Fréttablaðið - 19.05.2018, Blaðsíða 34

Fréttablaðið - 19.05.2018, Blaðsíða 34
Ævintýralegur starfsvettvangur Starfstengt ferðafræðinám Langar þig að starfa í ört vaxandi atvinnugrein – eða ertu starfandi í ferðaþjónustu? Ferðamálaskólinn býður upp á fjölbreytt og spennandi nám fyrir fólk á öllum aldri sem er með brennandi áhuga á ferðamálum og Íslandi sem ferðamannalandi. INNRITUN STENDUR YFIR TIL 11. JÚNÍ. Sjá mk.is Ferðamálaskólinn í Kópavogi Sími: 594 4020 Ævintýralegur starfsvettvangur Starfstengt ferðafræðinám Langar þig að starfa í ö t vaxandi atvinnugrein – eða ertu starfandi í ferðaþjónustu? Ferðamálaskólinn býður upp á fjölbreytt og spennandi nám fyrir fólk á öllum aldri sem er með brennandi áhuga á ferðamálum og Íslandi sem ferðamannalandi. INNRITUN STENDUR YFIR TIL 11. JÚNÍ. Sjá mk.is Ferðamálaskólinn í Kópavogi Sími: 594 4020 vintýralegur starfsve tvangur Starfstengt ferðafræðinám Langar þig að starfa í ört vaxandi atvi nugrein – eða ertu starf ndi í ferð þjónustu? Ferðamálaskólinn býður upp á fjölbreytt og spennandi nám fyrir fólk á öllum aldri sem er með brennandi áhuga á ferðamálum og Íslandi sem ferðamann landi. I NRITUN STENDUR YFIR TIL 11. JÚNÍ. Sjá mk.is Ferðamálaskóli n í Kópavogi Sími: 59 4020 Ævintý legur starfsvettvangur Starfstengt ferðafræði ám Langar þig að starfa í ört vaxandi atvinnugrein – eða ertu starfandi í ferðaþjónustu? Ferðamálaskólinn býður upp á fjölbreytt og spennandi nám fyrir fólk á öllum aldri sem er með brennandi áhuga á ferðamálum og Íslandi sem ferðamannalandi. INNRITUN STENDUR YFIR TIL 11. JÚNÍ. Sjá mk.is Ferðamálaskólinn í Kópavogi Sími: 594 4020 Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og um- fjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar- efni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@frettabladid.is, s. 512 5367 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s. 512 5368 | Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@frettabladid.is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@ frettabladid.is, s. 512 5358 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 512 5338 Útgefandi: 365 miðlar Ábyrgðarmaður: Elmar Hallgríms Hallgrímsson Sölumenn: Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 512 5457 | Jón Ívar Vil- helmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, olafurh@frettabladid.is, s. 512 5433 | Guðlaug Ragnarsdóttir, fag­stjóri matsveina­ og matar­tæknanámsins við Mennta­ skólann í Kópavogi, segir að námið sé vinsælt, stutt, hagnýtt og hentugt fyrir einstaklinga sem hafa reynslu af vinnu í veitingageiranum en vilja bæta við sig menntun og verða öruggari í starfi. Kennsla fer fram á kvöldin fjóra daga vikunnar, frá klukkan 17.00 til 21.30. Skipulag námsins „Það er gerð ákveðin krafa til nemenda um að þeir hafi unnið í viðurkenndu eldhúsi eða við sambærileg störf áður en þeir hefja námið,“ segir Guðlaug. „Gert er ráð fyrir að einstaklingar séu að bæta við þá kunnáttu sem þeir búa þegar yfir og þeir sem eru orðnir 23 ára og hafa þriggja ára starfsreynslu geta sótt um að fara í raunfærnimat hjá Iðunni fræðslusetri. Matsveinanámið er tvær annir og matartæknanámið er þrjár annir,“ segir Guðlaug. „Fyrstu tvær ann­ irnar eru kenndar saman og þriðja önnin er sérhæfing matartækna. Báðar greinar gefa fagbréf.“ Fyrir hverja er námið? „Námið býður upp á mikla mögu­ leika í nútímasamfélagi. Það er fyrir alla sem hafa eða vilja starfa við matreiðslu og stjórnun í mötuneyt­ um vinnustaða og skóla, í eldhúsum heilbrigðisstofnana og á fiski­ og flutningaskipum,“ segir Guðlaug. „Með aukinni ferðaþjónustu hefur einnig skapast fjölbreyttari starfs­ vettvangur fyrir fólk með þessa menntun. Námið gerir fólki kleift á að takast á við fjölbreytt verkefni á vinnustað. Á báðum námsbrautum er námið byggt upp af faggreinum eins og matreiðslu, aðferðafræði, matseðlagerð, hráefnisfræði, hrein­ lætis­ og örverufræði og næringar­ fræði, svo eitthvað sé nefnt, en þetta er allt mjög hagnýtt,“ segir Guðlaug. „Námið er mjög fjölbreytt og nem­ endur læra að elda alls konar rétti sem henta breiðum og fjölmenn­ ingarlegum hópum. Þar erum við að tala um holla rétti, fína veislu­ rétti og rétti frá ólíkum menningar­ heimum. Í matartæknanáminu læra nemendur einnig að elda fyrir einstaklinga með ofnæmi og óþol og ýmiss konar sérfæði fyrir sjúklinga.