Morgunblaðið - 07.08.1996, Blaðsíða 23

Morgunblaðið - 07.08.1996, Blaðsíða 23
MORGUNBLAÐIÐ MIÐVIKUDAGUR 7. ÁGÚST 1996 F 23 FASTEIGNAMIÐLCIN SUDÖRLANDSBRAaT 46 (bláu húsin) SÍMI 568-5556 • FAX 568-5515 Félag Fasteignasala MAGNUS HILMARSSON ELFAR ÓLASON HAUKUR GUÐJÓNSSON EYSTEINN SIGURÐSSON lögg. fasteignasali. Sími 568 5556 Einbýli og raðhús KAPLASKJÓLSVEGUR zja íbúða HÚS MEÐ TVEIMUR SAMþ. ÍBÚÐUM. Höfum til sölu hús sem er kj. og hæð. Á hæðinni er 4ra herb. íb. ( kj. er góð 3ja herb. íb. Sérinng. í báð- ar íb. Bllskúrsréttur m. hæðinni. Verð 13,0 millj. 2161 LOGAFOLD Glæsilegt raðhús 224 fm á tveimur hæðum með innb. bilsk. 4-5 svefnh. Fallegar innr. Parket. Upphitaðar stéttar. Fal- legur ræktaður garður. Ahv. byggsj. 2 millj. Verð 14,2millj. 2318 SÓLHEIMAR Höfum til sölu 240 fm hús- eign ásamt 36 fm bílskúr. Eignin er í góðu standi. Glæsil. ræktaður garður. Upphituð hellulögð innkeyrsla. Verð 15,8 millj. 2332 KEILUFELL Fallegt einb. 147 fm hæð og ris, ásamt 30 fm bilskúr. Parket. Fallegur rækt- aður garður með 30 fm verönd. Áhv. húsbr. 8,1 millj. 2502 BREKKUTANGI - TVÆR ÍB. Faiiegt endaraðh. 278 fm sem er k). og tvær hæðir með innb. bílsk. Fjögur svefnh. I kj. er góð sér 2ja herb. íb. Fallegur suðurgarður með timbur- verðnd. Verð 12,9 millj. 2244 I SMIÐUM t' ;fnrrrnrn;—rrr rz" nr5 i!iir'"nr'-!'íct3^ TRÖLLABORGIR Höfum tn söiu tvð raðh. 161 fm m. innb. bilsk. Fráb. útsýnisstað- ur. Skilast fullb. að utan, fokh. að innan. Verð 7,5 millj. 2186 STARARIMI Glæsilegt 180 fm einb. á 1 hæð með innb. bílskúr. Afh. fokhelt að innan, fullb. að utan, eða lengra komið. Verð fokh. kr. 8,5 millj. Verð tilb. til innr. kr. 10,5 millj. Verð fullb. ;ín gólfofna kr. 12 millj. 2315 ÞINGHÓLSBRAUT Höfum tii söiu 90 fm 3ja herb. neðrl hæð með sérinngangi á þessum eftirsótta útsýnisstað. (b. er tilb. undir málningu að innan. Húsið er fullb að utan. Áhv. húsbr. 4 millj. Verð 6,8 millj. 2294 GULLSMÁRI - KÓPAVOGI Glæsileg alveg ný "penthouseíbúð" 165 fm á 7. hæð í glæsilegu fjölbýlishúsi viö Gullsmára 8 I Kópa- vogi. íbúðin skilast fuilbúin án gólfefna í okt. nk. Frábært útsýni. Verð 10,8 millj. 2299 TRÖLLABORGIR Mjög vel hönnuð rað- hús á einni og hálfri hæð 166 fm með innb. 30 fm bílsk. Afh. fullb. að utan, fokh. að innan. Frábær útsýnisstaður. Verð 7,5 millj. 2170 MOSARIMI Höfum til sölu þetta fallega 170 fm einbhús á einni hæð með innb. bilsk. Húsið er til afh. fullb. að utan, fokh. að innan nú þegar. 4 svefnh. Verð 8,8 millj. Teikn. á skrtf- st. 1767 5 herb. og hæðir MIÐLEITI - BÍLSKÝLI Glæsileg 5-6 herb. endaib. 