Stúdentablaðið

Árgangur

Stúdentablaðið - 01.02.2007, Blaðsíða 6

Stúdentablaðið - 01.02.2007, Blaðsíða 6
Aukið fé til Háskólans Fjölmennt í Hátíðarsal í tilefni dagsins. Þann 11. janúar siðast liðinn undirrituðu þær Þorgerður Katrin Gunnarsdóttir menntamálaráðherra og Kristín Ingólfsdóttir rektor samning um stóraukna fjárveitingu handa Háskóla Islands. Undirritunin fór fram í hátíðarsal Háskólans. Stemningin var rafmögnuð og það var augljóst að eitthvað stórt var í aðsigi. Menntamálaráðherra, rektor og formaður Stúdentaráðs tóku til máls og slikur var eldmóðurinn í rœðuhöldunum að blaðamanni leið eins og íslenska handboltalandsliðið vœri að sigra Svía. Af orðum rœðumanna má draga þá ályktun að nú se' íslenska menntakerfið loksins komið í útrás, líkt og flest annað í þjóðfélaginu. Samningurinn felur í sér stóraukin framlög til framhaldsnáms, kennslu og rannsókna. Samingurinn er til fimm ára, líkt og fimm ára áætlun rektors um að koma Háskóla ísland á topp 100 listann yfir bestu háskóla í heiminum. I samningnum felst að framlög til rannsókna verði þrefölduð og stefnt er að því að margfalda fjölda útskrifaðra meistara- og doktorsnema. Alls má gera ráð fyrir að minnsta kosti þriggja milljarða viðbótarframlagi til Háskólans á næstu fimm árum sem verður varið í eflingu meistara og doktorsnáms. Tímamótasamníngur Flestir ættu að geta tekið undir að samningurinn sé stórt skref í framfaraátt og marki tímamót í sögu skólans. Þó vekur það fúrðu að menntamálaráðherra skuli hafa lagt í þessa samningagerð, því samkvæmt stefnu Sjálfstæðisflokksins á opinbert fé sem veitt er til rannsókna og tæknimála að vera í samkeppnissjóði til að auka samkeppni milli skóla og þar með hvetja þá sjálfa til skilvirkni og gæðastjómunar. Þessvegna kemur þessi samingur svolítið á óvart. Hann gengur augljóslega þvert á stefnu Sjálfstæðisflokksins þar sem menntamálaráðherra situr í varaformannsstólnum. Tímasetningin er einnig athyglisverð því nú styttist óðfluga í kosningar og Háskólinn hefur verið fjársveltur meira og minna allt kjörtímabilið. Ráðherrann neitar þó alfarið að þessi samningur sé liður í atkvæðaveiðum fyrir kosningamar og bendir á að samningur Háskólans og ríkisins hafi verið útmnninn og því heföi það verið brot á lögum ef hann væri ekki endumýjaður. Menntamálaráðherra hefúr staðið í hnútakasti undanfarið vegna samningsins. Hörð gagnrýni kom fram á Alþingi. Þingmaður Framsóknarflokksins benti á að Háskólinn væri opinber stofnun og því ætti að fara með fjármál hans á Alþingi. Samfylgingin virðist hafa skipt um skoðun enn eina ferðina úr því að Þómnn Sveinbjamardóttir, þingkona flokksins, ásakaði menntamálaráðherra skyndilega um að veikja samkeppnisstöðu annarra háskóla með að veita fénu ekki í samkeppnissjóði. Rök Þómnnar koma úr furðulegri átt, því Samfylgingin hefúr hingað til gefið sig út fyrir að vera hlynnt öflgum ríkisreknum háskóla. Ef litið er á umræðu fjölmiðla um samninginn ku hann marka tímamót í sögu skólans. Vinnan við samningin hófst sl.haust og samkvæmt rektor var ákveðið að gera þennan samning þannig að hann nýttist í stefnumótun skólans en myndi ekki gulna ofan í skúffú. Samningurinn er árangurstengur sem þýðir að Háskólinn skuldbindur sig til fjölga nemum í meistara og doktorsnámi svo og fjölga birtingum vísindagreina í ritrýndum tímaritum. Allt eru þetta þættir sem tekið er tillit til þegar háskólum er raðað upp á styrkleikalista. Hvað varðar fjárhæðina sjálfa er engum blöðum um það að fletta að ef þessir peningar eru notaðir á réttan hátt er ekki spuming um að þeir fleyta Háskólanum upp um mörg sæti á hinum alræmda lista þeirra 100 bestu í heimi. Hvort að þessi samningur dugi til að koma skólanum alla leið og hvort að hann leysi alfarið fjárhagsvanda háskólans er hins vegar annað mál. Háskólinn Harfmelra í ræðu sinni þann 1. desember síðastliðinn sagði þingmaður Sjálfstæðisflokksins og formaður menntamálanefndar Alþingis, Sigurður Kári Kristjánsson að Háskólinn þyrfti um 4-5 milljarða á ári ef hann ætlaði að standa jafnfætis bestu háskólum í heimi. Að hans mati em skólagjöld eina leiðin til að veita þessu fjármagni inní skólann. Það vekur upp spumingar hver stefna Sjálfstæðisflokksins í menntamálum sé í raun og vem. Er það vilji flokksins að taka upp skólagjöld? Við fyrstu sýn ætti samningurinn þó að ýta slíkum hugmyndum af borðinu í bili. Staðhæfingar Sigurðar um að Háskólinn þurfi að taka upp skólagjöld til að komast á listann em auk þess rangar. Á