Morgunblaðið - 04.11.1971, Blaðsíða 5

Morgunblaðið - 04.11.1971, Blaðsíða 5
MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 4. NÓVEMBER 1971 5 1 Umræður á Alþingi: Fæst nægilega stór svif - bátur til Eyja? Á FUNDI í Sameinuðu þingi í fyrradasr kom til umræðu till. til |>infifsályk(unar um samgöngu- niál Vestmannaoyinga, sem flutt «r af Guðlaug'i Gíslasyni <S), Garðari Sigurðssyni (Ab) og Áfiúsli Þorialdssyni <F). í fram- söguræðii fyrsta flutninfis- manns tillögunnar Guðlaugs Gíslasonar, kom m. a. fram, að m/s Horjólfur fer nú aðtins 2 ferðir milli lands og Eyja á viku, en ferðir skipsins voru á s.l. sumri 6 á viku, þar af ein til Reykjavíkur en fimm til Þor- lákshafnar. Þá sagði Guðlaugur, að nú væri verið að smíða svif- skip i Bandaríkjunum, sem stærðar sinnar vegna mundi henta Vestmannaeyingum vel til ferða milli Vestmannaeyja og meginlandsins, en það er um 12 km leið. Eins og kunnugt er fékk ríkið leigt svifskip frá Bretlandi fyrir nokkrum árum til reynslu cf vera mætti að það leysti að einhverju leyti sam- gönguoríiðleika þeirra Eyja- manna, en það skip reyndist vera of lítið til að geta sinnt því hlutvcrki. Tillaga sú, sem til umræðu var í gær er svo hljóðandi: Alþingi ály'ktar að skora á ríkisstjórnœnia: 1. að hlutast til um að Skipa- útgerð ríkisins verði falið að seimja ferðaáætlun m/s Herjólfs þannig, að skipið fari í viku hverri tvær ferðir milli Vest- maraniaeyja og Reykjavíkur og tvær ferðir milli Vestmann.aey.)a og Þorlákshafraar haust- og vetrarmánuðina, eða til 1. maí n.k. En þá verði teknar upp dag- legar ferðir milii Vestmanna- eyja og Þoriákshafnar fiimm daga vikuninar og ein ferð milli Vest- mannaeyja og Reykjavífcur viku- lega á tímabUinu til 30. »ept. n.k., ef ekki verður um aðra hagstæðari lausn að ræða með flutninga á farþegum og biif- reiðum yfir sumarmánuðiina; 2. að láta athuga möguleika á kaupum á svifskipi tU farþega- og bifreiðaflutniinga miUi Vest- maranaeyja og meginlairadsins, en það er aðeins um 12 km leið, þar sem stytzt er; 3. að hefja undirbúning að byggingu nýs og hentugs skips tU farþega-, vöru- og bifreiða- flutninga, milii Vestmainraaeyja, Þorlákshafnar og Reykjavíkur, ef ekki reynist unnit að komia samgöngum milli Vestmanna- eyj a og meginlandsinis í viðun- andi horf með m/s Herjólfi og kaupum á svifskipi; 4. að haldið verði áfram framkvæmdum við flugvöllinn í Vestmaninaeyjum, sem hafizt var handa um á síðastliðrau ári, og þeim lokið á næsta ári, og eranfremur, að hafizt verði handa um malbikun og lýsingu flugbrautarana og byggiragu flug- stöðvarbyggingaT samkvæmt teikningum, sem fyrir liggja. Einis og áður segir, mælti Guð- laugiir Gíslason (S) fyrir til- lögun.ni af hálfu flutrairagsmiarana. Hóf haran ræðu sína með því að ítrefca sérstöðu Vestmanraaey- inga hvað samgöngumál snertir — þeir yrðu að byggja sam- göngur sínar á ferðum yfir opið haf eða lofleiðis meðan aðrar sveitir á íislandi væru tengdar með vegakerfi landsiins. Alþingi hefði á uradanförnum árum og áratugum rofið eiinangrun Vest- maranaeyja nokkuð, en mikið skorti á að íbúar þesis byggðar- lags sætu við sama borð og aðrir landsmeran, hvað sarogöngur snerti. Mikill fjöldi bifreiða væri nú í Vestmannaeyjum og ættu Eyjabúair kröfu á að fá aðgarag að vegakerfi landsins, þar sem þeir tækju jafnan þátt og aðrir í vegagerð á landinu. Nú tók Guðlaugur fyrir hverm einstalkan tölulið tillög- unraar. Um 1. tl. rakti haran nokkuð hvemig áætlun m/s Herjólfs hefði verið háttað á undanförraum árum, en um þau málefrai hefði Vestmannaeyirag- um gengið erfiðlega að eiga við stjórn Skipaútgerðair ríkisins. S.l. vor hafði þáverandi sam- gö.ngumálaráðherira Ingólfur Jónsson gefið Skipaútgerðinrai fyrirmæli um að fjölga ferðum sínum til Vestmanmaeyja, að kröfu Eyjabúa, þannig að í sumar voru farnar 5 ferðir á viku milh Vestmannaeyja og Þorlákshafnar og vikuleg farð til Reyikjavíkur. Með þessari ráð- stöfun hefði vifculeg siglingaleið skipsinis stytzt en flutningsmagn- ið aukizt, svo að það virðist sem þessi breyting hafi verið hag- kvæm bæði fyrir Vestmanma- eyinga og Skipaútgerð ríkisins. Tillagan gengi út á, að ferðir á tímabilinu 1. maí til 30. sept. yrðu með framangreindum hætti, en ferði'r yfir vetrartím- arnn yrðu fjórar, tvær til Þor- iákshafnar og tvær til Reykja- víkur. Næst véik Guðlaugur