“ Mikil vinna en gefandi Ernesta Cibulskiené er frá Litháen og útskrifast sem matsveinn 24. maí næstkomandi. Hún hefur starfað sem matráður síðastliðin fimm ár í mötuneyti Menntaskólans í Kópa­ vogi. Ernesta hefur mikinn áhuga á matseld og dreif sig í námið eftir hvatningu frá félögum í skólanum. „Ég sé ekki eftir því, vegna þess að námið er skemmtilegt og allt sem ég hef lært nýtist mér í starfi. Ég er öruggari og skil allt miklu betur,“ segir Ernesta. „Allar námsgrein­ arnar eru mikilvægar og við lærum mörg gagnleg grundvallaratriði, eins og aðferðafræði matreiðslu, að matreiða frá grunni, hráefnisfræði og að gefa réttar skammtastærðir. Í næringarfræðinni lærum við líka um næringargildi réttanna sem við eldum, sem skiptir máli þegar við setjum saman matseðil. Svo fannst mér einstaklega skemmtilegt að læra um matargerð frá mismunandi menningarheimum og eftir að ég lærði um íslenska matarhefð skil ég hana betur. Mér fannst áfanginn sem tengist framreiðslu einstaklega nytsamur og skemmtilegur, en þar lærum við til dæmis að leggja á borð, brjóta alls konar servíettubrot og að búa til blómaskreytingar,“ segir Ernesta. „Svo eru kennararnir líka skemmti­ legir og alltaf til í að hjálpa okkur nemendum, svo við lærum mikið á stuttum tíma. Námið fer alfarið fram á íslensku, svo fyrsti mánuðurinn var erfiður fyrir mig. En það var mikil sam­ kennd í hópnum, allir voru til í að hjálpa öllum og kennararnir voru alltaf tilbúnir til að útskýra náms­ efnið betur. Maður á ekki að vera hræddur við að spyrja og ég lærði mikið í íslensku samhliða náminu. Þannig að þetta er mikil vinna, en gefandi,“ sagði Ernesta, sem stefnir á að fara næst í matartæknanám. Úthugsaðri matseðlar og meiri fagmennska Einar Hreinn Ólafsson útskrifaðist sem matartæknir í desember. Hann hafði unnið sem matráður á leikskóla í nokkur ár áður en hann skellti sér í námið og hefur óbilandi áhuga á matreiðslu. „Ég hef lagt mikinn metnað í hollan og góðan mat fyrir leikskóla­ börn sem er unninn frá grunni og ég tel næringu barna sérlega mikil­ væga,“ segir Einar. „Námið var frá­ bær viðbót og hefur nýst mér mjög vel í starfi. Mér fannst sérstaklega gagnlegt að læra um matseðlafræði, vinnuskipulag, næringarfræði og sérfæði. Matseðlagerð er heildarskipu­ lag næringar og það þarf að vera úthugsað, svo orku­ og næringar­ þörf sé sinnt fyllilega. Ég nýti mér næringarútreikning sem ég lærði í næringarfræðinni til að fullvissa mig um að matseðillinn uppfylli þörf barnanna til að vaxa og dafna,“ segir Einar. „Það kom dálítið á óvart hversu orkuskertar sumar máltíðir eru og ég þarf stundum að bæta við auka meðlæti til að orkuþörf barnanna sé uppfyllt. Til dæmis fann ég út að það var ekki nóg að gefa börnunum eingöngu kjötsúpu í hádegismat, heldur var full þörf á að bæta grófu brauði við. Matreiðsla sérfæðis er líka mjög gagnleg í mínu starfi, því fæðuóþol og ofnæmi er nokkuð algengt. Starfsnám tengt því var mjög fróðlegt og sá hluti námsins hefur algjörlega breytt aðferðum og þekkingu minni á matreiðslu fyrir fólk með mismunandi fæðuþörf,“ segir Einar. „Það er ómetanlegt að geta eldað bæði bragðgott og hollt maukfæði fyrir þá sem þurfa það og að þekkja til hráefna sem geta komið í stað annarra þegar það þarf að sleppa einhverju vegna óþols eða ofnæmis. Ég lærði líka um muninn á óþoli og ofnæmi og hversu mikilvægt er að sinna þessum þörfum vel. Mér fannst matreiðsluaðferðir og vinnuskipulag líka afskaplega hag­ nýtir hlutar af náminu,“ segir Einar. „Á annasömum degi geta einfaldar aðferðir við skipulag auðveldað daginn til muna og haft úrslitaáhrif á hversu vandaður maturinn er. Gott skipulag gefur aukinn tíma til hráefnisvinnslu, sem sparar mikið til lengri tíma litið og auðveldar manni vinnuna alla daga. Matartækninámið gerði mig að betri fagmanni,“ segir Einar. „Ég lærði faglegri vinnubrögð, fékk aukinn áhuga á fjölbreyttri matreiðslu og það auðveldaði mér starfið almennt.“ Guðlaug Ragnarsdóttir, fagstjóri mat- sveina- og matartæknanámsins við Menntaskólann í Kópavogi. Ernesta Cibulskiené segir að námið sé skemmtilegt, nýtist vel og hafi gert hana öruggari með sig. MYND/ANTON BRINK Framhald af forsíðu ➛ 2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK 1 9 . M A Í 2 0 1 8 L AU G A R DAG U R 1 9 -0 5 -2 0 1 8 0 4 :2 4 F B 1 1 2 s _ P 0 7 9 K .p 1 .p d f F B 1 1 2 s _ P 0 7 0 K .p 1 .p d f F B 1 1 2 s _ P 0 3 4 K .p 1 .p d f F B 1 1 2 s _ P 0 4 3 K .p 1 .p d f A u to m a ti o n P la te r e m a k e : 1 F D A -2 2 F 8 1 F D A -2 1 B C 1 F D A -2 0 8 0 1 F D A -1 F 4 4 2 7 5 X 4 0 0 .0 0 1 1 B F B 1 1 2 s _ 1 8 _ 5 _ 2 0 1 8 C M Y K
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.