Stúdentablaðið

Árgangur

Stúdentablaðið - 01.02.2007, Blaðsíða 26

Stúdentablaðið - 01.02.2007, Blaðsíða 26
Kosningar Háskólalistinn fagnar Háskólalistinn fagnar því að vegna oddastöðu í Stúdentaráði hafi Röskva og Vaka nú unnið saman tvö kjörtímabil í röð. Það er enn fremur fagnaðarefni að nú er enginn starfandi Stúdentaráðsliði sem þola þurfti þá gömlu vondu daga þegar nær helmingur Stúdentaráðs var nœr áhrifalaus i minnihluta, slíkt þekkja þau aðeins af afspurn. En það ástand er gamall draugur sem getur auðveldlega rumskað aftur og eina leiðin til þess að svæfa hann fyrir fullt og allt er að breyta kosningakerfinu. Breyttfyrirkomulag kosninga kosninga Háskólalistinn vill vinna að breytingum á fyrirkomulagi kosninga til Stúdentaráðs Háskóla íslands, Háskólaráðs og Háskólafundar. Breytingum sem bæta möguleika fólks til að bjóða fram krafta sína til starfa í þágu samstúdenta sinna. Einstaklingar eiga að geta boðið sig ffam til Stúdentaráðs án þess að hengja sig við pólitísk öfi og án þess að þurfa að skilgreina stefnumál sín til vinstri eða hægri. Lítum á eina leið til þess að koma þessu í framkvæmd. Klðsumbelntínefndir Stærstur hluti starfs Stúdentaráðs fer í raun ekki fram í ráðinu sjálfu heldur í nefndum á vegum þess. Þessar nefhdir eru mannaðar af Stúdentaráði eftir samkomulagi. Eitt helsta vandamál nefndarstarfsins er að alltof sjaldgæft er að valið sé í þær eftir áhuga eða sérþekkingu, mun algengara er að þeim sé útbýtt sem peðum í valdatafli. Sem dæmi má nefha að það er undantekning frekar en regla að meðlimir fjölskyldunefhdar eigi böm og svo mætti lengi telja. Háskólalistinn hefur undirbúið tillögur sem ganga út á að í stað þess að listar bjóði fram til Stúdentaráðs þá geti einstaklingar boðið sig ffam í nefhdir Stúdentaráðs. Þannig væri hægt að tryggja að meðlimir nefnda hafi brennandi áhuga á málefhunum. Stjóm Stúdentaráðs væri síðan skipuð formönnum nefndanna. Formaður Stúdentaráðs væri aftur á móti kosinn sérstaklega. Stúdentaráð sjálft yrði samkvæmt þessum hugmyndum skipað öllum meðlimum fastanefndanna sjö. Þessi nýja útgáfa Stúdentaráðs myndi aðeins koma saman vegna stærri mála. NúliggurfyriraðHáskóli íslandsmun fljótlega sameinast Kennaraháskóla íslands og í kjölfarið er hugmyndir uppi um að deildarskipting skólans verði stokkuð upp og skólanum verði skipt upp í nokkra minni „skóla“ sem yrðu töluvert færri en deildimar em nú. I kjölfarið mætti hugsa sér að hver skóli myndi tilnefna einn fullírúa í hverja nefnd og þannig væri hægt að tryggja áhrif allra hagsmunahópa sem best. Lagabreytingatillögumar verða aðgengilegar á heimasíðu Háskóla- listans, hlistinn.net. Stúdentaráðer málsvari hagsmunahops Landsmálapólitík kemur Stúdentaráði ekki við. Háskólalistinn er framboð einstaklinga sem eiga það sameiginlegt að vilja vinna hagsmunum stúdenta gagn, óháð öllum línum í landsmálapólitík. Innan raða hans hefur starfað fólk úr öllum stjómmálaflokkum sem og óflokksbundið fólk. lafnréttl tll náms Háskóli íslands er menntastofnun allra landsmanna og á að standa öllum opinn. Háskólalistinn hafnar alfarið skólagjöldum og fj öldatakmörkunum. Formannsefni framboða kynni Háskólalistinn