Stúdentablaðið

Árgangur

Stúdentablaðið - 01.02.2007, Blaðsíða 18

Stúdentablaðið - 01.02.2007, Blaðsíða 18
Fiármál láskílaas Fleiri nemendur - aukinn fjárskortur Stjórnvöld hafa bent á að framlög til náms á háskólastigi hafi verið aukin meira en sem nemur aukningu ríkisútgjalda í heild og að Háskóli Islands hafi fengið stóran skerf af þeirri viðbót. Það er rétt, við Háskóla íslands tekur fullyrðingin hins vegar ekki mið af mikilli fjölgun nemenda. Það hefur leitt til þess að skólinn hafi þurt að sýna mikið aðhald í rekstri, fróðlegt verður hins vegar að sjá hver staðan verður á nœstu árum en áform eru um að auka ríkisframlag til skólans til muna. Auklnskattbyrði Síðastliðið vor fór fram mikil umræða um hvort skattar hafi lækkað eða hækkað. Stefán Ólafsson, prófessor við Háskóla íslands, kallaði skattalækkunaráform ríkis- stjómarinnar skattalækkunarbrellu. Aðgerðir ríkisstjómar hafa verið að lækka tekjuskattsprósentuna. Einnig hafa hátekjuskattar verið afnumdir og skattar á fyrirtæki verið lækkaðir. Að auki hækkaði persónuafslátturinn um áramótin og virðisaukaskatturinn verður lækkaður á þessu ári. Það verður hins vegar ekki litið fram hjá þeirri staðreynd að ríkið tekur stöðugt til sín stærri part af vergri landsframleiðslu (VLF). Bæði gjöld og tekjur ríkissjóðs hafa aukist sem hlutfall af VLF og í raunkrónutölum talið. Með aukinni skattbyrði hefur ríkissjóður því meiri umsvif í hagkerfinu. Ástæðan fyrir því að skattbyrði eykst á sama tíma og tekjuskattur er lækkaður er fyrst og fremst ör hagvöxtur sem hefiir aukið neyslu og blásið upp skatttekjumar. Stjómvöld ættu því að hafa meiri burði til að fjárfesta en áður fyrr, ekki síst í háskólunum. Hefur f ramlagið hskkaðP Já, ríkisframlag til Háskóla Islands hefur hækkað mikið. Ríkisframlag til Háskóla íslands, sem er stærsti tekjuliður skólans, hefur aukist verulega eða um 90% að raunvirði í tíð núverandi ríkisstjómar (1995 - 2004). Hlutfallið sem skólinn fær af útgjöldum ríkissjóðs hefúr hækkað um lítillega á sama tímabili en aukningin stafar fyrst og fremst vegna viðbótarframlaga til kennslu. Vegna aukinna tekna ríkissjóðs hefúr skólinn því fengið stærri sneið. Stjómvöld hafa bent á þessa staðreynd en minnast ekki á mikla fjölgun háskólanema. Menntabyltlng Undanfarinn áratug hefúr nemendafjöldi í háskólum hérlendis tvöfaldast. Fjölgunin hefur ekki verið jafn afgerandi í HÍ og öðmm skólum en frá 1995 til 2004 hefúr virkum nemendum samt fjölgað um tæpan helming. Á sama tímabili hefúr hlutfall virkra nemenda af íbúum landsins aukist um þriðjung. Hlutfallslega fleiri íslendingar sjá nú hag sinn í því að stunda nám við HI og er stundum talað um að háskólapróf í dag hafa sama gildi og stúdentsprófi áður auk þess sem nú er krafist háskólagráðu við mun fleiri störf en áður. Þess vegna má telja að hlutfallsleg aukning framlaga til HI af ríkisútgjöldum sé fúllkomlega eðlileg og væri þvert á móti frekar óeðlilegt ef svo væri ekki í ljósi aukinnar ásóknar í háskólamenntun. Ríkisframlag á hvern nemanda Það hlutfall af ríkisútgjöldum sem skólinn fær úthlutað á hvem nemanda hefur minnkað um fjórðung á tímabilinu 1995 til 2004. Með öðmm orðum hafa hlutfallsleg útgjöld ríkisins á hvem nemanda skólans rýmað. Hluti þessarar rýmunar stafar af því að hámark var sett á þann nemendafjölda sem ríkissjóður borgar fyrir frá því að núverandi kertnslusamningur tók gildi árið 2000. Frá 2001 hefúr því nemendum fjölgað sem ríkið greiðir ekki fyrir, en 2004 var sjá fjöldi 497. Skólinn fær því ekki ríkisframlag fyrir kennslu ellefta hvers nemanda. Það hlutfall hefur þó sem betur fer lækkað. Ingjaldur Hannibalsson, prófessor við viðskiptaskor HÍ, segir að „þrátt fyrir fjöldatakmarkanir kennslusamnings þá væri skólinn fjárhagslega verr settur án samningsins”. Ríkisframlög hækka því á hvem nemanda sem ríkið greiðir á annað borð með. Á sama tíma em skýrslur hins vegar að sýna ffarn á að skólinn sé í alþjóðlegum samanburði mjög fjársveltur. Bæði skýrslur European Universify Association (EUA) og stjómsýsluúttekt Ríkisendurskoðunar sýna fram á að skólinn búi við mjög lakan fjárhag í samanburði evrópska háskóla. Ekki einungis hefúr hlutfall ríkisframlags sem borgað er með hverjum nemanda minnkað heldur hefúr heildarffamlagið að raunvirði deilt á hvem nemanda minnkað lítillega frá og með 2000, þ.e. skólinn fær minni pening fyrir hvem nemenda. Framlag til kennslu á hvem nemenda hefur staðið í stað en