Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 13.04.1978, Blaðsíða 27

Atuagagdliutit - 13.04.1978, Blaðsíða 27
atuartartut agdlagait . læserne skriver . atuartartut agdlagait . læserne skriver . atuartartut agdlagait . læserne skriver . atuartar igdlorput maicaissivarput PiniartuneK ajungitsumik inger- dlaterérsimavdlugo nålagkersui- ssuvtinut anginarpatdlårsimaneK uvgutigssaKarnartaKaoK, pingår- tumik piniartutut ukiut 74-it a- ngcrérsimavdlugit, ajiingeKutau- ssugssanigdlo pilersitaKarsimav- dlune. erKarsautiginere uvguåu- fnernermik kingunexarput. er- Kartuilerpungale nunagissamit nugtitaunikut nåkartitaunerput erKartiisagavko. amerdlasut isu- maKarsinåuput imaKa sussagssa- ringisaminik agdlauserissaKarni- aitoK, nuånarisanagulo. unale sarKumersinarniarpara: atausi- naugunångilanga piniartutut nangmineK ilungersutigisimassav- tine akilerérsimassavtinilo igdlo- KartoK. suliaK igdlo taimåitoK ni- kaginagagssatut isumaKarfigi- ssagssåungilaK. igdlc nautsive- KarpoK Kissungnigdlo nauk amer- dlasorssungikaluartunik sanåmik KueKardlune. nautsivik inuniar- nivtine ajungeKutaoKaoK, orisi- ssutigissardlugo ilaitdlo ukiugssa- mut torKortardlugit. ruartai au- lisagkanut tingmissanutdlo pissa- rissartagkanu; akuliutdlugit ajii- ngeKaut. tamåko saniatigut kuå- nissat mamarssautigivdluartarpa- vut kartoflitdlume pigssarsiariv- dluartardlugit — sumigdlo ani- katerssugausiviup sujulerssuissuinut kajumigsårut Kalåtdlit-nunåta Katerssugausi- vianut Nungmttumut nutåmik pi- ssortamik atorfinigtitsineK månå- kumut a'ausinarmit avatånit u- paruarneKarsimavoK, isumamik erssersitsinermik, såkortungikalu- ardlune taimåitordle Kularnångit- sumik Katerssugausivingmik a- sangnigtut ilaisa erKigsivdlutik sinigtut åniutigisimassagssånik. uvagut atåtigut atsiortugut tå- ssa taima malugisimavugut, ra- agdlagkat angmassut: Landsformand Lars Chemnitz, Nuk upernåmut atatusiminigssamut sujunersut måna tigorKuvara: nunaKarfingne sarfamut akiliutip tapivfigineicarnigsså. sarfamut ki- lowattimut igdloxarfingne akiliut 0,67 kr-uvoK nunaKarfingnilo 1,09 kr-uvdlune. landsråde atanrinartoK ilunger- sordlunga sågfigåra tamåna suli- ssutigerKuvdlugo. tåssame akitigut naligilernig- ssaK pissariaKarpoK. måna suju- nigssamilo Kinersissartut amer- dlaKissut nunanarfingniput, nalu- nångilardlo sujunigssame nuna- Karfit atagatdlartugssaussut. matumuna nunaKarfingmiut sågfigåka sujunersut tapersersor- Kuvdlugo. tåssame ajornartorsiu- tit atortorigsårutinigdlo amigautit erxarsautigigåine pissariaKardlui- narpoK nunaKarfit piorsagaunerå- nut tapissuleKarnigssaK. nuna- Karfingne niorKutigssat akisune- rungitdlat, taimaingmat sarfamut akiliutitigut GTO ama åssigigsit- sissariaKarpoK tapivfigineKarneK avKutigalugo, sordlo KGH taimai- liortOK niorKutigssat aké erKar- sautigalugit. neriugdlunga agdlagaK una nu- naKarfingmiorpagssuit taperseru- måråt. imaKalunime 1978-ime a- kiliutit naligigsineKarsinaugpata utertitsivfigineKarnigssåt