mun fyrir kosningar kynna fulltrúa sinn til formennsku í Stúdentaráði. Það hlýtur að vera krafa stúdenta við Háskóla íslands að hafa fyrirfram vitneskju um hver komi til með að vera þeirra helsti talsmaður á komandi kjörtímabili. Formannsefni Háskólalistans í ár er Fjölnir Guðmannsson, oddviti listans á síðasta ári. Þjónustavlðstúdenta Háskólalistinn leggur áherslu á að skrifstofa Stúdentaráðs sé vel mönnuð hæfu fólki til að þjónusta stúdenta sem best. Því leggur listinn áherslu á að aftur verði horfið til þess fyrirkomulags að ráða ffamkvæmdastjóra Stúdentaráðs á faglegan hátt, ólíkt því sem gerðist í fyrra. Fjölskylduvænn Háskóll Stór hluti Háskólanema eiga böm. Þau eru háskólanemar framtíðarinnar og því mikilvægt að búa þeim og foreldrum þeirra sem bestar aðstæður á meðan þau stunda hér nám. Enda á Háskólinn auðvitað að vera ein stór íjölskylda! Sanngjöm námslán Stór hluti nemenda er á námslánum og ættu án þeirra ekki kost á að stunda nám sitt. Jákvæðar breytingar urðu á málefnum lánasjóðsins þarsíðasta vor en enn er mikið verk óunnið. Námslánin em enn of lág, fjölmargir háskólastúdentar myndu kjósa að vinna mun minna með námi en þeir gera en hafa hreinlega ekki efni á því. Þetta kemur niður á náminu og getur jafnvel gengisfellt það. Þá vill Háskólalistinn að Stúdentaráð beiti sér fyrir því að endurgreiðslubyrði námslána verði frádráttarbær frá skatti. iskólasamfelag Efla þarf samvinnu milli Stúdenta- ráðs, nemendafélaga og annara félaga innan Háskólans til að auka fjölbreytni og menningu innan Háskólans. Skemmtunin verður líka mun skemmtilegri ef hún er ekki á vegum stjómmálaafls sem þú færð móral yfir að sníkja veitingar hjá án þess að kjósa. Að lokum leggur Háskólalistinn það til að einstaklingskosningar verði teknar upp. Hvoð er að elnstakílngskosnlngumP Helst þetta: þær ýta undir klíkuskap og spillingu, litlu deildimar verða undir, þær bjóða uppá lýðskrum, aðeins fallegt fólk kæmist í Stúdentaráð og aðeins efnuðustu einstaklingar hafa efni á kosningabaráttu. Þá myndi auðvitað allt félagslíf Háskólans deyja út. Svo em þær vafalítið verkfæri djöfulsins. Eftirfarandi em fyrst og fremst órar, órar þeirra fylkinga sem vilja ómögulega missa það tangarhald sem þær hafa á Stúdentapólitíkinni í gegnum meingallað kosningakerfi. Rétt er þó að taka fram að oftast veigra þær sér við að svara spumingunni og ég skal ekki fullyrða að síðastnefndi gallinn hafi birst á prenti áður þó ég efist ekki um að einhver hafi hugsað þetta eftir kosningaúrslitin í fyrra. En reynum örstutta draumráðningu á þessa óra, hvað þýða þeir í raunvemleikanum: Klíkuskapur: Lítil klíka innan Vöskvu raðar niður 18 manna hóp og ef þeirra 18 manna hópur á fleiri vini en 18 manna hópur Röku þá stjóma þeir öllu í Stúdentaráði. Eftir að einstaklingskosningum verður komið á þá sitja í Stúdentaráði fulltrúar úr öllum mögulegum áttum Háskólans sem eiga ekki aðra klíku sameiginlega en þá að vilja beita sér að hagsmunabaráttu stúdenta. Spilling: Vald getur spillt, hvort sem um er að ræða einstaklinga eða hópa. Þetta snýst um það að hafa sterk bein, ekki flokksskírteini. Þó eru rætur spillingar venjulega þær að tveir ósamrýmanlegir