aukist í heildina og ffamlag til rannsókna í heild hefúr staðið í stað að raunvirði. Á undanfömum ámm hafa laun háskólakennara, sem er stærsti kostnaðarliður skólans, aukist meira en laun almennt. Launin hafa hins vegar þróast líkt og laun annarra opinberra starfsmanna undanfarin ár. Ríkisframlög hafa hins vegar ekki tekið mið af mikilli aukningu launakostnaðar. Það er því ein meginástæðan fyrir þeim niðurskurði sem skólinn hefúr þurft að ffamkvæma en ríkisframlag á hvem nemanda hefúr staðið í stað. Aukningu launakostnaðar hefúr skólinn þurft að mæta með lækkun annarra kostnaðarliða. Það getur varla talist eðlilegt að á slíku þensluskeiði sem nú ríkir minnki ríkisffamlagið á hvem nemanda. Við horfúm ekki einungis upp á minnkandi hlutfall til hvers nemanda af ríkisútgjöldum heldur upp á minnkandi raunkrónutölu sem skólinn fær með hverjum nemanda. Reksturskólans Fjárhagslegt vandamál Háskólans er ekki talið vera vegna stöðugs hallarekstrar heldur vegna eríiðleika skólans að mæta kostnaði vegna fleiri nemenda. Bent hefur verið Aðsend grein Ef þú ert tryggður þá færðu það bætt! Eða hvað? Fartölvur eru verðmæt eign og því eðlilegt að fólk nýti sér þá fartölvutryggingu sem bæði Vátryggingafélag íslands og Tryggingamiðstöðin bjóða við- skiptavinum sínum upp á. Vandinn liggur ekki í því að fá fartölvurnar bættar, heldur hvaða afleiðingar það hefur í för með sér að láta þær af hendi. Bæði tryggingafélögin benda viðskiptavinum sínum á að fara með fartölvumar í viðgerð til Raför ehf. Raför gerir við tölvuna og sjálfsábyrgðin er 20.000 kr. Fyrirkomulagið virðist í fljótu bragði sanngjamt en raunvemleikinn er annar við afhendingu. Staðreyndin er sú að Raför er ekki viðurkenndur aðili þegar kemur að viðgerðum á fartölvum og hefur ekki þá sérþekkingu sem þarf til þess að meðhöndla vandmeðfamar vélar. Viðgerð unnin af fyrirtækinu hefúr því þær afleiðingar að ábyrgðin sem áður var á fartölvunni dettur niður. Svo dæmi séu tekin, þá féll fartölva úr ábyrgð eftir að hafa verið send í viðgerð hjá Raför einungis þremur mánuðum eftir að hún var keypt. Ástæðanferekkiámillimála,söluaðili fartölvunnar neitar að ábyrgjast tölvu sem hefur verið lagfærð af fólki sem hefúr ekki þá fagþekkingu sem þarf til verksins. í raun er það ekki einleikið að fyrirtæki sem ber nafnið „Áttavitaþjónustan Raför,“ firma sem hefúr með skipaskoðun og siglingar að gera, skuli vinna við fartölvuviðgerðir. Þannig fékk nemandi við HÍ heldur betur að kynnast vinnubrögðum Raför skömmu eftir að hafa glaður sótt þaðan fartölvuna sína að lokinni viðgerð. Honum brá heldur betur í brún þegar hann opnaði vélina. Í staðinn fyrir íslenska lyklaborðið sem var þar áður blasti við gamalt, upplitað, enskt lyklaborð með afmáðum íslenskum límmiðum klessta ofan á. Nemandanum er svo litið á aðra hliðina á fartölvunni en þá gúlpar hún vegna þess að hún var vitlaust sett saman. Við afhendingu hafði nemandanum verið tjáð að skipt hafói verið um móðurborð. Eftir að hafa talað við sérfræðing var aftur á móti ljóst að móðurborðið gæti ekki hafa verið í ólagi miðað við virkni tölvunnar fyrir viðgerð. í ljósi þessa fannst nemandanum súrt í broti að borga 20.000 kr. sjálfsábyrgð þegar eina viðgerðin sem þurfiti að vinna á tölvunni var að skipta um lyklaborð. í kjölfarið var hringt í tryggingafélagið og óánægju lýst yfir vinnubrögðunum. Fulltrúi tjónaþjónustu tryggingafélagsins virtist sýna þessu skilning og samþykkti að fartölvan færi í viðgerð hjá söluaðila vélarinnar, og tók á sig kostnaðinn. Nýtt lyklaborð kostaði einungis 5700 kr. og innifalið var viðgerð á nokkrum tökkum sem voru óvirkir. Lagfæringin 'tók nokkrar mínútur. Tilburður tryggingafélaganna til að auðgast með óheiðarlegum hætti er því jafn augljós og hann er siðlaus. Grandalausir einstaklingar eru hvattir til að nýta sér þjónustu og borga kostnað sem þeir geta fengið margfalt aftur í hausinn. Auk þess er verið að koma í veg fyrir að fartölvutryggðir viðskiptavinir geti leitað annað eftir viðgerðarþjónustu. Þeir sem þegar eru tryggðir ættu þó ekki að örvænta því fólki er ekki skylt að fara með tölvumar sínar í Raför. Þessar 5.700 kr. rötuðu reyndar aldrei inn á reikning nemandans, en svoleiðis er nú það. Berglind Eir Magnúsdóttir bem4@hi.is 181 Stúdentablaðíð

x

Stúdentablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Stúdentablaðið
https://timarit.is/publication/350

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.