132 fm á 3ju hæð ( lyftublokk ásamt bílskýli. Fallegar innr. Parket. Suðursv. Þv. í íb. 2306 LANGAHLIÐ Glæsileg efri hæð og ris 144 fm að gólffleti í fjórbýli. Parket. Góðar innr. Húsið nýlega viögert að utan og er mjög fallegt. Áhv. húsbr. 6 millj. Verð 9,9 millj. 2343 HRAUNBÆR Falleg 5 herb. íb. á 3Ju hæð efstu 118 fm ásamt aukaherb. i kj. Mjög stór stofa. Tvennar svalir. Gott úts. Laus strax. Verð 7,5 millj. 2328 MÁVAHLÍÐ Falleg efri hæð 100 fm í þríb. ásamt bílskúr. Parket. Nýlegt eldhús. Frábær staður. Verð 8,7 millj. 2285 L-LHj^H^^E GRAFARVOGUR - UTB. 2,8 M. Falleg 140 fm íbúð, sem er hæð og ris, ásamt 22 fm innb. bílskúr, í litlu fjölbh. 4-5 svefnherb., góðar stofur, vandað eldhús, stórar vestursval- ir og gott útsýni yfir bæinn. Laus strax. Áhv. húsbr. 6,6 millj. Verð 9,3 millj 2295 SKÓLAVORÐUSTIGUR Falleg og sérstök 110 fm 4ra herb. íb. á 3. hæð. Fallegar innr. Rúmgóð herb. Parket. Fallegt útsýni. Góð- ur staður í hjarta borgarinnar. Ahv. 3,5 millj. byggingasj. til 40 ára. 2287 BLÖNDUBAKKI Mjög falleg 3ja til 4ra herb. ib. 106 fm á 1. hæð i blokk ásamt auka- herb. í kj. Sér þvottah. i íb. Suðursv. Húsið ný- lega viðgert að utan. Verð 7,2 millj. 2347 KLAPPARSTÍGUR Sérlega glæsileg nýleg íbúð á jarðhæð I flölbýli. Sérsmíðaðar glæsilegar ihnr.^Nýtt parket. Eign í sérflokki. Suður verönd. Áhv. Húsbr. 5,3 millj. Verð 10,7 millj. 2341 ARNARSMÁRI Falleg ný 4ra herb. 100 fm endaíb. á 3ju hæð. Fallegar innr. Sér þv. í íb. Suðursv. Glæsil. útsýni. Laus strax. Ahv. 5,2 millj. húsbr. Verð 8,2 millj. 2313 STELKSHÓLAR Falleg 4ra herb. Ib. 90 fm á 3. hæð í nýl. viðgerðu húsi ásamt bílskúr. Áhv. byggsj. og húsbr. 3,2 millj. Verð 8 millj. Skipti möguleg á stærri eign. 2279 FÍFUSEL Mjög góð 4ra herb. íb. 100 fm á 2. hæð ásamt bílskýli. Góðar innr. Parket. Suð- ursv. Verð 7,5 millj. 2216 KLEIFARSEL Mjög falleg 4ra-5 herb. (b. á 1. hæð 122 fm í litlu fjölbhúsi. Fallegar innr. Parket. Suðurgarður m. verönd. Þvhús I íb. Sérinng. Laus fljótt Sérbilastæði. Verð 8,5 millj.2158 KAMBASEL Falleg 3-4ra 84 fm íb. á 2. hæð ( litlu fjölbh. 3 svefnh. Suðursv. Stutt í skóla. Hús i góðu lagi. Verð 7,2 millj. 2292 3ja herb. LAUFRIMI Höfum tíl sölu tvær óvenju rúmg. 101 fm 3ja herb. endaibúðir í nýju faliegu fjölbýlish. með frábæru útsýni yfir borgina. Til afh. nú þegar tilb. til innr. Verð 6,6 millj. 2222 GULLSMÁRI 8 Höfum til sölu alveg nýja 87 fm 3ja herb. ib. á jarðhæð með 76 fm sér suðurgarði. íbúðin ertil afh. 1. nóv. 1996 fullbú- in án gólefna. Verð 7,3 millj. 