hagsmunir togast á - ef hagsmunir fylkinganna - sem alltof oft em þeir að halda völdum - og stúdentanna sem þær eiga að þjóna haldast ekki í hendur þá bíður það upp á spillingu. Litlu deildirnar: Litlu deildimar verða undir núna. Tvær samsæriskenningar: 1) Listamir reyna að hafa fulltrúa úr stómm deildum ffekar en litlum því þeir telja að atkvæðin liggi þar. 2) Þeir raða á listana eftir því hverjum þeir treysta best. Við höllumst að seinni kenningunni - og eins því að kjósendur muni hugsa eins. En þó er ekkert innbyggt í kosningakerfinu sem kemur í veg fyrir að fyrri kenningin geti staðist. Það væri hins vegar hægt að gera með einstaklingskosningum - þær mætti vel útfæra á þann hátt að hver deild ætti sinn fulltrúa í Stúdentaráði rétt eins og þingkosningar tryggja hverjum landshluta sína fulltrúa á alþingi. Lýðskrum: Að gefa frían bjór í von um atkvæði og hringja heim til fólks og biðja það um að kjósa. Þama eiga einstaklingar einfaldlega ekki séns í fylkingamar. Fallega fólkið: Lítið á alþingi heimsins, einræðisherra heimsins og forsetaheimsins. LítiðáGeirH. Haarde og Ólaf Ragnar Grímsson, George W. og Kim Jong-Il. Ekkert einasta kosningakerfi í veröldinni virðist hygla fallegu fólki neitt sérstaklega enda hefur aldalangt emveldi úrkynjaðra konungsfjölskyldna orðið til þess að oftast treystir fólk helst einhverjum gömlum karlfauskum til þess að stjóma sér. Enda lífseig samsæriskenning að fegurð Háskólalistans hafi lengi staðið honum fyrir þrifúm. Aðeins efnuðustu einstaklingar hafa efni á kosningabaráttu: Auðvitað hafa litprentuðu bæklingamir og allt fría góssið sem fylkingamar dreifa engin áhrif á atkvæði fólks og auðvitað kostar þetta ekki neitt. Auðvitað skiptir það engu máli f kosningabaráttunni að Háskólalistinn hefur augljóslega minna fé á milli handanna en fylkingar með meint tengsl útum allar koppagrundir. Fjárhagur einstaklinga skiptir aðeins máli ef við gemm einstaklingskosningar þannig úr garði að peningar skipti mestu máli. Við getum líka tryggt þeim sem taka þátt ákveðið tækifæri til þess að ná til fjöldans - vefsvæði þar sem öllum upplýsingum um ffambjóðenduma og kosningamar er haldið til haga, sameiginlega kosningabæklinga, reglulega fúndi og ýmislegt fleira. Þetta þarf ekki að kosta mikla peninga - við höfum val um hvemig kosningabaráttu við viljum. Félagslífið: Fylkingamar standa fyrir ágætis félagslífi. En er það æskilegt að fólk þiggi bjór af Vöku og keppi í spumingakeppni á vegum Röskvu og fái svo móral yfir að kjósa Háskólalistann sem gaf þeim bara vatn? Nei, því þá gæti skapast grundvöllur fyrir því að þiggja bjór og keppa í skemmtilegum keppnum án þess að einhverjar ósýnilegar skuldbindingar liggi að baki. Ópólitískt félagslíf er einfaldlega skemmtilegra en pólitískt því þá snýst það alfarið um skemmtunina en ekki hver stendur að baki henni. Verkfæri djöfulsins: Verkfæri djöfulsins er múgurinn. Hjarðeðlið. Manneskja með sjálfstæðar skoðanir sem býður sig fram útaf eigin sannfæringu er hins vegar illa séð þama niðri - hún gæti jafnvel tekið upp á því að lækka í hitanum. Oddvltinn frá Bæf aralandi Christian Rainer Rebhan er tuttugu og eins árs gamall mastersnemi í