Fréttablaðið - 25.04.2008, Blaðsíða 53

Fréttablaðið - 25.04.2008, Blaðsíða 53
SMÁAUGLÝSINGAR Tjaldvagnar Vinnuvélar 13 tonna Beltagrafa til leigu. Uppl. í s. 892 3341. Bátar Til sölu Volvo Penta Duoprop 200 hö. keyrð 3500 tíma. Uppl. í s. 840 3141. Hjólbarðar Sölumaður hjólbarða óskast Óska eftir öflugum kunnáttumanni í sölu á hjólbörðum. Uppl. í s. 894 4405. Dekk til sölu. 4stk 265x65x17“ ónotuð. V. 40 þús. 4stk 225x55x16“ nánast óslit- in. V. 30 þús. Uppl. í s. 660 1609. Heilsársdekk með kvartskornum. Mun betra grip enn hefðbundin dekk. Umhverfisvæn og hljóðlát. Aukið öryggi í hálku og bleytu. Styttri heml- unarvegalengd. Meira öryggi í beyjum. Amerísk gæðadekk. Söluaðilar; Efnir ehf, Vesturhraun 3, Garðabær S. 555 1122 - Nýbarði Lyngási 8 - Garðabæ S. 565 8600. Varahlutir Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris, Renault og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar í VW. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 & 892 7852. Bílhlutir, Kaplahrauni 14, S. 555 4940. Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. ÞJÓNUSTA Hreingerningar Hreingerningar ehf. S: 868 5599 Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif Bergþóru, s. 699 3301. Er allt í ryki ? Tek að mér vorþrif í heima- húsum, flutnuingsþrif og regluleg þrif í fyrirtækjum. Ástu-Svæði . S. 848 7367. Tek að mér allar almennar hreingerning- ar s.s. heimahús og fyrirtæki. Verðtilboð S. 695 3851. Vy-þrif ehf. Þrif á sameignum. Almenn þrif. Hreinsum Náttúrustein. S. 512 4010 vythrif@internet.is Garðyrkja Nú er rétti tíminn til að gera garðinn klárann fyrir sumarið. Tökum að okkur allt sem þarf að gera fyrir garðinn þinn. Traust og falleg þjónusta. Sláttumenn garðaþjónusta. S. 846 0864. 1988 - 2008 Nú er rétti tíminn að klippa trén og panta slátt og aðra þjónustu fyrir sum- arið, við bjóðum upp á allt. Við leggj- um áherslu á vandaða vinnu og góða yfirsýn enda hefur okkur haldist vel á viðskiptavinum okkar ár frá ári í 20 ár. Ef þú vilt trausta og áreiðanlega þjónustu ertu á réttum stað. Bjóðum nýja viðskiptavini velkomna, húsfélög, einstaklinga sem og fyrtæki. Garðar Best ehf. Sími 698 9334. Trjáklippingar - garð- yrkja. Klippi tré og runna og felli tré. Fljót og góð þjónusta. Látið fag- mann vinna verkin. Jóhannes garðyrkjumeistari s. 846 8643. Ert þú að byggja? Tökum að okkur alla vinnu við grunna og lóðir. Þekking og þjónusta í sérflokki. Hausverk ehf. S. 899 0957. Garðyrkja Felli tré, klippi, grisja og snyrti runna og önnur garðverk. Halldór garðyrkjum. S. 698 1215. Trjáklippingar Trjáklippingar, garðaúðun, plöntuskipu- lagning garða. Eiríkur Sæland garðyrkju- maður s. 848 1723. Tek að mér alla almenna lóðarvinnu, er með Bobcat beltavél 2,5 tonn og hjóla Bobcat. Jarðvegsskipti, stauraborun, fleigun, malbikssögun, malbikssópun ásamt öllum frágangi. Uppl. í síma 862 9589 AMG - Vélar. Bókhald Framtal 2008 Sérstök þjónusta fyrir kaupendur og seljendur fasteigna. Sæki um viðbót- arfrest. Vönduð vinna! Opið um helgar. Framtalsþjónustan s. 533 1533. - hrbokhald.is - Tökum að okkur bókhald f. verktaka, félög & fyrirtæki. Sími 697 6567. Fjármál