Morgunblaðið - 24.05.1979, Blaðsíða 22

Morgunblaðið - 24.05.1979, Blaðsíða 22
22 MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 24. MAÍ1979 9 Aðalfundur Eimskipafélags Islands: Heildartekjur árið 1978 14.548 millj. kr., afskriftir 1436 millj. og tap 564,6 millj. kr. Aðalfundur EimskipafciaKs ís- lands. sá scxtuifasti <>k fjórði í röðinni var haldinn í gær. Á fundin- um kom fram að tap á rckstri fólausins nam 564.fi milljónum á síðastliðnu ári cn árið 1977 var haKnaður 78 milljónir króna. Ilcild- artckjur íólaKsins árið 1978 voru 11.518 milljónir króna cn voru 8.811 milljónir króna árið áður. HcildarKJöld án fyrninKa voru 13.159 milljónir króna. cn voru ário 1977 7.574 milljónir. Rckstrarút- KJöld hafa því numio röskum 36.05 milljónum króna hvcrn daK ársins 1978. Afskriftir af cÍKnum ncma 113fi milljónum króna cn voru 844 milljónir árið 1977. Samkvæmt hluthafaskrá var hlutafó Eimskipa- fílaKsins í árslok 1978 kr. 911.578.000 ok skráðir hluthafar voru um 13 þúsund. Á aðalfundi fclaKsins 18. maí 1978 var sam- þykkt að ncyta hcimildar scm í 'skattalögum cr vcitt um útKáfu' jofnunarhlutaliréía ok tvöfalda hlutafc fclaKsins. það cr hækka það úr 155.789 milljónum króna i' 911.578 milljónir. þannÍK að hluta- fóð vcrði kr. 933.688.000 að lokinni sölu á cftirstöðvum þoirra aukn- inKarhluta að nafnvcrði 22.110 milljónir cr tckin var ákvörðun um á aðalfundi fílaKsins 1977. Sam- kvæmt þcssari samþykkt fær því hvcr hluthafi án cndurKJalds hluta- bréf som ncmur jafnvirði þeirrar hlutarcÍKnar cr hann átti 18. maí 1978. Fundurinn samþykkti tillöKU stjórnar ok forstjóra þcss cfnis að Krciddur vcrði 10% arður af hluta brcfum fyrir árið 1978. Halldór H. Jónsson. formaður stjórnar EimskipafolaKsins. sctti fundinn ok hauð f upphafi máls sfns Tómas Árnason fjármálaráðhcrra vclkominn á fundinn. J>á skipaði hann Hcnrik Sv. Björnsson scndi- hcrra fundarstjóra ok Guðmund Bcncdiktsson ráðuncytisstjóra fundarritara. Halldór itat þcss að Grcttir EKKfrtsson, scm sctið hcfur í stiórn fclagsins scm fulltrúi Vcst- ur-islcndinxa. hafi ckki Kotað þcKÍð boð um að vcra Kcstur fundarins <>k bar fundinum kvcðjur hans. Farmgjaldstaxtar óbreyttir síðan í marz 1978 Á fundinum flutti _HaIldór H. Jónsson skýrslu stjórnarinnar og Axel Einarsson, njaldkeri félaiísins, skýrði reikninKa. I upphafi ræöu sinnar minntist Halldór H. Jónsson látinna starfs- manna, þeirrar Si^urðar Gíslasonar, fyrrverandi skipstjóra, Péturs Björnssonar, fyrrverandi skipstjóra ok Guðmundar Maiínússonar, fyrr- verandi yfirvélstjóra. Fundarmenn risu úr sætum sínum ok vottuðu minninKU hinna látnu virðinKu ok þakklæti. Um niðurstöðu rekstrarreikninKs EimskipafélaKsins, sem K«tið var hér að framan, saKÖi Halldór að ástæðan fyrir því hversu afkoma félaKsins var slæm á síðasta ári hafi ekki verið sú að næK verkefni hafi ekki verið fyrir skipin né að fyllstu haKræðinKar ok aðKæslu hafi verið Kætt. Ástæðan væri sú, að stjórnvöld hafi ekki viljað viðurkenna þá stað- reynd, að það væri ekki hæKt að halda flutninKs- ok þjónustuKJöldum óbreyttum í þeirri óðaverðbólKu sem hér á landi er. VerðlaKsyfirvöld hafi ekki leyft hækkanir á farmKJaldatöxtum frá því í marz 1978. Þá saKði Halldór í þessu sambandi að það væri ekki haiíur fyrir