Stúdentablaðið

Árgangur

Stúdentablaðið - 01.02.2007, Blaðsíða 30

Stúdentablaðið - 01.02.2007, Blaðsíða 30
Kosníngar Vaka,félag lýðrœðissinnaðra stúdenta hefur íyfir 70 ár barist fyrir hagsmunum stúdenta. Vaka hefur alla tíð lagt áherslu á framkvtemdagleði - að hugsa í lausnum en ekki vandamálum. Þessi stefna Vöku og aðferðir hafa margoft sýnt sig vera best til þess fallnar að ná árangri. I samræmi við aðferðir Vöku hefur félagið mjög skýra sýn á hlutverk Stúdentaráðs. Vaka telur að hlutverk ráðsins sé að beita sér íhagsmunamálum stúdenta sem geta verið til staðar innan skólans sem og utan hans. Stúdentaráð á ekki að beita sér ipólitiskum málum sem snerta hagsmuni stúdenta ekki beint. Vaka telur að þeir fulltrúar sem kjörnir eru á lýðræðislegan hátt inn í ráðið séu ekki kjörnir á þeim forsendum að beita sér í pólitískum málum, sem að snerta stúdenta ekki beint, heldur til að vinna saman að hagsmunum stúdenta, óháð persónulegum stjórnmálaskoðunum sínum. Vaka lítur einnig svo á að Stúdentaráð sjálft eigi að vera framkvæmdaafi. Vaka hefur alla tíð verið alls kostar óhrædd við að taka á þeim málum sem þarfnast úrlausnar og finna lausnir á þeim. Mörg mál sem þarfnast úrlausnar eru oft ekki áberandi í umræðunni og telur Vaka að Stúdentaráð eigi að leita slík mál uppi og vinna úr þeim á skilvirkan hátt. Vaka býður stúdentum upp á skýran valkost i komandi kosningum og er það ósk okkar að stúdentar sjái hag sinn iþví að veita Vöku atkvæði sitt í kosningunum. Elham Sadegh Tehrani, studies food science in the Faculty of Science. For the past year and a half Elham has been president of the International Student's Association (ISA). Elham is our candidate for the chair of the international committee. If Vaka gets majority of the vote Elham will be the first foreign student to chair a committee in the Student Council. r lafur Páll Vignisson er 22ja ára laganemi við Fláskóla íslands og skipar 1. sæti á lista Vöku til Stúdentaráðs í ár. Hann er tveggja bama faðir og er því í öðrum sporam en flestir jafnaldrar hans. Hann hefúr því e.t.v. aðra sýn á Háskólann og hagsmunabaráttu stúdenta en þeir. Eins og gefur að skilja era málefni fjölskyldufólks honum hugleikin. Sunna Kristín Hilmarsdóttir er 22ja ára spænskunemi við hugvísindadeild og frambjóðandi Vöku til formanns Stúdentaráðs í ár. Hún hefur gegnt formennsku í alþjóðanefnd á síðastiliðnu ári auk þess að sitja í Stúdentaráði og í stjórn SHÍ. Hún er því vel kunnug hagsmunabaráttunni og ætlar sér að vera öflugur talsmaður stúdenta nái hún kjöri sem formaður SHÍ. Nú hefur Háskólinn sett sér það MARKMIÐ AÐ KOMAST I HÓP 100 BESTU HÁSKÓLA í HEIMI. HVAÐ TELJIÐ ÞIÐ MIKILVÆGAST AÐ BÆTA TIL AÐ ÞAÐ MARKMIÐ NÁIST? Sunna: Það er auðvitað af nógu að taka innan Háskólans og margt sem þarf að endurskoða ætli hann sér að komast í þennan einvala hóp. Lykilatriði í þessu öllu saman er þó kennslan og gæði hennar, en skóli sem ekki hefur á að skipa hæfustu og bestu kennuranum hverju sinni á að okkar mati ekki að komast í hóp þeirra bestu. Allt innra gæðaeftirlit með kennslu þarf að efla til muna í Háskólanum og við teljum að taka eigi tillit til kennsluþáttarins þegar kennarar við skólann fá launa- og/eða stöðuhækkun. Eins og staðan er í dag er einungis horft í rannsóknaþáttinn og þótt rannsóknir séu að sjálfsögðu mikilvægar þá teljum við með öllu ótækt að kennslan komi málinu ekkert við. Þessu viljum við breyta. Óli: í þessu sambandi má líka nefna hugmynd sem mikið hefur verið til umræöu innan Vöku en það er svokallað umbunarkerfi fyrir kennara. Það my ndi fela í sér að þeim kennuram sem stæðu sig vel væri umbunað fyrir störf sín. Þannig hefði kerfið hvetjandi