títtnefndum 100-best-í-heimi lista em nokkrir skólar á Norðurlöndunum t.d Kaupmannahafnarháskóli, háskólinn í Lundi og nokkrir fleiri. Þetta em allt saman ríkisreknir háskólar sem innheimta ekki skólagjöld af stúdentum sínum. Skólagjöld em þar af leiðandi alls engin forsenda fyrir því að Háskólinn nái takmarki sínu og komist á listann. Rektor leggur mikla áherslu á að ríkisframlag til Háskóla Islands sé sambærilegt því sem gerist í nágrannalöndum og menntamálaráðherra tekur í sama streng. ísland hefur verið vemlega aftarlegaámerinni í þessusamhengi en með samningnum er ætlunin að bæta úr því. Menntamálaráðherra sagði við blaðamann Stúdentablaðsins að fyrir undirritun heföi ffamlag ríkisins sem hlutfall af þjóðarframleiðslu verið um miðbik miðað við önnur OECD lönd en með tilkomu smaningsins ættum við að komast nær þeim efstu. Það ber töluvert á milli þeirri fjárhæð sem Sigurður Kári nefnir, 4-5 milljarðar árlega og þeirri upphæð sem samningurinn veitir háskólanum, 3 milljarðar. Því er ljóst að samningurinn leysir ekki alfarið fjárhagsvanda Háskólans, þó að hann sé vissulega skref í rétta átt. Því er hægt að spyrja hvaðan þeir fjármunir sem uppá vantar eigi að koma? Rektor segir að 1/3 af tekjum skólans komi með svokölluðu sjálfsaflarfé og þarþurfi Háskólinn að taka sig á. Sjálfsaflarfé kemur m.a. ffá samkeppnissjóðum, bæði innlendum og erlendum svo og ffá fyrirtækjum sem styrkja rannsóknir og kennslu. Rektor telur að samfara því sem gæði kennslu og rannsókna aukist verði auðveldari að sækja í rannsóknasjóði og hún segist finna fyrir miklum áhuga frá atvinnulífinu að taka þátt í starfi innan skólans. Aðspurð að því hvort að þetta þýði ekki að skólinn neyðistt til að taka upp skólagjöld segir rektor að skólinn eigi enn effir að marka sér stefnu í skólagjaldamálum en tekur skýrt ffam að skólagjöld muni aldrei koma til með að leysa vanda skólans. Henni finnst mikilvægast að láta reyna á hækkun ríkisframlags áður en farið væri að ræða um skólagjöld. a!nmnart,,larlns,,» Rektor segist almennt vera hlynnt aukinni tengingu Háskólans við atvinnulífið. Hún óttast samt ekki að tengsl fyrirtækja inn í Háskólann muni verða til þess að lögmál markaðarins fari að stjóma kennslu og Menntamálaráðherra og rektor brugðu á leik eftir að samningurinn var undirritaður. rannsóknum. Háskólinn sé ríkisrekin stofhun og hafi fullt frelsi til að velja og hafna þeim boðum sem hann fær, auk þess sem skýrar reglur gilda um kostaðar stöður kennara og svo framvegis. Aukin þátttaka fyrirtækja atvinnulífsins í starfi skólans mun því ekki verða til þess að framboð og eftirspum fari að ráða hvaða fög eru kennd hverju sinni og hvemig. Sajnningagerð og studentar Eflitið er áþátt stúdenta í samningagerð sem þessari er Ijóst að áhrif stúdenta em lítil sem engin þegar kemur að því Háskólans er reyndar undarlegt fyrirbæri. Einhverra hluta vegna virðast stúdentar kljúfa sig í tvær fylkingar eftir landsmálapólitíkinni. Báðar fylkingamar segjast standa vörð um hagsmuni stúdenta, en hverjir þessir hagsmunir em er ekki fyllilega ljóst. Fylkingamar virðast frekar kjósa að eyða púðrinu í að naga hælana hvor undan annarri frekar en að standa í eiginlegri hagsmunabaráttu. Stúdentar em, þegar öllu er á botninn hvolft, nemendur í akademíu, fagfólk og því væri eðlilegast að reyna að hafa áhrif á skólann sem slíkt. Fyrst að ekki er haft samráð við stúdenta Mikilvæg undirskrift. að semja um fjárhæðir. Samkvæmt rektor kom enginn stúdent að þeirri vinnu sem lýtur að fjárhæðunum sem um var samið. Hins vegar er ljóst að stúdentar geta haft mikið að segja í stefnumótun skólans. Innan deildanna var unnið mikið starf vegna samningsins sem bæði kennarar og stúdentar innan skoranna tóku þátt í. Rektor segir að rödd stúdenta sé skólanum mikilvæg og leggur mikið uppúr því að stúdentar taki sem virkastan þátt í stefnumótun skólans. Þaðerþvífurðulegtaðstúdentarkjósi frekar að heyja sína hagsmunabaráttu undir merkjum hægri og vinstri í stað þess að koma fram sem fulltrúar sinna deilda. Stúdentapólitíkin innan veggja þegar fjárhæðir, eða samningar við ríkið eru annarsvegar er fáránlegt að hægri/vinstri tímaskekkja sé að hrjá hagsmunabaráttu stúdenta. Hafdís Erla Hafsteinsdóttir heh4@hi. is Ljósmyndari: Birgir Freyr Birgisson 61 Stúdentablaðið

x

Stúdentablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Stúdentablaðið
https://timarit.is/publication/350

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.