Stúdentablaðið

Árgangur

Stúdentablaðið - 01.02.2007, Blaðsíða 12

Stúdentablaðið - 01.02.2007, Blaðsíða 12
Menntamál Samræmt námsmatskerfi fyrir evrópska háskóla Samevrópskt viðmið um námsmarkmið eða námsmatskerfi (e. European Qualification Framework) fyrir háskóla eru tilbúin hjá menntamálaráðuneytinu og verða þróuð áfram ef tillögur vinnuhóps á vegum ráðuneytisins ná fram að ganga. Ferlið er upprunið hjá Evrópusambandinu en er sett upp með sambœrilegum hætti og það sem birtist í tengslum við Bologna- yfirlýsinguna árið 1999, ásamtsíðari samþykktum. Þetta þýðir að unnið er að sama markmiði á tveimur vígstöðvum, s.s. i gegnum ESB og Bologna-ferlið. Fylgjendur viðmiða um námsmarkmið segja það mikilvægasta framfaraskref Evrópusambandsins í menntamálum til þessa. Megintilgangurinn með kerfinu er að gera menntun innan Evrópu gagnsærri og auðveida þannig samanburð á námi á Evrópska efnahagssvæðinu. Aðildarlönd ESB hafa forræði yfir menntmálum hvert í sínu landi og ákveða sjálf hvort þau taka upp samevrópsk viðmið um námsmarkmið eða ekki. Aðild Islands að sameiginlegri menntastefnu í Evrópu er til kominn í gegnum EES-samninginn og þátttöku í Lissabon-markmiðum ESB, þar sem stefnt er að því að gera Evrópu að framsæknasta þekkingarsamfélagi heims. Jafhframt er ísland aðili að viljayfirlýsingu sem undirrituð var í Bologna á Italíu árið 1999 og fjallar um viðmið eða námsmarkmið í æðri menntun. Samtals hafa 45 lönd skrifað undir viljayfirlýsinguna en þau voru 29 í upphafi. Kostir samræmds námsmatskerfis fyrir íslenska framhalds- og háskólanema er m.a. það að þeir geta tekið hluta námsins í öðrum skólum hér heima eða erlendis án þess að eiga það á hættu að þurfa að endurtaka námskeið sem hafa svipuð eða sömu námsmarkmið. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra sagði í grein í Morgunblaðinu í janúar 2006 að „markmið Bologna-ferlisins um námsfyrirkomulag í háskólum miðist að verulegu leyti að því að laga evrópska háskólasvæðið að því fyrirkomulagi sem tíðkast í Bandaríkjunum, Bretlandi og víðar.“ Á grundvelli nýrra Iaga um háskóla sem tóku gildi 1. júlí síðastliðinn munu menntamálayfirvöld setja fram viðmið um æðri menntun og prófgráður fyrir háskólastigið. Eins og að framan greinir stefnir Evrópusambandið að því að gera Evrópu að samkeppnishæfasta og best búna þekkingarsamfélagi heims árið 2010. Unnið er að þessu markmiði með samræmingu aðgerða í mennta- og rannsóknarmálum álfúnnar. Samræmt flokkunarkerfi fyrir námsmat í Evrópu er lykilatriði í samræmingarferlinu en jafnframt það atriði sem hefúr hlotið hvað mesta gagnrýni. NQFogEQF Samkvæmt áætlun ESB er gert ráð fyrir því að hvert aðildarland taki upp samræmt fiokkunarkerfi þekkingar og fæmi á landsvísu - National Qualifications Framework (NQF). Flokkunarkerfið verður að hafa skírskotun til og tengingu við samevrópskt flokkunarkerfi - European Qualifications Framework (EQF) en án þess verður hugmyndin um samræmt námsmatskerfi í Evrópu aldrei að veruleika. Grundvallarhugsunin á bak við flokkunarkerfin NQF og EQF er sú að í stað hefðbundins menntunar ílags (input) verður fyrst og fremst lögð áhersla á affakstur (output). Þessi kerfi gætu orðið gmnnur allrar námskrárgerðar á Islandi hvort heldur er í formlega skólakerfinu eða annars staðar. Flokkunarkerfið sjálft er tiltölulega flókið og fráhrindandi, a.m.k. við iyrstu