungassut tugdlianik nåpeKatigingnigssame sangmine- Karnerujumårtut nuåneKaordle. peKatauvdlune nuånivigpoK. 16

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.