Morgunblaðið - 06.12.2002, Blaðsíða 52

Morgunblaðið - 06.12.2002, Blaðsíða 52
UMRÆÐAN 52 FÖSTUDAGUR 6. DESEMBER 2002 MORGUNBLAÐIÐ STARF Háskóla Íslands er mjög fjölbreytt. Innan hans starfa ellefu mismunandi deildir og fræðasviðin eru fleiri en fimmtíu. Skólinn hefur allt frá stofnun, árið 1911, haft það hlutverk að gefa íslenskum náms- mönnum kost á fjölbreyttu námi sem stenst alþjóðlegan samanburð. Uppbygging framhaldsmenntunar á sér langa sögu og um eflingu hennar hefur ríkt samstaða, enda almennt talið að útgjöld til málaflokksins séu til hagsbóta fyrir þjóðfélagið. Í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnar- innar sem lagt var fram síðastliðinn október er gert ráð fyrir að í Há- skóla Íslands séu um 4.500 virkir nemendur á þessu skólaári. Sam- kvæmt skráningartölum skólans eru þeir mun fleiri. Því er ljóst að auka þarf fjárframlag ríkisins til þess að Háskóli Íslands geti haldið áfram að keppa við bestu háskóla erlendis og sinnt hlutverki sínu sem grunnur fræða- og vísindastarfs í landinu. Stjórn skólans gerir ráð fyrir að heildarfjöldi virkra nemenda eigi eftir að aukast mikið á næstu árum enda hefur það sýnt sig að þegar þrengist um á vinnumarkaði leita fleiri í nám. Meiri samkeppni um fjármagn til menntunar Mikil umræða hefur verið um stöðu Háskóla Íslands í breyttu um- hverfi íslensks menntakerfis. Með breytingum á lögum um háskóla ár- ið 1997 var einkareknum skólum gert kleift að starfa og með reikni- líkani var hverjum skóla tryggt fjár- magn frá ríkinu í samræmi við fjölda nemenda. Á undanförnum ár- um hafa nokkrir skólar bæst við á háskólastigi, þar á meðal Háskólinn í Reykjavík, Háskólinn á Bifröst og Listaháskóli Íslands, og sífellt fleiri bítast um fjárframlög ríkisins til menntunar. Fámennar greinar í vanda Háskóli Íslands er staðráðinn í því að standa sig í þeirri samkeppni sem ríkir um háskólanema hér eftir sem hingað til og hefur í raun komið í ljós að metnaðarfullir fræðimenn kjósa fremur að starfa í því um- hverfi sem Háskóli Íslands býður upp á jafnvel þótt hærri laun og betri vinnuaðstaða kunni að bjóðast annars staðar. Sérstaða Háskóla Ís- lands er sú að hann er eini rann- sóknarháskóli landsins og sá eini sem spannar flest hin hefðbundnu fræðisvið að hætti stórra háskóla um heim allan. Sú samkeppni sem nú ríkir er fyrst og fremst í greinum sem lík- legar eru til þess að skila nemend- um í hálaunastöður en Háskóli Ís- lands lítur hins vegar á það sem markmið sitt að veita fjölbreytta menntun í fleiri mikilvægum grein- um, s.s. tungumálum, heilbrigðis- greinum, heimspeki og félagsfræð- um. Kostnaður við kennslu margra þessara greina er miklu hærri en kostnaður við kennslu í t.d. lögfræði eða viðskiptafræði. Auk þess eru færri nemendur sem leita í þessi fög og kennsla þeirra því hlutfallslega dýrari. Reiknilíkan menntamálaráðu- neytisins sem hannað er til að út- deila fjármagni til skóla á háskóla- stigi var gert að sænskri fyrirmynd. Ætla má að slíkt reiknilíkan þróist og taki mið af séríslenskum aðstæð- um og mjög hæpið er að sænska kerfið hæfi fullkomlega hinu ís- lenska kerfi. Einn þeirra þátta sem nauðsynlegt er að taka tillit til er að mun færri nemendur leggja stund á hverja fræðigrein hér á landi. Grunnforsenda reiknilíkans Sví- anna, sem reiknireglur mennta- málaráðuneytis byggjast á, er að það séu um þrjátíu virkir nemendur að meðaltali á hverju fagsviði. Í Há- skóla Íslands er þessi fjöldi undir tuttugu nemendum. Því er ljóst að leiðrétta verður líkanið til að standa undir hlutfallslega hærri kostnaði á hvern nemanda eða gera ráð fyrir kennslu í fámennum greinum með sérstökum fjárveitingum. Þverpólitísk