þjóðina, að ráðstafanir sem þessar verði til að hcfta eðlileKa framþróun, uppbyKK>n(íu ok haKræð- in^u í vöruflutninKum með skipum. „Ef slíkum ráðstöfunum heldur áfram," saKði Halldór, „þá verða þær aðcins til þess, að valda miklu óhaKstæðari flutninKum ok flutn- inKskostnaði en annars hefði orðið á næstu árum, ok skipastóllinn hlýtur að KanKa úr sér." Efnahagur Eimskips traustur þrátt íyrir erfiðleikana I árslok 1978 námu eÍKnir Eim- skipafélaKsins 11.987 milljónum króna en skuldir að meðtöldu hlutafé 11.861 milljón. Bókfærðar eÍKnir umfram skuldir námu þannÍK í lok árs 1978 125 milljónum, en 980 milljónum í árslok 1977. Skip félaKs- ins eru 24 að tölu ok voru í árslok 1978 bókfærð á 2.662 milljónir króna en í árslok árið áður voru þau einnÍK 24 talsins ok bókfærð á 2.593 millj- ónir. Matsverð skipanna er í daK 10 milljarðar að því er fram kom í ræðu Halldórs. Hann vakti athyKli fund- armanna á því að efnahaKur Eim- skípafélaKsins væri traustur ok stæði á föstum fótum. Þá Kat Hall- dór þess að fyrir 18 árum hefðu skip félaKsins verið 10 að tölu með lestarrými upp á 44.000 rúmmetra, en í daK eru skipin svo sem fyrr seKÍr 24 talsins ok lestarrými þeirra 85.000 rúmmetrar. Brunabótamat fasteÍKna félaKsins, sem bókfærðar eru á 1.898 milljónir króna, er 5.400 milljónir. FasteÍKn- irnar eru að mestu ýmist nýb.vKKÖar cða í endurb.VKK'nKu að söKn Hall- dórs. Bifreiðar, vélvaKnar ok önnur tæki ok áhöld eru bókfærð á 406 milljónir króna, olía ok matvæli á 307 milljónir. Halldór Kat þess að hlutafjáreÍKn EimskipafélaKSÍns í öðrum félöKum næmi 566 milljónum króna, ok þar bæri hæst hlutafé í FluKleiðum 522 milljónir. Frekari byggingar- framkva mdir verða ekki í bráð í ræðu Halldórs H. Jónssonar kom það einnÍK fram að enKÍn skip voru óttarr Möllcr. forstjóri EimskipafólaKsins. latur af störfum fyrsta ágúst næstkomandi. óttarr hofur vorið forstjóri EimskipafólaKsins frá 1962. Mcð honum á myndinni cr Hörður SÍKurKostsson. on Hörður hcfur verið ráðinn forstjóri í stað Óttars. keypt á árinu 1978 ok enKÍn skip seld. Halldór saKði að skip félaKsins væru haKkvæm í rekstri, búin full- komnustu tækjum ok hæfileKa stór miðað við okkar aðstæður. Síðast en ekki síst mætti Keta Þess varðandi skipin að vel væri búið að skipshöfn- um þeirra. Á síðastliðnu ári voru alls 27 skip í förum á vegum félaKsins ok fóru 380 ferðir milli Islands ok útlanda. EÍKÍn skip félaKsins foru 370 ferðir milli landa ok er það 40 ferðum fleira en árið áður. Þrjú ieÍKUskip fóru 10 ferðir ok er það 7 ferðum færra heldur en árið áður. Alls komu skip félaKsins ok leÍKUskip þess 1041 sinni á 106 hafnir í 18 löndum ok 1265 sinnum á 55 hafnir úti á landi. Árið 1978 voru vöruflutninKar með skip- um félaKsins ok leJKUskipum þess 589 þúsund tonn. Arið 1977 voru þessir flutninKar 553 þúsund tonn. Halldór saKði í ræðu sinni varð- andi vöruKeymslur félaKsins að með þeirri tekjurýrnun sem verið hefði hjá félaKÍnu ok ekkert lát væri á, væri fyrirsjáanlegt, að frekari byKK- ingar á vöruKeymslum yrðu ekki í bráð. „Þess kann því að verða skammt að biða, að við lendum í því vandræðaástandi sem áður var," saKði Halldór H. Jónsson. Hann Kat Farmannaverkfallið: „Ekki eingöngu vanda- mál Eimskipafélagsins,, „ÞAÐ ER augljóst mál, að