Alþjóðasamskiptum. Hann er þýskur, uppalinn í Miinchen í Bæjaralandi og stundaði þar nám í stjómmálafræði sem og á írlandi. í frístundum spiiar hann á píanó, ferðast og lærir tungumál, en hann talar þýsku, ensku, frönsku, íslensku og smáræði í færeysku. Þá hefúr hann tekið þátt í starfi MUN-samtakanna (Model United Nations). Hann langar til að bjóða sig ffarn til stúdentaráðs sem einstaklingur. Hann má það ekki. msm* „Ég er einstaklingur en ekki hjarðdýr. Ég vil vinna með fólki útfrá þeirra eiginforsendum, ekki listabókstafnum bak við það. Ég vil ekki vera bundinn stjómmálaflokkum, ég vil vinna með mismunandi fólki en ekki deila út af flokkslínum sem engu skipta. Mig langar að bæta skólann. Við erlendu nemamir höfúm einstakt tækifæri til þess að skoða skólann utanfrá með augum aðkomumannsins og komum því auga á hluti sem þarf að laga, hluti sem aðrir taka ef til vill ekki eftir. Þess vegna er mikilvægt að okkar raddir fái að heyrast,” segir Christian. Þá væri mjög dýrmætt fyrir erlenda nema að fá fúlltrúa í Stúdentaráði og ég vona sannarlega að ég komist inn. En mál erlendra nema em alls ekki eina baráttumál mitt. Háskólalistinn hefur alltaf einbeitt sér að málefnum skólans í stað þess að stilla sér upp til hægri eða vinstri eins og vill stundum einkenna hinar íylkingamar. Ég vil leggja mitt að mörkum til þess að Háskólinn geti komist í hóp hundrað bestu háskóla heims og þessu mikilvæga markmiði getur Stúdentaráðið bara sinnt ef það talar sem ein rödd. Vlnnan hefstnúna Það er ástæða til þess að gleðjast - og jafnvel reka upp húrrahróp - yfir því að ráðherra menntamála hafi loksins ákveðið að hætta að halda Háskólanum í gíslingu fjársveltisins. En nú íyrst hefst vinnan. Fylkingar í Stúdentaráði hafa allar verið duglegar við að krefjast betri aðstöðu og betri fjárhags en við höfúm stundum gleymt að krefjast betri kennslu. Þótt aukið fjármagn hjálpi auðvitað til þá er það fyrst og ffernst aukið hugvit sem getur komið skólum í fremstu röð. Það ætti að vera eitt aðalhlutverk Stúdentaráðs að leita endalaust nýrra leiða til þess að virkja það hugvit, bæði innan ráðsins og utan þess. Við þurfúm að tryggja að málefni Háskólans verði kosningamál í næstu kosningum og öllum þeim kosningum sem á eftir koma. Það gerum við best með því að sýna fram á það mikilvæga starf sem hér er unnið og ekki síður hvaða möguleikar eru fyrir hendi með auknum krafti og skýrari sýn í menntamálum þjóðarinnar. Eins er ástæða til að brýna aukna samstöðu og samstarf á milli Háskólans og framhaldsskólanna. Þeir eru jú háskólanemar framtíðarinnar og málefni menntunnar á landinu er ástæða til þess að skoða í samhengi. Háskólinn verður aldrei öflugur nema hann fái fólk með góða menntun til sín úr framhaldsskólunum. En fyrst og fremst þarf Stúdentaráð að verða vettvangur þar sem þekking og menntun er dýrmætasta veganestið, en ekki pólitískar uppeldisstöðvar stjómmálaflokka landsins. Þeir hafa flestir ungliðahreyfingar til að sinna því starfi. 261 StúdentaMaðiA

x

Stúdentablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Stúdentablaðið
https://timarit.is/publication/350

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.