Morgunblaðið - 16.02.2002, Blaðsíða 40

Morgunblaðið - 16.02.2002, Blaðsíða 40
UMRÆÐAN 40 LAUGARDAGUR 16. FEBRÚAR 2002 MORGUNBLAÐIÐ Hrakfallasögu einka- væðingar Landssímans má hiklaust kalla stjórnmálaklúður ald- arinnar. Það finnst sjálfsagt einhverjum segja lítið í ljósi þess að öldin er nýhafin en mál- ið er allt þannig vaxið að nafngiftin gæti átt lengi við. Í umræðum vill brenna við að sá möguleiki gleymist að einkavæða fyrirtækið alls ekki. Mest er rætt um klúður í fram- kvæmdinni, ranga tímasetningu, ráðning- arsamning forstjóra, mislukkaðar fjárfestingar, þóknun til einkavæð- inganefndar o.s.frv. Rétt er að minna á að Vinstrihreyf- ingin – grænt framboð tók frá byrjun einarða afstöðu gegn því að einka- væða Landssímann. Við vildum, og viljum enn, beita styrk fyrirtækisins til að bæta fjarskiptakerfið og tryggja að allir landsmenn, hvar sem þeir búa, geti notið góðrar og ódýrrar þjónustu af bestu gæðum á jafnrétt- isgrundvelli. Besta leiðin til að tryggja það er að reka Landssímann áfram sem opinbert þjónustufyrir- tæki sem hafi ofangreindum skyldum að gegna. Þetta er enn þá tvímælalaust besti kosturinn að okkar mati. Pólitísk ábyrgð stjórnarflokkanna Því miður höfðu einkavæðingaröflin í eða á bakvið ríkis- stjórnina sitt fram. Framsóknarflokkurinn lak niður og hvarf frá andstöðu við að einka- væða Landssímann með grunnnetinu snemma á síðasta ári. Hin hráa nýfrjáls- hyggjustefna (að einka- væða einkavæðingarinnar vegna) varð ofan á og á því ber ríkisstjórnin öll og stjórnarflokkarnir báðir fulla ábyrgð. Stjórnskipulega bera svo samgönguráðherra vegna Landssím- ans og forsætisráðherra vegna einka- væðingarnefndar aðallega ábyrgðina. Þingflokkur Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs hefur óskað eftir því að Ríkisendurskoðum fari í rækilega úttekt á störfum einkavæðingar- nefndar með sérstakri hliðsjón af einkavæðingu Landssímans. Mikil- vægt er að þeirri vinnu verði nú hrað- að, þó um leið sé líklegt að verkið verði viðameira en áður mátti ætla vegna alls þess sem komið hefur upp á yfirborðið síðustu daga og vikur. Nú skiptir mestu máli að gera tvennt. Það er að upplýsa málið til fulls og skýra hvar pólitísk og stjórn- skipuleg ábyrgð liggur í hverju til- viki. Hið síðara er að lágmarka skað- ann með því að hætta við öll einkavæðingaráform og bjóða þeim sem keyptu bréf í haust er leið að inn- leysa þau sér að skaðlausu. Skapa verður fyrirtækinu starfsfrið til nokkurra ára og fela því að snúa sér aftur af fullum krafti að því sem það á að einbeita sér að, sem er að byggja upp og reka fjarskiptakerfi í bestu röð fyrir alla landsmenn. Stjórnmála- klúður aldarinnar Steingrímur J. Sigfússon Höfundur er formaður Vinstrihreyf- ingarinnar – græns framboðs. Landssíminn Hin hráa nýfrjáls- hyggjustefna (að einka- væða einkavæðing- arinnar vegna) varð ofan á, segir Stein- grímur J. Sigfússon, og á því ber ríkisstjórnin öll og stjórnarflokkarnir báðir fulla ábyrgð. Í TILEFNI Ís- lensku tónlistarverð- launanna og þeirrar