piuma- ssarineKarsinauvoK. inuvdluarit, neriugdluarfigåti- git. Rasmus Petersen, Arsuk. dioavisip 22. marts Katerssugau- siviup pissortaisa nikinigssåt na- lunaerutigingmagc. Katerssugausiviup inungnut sii- niutå ei'Karsautigalugc, katerssuv- figtuMlusoK, peKatigingnermut i- lisarnautitut, atåtigut atsiortugut sékortumik akerdliuvugut kater- ssugausivingme pissortamik ator- finigtitsinermut taima OKautigi- neKarneratut nalautsortigissumut åmalo taima Kalåtdlit-nunånik i- lisimassaKarKalårtigissumik åma- lo kalåtdline månåkut ajornartor- siutaussunik taima ilisimaKarKa- lårtigissumik. aulajangisimaneK imalut ajori- ngilarput, taimatutdlo kinaunera matumane pingårnerungivigdlune. kisiåne periauseK, soruname su- julerssuissut nalilinerinånik) på- singningnerånik åmalo påsisima- ssånik tungaveKarsimassugssaK, erKortiisoringilarput imalunit tugdluartutinagc suliagssap sii- ssusianut. tamatumunga atatitdlugo upa- ruarniarpavut agdlauserissaussar- tut OKauseKautaussartutdlo AG- kut, radioavisikut avisérKanilo i- låtigut J. Rosingimit, fru Ro- singimif avdlanitdlo, taimane ku- jarunaraluartumik amerdlasunilo pissusigssamisortutut issigineKar- simassut Katerssugausiviup ukiu- ne 20-ne ingerdlatineKarsimane- ranik issornartorsiutaussut. månåkutdle ersserpoK, issornar- torsiuineK tamåna igdluinåsior- patdlårsimassoK, issorniutauvdlu- ne mikingitsumigdlo ikioKatigipi- lungneruvdlune. Ulrik Rosing, Erik Lyberth. ngaussamik tamåko tungaisigut a- kilisanata. nunaKarfik AgdluitsoK nunagåra. piniartupalåginauga- luardlunga suliniarfigisimavara Kujaniutigingårtagkavnik. måna iimaserissarpunga utorKaleKalu- ngalo, takusimavdlugit inunguit utorKalerérsut isumakulutigssa- nik pilersitsiniartångitsut nuna- gissamingne erKigsisimavdlutik i- nussut. taima nugtertitåungikatdlarav- ta ingminerssordluta inuvugut. årKigsinaussat utorKaliartorner- me sapingisat åndngniartardlu- git, isumakuliitausinaussut utor- Kångoriartornerme Kångerniar- tardlugit. månåkutdle uvanga kajumig- bårneKartuardlunga nugtertitau- ssunga, kommunalitdlo ilait nor- Kussissut ilungersortaKaut. pinåi- tuaraluarpunga. kisa nålagker- suissuvtinik ilungersortitsinera angnerujartuinarpoK. kisale nag- gatåtigut anginartariaKalersima- vunga. nunasivugutdlo januarip 17-iåne 1974. igdlutårpugut. igdlo kussanarpoK. kisiåne ukiume nig- dlertorssungmat nuliaralo utorKa- leréravta igdlorput Agdluitsumi- toK OKordluartoK uvanitinarta- KaoK. unale påsilerparput nugti- taunivtine: ukiut ardlaKaleriar- tcrtitdlugit igdluvta CKcrtunera manaissilerparput. aumarssuit a- kisoKissut atortcrujugssuångorpa- vut, piniardluarungnaerneK u- vavnilermat. atortuvutdlo akiso- Kingmata ulia orisiavtinut ilå- ngartutaoKaoK piniartuinaussu- mut. aungnertusårineK angneru- jartorpoK. atorfiligtut inuneK på- silerpara akisoKissoK. sule inu- sugtuvdlune pinialugsinaugåine OKinerusinaugaluarpoK. Agdluit- sume piniartutut pigssarsiarissar- tagkamf. akinik igdlo aningau- ssat ikiginagagssåungitsut