sýn. Því er skipt í 8 þrep og þrjá flokka; þekkingu, fæmi og hæfni. Eftir því sem nemendur komast á hærra þrep því meiri kröfúr em gerðar til þeirra um þessi þrjú meginatriði. Þrep 1-5 eiga við gmnnskóla, framhaldsskóla og starfsmenntaskóla en þrep 6-8 eiga við um háskóla. Þrep 6 samsvarar fyrstu gráðu í háskóla (BA og BS), þrep 7 samsvarar gráðu á meistarstigi og þrep 8 samsvarar námi á doktorsstigi. ísland takí upp NQF í, framahalds- og haskolum Sexmanna vinnuhópur á vegum menntamálaráðuneytisins kynnti nýlega niðurstöður sínar um NQF þar sem lagt er til að ísland innleiði kerfið. Tillagan er rökstudd með því að það auðveldi samanburð milli landa, tengi saman ólík lærdómsform ásamt því að gera þekkingu og fæmi gagnsæja. I skýrslu vinnuhópsins segir að undirbúningsvinna taki um 3 ár en að þeim tíma liðnum verði hægt að innleiða kerfið formlega og setja um þau lagaákvæði, reglugerðir og/eða reglur sem vinna á efitir. Vinnuhópurinn lagði megináherslu á framhaldsskólastigið og fúllorðinsfræðslu í umfjöllun sinni um málið en í hópnum vom fúlltrúar framhaldsskóla og atvinnulífs. Hins vegar fjallað vinnuhópurinn ekki sérstaklega um háskólastigið í skýrslunni þar sem nú þegar er unnið að því að koma fram með slík viðmið í tengslum við Bologna-yfirlýsinguna. Sýnilegur árangur þeirra vinnu sést m.a. í nýsamþykktum lögum um háskóla sem er reyndar sambærilegt við vinnu ESB að EQF um háskólastigið. Þau lönd sem lengst hafa gengið í því að taka upp NQF em Skotland, Danmörk, Frakkland, írland og Bretland. Við undirbúning og upptöku kerfisins í þessum löndum var þess gætt að það samræmdist kröfum ESB um EQF sem þýðir að þeim er ekkert að vanbúnaði að taka það upp hjá sér. Stúdentar þekkja evrópska ECTS- einingakerfið (European Credit Transfer System) af góðu einu en því er ætlað að mæla vinnuálag nemenda í námskeiðum í evrópskum skólum. Annað framfaraskref er samræming vinnuframlags nemenda sem gildir fyrir hverja prófgráðu. Stefnt er að því að BA og BS gráða taki allsstaðar 3 ár og meistaragráða 2 ár og doktorspróf 3 ár. Hvom tveggja em dæmi um jákvæðar breytingar fyrir stúdenta og mikilvægur hluti áætlunar ESB um samræmingu náms í Evrópu. Þeir sem mæla NQF segja það til vemlegra bóta fyrir nemendur. Menntamálaráðherra hefúr m.a. sagt að „markmið Bologna-samstarfsins sé að gera nemendum, kennurum og fræðimönnum auðveldara að nema og starfa utan heimalands síns. Mikil áhersla er lögð á að gæði háskólamenntunar séu tryggð þannig að nemendur geti treyst því að prófgráður, sem þeir afla sér, standist alþjóðlegar gæðakröfúr, bæði til frekara náms og á vinnumarkaði. Innleíðing NQFog EQF Ný lög um háskóla tóku gildi 1. júlí 2006 en þau veita menntamálaráðherra heimild til þess að innleiða samræmt námsmatskerfi í háskólum sbr. þrep 6-8 í NQF. í 5. grein segir: „Menntamálaráðherra gefúr út formleg viðmið um æðri menntun og prófgráður. Viðmið um æðri menntun og prófgráður eru kerfisbundin lýsing á prófgráðum og lokaprófúm þar sem lögð er áhersla á almenna lýsingu á þeirri þekkingu, hæfni og fæmi sem námsmenn eiga að ráða yfir við námslok.