2344 ENGIHJALLI Sérlega falleg 3ja herb. ib. 90 fm á 5. hæð í lyftublokk. Parket og steinflís- ar. Góðar innr. Vestursv. Fallegt útsýni. Þvotta- hús á hæðinni. Verð 6,3 millj 2338 SÓLHEIMAR Falleg 3ja herb. íb. á jarð- hæð (fjórb. Sérþv. í íb. Parket. Nýlegt bað. Frá- bær staðsetning. Verð 6,2 millj. 2322 HÁALEITISBRAUT Sérlega glæsileg 3ja herb. 100 fm íb. á jarðhæð. Þessi eign er í toppstandi. Sérinngangur. Allt sér. Allar innr. nýjar. Góður staður. Ahv. 4,7 millj. Verð 8,2 millj. 2335 SKÓGARÁS Falleg rúmgóð 3ja herb. Ib. 82 fm á 2. hæð i litlu fjölbh. Fallegar nýjar innr. Steinflísar. Stórar suðursv. Þv. og búr inn af eldh. Áhv. Byggsj. og húsb. 3 millj. Verð 7,2 millj. 2241 VESTURGATA Glæsil. óvenju rúmg. 3ja herb. íb. á 2. hæð 94 fm 1 nýlegri blokk á góð- um stað í vesturbænum. Laus 1. j'úni. Verð 8,5 millj. 2556 VESTURBÆR Falleg mikið endum. 3ja herb. ib. 80 fm I kj. í þríbýli. á góðum stað í vesturbænum. Laus fljótl. Áhv. byggsj. 2,6 millj. Verð 5,3 millj. 2012 KJARRHÓLMI Falleg 3ja herb. íb. 80 fm á 2. hæð. Nýtt bað. Parket. Suðursv. Þvottah. í íb. Fallegt útsýni. Áhv. byggsj. 3,3 miilj. Verð 6,3millj. 2274 ENGIHJALLI - LAUS Gullfalleg 3ja herb. íb. á 2. hæö í nýl. mái. lyftuh. Fallegt út- sýni til vesturs. Stórar svalir. Nýtt parket og flís- ar. LAUS STRAX. Verð 5,9 millj. 2109 HAMRABORG Falleg 3ja herb. íb. 80 fm á 2. hæð með stæði i bilskýli. Vestursv. Laus fljótl. Verð 5,9 millj. 2557 FROSTAFOLD Glæsileg 3ja herb. íb. á 3. hæð ásamt goðum bllsk. Parket. Glæsil. útsýni. Góðar innr. Ahv. byggsj. 4,5 millj. tjl 40 ára. Lækkað verð 7,8 millj. 2192 NJÁLSGATA Höfum til sölu 65 fm 3ja herb. íb. í kj. í 5 íb. húsi. Parket. Nýtt gler o.fl. Lausstrax. Verð 4,6 millj. 2238 EYJABAKKI Falleg 3ja-4ra herb. (b. 80 fm á 3. hæð ásamt aukaherb. í kj. og svölum í vestur. Þv. í ib. Verð 6,2 millj. 2171 2ia herb. ÞANGBAKKI Falleg 2ja herb. íb. 63 fm á 2. hæð í lyftuh. Stórar svalir. Þvh. á hæðinni. Vinsæll staður. Áhv. byggsj. og húsbr. 2,5 millj. Verð 5,5 millj. 2314 UGLUHÓLAR Falleg 2ja herb. íb. 64 fm á 2. hæð í litlu pölbh. Vestursv. Rúmgóð og vel staðsett Ib. Ahv. Byggsj. 3,6 millj. Verð 5,3 millj 2345 ÆSUFELL Falleg 2ja herb. íb. 56 fm á 6. hæð í nýviðgerðu lyftuhúsi. Suðursv. fallegt út- sýni. Verð4,7millj 2325 MÁVAHLIÐ Góð 2ja herb. 60 fm ib. i kjall- ara í fjórb. Góður staður. Nýtt þak. Laus strax. Verð 3,9 millj. 2336 VESTURBERG Falleg 2ja herb. íb. 65 fm á 2. hæð í lyftublokk. Nýtt parket. Vestursv. Þv. á hæðinni. Áhv. byggsj. og húsbr. 2,5 millj. Verð 4,9 millj. 2330 ENGIH JALLI Falleg 2ja herb. íb. á 1. hæð 63 fm Parket. Stórar suðursv. Þv. á hæðinni. Áhv. byggsj. 