umræðu sem nú er í gangi meðal aðila tón- listarlífsins í landinu og tengist útflutningi íslenskrar tónlistar sér undirritaður ástæðu til þess að leggja orð í belg. Mér er málið skylt þar sem ég skrifaði greinar- gerð um þessi mál í árslok 1995 og var síð- ar skipaður fulltrúi helstu fagfélaga útgef- enda, höfunda og flytjenda um fram- gang málsins. Nefnd greinargerð var send fjórum að- ilum: Forsætisráðherra, utanríkis- ráðherra, menntamálaráðherra og iðnaðar- og viðskiptamálaráðherra. Haft var samband við mig frá ut- anríkisráðuneyti í byrjun árs 1996 og mér tjáð að þáverandi iðnaðar- og viðskiptaráðherra, Finnur Ing- ólfsson, hefði áhuga á að kanna málið nánar. Þar með hófst ferli sem hér að neðan verður í grófum dráttum rakið fram til þessa dags.  Í maí 1996 var skipaður starfs- hópur á vegum iðnaðar- og við- skiptaráðherra til að kanna hvort kostir væru á sérstöku útflutnings- átaki íslenskrar tónlistar. Í þess- um hópi voru einstaklingar úr tón- listar- og atvinnulífinu ásamt fulltrúum menntamála-, utanríkis-, iðnaðar-og viðskiptaráðuneytis.  Í febrúar 1997 skilaði starfshóp- urinn niðurstöðum í skýrslu, „Ís- lensk tónlist – aukin sóknarfæri“, þar sem m.a. var mælt með ráð- stöfun fjármuna í sérstakan út- flutningssjóð.  Í framhaldi af útgáfu skýrslunn- ar og umfjöllun um hana á rík- isstjórnarfundi var skipaður annar starfshópur af iðnar- og viðskipta- ráðherra, í september 1997. Mark- mið þessa starfshóps var að út- færa og fylgja eftir tillögunum sem fram komu í áðurnefndri skýrslu. Í þessum starfshópi var undirritaður ásamt fulltrúum frá iðnaðar- og viðskipta-, mennta- mála-, utanríkis- og fjármálaráðu- neyti.  Í upphafi árs 1998 var hafist handa um að útbúa frumvarp um útflutningssjóð íslenskrar tónistar. Töf varð á framgangi málsins til þess að forða því að frumvarpið fengi athugasemdir frá eftirlits- stofnun EES eins og átti sér stað með frumvarp um skattalegar ívílnanir vegna kvikmyndagerðar. Að fenginni þeirri reynslu var síð- an „Frumvarp til laga um þróun- arsjóð tónlistariðnaðarins“ fullbúið í mars 1999.  Iðnaðar- og viðskiptaráðherra lagði frumvarpið skömmu síðar fram í ríkisstjórn með það að markmiði að það yrði afgreitt á yf- irstandandi þingi. Menntamálaráðherra gerði athugasemdir og vildi fá umsögn Bandalags íslenskra listamanna. Fáum dögum síðar lá stuðn- ingsyfirlýsing BÍL og allra helstu fagfélaga tónlistarlífsins í land- inu fyrir. Mennta- málaráðherra sam- þykkti samt ekki að frumvarpið yrði af- greitt sem ríkis- stjórnarfrumvarp.  Í nóvember 1999 ákvað Nýsköpunarsjóður atvinnu- lífsins að fá KPMG til að gera út- tekt á útflutningsmöguleikum ís- lenskrar tónlistar. Aðilar fagfélaga tónlistarlífsins ákváðu að bíða eftir niðurstöðu slíkrar úttektar.  