eins og rekstrarafkoma Eimskipafélags- ins var 1978, þá vantar mikið á, að farmgjöld eins og þau eru í dag, standi undir kostnaði. Launahækkanir hljóta þó óhjákvæmilega að leiða til hækkunar farmgjalda, sem greidd eru af allri þjóðinni, eða að slíkar launahækkanir leiði til stöðvunar flotans," sagði Halldór H. Jónsson, stjórnarformaður Eimskipafélags íslands, á aðalfundi félagsins f gær. Halldór ræddi um áhrif farmannaverkfallsins á hag Eimskipafélagsins, en farmannaverkfallið hefur staðið frá 24. aprfl og er nú 21 af skipum félagsins bundið við bryggju. Halldór sagði að þetta væri ekki eingöngu vandamál Eim- skipafélagsins heldur vandamál allrar þjóðarinnar. „Stjórn Eim- skipafélags íslanðs vill ekki á nokkurn hátt áfellast þá starfs- menn Eimskipafélagsins og félagasamtök þeirra, sem boðuðu til verkfallsins, það er þeirra réttur," sagði Halldór. „Hins vegar veit ég ekki hvort stöðvun skipaflotans flýtir fyrir samning- um, því að það er ekki á valdi stjórnar Eimskipafélagsins að mæta þeim kröfum um launa- hækkanir sem fram hafa verið bornar." Halldór H. Jónsson sagði að Eimskipafélagið væri í sjálfheldu milli farmanna annarsvegar og verðlagsyfirvalda hinsvegar. Hann sagði að hækkanir á farm- gjaldatöxtum hafi ekki fengist síðan í marz 1978 þrátt fyrir hækkun launa hérlendis og er- Jendis, auk gífurlegrar hækkunar á olíu. „Það er staðreynd," sagði Hall- dór H. Jónsson, „að áframhald- andi taprekstur og auknar álögur geta aðeins leitt til stoðvunar reksturs, fyrr eða síðar." þess að frá því síðari hluta árs 1978 hefði Keymslurými Oddeyrarskála á Akureyri smám saman verið tekið í notkun ok áætlað væri að hann yrði fullKerður fyrir árslok 1979. Auk þess Kat Halldór þess að stefnt væri að því að byKKJa slíkar vöruKeymslur á Reyðarfirði ok í Vestmannaeyjum, en á ísafirði hefði vöruKeymslurými verið bætt við fyrir nokkrum árum. Halldór sagði að ekki hefði ennþá verið KenK'^ fra samninKum um stækkun á athafnasvæði Eimskipa- félaKsins í Sundahöfn, en stjórn félaKsins hafi verið tjáð að við þau skýlausu loforð, sem EimskipafélaK- inu hafa verið Kefin, yrði staðið. Loks Kat Halldór þess varðandi húsnæðismál félaKsins að smám saman væri verið að taka hina nýju viðbyKKÍngu EimskipafélaKshússins í notkun. Hertar öryggis- ráðstafanir við Reykjavíkurhöfn Halldór H. Jónsson vék í ræðu sinni að þeim þremur dauðaslysum sem orðið hafa á undanförnum 16 mánuðum við vinnu um borð í skipum félaKsins í Reykjavíkurhöfn. „Umrædd dauðaslys hafa að sjálf- sököu vakíð alla til umhuKSunar um hvað Kera meKÍ til þess að forðast slys," saKði Halldór. „Mjök Kott samstarf hefur verið á milli forráða- manna DaKsbfúnar ok Eimskipafé- laKsins. Eftir umræður ok fundahöld með varaformanni DaKsbrúnar, Guðmundi J. Guðmundssyni, var ákveðið að skipa sérstaka nefnd til að leita nýrra leiða til aukins öryKK- is. Nú þe^ar hefur verið ákveðið að Eimskipafélagið ráði sérstakan öryKK'sfulltrúa." Halldór Kat þess ok að EimskipafélaKÍð hefði ítrekað kröfur til Reykjavíkurhafnar um að loka hafnarsvæðinu fyrir almennri óviðkomandi umferðoKað jafnframt hefði öllum starfsmönnum Eim- skipafélaKsins við Reykjavíkurhöfn verið Kert að skyldu að bera öryKK's- hjálma. Fleiri örygK'sráðstafanir s.s. sjón- og heyrnarprófanir