ator- dlugit ilungersutigisimassara na- lilerneKångilaK. nautsivik ukiå- kut pigssarsivfigivdluartagara nalilerneKångilaK. atortorissavut nungutitaussutut imalunit arså- ringnissutaussutut OKautiginar- tariaKarput! unale puigungilara Kujanartorisså: niuvertarfik nu- narKatigileravtigo. sut isumakulutigssat sunauvfa utorKaleritdlardlunga tugtitauli- sangmata. utorKalinersiutivut ig- dloriligkavtinut akilersutigilerpa- vut, uvangalo umaserissartugama nåparsimavingmitarpunga. tai- maileriarama inusugtunivnit aki- ligagssanik isumakuluteKarneK a- jortunga nunagssisitaunivkut nangmagagssineKarpunga akiler- suissungortitauvdlunga. norKu- neKarnermut pututitausimångika- luaruma akiligagssaKarnanga u- torKångusagaluarpunga. månåkut utorKaleréKigama akiligagssar- Annoncér i GRØNLANDSPOSTEN pagssuit isumakulutigiuardlugit nåparsimassarnivkut Kångersi- nåungilaka. timivnut erKarsautiv- nutdlo perKingnångeKissumik nangmagkerneKarsimavunga. o- KauseK tåuna påserKuvara: nang- magkerneKarsimavunga. Agdluit- sup-pånérKåleravta umativnit nå- parsimavingmikama angerdlara- ma igdlumut akiligagssat nagdli- ungmata kcmmunalbestyrelsimut åpåka. cKarfigånga nåparsimane- ra pivdlugc isumakulorKunanga nangmingneK isumagisagamiko. kingornalo nalunaerfigineKångi- langa. månale nalunaerfigineKa- rama akiligagssåka KanoK amer- dlatigissut kommunit agdlagfiat iseriartorfigalugo, tåssalo Kristian Motzfeldt kæmnerigårputi Jona- than Joelsenilo kommunaliuvoK — una agdlagara atuaruniko er- Kåisavåt, — aperigaluaravkit aki- ligagssat agdlagartånik kiap na- lunaerfigigånga — nivdleruma- ssoKångitdlat. taimane nåparsimavingmit a- ngerdlarama kommunip OKausia puiunginavko, oKarmata: uvagut isumagisavarput. — kommuni- naugatdlarmata uvanga ilaussor- tauvfigigavkit, taimane pissusiu- ssok sule atortusoralugo: nåpar- simassoKarångat nåparsimaneK pissutigalugc isumåkérneKartar- dlutik — ardlaligtigut. Atuagagdliutit kigsautigat atu- artartut agdlagarissait amerdla- sut sapåtit akunere tamaisa sarKumiutarumavdlugit. tai- måitumik Kinutigårput naitsu- kutdlangnik agdlagtarKuvdlu- git. ilångutagssiat OKautsit 200 sivnersimagpatigit amerdla- nertigut årKigssuissoKarfiup nailisartariaKartarpai. atsiorsi- mångitsut ilånguneK ajorpavut, kisiånile ingmikut pissutigssa- Karsimagpat atermut taorsiut- dlugo ingmikut ilisarnausinar- sinaussarput. ilångutagssiat nagsiuguk finga: Atuagagdliu- tit, postbox 39, 3900 Godthåb. una agdlagaminera ima påser- Kuvara, uvanga utcrKaleréKalu- nga KångerneK artuligara: akili- gagssaKartut takussaravtigik ig- dlumit anisitaussut. uvangalo uv-, dlut mako taima amerdlavigiler- påka: agdlagartaK uvavnukartoK tåkugpat: tåssa anisitaulerpugut — taimalo akilersinåungisavnik nangmagaKartitaulerama. agdlagtoK piniartusimassoK Isak Lange, Sydprøven. GULDKARAMELLER De eneste rigtige karameller er Toms Guld Karameller kukarnårKit tåssåuputToms Guld Karameller 27

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.