samstaða um jafnan aðgang að námi Frá stofnun Háskóla Íslands hef- ur hann haft mikla þýðingu fyrir ís- lensku þjóðina og ríkt hefur þver- pólitísk samstaða um að veita öllum jöfn tækifæri til náms. Stúdentaráð Háskóla Íslands hefur hafnað öllum hugmyndum um skólagjöld til að tryggja jafnan aðgang að fram- haldsmenntun og er skemmst að minnast undirskriftasöfnunar Stúd- entaráðs á síðasta ári þar sem nem- endur mótmæltu hækkun innritun- argjalda. Samkeppnisstöðuna verður að rétta með öðrum leiðum, t.d. með auknu tilliti til fámennra námsgreina. Algjör samstaða ríkir í Stúdentaráði gegn upptöku skóla- gjalda við Háskóla Íslands. Í ljósi þessa, og þess að stefna stjórnvalda hefur hingað til verið sú að tryggja jafnan aðgang að æðri menntun, er mikilvægt að nauðsynlegar úrbætur verði gerðar á þeim samningum sem í gildi eru á milli Háskóla Ís- lands og ríkisins. Eftir Brynjólf Stefánsson „Algjör sam- staða ríkir í Stúdenta- ráði gegn upptöku skólagjalda við Háskóla Íslands.“ Höfundur er formaður Stúdentaráðs HÍ. Lausnin er ekki skólagjöld Á UNDANFÖRNUM tveimur til þremur áratugum hefur aldrað fólk með alvarlega geðsjúkdóma víðast hvar verið meðhöndlað á sérstökum sjúkrahúsdeildum. Ástæðan er sú að greining og meðferð á þessu sviði er mjög flókin og krefst mikillar sérhæf- ingar ef vel á að takast til. Greiningin er oft erfið og krefst mikillar yfirlegu því sjúkdómarnir leyna oft á sér. Rannsóknir sýna að þessir sjúklingar hafa að meðaltali fjóra líkamlega sjúkdóma auk geðkvillans og gerir það sjúkdómsmyndina enn flóknari. Oft tekur þetta fólk margar tegundir lyfja og verður lyfjameðferð vegna geðkvillans því venju fremur vanda- söm því að milliverkanir milli lyfja geta valdið ónauðsynlegum óþægind- um eða jafnvel skaða. Samvinna við aðstandendur og fé- lagsþjónustu er einnig lykilatriði. Stundum er ekki hægt að fá fullnægj- andi upplýsingar frá sjúklingunum sjálfum og ekki er óalgengt að þeir séu háðir ættingjum sínum á ýmsa lund. Ef sjúklingurinn býr á dvalar- eða hjúkrunarheimili er fræðsla starfsfólksins oft nauðsynleg til þess að hann fái rétta meðferð eftir að dvöl á öldrunargeðdeild lýkur. Í þeim löndum þar sem öldrunar- geðlækningar eru ekki starfræktar sem sérstök grein eru aldraðir með alvarlega geðsjúkdóma venjulega vistaðir á almennum dvalar- og hjúkr- unarheimilum, sem oftast hafa hvorki nægilegan mannafla né þekkingu til að greina eða meðhöndla þessa sjúk- dóma. Afleiðingin verður sú að sjúk- lingarnir fá ekki bót meina sinna, því þetta fólk heimtar ekki þjónustu af hinu opinbera og er heldur ekki í stakk búið til að standa á rétti sínum, heldur þjáist það í þögn. Það er því al- farið á ábyrgð samfélagsins að við- urkenna þörf þessara sjúklinga og sinna henni. Víðast hvar samanstendur öldrun- arþjónusta af þremur grunneining- um, legudeild, göngudeild og dag- deild. Sums staðar er bætt við sérhæfðum hjúkrunarheimilum fyrir sjúklinga með langvinna og erfiða geðsjúkdóma þar sem umönnunin krefst meiri mannafla og þekkingar en venja er til. Heimaþjónusta fyrir þá sem ekki eiga heimangengt er einnig algeng. Sérhæft starfsfólk fer þá heim til sjúklingsins, greinir sjúk- dóminn og leggur drög að áframhald- andi meðferð. Talið er að í þéttbýli sé hæfilegt að hafa 1,5 legupláss fyrir hverja 1.000 íbúa 67 ára og eldri. Erfitt er að meta hve stór göngudeild á að vera, það fer talsvert eftir því hve heilsugæslu- þjónustan er öflug á hverjum stað því oft getur heilsugæslan auðveldlega sinnt eftirmeðferðinni. Ekki er ólík- legt að fyrir hverja 10 þúsund aldraða (67 ára og eldri) þurfi eitt starf öldr- unargeðlæknis á göngudeild ef