Morgunblaðið - 27.08.1996, Blaðsíða 5

Morgunblaðið - 27.08.1996, Blaðsíða 5
MORGUNBLADID ÞRIÐJUDAGUR 27. ÁGÚST 1996 C LangholtSVegiiI'. Mjög glæsileg 4ra-5 herb. neðri sérh. í nýlegu 3-býli ásamt 2ja herb. séríb. i kj. samt. um 188 fm. Parket og flísar á öllum gólfum. Bílskúr. Fallegur garður. V. 15,0 m.6101 ¦HMBMMHUMgM Þorfinnsgata. Falleg 4ra herb. hæð i góðu húsi ásamt 27 fm bílskúr. Nýtt parket á stofum og holi. Sérþvottah. í íbúö. Áhv. ca 4,8 m. V. 7,6 m. 6238 Logafold - glæsileg. vomm að fa i sölu sérlega vandaða og glæsil. 174 fm íb. í 2- býíi með innb. bílskúr. fb. skiptist m.a. í 2 stofur og 3 svefnh. Parket. Allt sér. Eign í sérflokki. V. 12,5 m. 6392 Grenimelur. Bjðrt og falleg sérhæð á góðum stað í Vesturbæ. Rúml. 113 fm á 1. hæð með sér inng. 3 rúmg. herb. og 2 góðar stofur. ib. og garður snúa í suður. Eign í mjög góðu ástandi. Laus i lok ágúst. Áhv. 5,5 m. V. 9,9 m. 6514 ÁlfhÓISVegiir. Rúmg. efri sérh. um 118 fm auk bílsk. um 22 fm. Fráb. útsýni. Nýl. eld- húsinnr. og bað. Nýtt eikarparket. 4 svefnherb. Ath. skipti á minni eign. V. 9,5 m. 3317 ;4RA-6HEf Eiðistorg 3 - „penthouse" Sérlega falleg og vönduð íbúð á tveimur hæðum ásamt stæði í bílageymslu. íbúðin skiptist m.a. í 2 stofur og 4 svefnh. Tvö baðh. Merbau-parket á stofum. Tvennar svalir og 15 fm bakgarður. Stórglæsilegt út- sýni. íbúðin getur verið laus strax. V. 110,9 m.4254 FlÚðaSel. 4ra herb. mjög falleg íb. á 1. hæð ásamt stæði í bílag. Sér þvottah. í íb. Húsið er allt nýl. klætt að utan og nýstandsett að inn- an. Áhv. byggsj. 3,3 m. Ákv. sala. V. 7,8 m. 6232 Vesturberg. Góð íb. á efstu hæð í ný- standsettrí blokk. Miklar vestursvalir og glæsil. útsýni. Ath. skipti á minni eign eða góðum bíl. V. 6,7 m. 2433 Flúðasel. 4ra herb. góð Ib. á 3. hæð (efstu) ásamt stæði í bilag. Blokkin er nýlega standsett svo og lóð. Fallegt útsýni. Áhv. 3 m. í góðum lánum. V. 7,6 m. 2558 Fíf USel. Falleg og björt 97 fm fb. á 3. hæð í góðri blokk. Parket á stofu og herb. Glæsil. út- sýni. V. 7,5 m. 3659 Langholtsvegur. Faiieg 87 tm kjaii- araíb. Sérinng. og sérhiti. íb. er öll nýmáluð, nýl. baðherb. o.fl. Áhv. ca. 3,5 m. V. 6,5 m. 4911 LaufáSVegUr. Mjög falleg og björt um 110 fm 4ra herb. íb. a góðum stað í Pingholtun- um. Ib. var mikið endurn. fyrir 7 árum, m.a. öll gólfefni og eldhúsinnr. V. 8,7 m. 6063 Kleifarsel. Glæsil. 123 fm nýinnr. lúxusíb. á 2. hæð. Parket og flísar á gólfum. Glæsil. innr. og tæki. Koníaksstofa á palli í turnbyggingu. V. aðeins 8,9 m. 6096 Asparfell. 