Fréttablaðið - 19.05.2018, Blaðsíða 58

Fréttablaðið - 19.05.2018, Blaðsíða 58
311 Borgarnes | Sími: 433 3000 | bifrost@bifrost.is | bifrost.is Við auglýsum eftir náms- og starfsráðgjafa tímabundið til eins árs í fullt starf frá og með 1. ágúst nk. vegna afleysinga. Náms- og starfsráðgjafi Helstu verkefni og ábyrgð Náms- og starfsráðgjafi stendur vörð um velferð nemenda, veitir þeim stuðning, ráðgjöf og upplýsingar varðandi náms- og starfsval. Hann veitir þeim einnig ýmis konar stuðning til að auka náms- árangur auk þess að aðstoða og leiðbeina við gerð ferilskráa. Sérstakt verkefni þar sem unnið er gegn brottfalli nemenda er á höndum náms- og starfsráðgjafa. Hann heldur námskeið fyrir nemendur sem snúa m.a. að námstækni og tímastjórnun. Hæfni og menntunarkröfur Leitað er eftir einstaklingi sem hefur rétt til að kalla sig náms- og starfsráðgjafi skv. lögum nr. 63/2006. Lögð er áhersla á sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði í starfi, áhuga og áreiðanleika. Með umsókn þarf að fylgja afrit prófskírteina og staðfesting á starfsréttindum. Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um störfin. Búseta á Bifröst eða í Borgarfirði er æskileg. Umsóknarfrestur er til og með 31. maí nk. Umsóknir og fyrir- spurnir um starfið skal senda á netfangið kennslustjori@bifrost.is. Rafvirkjameistari óskast til starfa Áhugasamur og metnaðarfullur rafvirkjameistari óskast til starfa hjá okkur á Grund og Mörk hjúkrunarheimili. Megin starfssvið er viðhald og viðgerðir á tækjabúnaði auk þess að hafa umsjón með rafkerfum heimilanna. Hæfnikröfur • Góð starfsreynsla á sviðinu er nauðsynleg. • Tölvukunnátta er æskileg. • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum. • Góðir samskiptahæfileikar. • Geta til að vinna skipulega og undir álagi. Um er að ræða framtíðarstarf fyrir rétta aðilann. Nánari upplýsingar um störfin veitir: Íris Benediktsdóttir, mannauðsráðgjafi irisb@grund.is MÖRK HJÚKRUNARHEIMILI Myllan óskar að ráða starfsmann með vél- virkjamenntun eða sambærilega þekkingu í viðgerðardeild fyrirtækisins.s. Meðal helstu verkefna: · Viðhald og viðgerðir á framleiðsluvélum og búnaði. · Bilanagreining · Almenn viðgerðarvinna · Samskipti við framleiðsludeildir Hæfniskröfur: · Sveinspróf eða sambærileg menntun/þekking æskileg · Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum · Skipulögð vinnubrögð · Almenn tölvuþekking Nánari upplýsingar um starfið gefur Flóvent Sigurðsson verkstjóri á flovent@myllan.is Myllan er leiðandi fyrirtæki á íslenskum matvælamarkaði, sem sérhæfir sig í markaðssetningu og framleiðslu á brauðum, kökum og skyldum vörum fyrir neytendamarkað, hótel og veitingahús, mötuneyti og stofnanir. Myllan stefnir að því að uppfylla fjölbreyttar þarfir viðskiptavina sinna á sínu sviði með viðeigandi lausnum í hverju tilfelli Viltu vera í öflugu teymi mengunareftirlits? Umhverfisstofnun leitar að starfsmanni í starf sérfræðings, sem hefur áhuga á að vinna við eftirlit með mengandi starfsemi með hag almennings og verndun um- hverfis að leiðarljósi. Í boði er krefjandi starf í frjóu umhverfi sérfræðinga þar sem áhersla er lögð á þverfaglega teymisvinnu og samvinnu við aðrar sérfræðistofnanir. Helstu verkefni Helstu verkefni eru eftirlit með mengandi starfsemi en Umhverfisstofnun hefur eftirlit með margvíslegri starfsemi sem getur haft í för með sér mengun, m.a. fisk- eldi. Lögð er áhersla á upplýsingamiðlun og samskipti við ráðuneyti, stofnanir, atvinnulíf og almenning. Við leitum að jákvæðum og metnaðarfullum einstaklingi með framúrskarandi