áhrif á allt starfslið skólans. A seinustu áram hefur skólinn misst marga af sínum færastu kennuram til samkeppnisskólana og erþað auðvitað óviðunandi. Einnig er það hversu erfitt það er fyrir Háskólann að losa sig við þá sem standa sig illa í starfi en ástæðan fyrir því er sú að starfsmenn skólans eru opinberir starfsmenn og það er hægara sagt en gert að leysa þá frá störfúm. Með því að umbuna þeim kennuram sem standa sig vel má leiða líkum að því að Háskólinn hafi alltaf á bestu kennurunum að skipa á hveijum tíma. En af hverju Vaka? Óli: Af því það er ákveðin jákvæðni og framkvæmdagleði sem einkennir félagið. í stað þess að ýta sífellt á aðra og bíða eftir því að einhver annar klári málin gengur Vaka í verkin og sýnir þannig fram á þau séu gerleg. Það hefur margsýnt sig í gegnum árin að aðferðir Vöku virka þegar kemur að því að keyra mál í gegn. Góð dæmi um það era Rannsóknadagamir og það þegar Vökuliðar komu prófasafni Háskólans á netið. Prófin vora skötínuð inn í sjálfboðavinnu og þegar skólayfirvöld sáu hversu einföld aðgerðin var og hve mikil þörf væri fyrir prófasafnið tók Háskólinn verkefnið yfir. Sunna: Hvað varðar Rannsóknar-dagana þá era þeir mikilvægur vettvangur fyrir skólann til þess að kynna rannsóknarvinnu sína. Fulltrúar Vöku í atvinnulífsnefnd SHI tóku verkefnið upp á sína arma og fengu í lið með sér góðan hóp af Vökuliðum. Einnig kom fúlltrúi H-listans í atvinnulífsnefnd að skipulagningu og vinnu við dagana. Þetta framkvæði sem Vaka sýndi þama og þrotlaus vinna þeirra sem komu að Rannsóknadögunum skilaði sér í því að þeir vora einstaklega glæsilegir í ár. Nú hefur Vaka verið í samstarfi með Röskvu undanfarið ár. Skiptir einhverju máli hvaða fvlking er í meirihluta? Óli: Vaka vill leióa Stúdentaráð með því að ganga á undan með góðu fordæmi. Þrátt fyrir að flestir séu sammála um markmið í hagsmunabaráttu stúdenta þá era ekki allir sammála um það hvaða aðferðum er beitt. Við teljum að aðferðir Vöku séu best til þess fallnar að ná árangri og þvi viljum við leiða ráðið með jákvæðni, samstarfsvilja og framkvæmdagleði að leiðarljósi. Til að gefa stúdentum skýra sýn á það hvemig við munum leiða ráðið bjóðum við fram sérstakt formannsefni. Við teljum það lýðræðislega mikilvægt að stúdentar viti hvem þeir era að kjósa sem formann Stúdentaráðs þegar þeir kjósa. Sunna: Vaka hefúr leitt ráðið undanfarið ár og við viljum halda því áffam enda teljum við að samstarfið undir forystu okkar hafi gengið vel. Gott dæmi um að samstarf í Stúdentaráði skilar árangri era Meðmælin sem haldin vora í október sl. Þá fýlktu stúdentar liði niður á Austurvöll og mæltu með menntun, og má segja að það hafi heppnast vel. Við höfum lagt áherslu á að góðar hugmyndir séu góðar hugmyndir, sama hvaðan þær koma. Hvaða málefni brenna helst á VKKUR PERSÓNULEGA? Óli: Sem faðir tveggja lítilla kríla skiptafjölskyldumálinmigóneitanlega miklu máli. Ég tel margt við Háskóla íslands beinlínis óíjölskylduvænt og mun ég leggja áherslu á það á komandi starfsári að bæta aðstæður fjölskyldufólks sem stundar nám við Háskóla íslands. Mér finnst mjög mikilvægt að skólinn myndi sér heildarstefnu í fjölskyldumálum. Slíkt kæmi ekki aðeins stúdentum til góða heldur einnig kennuram og starfsfólki sem hafa ekki síður skyldum að gegna gagnvart fjölskyldum sínum. Sunna: Bætt aðstaða nemenda skiptir okkur öll máli, en stórt skref var stigið þegar Stúdentakortin vora tekin í gagnið fyrir tæpu ári. Aðstaðan mun svo batna enn ffekar þegar Háskólatorg verður tekið í notkun en ég tel þó langt í land og þá sérstaklega í minni eigin deild, hugvísindadeild. Aðstöðuleysi hefur lengi hrjáð deildina og er til að mynda engin lesaðstaða