4ra herb. um 90 fm íb. á 6. hæð I lyftuhúsi. Glæsil. útsýni til suðurs. V. aðeins 5,8 m. 6118 LjÓSheímar 12. Til sðlu 4ra herb. 95 fm (b. á 8. hæð í þessari vinsælu blokk. Sér þvottah. á hæð. Sérinng. af svölum. Laus nú þegar. V. 7,2 m. 6269 HrafnhÓlar. Góð 4ra herb. um 100 fm Ib. á 3. hæö. Suðvestursvalir. Nýtt gler. Lögn f. þvottavél í íb. V. 7,3 m. 6376 ' Þingholtsstræti. vorum að tá i sölu fallega 102 fm 4ra herb. ib. á jarðh. í góðu fjölbýlish. Sérinng. Áhv. eru 3,1 m. byggs]. V. 7,2 m. 6437 Asparfell - „penthouseíbúð" Vorum að fá I sölu afar glæsilega 164 fm íb. ásamt 25 fm bllskúr á efstu hæð i nýviðgerðu og máluðu lyftuh. Vandaðar innr. og tæki. Stór- glæsilegt útsýni nánast alian fjallahringinn. 70 fm svalir tiiheyra íb. Áhv. 5 m. húsbr. V. 10,7 m. 6409 SÓIheÍmar. Rúmgóð og björt 5 herb. Ib. á efri hæð I 2ja hæða húsi. Tvær stofur og 3 herb. Glæsil. útsýni. Laus strax. V. 6,8 m. 6449 EspÍgerðÍ. Goó ibúð A tveimur hæð- um um 137 fm ásamt stæði I bílageymslu. Tvennar svalir. Eftirsótt lyftublokk með hús- verðl. V. 10,6 m. 6476 ÁlagrandÍ. 4ra herb. 111,9 fm Ib. á 2. hæð. Hæðin er tilb. u. trév. en húsið að utan og sameign fullgerð. Rúmg. svalir. Ein fárra hliðstæðra eigna í vesturbæ. Stutt I þjónustumiðstöð. Sveigjanleg greiðslukjör. Möguleiki er á að fá íb. fullbúna á vandaðan hátt innan 2ja mánaða. V. 8,5 m. 6090 VeStUrgata. Glæsil. 4ra herb. um 120 fm Ib. á 2. hæð I nýl. fjölb. við Vesturgötu. Vandaðar innr. m.a. parket. Fallegt útsýni. V. 9,2 m, 6053 Eskihlíð - Standsett. Goó 4ra herb. 82 fm íb. I kj. Nýtt eldh. og bað. Parket á stofu. Áhv. 3.5 millj. byggsj. V. 6,1 m. 3209 Tjarnarból - bílskúr. Faiieg 108,3 fm endalb. á 3. hæð ásamt 21,5 fm bllskúr. Parket á stofu, holi og herb. Stórar suðursv. Laus strax. V. 8,1 m. 6522 BlÖnduhlíð. Vorum að fá I sölu góða 4ra- 5 herb. risibúð I 4-býli. íb. hefur öll verið stand- sett á smekklegan hátt. Nýtt þak og nýir glugg- ar. Áhv. 3,2 m. húsbr. V. 6,5 m. 6538 EIGINAMIÐUMN ehf t Ábyrg þjónusta í áratugi Starfsmenn: Sverrir Kristinsson, sölustjóri, lögg. fasteignasali, Björn Þorri Viktorsson, lögfr., sölum., Þorleifur St. Guomundsson, B. Sc, sölum., Guðmundur Sigurjónsson, lögfr., skjalagerð, Stefán Hrafn Stefánsson, logfr., sölum., Magnea S. Sverrisdóttir, sÖlum, Jóhanna Valdimarsdóttir, auglýsingar, gjaldkeg, Inga Hannesdóttir, símavarsla og ritari Sími: 588 9090 • Síðumúla 21 • Fax 588 9095 Asparfell - laUS. Rúmg. og bjðrt um 132 fm íb. á tveimur hæðum. Parket. Tvennar