Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 13.04.1978, Blaðsíða 29

Atuagagdliutit - 13.04.1978, Blaðsíða 29
jmaKa panertulineK kingusingnerussukut unigtfneKåsassoK ugkanik tunissineK imaisiatdlåi- ^3K unigtineKåsångdtsoK handels- inspektøritut suligatdlartup Pe- Ger Bjerrumip radioavisimut o- Kautigå. kisiåne KularKérneKarsinåu- "gilaK, taimatut unigtitsissoicå- r-ginigsså. Nigeria sunik patsiseKarnerdlu- ne tåssångåinaK panertunik pi- siortornermik unigtitsisimavoK, tamånalc kinguneKarpoK, Kalåt- diit-nunåt, Norge Danmarkilo au- lisagkanik panertorpagssuauteKa- lermata, manåkut tunisinåungisa- n<ik. KGH-inaK manåkorpiaK au- •'sagkanik panertunik 2000 tonsi- nik uningatitaKarpoK. — KGH-le sule pisiortorniarpoK tunissaunerat ingerdlatlnarniar- dlugo, Peder Bjerrum OKarpoK. — neriugpugut avdlanik tunitsivig- ssaKalisavdluta. Officielt Under 31. januar 1978 er følgende optaget 1 Aktieselskabs-registret, Afdelingen for Anpartsselskaber: ASX 639 ApS", hvis hjemsted er Godthåb kommune, Grønland. Postadresse c/o advokat Anners P. Dahl, Box 36, Godthåb, Grønland. Selskabets vedtægter er af 13. sep- tember 1977 og 4. januar 1978. For- målet er at drive virksomhed med handel og industri og dermed be- slægtet virksomhed. Indskudska- pitalen er 30.000 kr. fuldt indbe- talt, fordelt i anparter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. gi- ver 1 stemme. Der gælder ind- skrænkninger i anparternes om- sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Anners Preben Dahl, Box 36, Godthåb, Grønland. Direk- tion: Nævnte Anners Preben Dahl. Selskabet tegnes af en direktør alene. Selskabets revisor: Advokat Hans Boserup, Box 36, Godthåb, Grønland. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. POLITIMESTEREN I GRØNLAND Godthåb, den 28. marts 1978 Officielt I henhold til aktieselskabslovens § 158, stk. 1 og anpartsselskabs- lovens § 128, stk. 1 bekendtgøres det herved, at nedennævnte sel- skaber har indsendt årrsregnskab til aktieselskabs-registeret: 59.922 K.&K. JESPERSEN ENTRE- PRENØR- OG MINØRFIRMA A/S (1975/76) ApS 2.320 ASX 284 ApS AF GODT- HÅB (1976/77) 23.225 POUL P. PEDERSEN ApS (1976) 27.482 Magnalux A/S i likvidation (1975/76 og likv. regnsk) 30.562 TRANSHOLDING A/S i lik- vidation (1975/76 og likv. regnsk.) 46.624 Grønlands-Agenten Nanorta- lik A/S (1976/77) 60.855 GREENLAND WOOL & CLOTHING INDUSTRY A/S (1976) 61.122 ARSSARNERIT A/S (1976/77) 39.310 ARCTIC HOTEL CORPORA- TION A/S (1976/77) 56.502 RESTAURANT NANOK' A/S (1976/77) POLITIMESTEREN I GRØNLAND Godthåb den 30. marts 1978. Officielt Under 14. marts 1978 er følgende optaget i Aktieselskabs-registret, Afdelingen for Anpartsselskaber: „Restaurationsanpartssetskabét af 1.4.-1977, Sukkertoppen", hvis hjemsted er Sukkertoppen kom- mune, Grønland. Postadresse Box 149, Sukkertoppen. Selskabets ved- tægter er af 15. april 1977 og 16. januar 1978. Formålet er at drive restaurationsvirksomhed. Ind- skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der gæl- der indskrænkninger i anparter- nes omsættelighed, jfr. vedtægter- nes § 6. Bekendtgørelse til an- partshaverne sker ved anbefalet brev, telegram eller telex. Stiftere er: Restauratør Jens Bang Hen- riksen, Restauratør Jørn Christen- sen, begge Box 149, Sukkertoppen. Direktion: Nævnte Jens Bang Henriksen (adm. direktør), Jørn Christensen. Selskabet tegnes af administrerende direktør alene el- ler af to direktører i forening. Selskabets revisor: Revisionsfir- maet Lars Johnsen, Julianehåb, Grønland. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabs- periode dog: 15. april 1977—31. de- cember 1977. POLITIMESTEREN I GRØNLAND Godthåb, den 28. marts 1978 Officielt Under 7. febr. 1978 er der i Aktie- selskabs-registret optaget følgen- de ændringer vedrørende „K. G. Lauridsen, Christianshåb ApS", af Christianshåb kommune: Til bestyrelse er valgt: Køb- mand Knud Gert Lauridsen, Kon- gevejen 60, Ringkøbing, advokat Gunnar Munk-Bryde, Box 238, Godthåb, forretningsfører Jørgen Jensen, Christiansnab, begge af Grønland. Knud Gert Lauridsen er udtrådt af, og nævnte Jørgen Jensen er indtrådt i direktionen. Under 31. oktober 1977 er selska- bets vedtægter ændret. Selskabets navn er: K. G. L.auridsen, Chri- stianshåb ApS". Der gælder ind- skrænkninger i anparternes om- sættelighed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet brev, telegram eller telex. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for- ening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. Under 13. marts 1978 er der i Ak- tieselskabs-registeret optaget føl- gende ændringer vedrørende „GRØNLANDS VVS OG EL INS- TALLATION ApS" af Godthåb kommune: Emil Dalhoff Jensen, Erik Jen- sen Nørskov er udtrådt af, og Ole Aagaard Bentsen, Tuapånguit 14, Godthåb, Grønland er indtrådt i direktionen som administrerende direktør. POLITIMESTEREN I GRØNLAND Godthåb, den 30. marts 1978 Officielt Under 7. februar 1978 er der i Ak- tieselskabs-registeret optaget føl- gende ændringer vedrørende „Godthåb Ejendomsaktieselskab af 1971" af Godthåb kommune: Ellen Klausen er udtrådt af, og aftenskolelærerinde, fru Gerda Lauterbach, Søndergårdsvej 20, Lejre, er indtrådt i bestyrelsen. De forenede Revisionsfirmaer er fratrådt som, og A. A. REVISION, Havremarken 10, Vindinge, Roskil- de er valgt til selskabets revisor. Under 17. februar 1978 er der i Ak- tieselskabs-registeret optaget føl- gende ændringer vedrørende „A/S Varehuset Sputnik, Nanortalik" af Nanortalik Kommune: Medlemmer af bestyrelsen Conny Pedersen og Mogens Lorentsen er valgt til henholdsvis bestyrelsens formand og næstformand. Under 13. september 1977 og 10. janaur 1978 er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 70.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. Den tegnede aktieka- pital udgør herefter 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Selskabet tegnes af enten bestyrelsens for- mand eller næstformand alene eller af den samlede bestyrelse. Selskabets regnskabsår: 15. juni — 14. juni . POLITIMESTEREN I GRØNLAND Godthåb den 30. marts 1978. Officielt Under 13. marts 1978 er følgende optaget i Aktieselskabs-registret, Afdelingen "for Anpartsselskaber: „Sttg Davidsens E/t/., Jakobs- havn ApS", hvis hjemsted er Ja- kobshavn kommune, Grønland. Postadresse Box 109, Jakobshavn, Grønland. Selskabets vedtægter er af 19. august 1977. Formålet er at drive finansiering, handel, håndværk, entreprenørvirksomhed og andet dermed i forbindelse stå- ende virksomhed. Indskudskapita- len er 400.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. gi- ver 1 stemme. Der gælder ind- skrænkninger i anparternes om- sættelighed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet brev, telegram eller telex. Stiftere er: Entrepre- nør Martin Villads Simon Niels Christiansen, Falkevænget 1, en- treprenør Frederik Knud Johan Poul Jensen, Jørgen Sverdrupsvej 6, entreprenør Semion Jens Ma- thias Jakob Nathanieisen, Mathias Storchsvej 20 C, entreprenør Lukas Aron Marius Jakob Mathias Sa- kæussen, lgdlumiutvej 917, entre- prenør Nicolai Marius Hans Jakob Geisier Themothæussen, Ugle- vænget 4, alle af Jakobshavn, Grønland. Bestyrelse: Nævnte Martin Villads Simon Niels Chri- stiansen, Frederik Knud Johan Poul Jensen, Semion Jens Mathias Jakob Nathansen, Lukas Aron Marius Hans Jakob Geisier The- motnæussen, Nicolai Marius Hans Jakob Geisier. Direktion: - Poul Bernhardt Andersen, Jørgen Sver- drupsvej 19, Jakobshavn, Grøn- land. Selskabet tegnes af tre med- lemmer af bestyrelsen i forening eller af to medlemmer af bestyrel- sen i forening med en direktør. Selskabets revisor: De Forenede Revisionsfirmaer, Boks 12, Godt- håb, Grønland. Selskabets regn- skabsår er kalenderåret. Første regnskabsperiode dog: 19. august— 31. december 1977. POLITIMESTEREN I GRØNLAND Godthåb, den 28. marts 1978 Officielt Under 31. januar 1978 er følgende optaget i Aktieselskabs-registret, Afdelingen for Anpartsselskaber: „ASX 636 ApS", hvis hjemsted er Godthåb kommune, Grønland. Postadresse c/o advokat Anners P. Dahl, Box 36, Godthåb, Grønland. Selskabets vedtægter er af 17. no- vember 1977 og 4. januar 1978. For- målet er at drive virksomhed med handel og industri og dermed be- slægtet virksomhed. Indskudska- pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr gi- ver 1 stemme. Der gælder ind- skrænkninger i anparternes om- sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Sti/ter er: Advokat Anners Preben Dahl, Box 36, Godthåb, Grønland. Direk- tion: Nævnte Anners Preben Dahl. Selskabet tegnes af en direktør alene. Selskabets revisor: Advokat Hans Boserup, Box 36, Godthåb, Grønland. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. POLITIMESTEREN I GRØNLAND Godthåb, den 28. marts 1978 Officielt Under 31. januar 1978 er følgende optaget i Aktieselskabs-registret, Afdelingen for Anpartsselskaber: „ASX 640 ApS", hvis hjemsted er Godthåb kommune, Grønland. Postadresse c/o advokat Anners P. Dahl, Box 36, Godthåb, Grønland. Selskabets vedtægter er af 13. sep- tember 1977 og 4. januar 1978. For- målet er at drive virksomhed med handel og industri og dermed be- slægtet virksomhed. Indskudska- pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. gi- ger 1 stemme. Der gælder ind- skrænkninger i anparternes om- sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Sti/ter er: Advokat Anners Preben Dahl, Box 36, Godthåb, Grønland. Direk- tion: Nævnte Anners Preben Dahl. Selskabet tegnes af en direktør alene. Selskabets revisor: Advokat Hans Boserup, Box 36, Godthåb, Grønland. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. POLITIMESTEREN I GRØNLAND Godthåb, den 28. marts 1978 Officielt Under 13. januar 1978 er følgende optaget i Aktieselskabs-registret, Afdelingen for Anpartsselskaber: „Skindbtksen, Godthdb, ApS", hvis hjemsted er Godthåb kom- mune. Postadresse Box 345, Godt- håb, Grønland. Selskabets ved- tægter er af 28. juni og 7. decem- ber 1977. Formålet er handel og dermed beslægtet virksomhed. Ind- skudskapitalen er 180.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an- dre værdier. Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænk- ninger i anparternes omsættelig- hed, jfr. vedtægternes § 7. Be- kendtgørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet brev, telegram eller telex. Stiftere er: Forret- ningsindehaver Annie Dyrberg, Box 345, Aase Hansen, Box 602, begge af Godthåb, Grønland. Di- rektion: Nævnte Annie Dyrberg, Aase Hansen. Selskabet tegnes af to direktører i forening. Selskabets revisor: Revisor Ole Aagaard Bentsen, Box 349, Godthåb, Grøn- land. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabspe- riode dog: 28. juni—31. december 1977. POLITIMESTEREN I GRØNLAND Godthåb, den 29. marts 1978 Officielt Under 8. februar 1978 er der i Ak- tieselskabs-registeret optaget føl- gende ændringer vedrørende „SCANDINAVIAN MAPPING CORPORATION A/S" af Godthåb kommune: Under 28. september 1976, 7. de- cember 1977 og 2. februar 1978 er selskabets vedtægter ændret. Sel- skabets navn er: „SCANDINA- VIAN MAPPING CORPORATION A/S". Selskabets hjemsted er Godt- håb kommune, Grønland, postadr.: Postbox 238, Godthåb, Grønland. Aktiekapitalen er udvidet med 90.000 kr. Den tegnede aktiekepital udgør herefter 100.000 kr. fuldt ind- betalt, fordelt i aktier på 500 kr. og mutipla heraf. Selskabets regn- skabsår er kalenderåret. Under 27. februar 1978 er der i Ak- tieselskabs-registeret optaget føl- gende ændringer vedrørende „TRANSPORTANPARTSSEL- SKABET AF 19. APRIL 1974" af Godthåb kommune: Jørgen Rønde Jørgensen, Mag- dalene Ane Sofie Jensine Jørgen- sen, Gustav Lange Thusgaard er udtrådt af bestyrelsen. Under 14. november 197 er selskabets ved- tægter ændret. Selskabet tegnes af en direktør alene. POLITIMESTEREN I GRØNLAND Godthåb den 30. marts 1978. Officielt Under 31. januar 1978 er følgende optaget i Aktieselskabs-registret, Afdelingen for Anpartsselskaber: „ASX 635 ApS", hvis hjemsted er Godthåb kommune, Grønland. Postadresse c/o advokat Anners P. Dahl, Box 36, Godthåb, Grønland. Selskabets vedtægter er af 17. no- vember 1977 og 4. januar 1978. For- malet er at drive virksomhed med handel og industri og dermed be- slægtet virksomhed. Indskudska- pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 10.000 kr. Hvert anpartsDeløb pa 10.000 kr. gi- ver 1 stemme. Der gælder ind- skrænkninger i anparternes om- sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Anners Preben Dahl, Box 36, Godthåb, Grønland. Direk- tion: Nævnte Anners Preben Dahl. Selskabet tegnes af en direktør alene. Selskabets revisor: Advokat Hans Boserup, Box 36, Godthåb, Grønland. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. POLITIMESTEREN I GRØNLAND Godthåb, den 28. marts 1978 Officielt Under 31. januar 1978 er følgende optaget i Aktieselskabs-registret, Afdelingen for Anpartsselskaber: „ASX b38 ApS", hvis hjemsted er Gootnab, kommune, Grønland. Postadresse c/o advokat Anners P. Dahl, Box 36, Godthåb, Grønland. Selskabets vedtægter er af 13. sep- temDer 1977 og 4. januar 1978. For- malet er at drive virksomhed med handel og industri og dermed be- slægtet virksomhed. Indskudska- pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 10.000 kr. Hvert anpartsoeløb pa 10.000 kr. gi- ver 1 stemme. Der gælder ind- skrænkninger i anparternes om- sætteligned, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til anpartsnaverne sker ved anbefalet brev. Sti/ter er: Advokat Anners Preben Dahl, Box 36, Godthåb, Grønland. Direk- tion: Nævnte Anners Preben Dahl. Selskabet tegnes af en direktør alene. Selskabets revisor: Advokat Hans Boserup, Box 36, Godthåb, Grønland. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. POLITIMESTEREN I GRØNLAND Godthåb, den 28. marts 1978 Officielt Under 21. marts 1978 er følgende optaget i Aktieselskabs-registret, Afdelingen for Anpartsselskaber: „Sukkertoppen Bdde- og Kufter- værft ApS", hvis hjemsted er Sukkertoppen kommune, Grøn- land. Postadresse Postbox 40, Suk- kertoppen, Grønland. Selskabets vedtægter er af 4. november 1977. Formålet er at drive "virksomhed med reparation og service for lystbåde og fiskefartøjer. Ind- skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænk- ninger i anparternes omsættelig- hed, jfr. vedtægternes § 3. Be- kendtgørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Sti/ter er: Skibstømrer Bent Nikolaj Kri- stensen, Postbox 40, Sukkertoppen, Grønland. Direktion: Nævnte Bent Nikolaj Kristensen. Selskabet teg- nes af en direktør alene. Selska- bets revisor: „Revisionsfirmaet Lars Johnsen", Postbox 83, Suk- kertoppen, Grønland. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Før- ste regnskabsperiode dog: 4. no- vember 1977—31. december 1978. POLITIMESTEREN I GRØNLAND Godthåb, den 29. marts 1978 Officielt Under 17. februar 1978 er følgende optaget i Aktieselskabs-registret, Afdelingen for Anpartsselskaber: „Egedesminde Marine Service ApS, Egedesminde", hvis hjemsted er Egedesminde kommune, Grøn- land. Postadresse Box 42, Egedes- minde, Grønland. Selskabets ved- tægter er af 1. januar 1977. For- målet er at drive virksomhed med salg af benzin og olieprodukter af enhver art fra tankanlæg ved Egedesminde havn. Endvidere at drive handel med skibe, motorer, automobiler, samt at yde service i forbindelse hermed samt anden virksomhed, der står i forbindelse med ovenstående efter direktio- nens skøn. Indskudskapitalen er 90.000 kr. fuldt, indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til anpartsha- verne sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Overlærer Tove Karin Rosa Olsson, forretningsfører Carl Lauridsen, tankforpagter Vagn Dahl Christensen, alle af Egedes- minde, Grønland. Direktion: Nævnte Carl Lauridsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. Ene- prokura er meddelt: Vagn Dahl Christensen. Selskabets revisor: Grethe Lyngshøj villersholt, Ege- desminde, Grønland. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. POLITIMESTEREN I GRØNLAND Godthåb, den 28. marts 1978 Officielt Under 31. januar 1978 er følgende optaget i Aktieselskabs-registret, Afdelingen for Anpartsselskaber: „ASX 637 ApS", hvis hjemsted er Godthåb kommune, Grønland. Postadresse c/o advokat Anners P. Dahl, Box 36, Godthåb, Grønland. Selskabets vedtægter er af 17. no- vember 1977 og 4. januar 1978. For- målet er at drive virksomhed med handel og industri og dermed be- slægtet virksomhed. Indskudska- pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. gi- ver 1 stemme. Der gælder ind- skrænkninger i anparternes om- sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter er: Advokat Anners Preben Dahl, Box 36, Godthåb, Grønland. Direk- tion: Nævnte Anners Preben Dahl. Selskabet tegnes af en direktør alene. Selskabets revisor: Advokat Hans Boserup, Box 36, Godthåb, Grønland. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. POLITIMESTEREN I GRØNLAND Godthåb, den 28. marts 1978 Officielt Under 4. januar 1978 er følgende optaget i Aktieselskabs-registret, Afdelingen for Anpartsselskaber: „P. Vagn Madsen ApS", hvis hjemsted er Jakobshavn kommu- ne. Postadresse Box 84, Jakobs- havn, Grønland. Selskabets ved- tægter er af 16. juni 1977. Formå- let er at drive tømrer- og snedke- rivirksomhed samt dermed i for- bindelse stående virksomhed ef- ter direktionens skøn. Indskuds- kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe- talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts- beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i an- parternes omsættelighed, jfr. ved- tægternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Sti/ter er: Tømrermester Preben Vagn Madsen, Box 84, Ja- kobshavn, Grønland. Direktion: Nævnte Preben Vagn Madsen. Direktørsuppleant: Kaj Madsen, Jakobshavn, Grønland. Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel- skabets revisor: De Forenede Re- visionsfirmaer, Holsteinsborg, Grønland. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. POLITIMESTEREN I GRØNLAND Godthåb, den 29. marts 1978 Officielt Under 21. februar 1978 er følgende optaget i Aktieselskabs-registret, Afdelingen for Anpartsselskaber: „Peder Trcerup, Godthåb, ApS", hvis hjemsted er Godthåb kom- mune. Postadresse Box 98, Godt- håb, Grønland. Selskabets ved- tægter er af 26. april 1977 og 13. januar 1978. Formålet er at drive finansiering, handel af enhver art og andet dermed i forbindelse stå- ende virksomhed. Indskudskapi- talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. gi- ver 1 stemme. Der gælder ind- skrænkninger i anparternes om- sættelighed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet brev, telegram eller telex. Stiftere er: Direktør Peder Toft Trærup, fru Kirsten Trærup, begge af Box 98, Godt- håb, Grønland. Direktion: Gunnar Munk-Bryde, Box 238, Godthåb, Grønland. Selskabet tegnes af en direktør alene. Selskabets revisor: De Forenede Revisionsfirmaer, Godthåb afdeling, Box 12, Godt- håb, Grønland. Selskabets regn- skabsår er kalenderåret. POLITIMESTEREN I GRØNLAND Godthåb, den 29. marts 1978 Officielt Under 12. januar 1978 er følgende optaget i Aktieselskabs-registret, Afdelingen for Anpartsselskaber: „Henning Steen Nielsen, Godt- håb ApS", hvis hjemsted er Godt- håb kommune, Grønland. Post- adresse Postbox 266, Godthåb, Grønland. Selskabets vedtægter er af 26. maj og 19. november 1977. Formålet er drift af VVS-virksom- hed og metalkøb af enhver art, samt dermed i forbindelse stående virksomhed efter direktionens skøn. Indskudskapitalen er 330.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, for- delt i anparter på 500 kr. og mul- tipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til anpartsha- verne sker ved anbefalet brev. Sti/ter er: VVS-installatør Hen- ning Steen Nielsen, Postbox 266, Godthåb, Grønland. Direktion: Nævnte Henning Steen Nielsen. Dtrektørsuppieant: Erik Frank Hansen, Postbox 266, Godthåb, Grønland. Selskabet tegnes af en direktør alene. Selskabets revisor: De Forenede Revisionsfirmaer, Postbox 12, Godthåb, Grønland. Selskabets regnskabsår: 1. juli— 30. juni. Første regnskabsperiode dog: 2. januar 1977—30. juni 1978. POLITIMESTEREN I GRØNLAND Godthåb, den 29. marts 1978 29

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.