Skýrsla NSA var kynnt í nóv- ember 2000. Möguleikar á þessu sviði voru taldir raunhæfir. Tekið var fram að forsenda fyrir aðkomu Nýsköpunarsjóðs væri að frum- varpið um Þróunarsjóð tónlistar- iðnaðarins yrði að lögum. For- menn allra helstu fagfélaga tónlistarlífsins og aðrir fundar- menn samþykktu tillögu um að ríkisstjórn legði frumvarpið fram til samþykktar alþingis. Forstöðu- maður menningarsviðs mennta- málaráðuneytis tilkynnti að menntamálaráðuneytið mundi styðja að frumvarpið yrði lagt fram og að þróunarsjóðurinn yrði þ.a.l. vistaður á vegum iðnaðar- og viðskiptaráðuneytis.  Á ríkisstjórnarfundi í upphafi árs 2001 gerði menntamálaráð- herra kröfu til þess að sjóðurinn yrði vistaður í menntamálaráðu- neyti. Samkvæmt stjórnsýslulög- um ber forsætisráðherra að úr- skurða ef ágreiningur kemur upp milli ráðuneyta. Úrskurður átti að vera væntanlegur innan fárra vikna.  Í nóvember 2001 gengu fulltrú- ar allra helstu fagfélaga á fund menntamálaráðherra til að tjá honum að verið væri að vinna að stofnun sameiginlegs hagsmuna- félags og mikilvægi þess að lausn fyndist skjótt á þeim málum sem tengdust þróunarsjóðnum. Það verður að segjast eins og er að því miður má rekja einhverja þætti þess seinagangs, sem ein- kennt hefur þetta ferli, til skorts á samstöðu innan tónistarlífsins. Samskipti hagsmunaaðila hafa um of einkennst af tortryggni og því haldið fram að um sérstakan út- gefendasjóð eða sértilgerðan sjóð til handa Jóni Ólafssyni væri að ræða. Allt slíkt tal er byggt á van- þekkingu um innihald og tilgang margnefnds frumvarps. Enginn vafi er á að það fé sem kæmi frá slíkum sjóði nýttist jafnt höfund- um og flytjendum tónlistar sem og útgefendum hennar. Í frumvarpinu er lögð áhersla á uppfyllingu fag- legra þátta sem eru grundvöllur útflutnings. Þess er einnig gætt að starfsemin rekist ekki á þann grundvöll til stuðnings tónlist sem þegar er til staðar í menntamála- ráðuneytinu. Að undanförnu hafa umræður og kröfur þess efnis að frumvarpið verði lagt fram eflst mjög innan raða höfunda, flytjenda og útgef- enda. Staðfesting upphaflegs markmiðs ríkisstjórnarinnar í þessu máli er í raun aðeins lítið skref í átt til sambærilegs stuðn- ings sem aðrar listgreinar njóta þegar og nálgun við fyrirkomulag sem tíðkast í flestum þeim löndum sem við berum okkur gjarnan saman við. Sú hugsun, sem liggur að baki frumvarpinu, snýst um að skapa ný tækifæri fyrir íslenska tónlist og íslenskt tónlistarfólk. Markmiðið er að tekjur sem skap- ast vegna sölu þeirra réttinda sem tónlistinni tengjast skili sér hingað til lands og auki þannig þjóðarhag. Aukin málefnaleg umræða um þetta brýna hagsmunamál er ein- ungis til góðs. Fagfélög tónlistar- lífsins í landinu hafa nú lagt fram ákveðna tillögu til lausnar þessum málum og kynnt hana mennta- málaráðherra og iðnaðar- og við- skiptaráðherra. Ágætu ráðherrar, er ekki kominn tími til að tengja? Tími til að tengja Steinar Berg Ísleifsson Tónlist Markmiðið er að þær tekjur sem skapast vegna sölu þeirra rétt- inda sem tónlistinni tengjast, segir Steinar Berg Ísleifsson, skili sér hingað til lands og auki þannig þjóðarhag. Höfundur er framkvæmdastjóri tón- listarsviðs Norðurljósa. Í Fréttablaðinu 15. febr. sl er fjallað með sérkennilega rætnum og óvönduðum hætti um þá