svalir. íb. er laus. V. 7,9 m. 6537 EÍðÍStOrg - lyftUhÚS. Mjög rúmg. og falleg um 138 fm íb. á 4. hæð í lyftuh. ásamt stæði I bílag. Tvennar svalir. Parket og góðar innr. Laus. V. 10,3 m. 6521 RÓSarÍmÍ - ný Falleg og björt um 9f fm íb. á 2. hæð í Jitlu.2. hæða bjölbýli Sér inng. af svðlum. Stórar suðaustursvalir. Nýl. eign. V. að- eins 7,2 m. 6562 Grettisgata - möguleikar. 4ra herb. íbúðir i traustu steinhúsi auk ein- stakl.aðst. í kj. Á 2. æð er 90,4 fm íb. og í risi er 87 fm íb. V. 6 m. p stk. I kj. er 37 fm ósamþ. íb. sem slest m að sér. V. 1.7 m. Nánari uppl. á skrifst. 6559 Fífusel - gott verð. iootm4ra herb. íb. á 2. hæð I skemmtilegri 3ja hæða blokk. Stæðí I bllag. Áhv. 2,5 m. hagst. lán. V. 6,5 m. 4661 Háaleitisbraut. 102 tm goð ib. & 4. hæð. Parket á stofu. Innb. bílskúr. Suðursv. Fal- legt útsýni. Laus fljótl. V. 7,8 m. 4408 Egilsborgir. 5 herb. falleg ib. á 3. hæð ásamt risi samtals um 104 fm. Á neðri hæð er gott herb., stofa, eldh. og bað. í risi eru 2 góð herb., snyrting og góð stofa. V. 8,5 m. 4406 Hraunbær. Fatleg 4ra herb. 95 fm íb. á 2. hæð. Þvottah. í ib. Gott skápapláss. Fallegt út- sýni. V. 7,1 m. 3546 Flétturimí. 4ra herb. 105 fm glæsll. ný fullb. íb. á 2. hæð. Stæði í bílag. fylgir en innang. er I hana úr sameign. Áhv. 6,1 millj. V. 9,8 m. 3725 Keilugrandi - laus strax. Falleg 81 fm 3ja herb. ib. á 2. hæð. Tvennar svalir. Útsýni. Stæði í bílag. V. 7,9 m. 6301 Urðarbraut - Kóp. góö 75 tm 3ja herb. íb. á jarðh. I 2-býlish. Gróinn garður. Laus fljótl. V. 5,3 m. 4533 EÍðÍStOrg. Mjög falleg 70 fm íb. á efstu hæð í góðu fjölbýli. Parket á stofu og eldh. Tvennar svalir og glæsil. sjávarútsýni. Ahv. ca 1,7 m. V. 6,7 m. 4554 Mávahlíð - gÓð lán. Gullfalleg 3ja-4ra herb. 70 fm risib. í fallegu steinh. íb. hefur verið gerð upp á smekklegan hátt. Parket. Góðar innr. Nýstandsett sameign og ióð. Áhv. um 4 m. Skipti á stæm' eign koma til greina. V. 6,7 m. 4801 Keilugrandi - m/bílskýli. Rúmg. og björt um 87 fm ib. á tveimur hæðum ásamt stæði I bilag. Parket og vandaðar innr. Góðar svalir. Vönduð eign. V. 7,3 m. 4878 Kleifarsel. Stórglæsil. 78 fm nýinn- réttuð íb. Nýjar lagnir, gólfefni, innr. og tæki. Laus strax. V. aöeins 6,9 m. 6097 SÓIeyjargata. 3ja herb. falleg ibúð á jarðh. I góðu steinhúsi. Sólstofa. Tvöf. nýl. gler. Góður garður. V. 6,8 m. 6060 HáaleÍtÍSbraut. Björt og falleg 88 fm 3ja herb. Ib. í kj. Parket og flísar á gólfum. íbúð og sameign eru mjög snyrtileg. Laus nú þegar. V. 6,7 m. 6152 Hraunbær. 