2,8 millj. Verð 4,9 millj, 2334 VESTURBERG Falleg 2ja herb. íb. 50 fm á 3ju hæð í nýlega viðgeröu húsi. Nýjar innr. Vestursv. Fallegt úts. Mögul. að taka bifreið upp í kaupverð. Áhv. húsb. og lífsj. 2,5 millj. Verð 4,9 millj. 2324 KAMBASEL Falleg rúmgóð 2ja herb. ib. á 1. haeð m. sérgarði. Sérþvhús. Sérgeymslur á hæðinni. Góðar innr. Parket. Nýmálað hús. Áhv. byggsj. 1,7 rnillj. Verð 5,2 millj. 2178 HRINGBRAUT Falleg mikið endurn. 2ja herb. íb. á 1. hæð i litlu fjölbh. Áhv. 3 millj. Verð 4,2 millj. 2331 EFSTIHJALLI Falleg 2ja herb. íb. á 1. hæð á fráb. stað við Efstahj. i Kóþ. Parket. Suðvestursv. Áhv. byggsj. 2 millj. 2245 VÍÐIMELUR Falleg 2ja herb. íb. 52 fm I kj. á mjög góðum stað í vesturbænum. Stutt í Há- skólann. Verð 4,5 millj. 2316 JÖKLAFOLD Gultfalleg 2-3ja herb. ib. 60 fm á 3. hæð í litlu fjölbh. ásamt bilskúr. Húsið er nýl. málað að utan. Lítið aukaherb. (vinnuherb.) fylgir. Vandaðar innr. Nýtt parket. Flisal. bað. Ahv. byggsj. 2,8 millj. Verð 6,3 millj. 2305 KLEIFARSEL Gullfalleg óvenju rúmgóð 2ja herb. íb. á 2. hæð 76 fm í litlu fjölb. Falleg- ar innr. Parket suðursv. Áhv. 3 millj. Verð 5,8 millj. 2296 SMYRILSHÓLAR Falleg 2ja herb. íb. 56 fm á 2. hæð í litlu fjölbh. Suðursv. Laus strax. Áhv 1,2 millj. byggsj. Verð 4,9 millj. 2276 JÖRFABAKKI Falleg rúmgóð 2ja herb. íb. 60 fm á 2. hæð í nýl. viög. húsi. Vestursv. Verð 4,9 millj. 2016 FROSTAFOLD Falleg 2ja herb. nýleg íb. á 3ju hæð með fallegu útsýni. Áhv. byggsj. 3,5 millj. Verð 5,7 millj. 2283 HRAUNBÆR Falleg 2ja herb. íb. 50 fm á 2. hæð. Suðursvalir. Góður staður. Verð 4,4 millj. 2255 MIÐHOLT - MOS. Höfum til sölu nýl. 2ja herb. 54 fm íb. á 3. hæð. Ljósar beykiinnr. Park- et. Áhv. 2,5 millj. til 20 ára. Til afh. nú þegar. Verð 4,8 millj. 2204 SELJAVEGUR Falleg 2ja herb. risib. 60 fm. Mikið standsett ib. á góðum stað. Áhv. húsbr. 2,8 millj. Verð 4,5 millj. 2072 ORRAHÓLAR Falleg 70 fm 2ja herb. íb. á 1. hæð i lyftuh. Parket. Vestursv. Góöur staður. Nýviðgert hús. Áhv. 2,8 millj. byggsj. og hús- br. Verð 5,3 millj. 2237 ASPARFELL Gullfalleg 2ja herb. ib. 54 fm á 7. hasð í lyftuh. Nýtt parket. Austursv. með stórkostlegu útsýni. Verð 4,5 millj. 2242 HRINGBRAUT Mjög falleg 2ja herb. ib. 63 fm á 3. hæð. Nýlegar fallegar innr. Parket. Áhv. byggsj. og húsbr. 