mokkuð að 2. lið tillögunnar um að rík- isstjórnin léti kanna möguleika á kaupum á svifsikipi. Sagði hanin, að fyrirtækið Bell Aero- space í Bandaríkjuraum væri nú með í smíðum skip, sem henta mundi Vestmannaeying- um. Skip þetta væri um 20 m á lengd, 11 m á breidd og burð- arþol þess væri 25 tonra. Verður fyrsta skipi þessarar tegundar reynslusiglt í desember n.k. Þá vék ræðumaður að niauð- syn þesis að láta smiíða nýtt skip í stað m/s Herjólfs, ef svo reyndist, að svifskipið kæmi eklki að þeim notum, sem vonir standa til, að það ge,ri. Benti ræðumaður á, að m/s Herjólíur væri nú orðinra úreltur að mörgu leyti, þó að góðu gagni hefði komið í gegnum árin. Einfcum væri slæmt að þurfa að flytja bifreiðar á opnum þiljum báts- ins. Þá væri báturinn einnig orðinn of lítill til að sirana far- þegaflutninguim — einungis væri rúm fyrir 20 farþega í klefum bátsins. Rétt væri þó að kanna fyrst aðra möguleika, sém ódýrari væru, svo sem kaup á svifskipi, ef slíkir kostir gætu leyst samgönguvandamál V esfcm ann aey iraga. Að lokum gerir tillagan ráð fyrir að haldið verði áfram framkvæmdum við flugvölliran í Vesbmaranaeyjum. Sagði Guð- laugur að þær framkvæmdir lytu að því, að lengja þverbraut- ina, sem tefcin var í nofckun á árinu 1967, en nú skortir aðeins herzlumuiniran á að fullgerð verði. Þá þyrfti einraig að iraal- bika völlinn, auka lýsiraguna á honum og tryggja betra öryggi þar að öðru leyti. Að lokirani ræðu Guðlaugs tók einmig til máls af hálfu flutn- ingsmanraa tillögunnar Garöar Sigurðsson (Ab.) Þá tók eimnig til máls samgöngumálairáðherra, Hannibal Valdimarsson. Taldi harara rétt.mætt að viðurkenna sérstöðu Vestmannaeyiraga í samigöngumálum. Hanra taldi 1. lið tillögunnar varla vera þess eðlis að gera þyrfti þar þings- álýktun um, heldur væri nægj- aralegt, að ráðherranra, sem þessi mál heyrðu uradir sfcrifaði Skipa- útgerð ríkisins bréf, þar sem henni væri falið að gera lagfær- ingar á ástandi þessara mála. Hairnn tók hins vegar undir rétt- mæti aramarra liða tillögunnar, en tók það fram í sambandi við siíðasta liðinn að til þyrfti að koma gjörbreyttur hugsunar- háttur Alþingis til fjárveitinga til flugmála ef í þeim málum ætti vera hægt að gera þær ráð- stafanir, sem nauðsynlegar væru á landinu í heiid. herra enn fremur, að engiW reynsla væri komin á þessi loft- skip og að bíða yrði frekari reynslu um það, hvernig þau reyndust, þótt hann segðist þeirrar skoðunar, að þau hent- uðu ekki íyrir Vestmarmaeyinga frekar en milli Akraness og Reykjavíkur. Möguleikinn yrði þó kannaður án noklkurrar tregðu. Ágúst Þorvaldsson (F) sagði að vel gæti farið svo, að tækn- in kæmi til hjálpar með þvi að leysa flutningamál Vestmanna- eyinga eins og Guðlaugur Gísla- son hefði bent á. Giiðlaiigur Gíslason tók aftur til máls og sagði m.a., að mjög mikil reynsla væri komin á svif- skip, er siglt hefðu yfir Erma- sund á undanfömum árum. Þau væru að vísu of stór milli Vest- mannaeyja og Landeyjasands, en nú væri verið að smíða milli- stærð, sem vel gæti hentað þar. Útgerðormenn - humnrveiðnr Viljum fá báta í viðskipti á humarvertíð 1972. Við sækjum humarinn til Hafnar í Hornafirði seljendum að kostnaðarlausu. Ýmis hlunnindi koma til greina. Hraðfrystihús Stöðvarfjarðar hf., Stöðvarfirði. sími 4 Þá sagði samgönguráð- Þurrar tölur? VOLVO Hö (SAE) Hámarksþungi á framöxul (kg) Hámarksþungi á afturöxul (kg) Heildarþungi (kg) Burðarþol á grind Leyfilegt frá Volvo Leyfilegt skv. vegalögum. N84 122 3800 8000 11800 7800 7800 F84 122/170 4100 9000 12500 8600 8600 F85 170 4100 9500 13500 9200 9200 N86 165/210 5350 11000 16000 10900 9900 NB86 165/210 5350 16500 21500 15200 14700 F86 165/210 6000 11000 16500 11400 10400 FB86 165/210 6000 16200 22000 15600 15400 N88 208/270 6000 11000 16500 10500 9500 NB88 208/270 6000 16500 22000 15000 14500 F88 208/270 6500 11000 17000 10800 9300 FB88 270 6500 16500 22700 15300 14300 F89 220/330 6500 11000 17000 10500 9000 FB89 330 6500 16500 22700 15000 14000 Tölurnar tala sínu máli, en hin hagstæða reynsla Volvo vörubifreiða hérlendis, hefur ef til vill mest að segja. plfg-v '’w’: -i. • • . .... . . v, .V —.'.1... ■ — ..... . ... ÞAÐ ER KOMIÐ I TÍZKU AÐ FÁ MIKIÐ FYRIR FENINGANA. Suðurlandsbraut 16 • Reykjavik • Simnefni: Volver • Simi 35200

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.