3|a herb. falleg 87 fm íb. á 3. hæð ásamt aukaherb. í'kj. Glæsil. út- sýni. Ákv. sala. Laus fljótlega. Áhv. 4,1 m. Hagstæð kjör. V. 6,7 m. 6137 Bárugrandi - 5,2 m. byggsj. Rúmg. og falleg um 82 fm Ib. á 3. hæð i nýlegu fjölbýli. Parket og flísar. Áhv. 5,2 m. byggsj. Möguleiki á skiptum á stærri eign I vesturbæ. V. 8,3 m. 6206 Vesturvallagata - góð lán. vor- um að fá ( sðlu fallega 65 fm 3|a herb. íb. á jarðh. með sér inng. Parket. Góður gróinn garð- ur. Áhv. 3,3 m. V. 5,7 m. 6362 Laugarnesvegur - standsett. Falleg 3ja herb. 73 fm Ib. í fjötbýlish. ib. fylgir herb. I kj. (b. hefur verið standsett á smekklegan hátt. Suðursv. Lögn f. þvottavél í íb. Glæsil. út- sýni. Áhv. 3,7 m. V. 6,9 m. 6371 Bárugrandi. 3ja herb. 86 fm stórglæsi- leg íb. á 2. hæð (efstu) í 4-býli ásamt stæði I bílag. Parket á gólfum og vandaðar innr. Áhv. 3 m. V. 9,1 m. 6291 Gnoðarvogur - ódýr. Faiieg 68 fm 3ja herb. íb. I blokk sem er nýstandsett. Parket. Svalir út af stofu. Mjög fallegur gróinn garður. V. 5,6 m. 6388 StelkshÓlar. Falleg 76 fm íb. á 2. hæð I 3ja hæða húsi. Parket á holi og herb. Vestursv. Nýl, innr. Lögn f. þvottavél á baði. Laus strax. Ahv. hagst. lán 3,2 m. V. 6,1 m. 6219 Hraunbær - laus strax. 3ja herb. glæsil. ib. á 3. hæð í mjög snyrtilegri blokk sem hefur nýl. verið klædd með Steni á allar hliðar. íb. er 96 fm og með nýl. eld- húsinnr., parketi o.fl. Aukaherb. í kj. Fráb. útsýni. Áhv. 3,7 m. V. 6,7 m. 6422 Seljavegur. 3ja herb. um 85 fm ib. á jarðh. í gamla vesturbænum. V. 4,8 m. 3510 Bræðraborgarstígur. Mjög mmgoð og björt um 110 fm íb. á 2. hæð í traustu steinh. Suðursv. íb. er upprunaleg. V. 6,9 m. 6454 Álfhólsvegur - laus strax. Björt 73 fm ib. á 2. hæð I góðu fjórbýli. Nýl. eld- húsinnr. Góðar svalir útaf stofu. Fallegt útsýni. Áhv. hagstæð lán 4,2 m. V. 5,9 m. 6062 Lauf rimí. Mjög falleg og björt um 90 fm íb. á 2. hæð. Stórar vestursv. Parket. Gott geymslu- ris. Áhv. ca 4,5 m. V. 6,950 m. 6092 Kleífarsel. Falleg 80,2 fm íb. til afh. strax tilb. til innr. V. 5,5 m. eða fullb. með glæsil. innr. v. 6,6 m. 6197 Barmahlíð. 3ja herb. falleg 90 fm íb. i kj. I góðu húsi sunnan götu. Stór herb. Sér inng. Laus fjótl. V. 6,5 m. 4852 Furugrund. Falleg 66 fm 3ja herb. íb. i fallegu fjölbýlish. Fallegar innr. Nýl. þak. Ný- standsett sameign. Áhv. 3,5 m. byggsj. V. 6,4 m.4817 Eyjabakki. 