3,2 millj. Verð 5,5 milij 2252 CC0 11 Cll CC0 1 07(1 LÁRUSÞ.VALDIMARSSON.FRAMKVÆMDASTJÚRI ÖÖL I luU'UuZ lu/U MRBURH.SVEiNSSONHDL.,LÖ&GILIURFASTEISNASALf Nýkomnar á skrá - Til sýnis og sölu - m.a. eigna: Sólrík - útsýni - Hlíðarvegur Vel meðfarin 3ja herb. íbúð á 1. hæð, tæpir 80 fm, i þríbhúsi við Hlíðarveg, Kóp. Ágæt sameign. Glæsileg ræktuð lóð. Tilboð óskast. Á vinsælum stað við Eskihlíð Sólrík 3ja herb. ibúð á 2. hæð, tæpir, 80 fm. Gluggar og gler endurnýjað. Innrétting þarfnast nokkurra endurbóta. Tækifæri fyrir smið eða laghentan. Góð sameign. Suðuríbúð við Háaleitisbraut Skammt frá Ármúlaskóla glæsileg 2ja herb. íbúð á 3. hæð, um 60 fm. Stór stofa. Sólsvalir. Sérhiti, parket, útsýni. Ágæt sameign. Góð eign - gott verð - góð sameign Sólrík 4ra herb. íbúð, rúmir 100 fm, á 1. hæð við Dalsel. Mjög gott bflhýsi. Öll sameign eins og ný. Skipti möguleg á litilli ibúð niðrí bæ. Ein bestu kaup á markaðnum í dag Björt og vistleg 3ja herb. íbúð, 84,4 fm, á 1. hæð við Leirubakka. Sérþvotta- og vinnuherb. Herbergi og snyrting. Ágæt sameign. Langtlán kr. 2,7 milij. Laus fljótlega. Mikið endurnýjuð - sameign eins og ný Suðurfbúð á 3. hæð, tæpir 100 fm, við Álfheima. Nýlegt eldhús. Nýtt bað. Útsýni. Skipti möguleg á 3ja herb. íbúð í nágrenninu. Iðnaðarhúsnæði fyrir bílaviðgerðir Um eða yfir 100 fm óskast í borginni eða nágrenni. Háaleiti - Hlíðar - nágrenni Traustur kaupandi með góða útborgun óskar eftir góðri 4ra herb. íbúð. Opið á laugardögum. Munið laugardagsauglýsinguna. Almenna fasteignasalan sf. var stofnuð 12. júlí 1944. • • • Viðskiptum hjá okkur fylgja ráðgjöf og traustar upplýsingar ALMENNA FASTEIGNASALAN LAUGAVEG118 S. 5521150 ¦ 5521370 Opið virka daga kl. 9.00-18.00 if Félag Fasteignasala FRAMITIÐIN FASTEIGNASALA • AUSTURSTRÆTI • EYMUNDSSON HÚSINU S. 511 3030 Haukur Geir Garðanson, viðskipafraeðingur GuðmundW Valdimarsion, sölumaður Ófi Antonsson, sökimaður Gunnar jóhann Btrgisson, h r 1. Sigurbjom Magnússon, hrVtÖgg. fasteignasali FAX 511 3535 Einb., raðh, parh. FANNAFOLD - LAUST A þessum vinsæla sta& fallegt 259 fm parhús á 2 hæBum ásamt bílskúr. Mögul. á séríbúB á neðri hæðinni. Bein sala eða skipti á odýrari eign. Laust strax. Lyklar hjá Framtíöinni. Verö 12,9 millj. Hæðir FLÓKAGATA Góð 90 fm 3ja herb. neðri hæð á þessum vinsæla staö. Sérinng. og -hiti, parket. Bilskréttur. Verð 8,5 millj. HAMRAHLIÐ Vorum að fá í einkasölu fatlega, mikið endurnýjaöa hæö á þessum vin- ssela stað. Stofa og borðstofa í suður, 3 her- bergi. Geymsluris er yfir íbúðinni sem býður upp á stækkunarmögulelka. Áhv. 5 mlllj. húsbréf. Verð 9,6 millj. 4-6 herb.íbúðir ESKIHLIÐ - LAUS gób 6 herb. endaíbúB á jarðh.kj. i fjölbýli sem er nýl. viðgert og málaö. Möguleiki á 5 svefnherb. Laus strax. Áhv. húsbr. 4,7 millj. VerB 7,7 millj. VESTURBÆR - VERÐLÆKK- UN Góð mikið endurn. 95 fm íbúð á efstu hæB í fjölb. nýl. gler o.fl. Merbau-parket. MikiB útsýni. Laus fljótl. Áhv. byggsj. húsbr. 