“ Menntamálaráðuneytið hefur nú þegar samið lýsingu á fæmi-, þekkingar og hæfnimarkmiðum fyrir háskólastigið (NQF/Iceland) sem samræmist viðmiðum Bologna-ferilsins og er sambærilegt þeim viðmiðum sem ESB leggur fram. Þessi viðmið sem taka með almennun hætti til þekkingar- og fæmi sem aflað er með námi. Viðmiðin hafa verið kynnt háskólum og munu birtast opinberlega á næstu vikum. Verði viðmið frá ESB tekin upp hér á landi munu þau koma til með að ná til allra skólastiga frá og með lokum gmnnskóla, þ.e.a.s. framhaldsskóla- og háskólastigs. Jafnframt þarf að semja vinnureglur, matsaðferðir og gæðaviðmið í óformlegu námi, sem fullorðinsfræðsluaðilar geta byggt á þannig að nám utan hefðbundna skólakerfisins fáist metið sem hluti náms á framhaldsskólastigi. Huað er til fyrirstöðuP Innleiðing NQF krefst þess að námskeið, námsbrautir og prófgráður sé hægt að bera saman og meta á milli þátttökulanda. Gagnrýnendur segja að ferlið sé hluti alþjóðavæðingarinnar sem leiði til einsleitni, þ.e.a.s. minni fjölbreytileika námsframboðs og að allir nemendur komi til með að verða steyptir í sama mót. Og þar af leiðandi verði kerfið dragbítur fyrir framsækin og nýjungagjöm fýrirtæki sem sækjast eftir starfsfólki frá skólum sem em fljótir að tileinka sér námsefni og kennslu sem fellur að síbreytilegum kröfúm og væntingum vinnumarkaðarins á hverjum tíma. Gagnrýnendur benda líka á að hætt sé við að fólk með takmarkaða formlega menntun fái starfsreynslu metna í stað formlegrar menntunar. Þetta þýði í raun að verið sé að rýra gildi menntunar með því að gera fólki með minni menntun jafnhátt imdir höfði á vinnumarkaði og þeim sem leggja það á sig að mennta sig til ákveðinna starfa. Og þeir segja að þessi ráðagerð sé ekkert annað en gengisfelling náms. Þessi gagnrýni á e.t.v. rétt á sér vegna þess að NQF er ætlað að brúa bilið milli formlegrar og óformlegrar menntunar en framvæmd þess er óljós. Kerfið er árangursmiðað, þ.e.a.s. kerfinu er ætlað að mæla hvað nemendur kunna en ekki hversu lengi þeir hafa stundað nám. Háskólakennarar og prófessorar hafa áhyggjur af upptöku samræmds evrópsks námsmats. Þeir benda á að þeir fái minna svigrúm til þess að hafa áhrif á innihald náms og kennslu og að framlag þeirra komi til með að líkjast verksmiðjuvinnu. I þessu sambandi óttast þeir að það dragi verulega úr sjálfstæðum rannsóknum háskólamanna en þess í stað verði þeim skaffað kennsluefni frá vísinda- elítu í hverju fagi. Gagnrýnendur segja að kerfið komi til með að festa sig í sessi. Þeir benda á að því lengur sem það verður við lýði - því erfiðara mun reynast að losna undan því. Þetta þýðir að ef kerfið er slæmt getur Evrópa setið uppi með það í langan tíma. Nái tillögur íslenska vinnuhópsins um samræmt námsmatskerfi fyrir framhalds- og háskóla fram að ganga mun það krefjast stórkostlegrar viðhorfsbreytingar til náms og kennslu. Sú viðhorfsbreyting kemur til með að birtast í kennslulýsingum, námsefnisgerð, kennsluaðferðum og prófagerð sem allt verður afrakstursmiðað (outcome based). Þess verður skammt að bíða að íslenskir framhaldsskólanemar, háskólastúdentar, kennarar og prófessorar finni kosti og galla kerfisins á eigin skinni. Hvort kerfið þjónar tilgangi sínum og geri Evrópu að samkeppnishæfasta þekkingarsamfélagi heims árið 2010 á eftir að koma í ljós. Stefán Helgi Valsson valsson@centrum. is Háskóli íslands slegínn gyiitum Ijóma. Ljósmyndari: Stefán Helgi Valsson 121 Stúdentablaðið

x

Stúdentablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Stúdentablaðið
https://timarit.is/publication/350

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.