fyrir hendi, hvprki í Aðalbyggingu né í Árnagarði aúk þess sem þráðlausa netið í Aðalbyggíngu virkar takmarkað. Núverandi oddviti Vöku í Stúdentaráði, og formaður ráðsins, Sigurður Öm Hilmarsson, hefúr í vetur talað fyrir því að 3ju hæðinni verði bætt ofan á Háskólatorg II, og að hún verði nýtt undir lesaðstöðu nemenda og aðstöðu fyrir hugvísindadeild. Tillögur þessar era nú inn á borði hjá Reykjavíkurborg og mun ég að sjálfsögðu fylgja því eftir að komið verði til móts við þessa næststærstu deild Háskólans. Er eitthvað sem þið viljið koma á framfæri að lokum? Óli: Já, við viljum bara hvetja stúdenta til að taka afstöðu í komandi kosningum og nýta sér kosningaréttinn. Því fleiri sem kjósa, því sterkara verður Stúdentaráð. Sunna: Við viljum einnig hvetja alla til að kíkja á heimasíðuna okkar, vaka.hi.is, en þar má nálgast allar mögulegar upplýsingar um Vöku, málefhin og fólkið sem starfar innan félagsins. Einnig bendum við fólki á kosningablaðið okkar sem er afar glæsilegt í ár en þar má t.d. sjá niðurstöður könnunar sem við gerðum á meðal stúdenta við HI nú í upphafi vorannar. r Ivetur hafa allir nemendur skólans getað sótt um stúdentakort, en þau veita sólarhringsaðgang að byggingum skólans. Kortið er auðkenniskort stúdenta og gegn framvísun þess fæst afsláttur af ýmsum vöram og þjónustu. Kortið býður upp á mikla möguleika á að tryggja stúdentum hagstæð kjör sem víðast í samfélaginu. Við höfum lengi barist fyrir því að stúdentar fái sólarhringsaðgang að byggingum skólans. Það var svo komið að tæplega 10 ár vora liðin frá því að fyrst heyrðust raddir um aðgangskort að byggingunum þegar Andri Heiðar Kristinsson, þáverandi formaður hagsmunanefndar SHÍ og núverandi formaður Vöku fór á fund háskólans og bauðst til þess að stúdentar tækju að sér framkvæmd kortanna gegn því skilyrði að Háskólinn myndi fjármagna þau. Eftir að það samkomulag náðist liðu einungis nokkrir mánuðir þar til að kortin vora komin í hendur nemenda. Við munum að sjálfsögðu halda áfram að þróa kortin og eram komin í samstarf við Félagsstofhun stúdenta með það að leiðarljósi að stúdentakortið verði einnig greiðslukort. Isíðustu kosningum lögðum við áherslu á að endurvekja þyrfti Réttindaskrifstofú Stúdentaráðs. Þó það sé mikilvægt að Stúdentaráð hugsi um stóra málin, er ekki síður mikilvægt að ráðið aðstoði þá nemendur skólans sem lenda í vandræðum gagnvart kennuram eða stjómvöldum skólans. Það var því eitt af okkar fyrstu verkum að efla og kynna þessa þjónustu fyrir stúdentum. Sigurður Öm Hilmarsson, formaður SHÍ og laganemi hefúr sinnt ótal málum fyrir nemendur skólans á undanfömu ári. Sem dæmi má nefna mál er varða rétt nemenda til að skoða gömul próf, einkunnaskil kennara, einelti og margt fleira. yívnO'OMf Undanfarna mánuði hafa Vökuliðar unnið hörðum höndum að stofnun nýsköpunar- og framkvöðlasetur fyrir nemendur við Háskóla Islands. Nafnið Innovit varð fyrir valinu en það er sett saman úr enska orðinu innovation og íslenska orðinu hugvit. Þetta nafn þótti tilvalið þar sem það er lýsandi fyrir starfsemina, en InnoVit er ætlað að efla tengsl Háskólans við atvinnulífið og þannig skapa spennandi starfsvettang fyrir stúdenta. Vökuliðar hafa í þessu verkefni sem og öðrum sem þeir hafa tekið sér fyrir hendur látið verkin tala og þegar hefúr starfshópur Vöku skrifað ítarlega og greinargóða viðskiptaáætlun og einnig stofhað undirbúningsfélagið formlega. Mjög spennandi verður að fylgjast með þessu glæsilega Vökuverkefni á næstunni. 301 Stúdentablaðið

x

Stúdentablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Stúdentablaðið
https://timarit.is/publication/350

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.