Framtalsaðstoð, skattaráðgjöf, stofnun ehf.bokhald. fjármálaráðgjöf. Uppl. í síma 517-3977 Málarar Málarar geta bætt við sig verkefnum fyrir sumarið. Gerum föst verðtilboð. Uppl. í síma 696 4661. Gísli. Búslóðaflutningar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is Tökum að okkur alla búslóðaflutninga og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum með besta verðið. Uppl. í síma 899 2536 & 659 4403. Húsaviðhald Húsaviðhald! Þak- og utanhússklæðningar og allt húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf. S. 892 8647. Magnhús ehf Alhliða viðhald fasteigna, innan og utan. S. 847 6391 & 891 9890. Flöt þök þakpappalagnir og Dúkþök. Nýlagnir - viðgerðir- viðhald. Hamraborg ehf Þakpappaþjónusta. S. 896 4947- hamraborg@simnet.is Trésmíði Tek að mér allt almennt viðhald húsa, trésmíði og m.fl. S. 662 6092. Pípulagnir Getum bætt við okkur verkefnum í pípulögnum. Upplýsingar í síma 663 5315. www.isdekora.is Nýtt á Íslandi! Innflutningur og sala. Við komum og kynnum glæný veggefni frá Japan! Uppl. í s. 865 2782 og 699 0887. Fyrirtækið Flispool ehf sérhæft í almennum flísalögnum innandyra sem utanhúss. Vönduð og fagleg vinnu- brögð. Gerum tilboð ef óskað er. Uppl. í s. 860 0286 Julian. Tölvur Tölvuþjónusta Kem á staðinn. 11 ára reynsla. Microsoft vottun. Miðnet ehf. Ríkharður s. 615 2000. Spádómar Englaljós til þín S. 908 5050, Lára spámiðill Er spennandi tími framundan? Hvað viltu vita um framtíðina? Andleg leiðsögn, fyrirbænir, trúnaður. Er við alla virka daga frá kl. 09-01 & helgar frá kl. 12-03. Visa/Euro. S. 863 1987. Miðla til þín, því sem þeir sem farnir eru segja mér um framtíð þína. Einkatímar. Erla í s. 587 4517. Alspá 445 5000 & 823 8280 Miðlun, draumar, ráðgjöf, heilun, fyrir- bænir NLP. Símaspá, einkat. og m., fl. Vísa Euro Masters. Opið 12-24. www. spamidlun.com Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. Draumráðningar, ást og pening- ar. Andleg hjálp. Trúnaður. Rafvirkjun RafList Löggildir rafverktakar Getum bætt vid okkur allri almennri raflagnavinnu, nýlagn- ir, vidhaldsvinna, og fagleg ráðgjöf. Uppl. í s. 823 8860 & 696 0502. www.raflist.is KEYPT & SELT Til sölu Hágæða Hanak innréttingar til sölu. Fást á mjög góðu verði. Málningarvinna frítt með. S. 697 4008. Til sölu olíumálverk eftir Jóhannes Jóhannesson f.1921. Upplýsingar í síma 659-6118 Hef til sölu eldri eldhúsinnréttingu, eldavél, hurðir, baðkar, sturtubotn & strutklefa, salerni ofl. Áhugasamir hafið samband við Karl í s. 861 1306. Hljóðfæri Nýjir flyglar og píanó Nýjir og vandaðir flyglar og píanó, glæsi- leg hljóðfæri á mjög góðu verði. Nánari upplýsingar í síma 897 3290. Frábærar fermingargjafir! Þjóðlagagítar pakki frá kr. 9.900. Rafmagns Gítarpakki frá kr. 19.900. Bassag. pakki frá 29.900 kr. Trommusett frá kr. 39.900. Gítarinn Stórhöfða 27. S. 552 2125 www.gitarinn.is FÖSTUDAGUR 25. apríl 2008 5 Mikið úrval verkfæra Sími 511 2055 Vesturvör 7 - Kópavogi Opið frá 8 - 18 laugardaga frá 10 - 16 logey@logey.is www.logey.isVerð 9,671 með vsk 1/4” 3/8” 1/2” S E T T KW3032 TIL SÖLU
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.