samskiptahæfni. Ítarlegri upplýsingar um starfið, helstu verk- efni og hæfniskröfur til starfsins er að finna á starfatorg.is og umhverfisstofnun.is/ storf_i_bodi. Umsóknarfrestur er til og með 4. júní 2018. Ný tækifæri, nýjar áskoranir! www.hagvangur.is Frekari upplýsingar um störfin eru á heimasíðu Lyfjastofnunar: https://www.lyfjastofnun.is/Lyfjastofnun/Storf_i_bodi/ Við leitum að öflugum leiðtoga í starf sviðsstjóra á eftirlitssviði. Sviðsstjórinn stýrir starfsemi sviðsins og hefur yfirumsjón með skipulagi þess og framkvæmd þeirra verkefna sem undir sviðið heyra. Eftirlitssviði er skipt upp í þrjár deildir, markaðseftirlitsdeild, GxP og lækningatækjadeild og lyfjaöryggisdeild, og er sviðsstjóri næsti yfirmaður þriggja deildarstjóra. Á eftirlitssviði starfa 15 starfsmenn. Sviðsstjóri eftirlitssviðs situr í framkvæmdaráði Lyfjastofnunar og tekur hann þátt í stefnumótun stofnunarinnar og gerð rekstraráætlana. Starfið felur í sér alþjóðlegt samstarf. Starf sviðsstjóra eftirlitssviðs heyrir undir forstjóra stofnunarinnar. Starfshlutfall er 100%. Upplýsingar um starfið veita Sindri Kristjánsson, sviðsstjóri eftirlitssviðs, sindri.kristjansson@lyfjastofnun.is, og Sigurlaug Kristín Jóhannsdóttir, mannauðsstjóri, sigurlaug.kristin. johannsdottir@lyfjastofnun.is, eða í síma: 520 2100. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. Umsóknir um starfið óskast sendar á netfangið atvinna@ lyfjastofnun.is, merkt í efnislínu: „Sviðsstjóri eftirlitssviðs“. Með umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf með rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Æskilegt er að umsækjandinn geti hafið störf sem fyrst. Lyfjastofnun hvetur bæði karla og konur til að sækja um starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá lokum umsóknarfrests. Lyfjastofnun er ríkisstofnun sem heyrir undir heilbrigðisráðherra. Helstu hlutverk hennar eru að gefa út markaðsleyfi fyrir lyf á Íslandi í samvinnu við lyfjayfirvöld á Evrópska efnahagssvæðinu, hafa eftirlit með lyfjafyrirtækjum og heilbrigðisstofnunum á Íslandi, meta gæði og öryggi lyfja og tryggja faglega upplýsingagjöf um lyf til heilbrigðisstarfsfólks og neytenda. Hjá Lyfjastofnun vinna 62 starfsmenn. Stofnunin var í 9. sæti í könnuninni Stofnun ársins 2018 yfir stofnanir með 50 starfsmenn eða fleiri. Lyfjastofnun leggur áherslu á gott vinnuumhverfi og starfsþróun og framfylgir stefnu um samræmingu fjölskyldulífs og vinnu. Gildi Lyfjastofnunar eru gæði – traust – þjónusta. Sjá nánari upplýsingar um Lyfjastofnun á www.lyfjastofnun.is Sviðsstjóri á eftirlitssviði Umsóknarfrestur er til og með 4. júní nk. Menntunar- og hæfniskröfur: • Meistarapróf á háskólastigi sem nýtist í starfi • Reynsla af stjórnunarstörfum og mannaforráðum • Að lágmarki 3 ára starfsreynsla sem nýtist í starfi • Reynsla af stefnumótun og gæðamálum • Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur • Mjög gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli • Leiðtogahæfileikar • Mjög góð samskiptahæfni • Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi • Skipulagshæfni og ögun í vinnubrögðum 18 ATVINNUAUGLÝSINGAR 1 9 . m A í 2 0 1 8 L AU G A R DAG U R 1 9 -0 5 -2 0 1 8 0 4 :2 4 F B 1 1 2 s _ P 0 6 7 K .p 1 .p d f F B 1 1 2 s _ P 0 5 8 K .p 1 .p d f F B 1 1 2 s _ P 0 4 6 K .p 1 .p d f F B 1 1 2 s _ P 0 5 5 K .p 1 .p d f A u to m a tio n P la te re m a k e : 1 F D A -2 C D 8 1 F D A -2 B 9 C 1 F D A -2 A 6 0 1 F D A -2 9 2 4 2 7 5 X 4 0 0 .0 0 1 2 B F B 1 1 2 s _ 1 8 _ 5 _ 2 0 1 8 C M Y K
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.