80 fm glæsileg lb. á 3. hæð. Nýtt eldh. og glæsil. nýtt baðh. Parket og flísar. Sérþvottah. Suðursv. Gott útsýni. V. 6,7 m. 6271 I miðbænum. Falleg 34 fm Ib. I nýl. kjallara. Húsið er allt nýklætt og viðgert. Sérinng. og sérhiti. Laus strax. Áhv. 800 þús. V. aðeins 2,3 m. 3877 Suðurgata - Hf. - laus strax. Góð 59 fm 2ja herb. ib. á jarðh. I 2-býli. Góður gróinn garður í kringum húsið. V. 4,7 m. 4569 Frostafold - bílag. - ein- StÖk kjÖr. 2ja herb. stórglæsileg 67 fm íb. á 2. hæð með fallegu útsýni yfir borg- ina og stæði í bílag. Sérþvottah. Áhvil. byggsj. kr. 4,4 m. og auk þess er selj. tilb. til að lána hluta kaupverðs til lengri tíma. Lyklar á skrifstofu. V. 6,9 m. 4515 Snorrabraut. Góð 57,8 fm ib. & 1. hæð I góðu steinhúsi. Nýtt rafmagn, gler, gluggar o.íl. Áhv. byggsj. + húsbr. ca 2,5 m. Laus strax. V. 4,3 m. 6003 Hringbraut - nál. Háskól- anum. Falleg og björt endurnýjuð um 81 fm ib. á 2. hæð. Aukaherb. I risL Mjög góðar innr. o.fl. Nýtt rafmagn. Suðursv. V. 6,3 m. 6511 Mávahlíð. Vorum að fá í sölu 3ja herb. 75 fm íb. í kj. í 3-býli sem hefur verið vel viðhaldið. ' Nýstandsett baðherb. Áhv. 3,6 m. V. 5,8 m. 6526 Sólvallagata - nýstand- Sett. Vorum að fá I sölu gullfallega 3ja herb. risíbúð I 4-býli sem er nýviðgert og málað. íb. hefur öll verið standsett á srnekklegan hátt. Parket. Áhv. 3 m. V. 6,2 m.6531 EngÍhjallí. 3ja herb. 78 fm fallega Ib. á 7. hæð. Fráb. útsýni. V. 5,9 m. 4930 Gnoðarvogur - endaíb. Björt »n 70 fm 3ja herb. endaíb. á 2. hæð. Vestursv. Húsið er nýklætt og í góðu ástandi. Ný ofnalögn. íb. þarfnast standsetningar og er laus. V. 5,2 m. 6547 Dalsel - m. bílskýli. Mjög rúmg. og björt um 90 fm íb. á 3. hæð ásamt stæði í bílag. Húsið er nýmálað. Útsýni. Laus strax. V. 6,5 m. 6536 Grænalllíð. 2ja-3ja herb. falleg 68 fm Ib. i bakhúsi á mjög rólegum og eftirsóttum stað. Falleg suðurlóð. Ákv. sala. V. 5,6 m. 6056 Víkurás m. bílskýli. Rumg. og snyrtileg um 57 fm íb. á 4. hæð. Spónaparket á gólfum. Suðursv. Gott útsýni. Stæði I bilag. Ibúðin er laus. V. 5,6 m. 6119 FrOStafold - Útsýni. Mjög falleg 70,7 fm íb. á 4. hæð í nýstandsettu lyftuhúsi. Vestursv. Sér þvottah. Húsvörður. Áhv. 3,6 m. Byggsj.V. 6,5 m. 6107 Bergþórugata. 65 fm 2ja iwb. ib. i kj. I 4-býli. fb. fylgja tvær geymslur og hlutdeild í þvottah. Áhv. 660 þús. byggsj. V. 4,3 m. 6158 Kleifarsel - ný íbúð. Faiieg 60 tm íb. til afh. strax tilb. til innr. V. 4,6 m. eða fullb. með glæsil. innr. v. 5,4 m. V. 4,6 m. 6196 FrOStafOld. Mjög falleg og rúmg. um 67 fm íb. á iarðh. Sérlóð. Parket og góðar innr. Sérþvottah. Áhv. 3,7 m. byggsj. V. 6,1 m. 4570 Krummahólar. Faiieg 43 fm ib. á 4. Bjargarstígur - Þingholt. Mjög f alleg 3ja herb. íb. á 1. hæð í stein- húsi. Parket og nýjar innr. íb. hefur öll verið endurnýjuð. V. 6,5 m. 6546 hæð í góðu lyftuhúsi ásamt 23 fm stæði í bílag. Parket á stofu, holi, eldh. og herb. Fráb. útsýni. Laus strax. V. 3,9 m. 6237 Klapparstígur - gullfalleg. vor- um að fá í sölu 47 fm 2ja herb. íb. I litlu fjölbýlish. Upprunaleg slipuð og lökkuð gólfborð á gólfum. Rósettur i loftum. Áhv. 2,3 m. V. 4,5 m. 6492 Hraunbær - standsett. vorum að fá í sölu fallega 2ja herb. íb. í fjölbýlishúsi sem hefur allt verið standsett. Góðar suðursv. Áhv. 2,1 m. húsbr.V. 4,9 m. 6502 Egilsborgir - bílag. 2ja herb. falleg mjög rúmg. 72,3 fm íb. á 3: hæð I nýl. húsi. Stæði í bílag. sem er innangengt i. Áhv. 4,3 m. V. 6,9 m. 6495 Mávahlíð. Glæsíleg 3ja herb. 82 fm Ib. á 1. hæð. (b. hefur verið endurnýjuð frá grunni. Vandaðar innr. Parket. Svalir. V. 6,9 m. 6549 Langabrekka - Kóp. - laUS StraX. 3ja-4ra herb. góð 78 fm íb. á jarðh. ásamt 27 fm bílsk. sem nú er nýttur sem ib.herb. Nýl. eikareldhúsinnr. Nýl. gólfefni. V. tilboð. 4065 Astún - Kóp. - nýstand- Sett. Vorum að fá I sölu mikið standsetta 65 fm 2ja herb. Ib. á 2. hæð I fjölbýlish. sem hefur allt verið viðgert og málað. Parket. Sérinng. af svðlum. Áhv. 3,8 m. byggsj. og húsbr. V. 6,3 m. 6517 Grenimelur. Vorum að fá í sölu fallega 53 fm Ib. I kj. I 3-býli. Nýstandsett baðherb. Endurnýjaö rafmagn. Góöur garður til suðurs. Ahv. 2,6 m. húsbr. V. 4,9 m. 6525 Aðeins hluti eigna úr söluskrá er auglýstur í dag. netfang eignamidl- un@itn.is loKaö um helgar í sumar MÍðvangUr. Vorum að fá í sölu 2ja herb. 57 fm íb. á 5. hæð I góðu lyftuh. Park- et á stofu. Góðar suðvestursv. Þvottah. E íb. V. 5,2 m. 6532 KleppSVegUr. 2ja herb. 60 fm falleg ib. á 4.hæð. Parket. Góðar innr. Suðursvalir. Hag- stæð lán áhvílandi. V. 5,5 m. 6520 Hólmgarður - sér. Mpg faiieg og mikið endurnýjuð 62,5 fm íb. á 1. hæð. Sér inng. og hiti. Nýjar lagnir. Stór og falleg suðurlóð. Áhv. ca 3,6 byggsj. Laus strax. V. 6,1 m. 6561 Asparfell. Vorum að fá í sölu tæp. 60 fm 2ja herb. ibúð á 1. hæð I lyftuhúsi. sem nýl. hef- ur verið standsett. Göðar svalir. V. 4,9 m. 6565 VíkuráS. Rúmgóð 2ja 'herb. íb. um 60 fm. Góð sameign. Áhv. um 2,5 millj. frá Veðd. Ath. skipti á goðum bil. V. 4,9 m. 2287 Arnarbakki - 120 fm. Go«i20fm verslunar- og þjónustupláss á jarðhæð. Hag- stæð lán áhv. V. 7,3 m. 5291 GœnSáSVegUr. Glæsil. og vel staðsett skrifstofuhúsnæði á 2. hæð í faliegu húsi. Um er áð ræða glæsil. um 267 fm fullinnréttaða