heilsugæsluþjónusta á svæðinu virk- ar vel. Þar sem heilsugæslan er í mol- um þarf fleiri störf til að sinna þessari þjónustu. Algengur legutími á öldrunargeð- deild er 4–6 vikur og sjaldan er nauð- synlegt að legutíminn sé lengri en 8 vikur. Eftir það fara sjúklingarnir heim, en ef heilsa og aðrar ástæður krefjast er flutningur á dvalar- eða hjúkrunarheimili nauðsynlegur. Til þess að öldrunargeðdeild geti þjónað hlutverki sínu þarf að tryggja að sjúklingar sem ekki geta útskrifast heim fái pláss á dvalar- og hjúkrunar- heimili þegar dvöl á deildinni lýkur. Ef það bregst er hætta á að með tím- anum breytist deildin í mjög dýra langlegudeild og geti ekki sinnt því hlutverki sem henni var upphaflega ætlað. Í Noregi hefur þetta vandamál til skamms tíma verið leyst með því að gera sveitarfélögunum skylt að greiða dagsektir geti þau ekki útveg- að sjúklingum af þessum deildum pláss, þegar til útskriftar kemur. Sérhæfðar öldrunargeðdeildir geta bætt líf og linað þjáningar stórs hóps sjúklinga sem á litla eða enga mögu- leika á að bera hönd fyrir höfuð sér af eigin rammleik. Þessar deildir hafa nokkurn kostnað í för með sér og er það auðvitað hverri þjóð í sjálfsvald sett í hvað hún eyðir fé sínu, en oft hefur verið sagt að góður mælikvarði á siðferði þjóðar sé hvernig hún sinnir börnum sínum og gamalmennum. Eftir Hallgrím Magnússon „Sérhæfðar öldrunargeð- deildir geta bætt líf og lin- að þjáningar stórs hóps sjúklinga …“ Höfundur er forstöðumaður öldrunargeðdeildarinnar við Ullevål-sjúkrahúsið í Ósló. Öldrunargeðlækningar, sérgrein í örum vexti ÁSTÆÐA þess að ég sting niður penna er sá einhæfi áróður gegn nýt- ingu náttúruauðlinda Íslands sem hefur dunið á okkur landsmönnum í fjölmiðlum. Ég hef eins og flestir aðr- ir fylgst með álengdar og beðið eftir að einhver með vægi og vigt mótmæli þessum ótrúlega málflutningi. En það er eins og málsmetandi menn bresti kjark enda virðist þessi sífelldi áróður, innantóm órökstudd slagorð og fullyrðingar, vera farin að síast inn hjá fólki sem heilagur sannleikur. Þar er beitt tækni alræmdra áróð- ursmeistara. Ef sama lygin er end- urtekin nógu oft, þá verður lygin sannleikur og sannleikurinn lygi. Þeir sem standa á bak við þennan málflutning eru hávær minnihluti sem hefur undir merkjum umhverf- isverndar lagst í krossferð gegn virkjunum og álbræðslu. Þetta fólk talar gjarnan um störf í áliðnaði í niðrandi tóni og flokkar þau sem ann- ars flokks. Þetta er einfaldlega rangt. Störf í álverum eru sérhæfð og krefj- ast sértækrar þjálfunar. Fjöldi starfsmanna býr yfir iðn- og tækni- menntun en einnig fer mikil starfs- þjálfun fram á vinnustaðnum. Ég leyfi mér að fullyrða að ekkert hafi skilað eins miklum kjarabótum til íslensks iðnverkafólks eins og til- koma stóriðju Ísals í lok sjöunda ára- tugarins. Enda hefur stóriðjan greitt hæst meðallaun miðað við flestar aðrar starfsgreinar og um leið skilað einna mestu til þjóðarbúsins. Allir kjarasamningar, sem gerðir hafa verið á Íslandi síðan, hafa tekið mið af þeim samningum sem þar hafa verið gerðir. Auðvitað hafa þessar kjarabætur skilað sér meira og minna til allra starfshópa þjóðfélags- ins. Ég, sem vinn með venjulegu fólki er berst við að hafa í sig og á um leið og það aflar þjóðfélaginu tekna, skil ekki hinn veruleikafirrta málflutning svokallaðra umhverfissinna. Þeir vilja meina að engu megi fórna á há- lendi Íslands til að viðhalda þeim lífs- gæðum, heilbrigðisþjónustu og fé- lagslegu samhjálp sem við höfum nú, og er kannski ekki nema von. Ef við skoðum hverjir standa á bak við þennan málflutning þá er meirihlut- inn háskólamenntaðir einstaklingar. Gallinn við menntun