5,2 millj. VerB 7,990 þús. ENGIHJALLI - LAUS Falleg 4ra herb. íbúB ofarlega I lyftuhúsi. Stórar suBursval- ir. Útsýni. Hús nýlega málaB. Verð 6,9 millj. HAFNARFJ. - BILSKUR Stór, 132 fm 5 herb. ibúð á 1. hæð í fjölbýli ásamt bíl- skúr. Góð suðurverönd. Hér færðu mikið fyrír lit- ið. Góö greiðslukjör. Laus strax, lyklar hjá Framtiðinni. Verö 8,2 millj. LINDASMÁRI - KÓR Nýogfuiibú in (án gólfefna) 4ra herb. ib. á jarðh. m. sérinn- gangi í litlu fjölbýli. Stofa og 3 góð svefnherb. SuBur- og vesturverönd. Lyklar og telknlngar hjá Framtfðlnni. 3ja herb. íbúðir FELLSMULI - LAUS Falleg 3ja herb. Ib. á jarBh. i góBu og vel staBsettu fjölbýli. Laus. VerB 6,4 millj. HÓLAR - AÐEINS 1,2 M. Á ARINU Vorum afi fá i sðlu mjög snyrtilega íbúB á efstu hæö i litlu fjðlbýli. SuBvestursvalir. Gott útsýni. VerB 6,4. FURUGRUND Falleg og vel um gengin íbúB á 2.hæB í fjölbýli. Vestursvalir, Verö 6,7 millj. GARÐASTRÆTI A þessum vin- sæla staB, tæpl. 90 fm, 3ja herb. (b. i kj. í gó&u fjórbýli. Endurn. rafm GÓB greiðslu- kjðr. Verð 7,4 millj. HAFNARFJ. - LAUS Falleg 3ja herb. á jarðh. með sérinng. í góöu steinh. við Suðurgötu. Endurnýjað baðherb. Parket. Góður garður. Laus strax, lyklar hjá Framtlðinnl. Verð 5,3 millj. 2ja herb. íbúðir GRANDAVEGUR - LAUS utii2ja herb. ib. á 1. hæB f þribýlish. Nýtt gler. Endurn. rafmagn. Laus strax, lyklar hjá FramtíBinni. VerB 3,7 millj. VEGHÚS - 5,2 M. BYGGSJ. Falleg og rúmgóB 2ja herb. íbúð á 1. hæð. Flís- ar og parket á gólfum, þvh. í íb. Áhv. 5,2 m. byggsj. lán til 40 ára m. greiðslubyrði um kr. 26 þ. á mánuði. SEILUGRANDI - LAUS b,ö,i og falleg 2ja herb. ib. á 3. hæð í litlu fjölb. MikiB endurn. íbúð. Ljósar flísar, suðvestur- sv. Laus strax. Verð 5,3 milij. HRAFNHOLAR - GÓÐ KJÖR Góð 2ja herb. íb. á efstu hæð í lyftuh. Fráb. út- sýni. Suðaustursv. Ibúðin er nýl. standsert. G66 greiBslukjör. Verð 4,2 millj. SJÁÐU VERÐIÐ !!! nú & útsölu VERÐI 2ja herb. íb. á jarðh. með sérgarði i litlu fjölb. viB Engihjalla. Parket á öllu, fllsar á baöi. HAGSTÆÐ GR.KJÖR. Áhv. byggsj. 1,0 millj. Hlægllegt verö, aoeins 4,6 mlllj. í smíðum DOFRABORGIR - UTSYNI Á útsýnisstað í Grafarvogi raöhús á tveim- ur hæðum m. innb.bilskúr. Afh. strax fokh. eða tilb. til innréttinga Skipti ath. Verð frá 8,1 millj. Atvinnuhúsnæði LANGHOLTSVEGUR tii leigu um 160 fm skrifstofuhúsnæði á jaröh. ásamt um 80 fm rými meö innkeyrsludyrum á jarðhæð baka tii, samtengt m. hringstiga. Laust strax, lyklar hja FiamtiBinni. + LATIÐ FAGMANN ANNAST FASTEIGNAVIÐSKIPTIN iF FÉLAG FASTEIGNASALA

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.