hafa verið framkvæmdar ok sagðist Halldór vona að auknar öryKK'sráðstafanir mættu skila áranKri. Engin leynd hvílir yfir rekstrinum Halldór vék að tillögu þeirri til þingsályktunar, sem lögð var fram á AlþinKÍ um rannsóknarnefnd |>íhk manna til að kanna rekstur Eim- skipafélags íslands. Hann sagði að félaKÍð hefði ár hvert birt reikninga sína opinberleKa ok að það hvíldi enKÍn leynd yfir rekstri félaKsins. Ríkisstjórnin skipaði árle^a einn af 7 stjórnarmðnnum ok einn af þrem- ur endurskoðendum ok hefði því aðstöðu til að fylKJast með öllum rekstri félaKsins. Einokunaraðstöðu hafi félaKÍð aldrei haft, en átt í samkeppni við fjölmörK innlend ok erlend skipafélög Hann Kat þess að fjárfestinK félaKsins í skipum, vöru- Keymslum ok tækjum væri undir- staða haKkvæms rekstrar ok tryKKÖ' sem læKst farmKJöld ok öruKKasta þjónustu. „Öll stóðnun leiðir til hnÍKnunar," saRði Halldór. Þá vék hann að eÍKnarhluta Eimskipafé- laKsins i FluKleiðum ok saKði að hann b.vKKðist a þeim stuðninKÍ sem EimskipafélaKÍð veitti FluKfélaK' íslands á sínum tíma. EðlileKra væri að félaKÍð ætti hlut í fluKfélaKÍ en að það keypti sjálft fluKvélar til að annast flutninKa í lofti. Það væru ekki mörK ár síðan að allir fólks- ok vðruflutninKar til ok frá landinu voru með skipum. Loks vék Halldór að því hvort þjóðnýta bæri Eim- skipafélaKÍð. I því sambandi saKÖi Halldór það skoðun stjórnar félaKs- ins að rekstur einstaklinKa ok fé- laKasamtaka þeirra tryKKÖ' betur afkomu þjóðarinnar í heild en þjóð- nýtinK. „Ék fullyrði það, að hver áKJöf ok hver velta herðir stjórnendur Eim- skipafélaKsins, ok kjarkurinn hefur aldrei brostið," sa^ði Halldór H. Jónsson í niðurlaKÍ ræðu sinnar. „Stjórn EimskipafélaKSÍns mun því ótrauð halda vörð um það mikla hlutverk, til haKsældar fyrir ís- lensku þjóðina, sem EimskipafélaK íslands KeKnir." Halldór þakkaði loks Óttarri Möller, fráfarandi forstjóra fyrir- tækisins, fyrir sérstakleKa vel unnin störf ok bauð hinn nýja forstjóra, Hörð SÍKurKestsson, velkominn til starfa. I ræðu Axels Einarssonar kom það fram m.a. að ógreiddur arður til hluthafa nam í árslok 32 milljónum ok hafði hækkað um rúmar 9 millj- ónir frá fyrra ári. Samkvæmt sam- þykktum fólaKsins fyrnast arð- Kreiðslur á 4 árum en félaKsstjórnin tók þá ákvörðun fyrir nokkrum árum að beita ekki þessu ákvæði. Ixiks má Keta þess að samþykkt var á aðalfundinum í K*r að breyta samþykktum félaKsins á þá leið að framveKÍs verður hætt að nota arð- miða til Kreiðslu á arðinum, en í stað þess hefur verið ákveðið að ei'Kendur hlutafjár fái arðinn Kreiddan í ávísun ok verður framsal á slíkri ávísun jafnframt kvittun hluthafans fyrir arðinum. Halldór E. skipaður í stjórn Eimskips HALLDÓR E. Sigurðsson al- þingismaður hefur verið skip- aður af hálfu ríkisstjórnarinn- ar í stjórn Eimskipafélags íslands. Halldór kemur í stað Hallgríms Sigurðssonar. í stjórn Eimskipafélagsins átti á aðalfundi félagsins í gær að kjósa þrjá menn til næstu tveggja ára í stað Halldórs H. Jónssonar, Ingvars Vilhjálms- sonar og Péturs Sigurðssonar, en þeir voru allir endurkjörnir. í stjórn Eimskipafélagsins eiga auk ofannefndra sæti þeir Thor R. Thors, Axel Einarsson og Indriði Pálsson.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.