þeirra er að undirstöðuatriði í þjóðhagfræði virð- ast ekki vera á námskránni. Engu er líkara en að þessi hópur trúi því að af- koma okkar Íslendinga byggist á peningaprentun í Seðlabankanum. Það er líka fróðlegt að renna yfir starfsheiti þeirra sem hafa lagt þess- um málflutningi lið með því að leggja nafn sitt við auglýsingar frá Náttúru- verndarsamtökum Íslands. Svo að segja undantekningarlaust er þetta fólk á opinberu framfæri, að minnsta kosti að hluta til. Það virðist trúa því að verðmætasköpun í þjóðfélaginu sé eitthvað óþarft sem undirmálsfólk starfar við og eigi að flytjast eitthvað annað. Mér blöskrar ekki aðeins málflutn- ingur þessa fólks heldur líka þær falsanir og rangfærslur sem það hef- ur í frammi. Hver einasti gilskorn- ingur og þúfa á hálendinu er orðin að náttúruperlu. Aftur og aftur eru birt- ar myndir af stöðum á hálendinu sem sagt er að fari á kaf í leðju og skít, þó allir sem einhverja þekkingu hafa á svæðinu viti að svo er ekki. Fræði- Umhverfis- öfgar Eftir Hafstein Rúnar Gunnarsson „Ég skil ekki veruleika- firrtan mál- flutning svo- kallaðra umhverfissinna.“ ÝMIST opinberlega eða í góðra vina hópi heldur hver spekúlantinn af öðrum því fram að ljóðið sé dautt. Það liggur því beinast við fyrir viðkom- andi að yfirgefa þennan látna félaga og snúa sér að öðru, enda gera sum ljóðskáld það. Ljóð eru ef til vill ekk- ert nema stílæfingar fyrir annað og meira í þessum hópi, en það er um- hugsunarefni að skoðunin er einatt sett fram eftir að hafa verið étin upp eftir öðrum. Það er í tísku að tala um að ljóðið sé dautt. Talar það ekki sínu máli að fólk er hætt að kaupa ljóðabækur? kynni ein- hver að spyrja. Kannski. Afgreiðslu- kona í bókabúð sagði við mig fyrr á þessu ári: „Það er engin hreyfing á ljóðabókum, ekki einu sinni þegar við stillum þeim upp í rekka á áberandi stað í búðinni.“ Kæru skáld og af- greiðslukona, það þykja ekki vísinda- leg vinnubrögð að tefla saman tveim- ur breytum, a og b, og draga þá ályktun að a valdi b án þess að leita skýringa víðar. Ljóðabækur seljast ekki, merkir það að ljóðið sé dautt? Án mikillar fyrirhafnar og yfirlegu detta mér strax í hug tvær aðrar mögulegar skýringar. Annars vegar sú að ljóðskáldin séu dauð. Að krepp- an í íslenskri ljóðlist stafi af skorti á góðum skáldum. Það er reyndar ekki mín skoðun, ætli hlutfallið sé ekki eitt gott skáld á móti tíu í rýrari kant- inum. Hin skýringin er sú að ljóðið krefur fólk um athygli af öðrum toga en það á að venjast. Kannski ljóðið eigi eitthvað skylt við útvarpið hvað þetta varðar. Það krefst einbeitingar, hlustunar og kyrrðar. Erlendis er reynt að snúa varnarbaráttu ljóðsins í sókn með því að halda svokölluð ljóða- slömm – slamm í eintölu, til aðgrein- ingar frá fátæku úthverfi. Ljóða- slamm er nokkurs konar ljóðaflutningskeppni, þar sem frammistaða skáldsins er metin eftir því hvað það kemur ljóðinu skemmti- lega til skila en innihald verður stund- um aukaatriði. Sums staðar hafa þessir gjörningar náð talsverðri hylli. Gagnrýnendur benda á að ljóðin líði fyrir vikið, þau færist æ nær hvers- dagslegu talmáli og glati sínum þrungna mætti. Á móti benda slamm- arar á að án þeirra væri ljóðið enn kirfilega læst inni í filabeinsturni aka- demíunnar en sú hefur verið raunin víða erlendis, sem betur fer ekki hér á landi. Má vera að fegurðarskyn okkar brúki sem mælikvarða hversu að- Ljóðið er ekki dautt! Eftir Kristínu Elfu Guðnadóttur „Ljóðskáld láta sér fátt óviðkom- andi, ég trúi því ekki að þau standi á aftöku- pallinum og bíði þess að ljóðið verði afhausað án þess að hreyfa legg eða lið.“
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.