Fréttablaðið - 08.07.2010, Blaðsíða 34

Fréttablaðið - 08.07.2010, Blaðsíða 34
 8. júlí 2010 FIMMTUDAGUR6 Bátar Hjólbarðar 4 stk. 185/65 14“ á Corolla felgum á 20 þ. 4 stk. 175/70 13“ á Golf felgum á 20 þ. 2 stk 215/55 16“ á 10 þ. 2 stk. 195/65 15“ á álf. á 10 þ. 2 stk. 205/65 15“ á 10 þ. 2 stk. 195/65 16“ á 10 þ. 3 stk 175/70 13“ á álf. á 10 þ. Uppl. í s. 896 8568. Varahlutir Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga 9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu. Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær. Bílapartasala Höfum opnað varahlutasölu með notaða varahluti í nýlega bíla www. netpartar.is Japanskar Vélar Varahlutasala Erum að rífa MMC Pajero/Montero ‚00- ‘05. L200/Izuzu pick up ‚00-‘07. Susuki Vitara/Liana/Swift ‚00-‘08. Hyundai Santa Fe/Tucson/Starex. ‚00-‘06. Nissan pickup/Almera/X-Trail ‚02-‘08. VW/skoda ‚00-‘05. Mazda/Ford ‚00-‘05. Kia, flestar gerðir. Chevrolet ‚05-‘06. Citroen C2/C3 ‚02-‘06. og fl. Kaupum bíla. Opið 08-18. S. 565 3400 & 893 2284. www.carparts.is partabílar.is 770-6400 Er að rífa bmw 525d 02, daewoo lanos 98-03, dodge carvan 97, dodge neon 01, fiesta 97, civic 97, getz 04-09, jeep grand 99, kia sport 99, m.benz 230 80, terrano 00, peugot 306 98, kangoo 99- 01, twingo 99, felisa 99, swift 05-09, xl7 05, yaris 05, vn lt 98, almera 00, primera 99. Kaupum bíla í niðurrif. Bílapartar og þjónusta. S. 555 3560 Sérhæfum okkur í Subaru, Nissan, Toyota o.fl. Kaupum bíla til niðurrifs eða uppgerðar. Tökum alla bíla til förg- unar gegn skilagjaldi. Dalshrun 20. VW, Skoda, Audi. S. 534 1045 Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj. Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Kangoo & Skoda Oktavia ‚02. Viðgerðir. Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar. Kaupi bíla. Óska eftir tramp- ólíni. Uppl. í s. 892 7852. Varahlutir í MMC Space Wagon ‚97, Kia Sephia ‚99, Yaris ‚00, Hatcback ‚96, ‚97 1600, Xli 1300 ‚94, Escord ‚98. Accent ‚95 & ‚97. Impreza ‚99. Legacy ‚96. Almera ‚98. Carina ‚97, Vento ‚97, Lanos ‚99, Elantra Wagon ‚97, Civic ‚99. Golf ‚95. Kaupi bíla til niðurrifs. S. 896 8568. Bílhlutir, Kaplahrauni 14, S. 555 4940. Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs. Viðgerðir Reiðhjóla, Sláttuvéla Smávélaviðgerðir. Hröð og ódýr þjónusta. Gerum við allar gerðir af Reiðhjólum og sláttuvélum. Sláttuvélamarkaðurinn ehf S:517-2010 Smiðjuvegi 11 ÞJÓNUSTA Veitingastaðir Kínahofið Tilboð. Súpa og 4 smáréttir kr. 1450 kr. tekið með. 1590 ef borðað er á staðnum. Nýbýlavegi 20 Kóp. S. 554 5022. Bókhald Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. Garðyrkja Tökum að okkur allt sem viðkemur garðinum, auk allrar almennrar smíða- vinnu - lögg. húsasmíðameistari. Vanir menn, snör handtök. Sælugarðar s. 824 1238. Garðaumsjón: Vanti þig slátt, úðun eða aðra þjónustu í garðinum er ég tilbúinn uppl: 698 1215 Halldór Garðyrkjumaður SÓLPALLAR, skjólveggir, öll almenn smiða og garðvinna, vanir menn og góð verð. Brynjar s: 862 8621. Trjáklippingar Trjáfellingar og öll almenn garðavinna. Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur s. 848 1723. HELLULAGNIR - LÓÐAGERÐ Láttu fagmann vinna verkið, yfir 20 ára reynsla, þekking, ráðgjöf og vönduð vinna. Uppl. 771 3030, Trausti. Trjáklippingar / fellingar / sláttur Öll almenn lóðaumhirða. Sláttu-og garðaþjónustan. S. 577 4444 & 892 9999. Hreingerningar Hreingerningar - Bónun - Bónleysing Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og vanir menn. Vy-þrif ehf. Öll almenn þrif regluleg ræsting sam- eigna verðtilboð. Sími 512 4010 www. vy.is Málarar Málarameistari Jón Ingvar Garðarsson málarameistari tilboð - tímavinna s. 896 6148. Búslóðaflutningar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is Húsaviðhald Húsaviðgerðir Múrarar, málarar og smiðir með mikla reynslu í viðhaldi fasteigna geta bætt við sig verkum. Allt viðhald fasteigna. Viðhaldsverk ehf S. 699 0712 & 618 7712 verk@vidhaldsverk.is www.smidaland.is Nýsmíði - viðhald - gluggar -sólpallar - öll smíði. S. 772 0040. Tökum að okkur parket- slípun um allt land. 15 ára reynsla í parket- lögnum, parketslípun,sólpallasmíði og sólpallaslípun. Alltaf besta verðið. Sjáið myndir á www.parketplankar.is Uppl í s. 772 8100 N & V Verktakar ehf Flísar - parket - mála - múrarar - smið- ir setjum upp eldhúsinnréttingar og margt fleira sem viðkemur húsaviðhaldi að utan sem innan. Frábært verð! Uppl. í s. 661 3149. Granat-Múr ehf.Húsaviðgrðir. Múrviðgerðir.Steining.Flísalagnir Gerum verðtilboð þér að kostnaðarlausu. Uppl 866 6291. Pípulagnir Faglærðir píparar geta bætt við sig verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn- um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 663 5315. Stífluþjónusta Tölvur Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem á staðinn. Gott verð. S. 699 6735 Baldvin. Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem á staðinn. Gott verð. S. 699 6735 Baldvin. Nudd Fantastic whole body massage S. 692 4599, Maria. NUDD NUDD NUDD Exclusive whole body massage.S. 692 2126. SUMARTILBOÐ! Unaðsnudd í boði, komdu og leyfðu okkur að dekra við þig. S: 692 1123. Whole body massage. S. 849 5247 Whole body massage. Frábært nudd, fullkomin þjónusta. Uppl. í s: 857 5015. Spádómar Spásími Láru S. 908 5050 Opið frá kl. 13:00 - 00:00 um helgar, 15:00-23:00 virka daga. Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. Draumráðningar, ást og pening- ar. Andleg hjálp. Trúnaður. Trésmíði Bergiðjan ehf Íslensk framleiðsla Júlí afsláttur 20% á Einingargróðurhúsi 14 Fm til sýnis Tangarhöfða 2 .Júlí afsláttur 30% af Minigolfi, vinsælt á pallinn,í bústaðinn og garðinn er með 3 holum og 3 þrautum auðvelt að spila 6 til 9 holur. Erum að hefja framleiðslu á garðvörum úr Íslenskum trjábolum. Uppl. í s. 772 9030 & 867 3245. Bergiðjan ehf, Tangarhöfði 2, 110 RVK. bergidjan@mail.com Viðgerðir Tek að mér smáviðgerðir í múrverki, múrarameistari. Uppl. í s. 841 8893. Önnur þjónusta Sjóstöng, Sjóstöng. Bjóðum uppá sjóstangveiði frá Reykjavíkurhöfn. Sérferðir ehf S:892- 0099. KEYPT & SELT Til sölu Gamalt leðursófasett 3+1+1 á kr. 10.000 lítil frystikista ca 90 l á kr. 20.000 Trimform tæki PRO 12 á kr. 15.000 uppl. s: 846 0532. Mjög gott Moongoose fjallahjól til sölu. Upplýsingar í síma 6613401. Óskast keypt Kaupi gull ! Ég, Magnús Steinþórsson gull- smíðameistari, kaupi gull, gull peninga og gull skartgripi. Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt og illa farið. Leitið til fagmanns og fáið góð ráð. Upplýsingar á demantar.is í s. 699 8000 eða komið í Pósthússtræti 13 ( við Austurvöll ), Verið velkomin
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.