skrif- stofuhæð í norðurenda og um 432 fm skrifstofu- hæð í suðurhiuta. Eignin selst í einu lagi eða hlutum. Gott verð og kjór. 5306 BrautarhOlt. Gott atvinnuhúsnæði á 2. hæð um 300 fm. Er I dag einn stór salur með súlum. Ýmiskonar möguleikar. Mjög góð kjör. 5314 Stórhöfði - skrifstofupláss. Vorum að fá I sölu glæsilegt og fullb. um 700- 800 fm skrifstofuhúsnæði á rveimur hæðum. Um er að ræða vandað skrifstofupláss er skipt- ist I mörg skrifstofuherb., afgreiðslu o.fl. Lagna- stokkar og vandaður frág. Leiga kemur til greina. Nánari uppl. veitir Stefán Hrafn. 5316 Stapahraun - gott verð. vandað atvinnuhúsnæði sem er þrjár hæðir hver um 245 fm og bakhús 400 fm. Innkeyrstudyr. Góð loft- hæð. Selst saman eða í hlutum. 5281 Grensásvegur - nýlegt. mjoH björt og rúmgóð skrifstotuhæð á 2. hæð um 457 fm sem er I dag máluð og með lýsingu en óinn- réttuð. Staösetning miðsvæðis. Gott verð og kjöríboði. 5256 Lyngás - stórar einingar. Erum með í sölu nýl. og vandað atvinnuh. I einu eða tvennu lagi er skiptist I 822 fm sal með skrif- stofuaðstöðu og góðri lofthæð og 1.450 fm stóran sal með innkeyrsludyrum og góðri loft- hæð. Samtals 2.272 fm. Gott verð og kjðr. 5249 I miðbænum. Glæsil. um 275 fm skrif- stofuhæð (2. hæð) i nýl. húsi vlð Lækjartorg. Fráb. staðsetning. Hæðin er laus nú þegar. V. 19,0 m. 5246 Stórhöfði - íþróttahús. Miög gott og nýlegt um 850 fm iþróttahús í glæsil. húsi. Tveir stórir íþróttasalir, snyrtingar, sturtur og gufuböð. Hentar vel undir ýmiskonar íþrótta- og tómstundarstarfsemi. Uppl. veitir Stefán Hrafn. Mjög gott verð - góð kjör. 5127 EldshÖfðÍ. Nýlegt, mjðg gott iðnaðarhús- næði, sem skiþtist í vinnslusal, gott lagerpláss og skrifstofur,n samtals um 1.700 fm. Húsið er hæð, kj. og efri hæð og er laust nú þegar. Mjög góð kjör í boði. 5234 BraUtarhOlt - „Gamla ÞÓrSkaffÍ". Vorum að fá l einkasölu alla húseignina nr. 20 við Brautarholt. Um er að ræöa steinsteyþt húsnæði á 4 hæðum samtals um 2.500 fm. Á 1. og 2. hæð er samtengdur veitingasalur ásamt tilheyrandi innréttingum. Á 3. og 4. hæð eru glæsilega innréttaður skemmti- og veitingasalur með öllum búnaðl og innréttingum. Mjög glæsileg fólkslyfta/útsýnislyfta úr glerl er utan á húsinu. Mjög gott verð og kjör. Mögu- leiki að selja eignina í hlutum. 5317 endur að n íln'ifla. cinbýIi.slHÍSa „g a.vinnnhri.snxðis. Við.lciptavinir a.hugíð! Um 400 eignir cru kynnur í sýningarglugga okkar ykkur að kostnaðarlausu.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.