ákvörðun Mark- aðsráðs ferðaþjónust- unnar að verja 10 millj- ónum króna til að kynna Ísland í Þýska- landi í tengslum við það nýmæli að þýska flugfélagið LTU hefur ákveðið að efna til beins flugs milli Þýska- lands og Egilsstaða. Þátttaka Markaðsráðs í þessu verkefni er tal- in til vitnis um það sem blaðið nefnir „afríkönsk vinnubrögð“ samgönguráðherra, sem í sama pistli er sakaður um að víkja frá fag- legum vinnubrögðum við markaðs- setningu. Hið rétta í málinu er eftirfarandi. Enginn styrkur hefur verið veittur Flugfélaginu LTU, né heldur um- boðsaðila flugfélagsins á Íslandi, Terra Nova-Sól, og ekki stendur heldur til að gera það. Sturla Böðv- arsson samgönguráðherra hafði engin afskipti af þeirri ákvörðun Markaðsráðsins að verja 10 millj- ónum til markaðsstarfs í Þýskalandi vegna flugs til Egilsstaða. Sú ákvörðun var tekin samhljóða af ráðinu, og var byggð á faglegum forsendum. Málið féll að stefnu ráðsins og áherslum. Markaðsráð ferða- þjónustunnar er fag- ráð, sem er skipað fulltrúum ríkis, Reykjavíkurborgar og Samtaka ferðaþjónust- unnar. Samgönguráð- herra kemur eðlilega ekki að ákvörðunum þess ráðs, þótt hann eigi þar fulltrúa, frekar en borgarstjórinn í Reykjavík, þótt borgin leggi fjármuni á móti ríkinu og eigi fulltrúa í ráðinu. Formaður ráðsins er einn af þremur fulltrúum Samtaka ferða- þjónustunnar. Í þessu máli er kynning á landinu í tengslum við beint flug til Egilsstaða liður í markaðssókn í Þýskalandi, einu mikilvægasta markaðssvæði Ís- lands í Evrópu. LTU-flugfélagið ver sambærilegri upphæð í kynningará- tak á landinu og á Austurlandi sér- staklega, sem er nýr áfangastaður. Í nýútkomnum bæklingi félagsins, sem dreift er í mjög stóru upplagi, er Ísland fyrirferðarmikið og Aust- urland í fyrirrúmi. LTU hefur stundað mikilvæga Íslandskynningu síðan 1995. Það er ein af vinnu- reglum Markaðsráðs að bjóða upp á samstarfsmöguleika, þegar sterk fyrirtæki eða sveitarfélög vilja leggja í sameiginlegt markaðsátak. Í þessu tilfelli eru sveitarfélög á Aust- urlandi einnig þátttakendur í átak- inu. Sjálf hugmyndin á bak við Markaðsráðið og samstarf aðila í ferðaþjónustu við ríkið og Reykja- víkurborg byggist á samvinnu um að fjármagna markaðssókn. LTU-flugfélagið hefur til þessa flogið á Keflavíkurflugvöll fjórum sinnum sinnum í viku og hefur það flug gengið ágætlega. Félagið hafði verið með í athugun að hefja beint flug til Egilsstaða, og var reiðubúið til að hætta talsverðum fjármunum til að gera tilraun, sem félagið taldi nauðsynlegt að stæði að lágmarki í þrjú ár til að gefa verkefninu mögu- leika á að festa sig í sessi. Félagið sneri sér til Markaðsráðs til að at- huga hvort slíkt beint flug væri LTU og Íslandskynning Tómas Ingi Olrich Ferðaþjónusta Enginn styrkur hefur verið veittur Flugfélag- inu LTU, né heldur um- boðsaðila flugfélagsins á Íslandi, segir Tómas I. Olrich, og ekki stendur heldur til að gera það.Útsala 50% afsláttur Skólavörðustígur 8 Sími: 552 4499
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.