Morgunblaðið - 28.02.1980, Blaðsíða 24

Morgunblaðið - 28.02.1980, Blaðsíða 24
Framtal MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 28. FEBRÚAR 1980 23 c) Leggja þarf fram vottorð og gögn meö umsókn fyrir því að útlán sé tapað eða ábyrgð fallin án möguleika til endurkröfu. Vegna þess að umsækjandi lætur af störfum vegna aldurs. a) Hvenær umsækjandi lét af störfum eða mun láta af störf- um. b) Áætlaðar tekjur, þ.m.t. bætur og styrkir, umsækjanda á yfir- standandi ári. Val á frádrætti. Staðfesta skal með x í viðkom- andi reit þá frádráttarreglu sem framteljendur velja. Hjónum ber sameiginlega að velja sömu frá- dráttarreglu. Þeir framteljendur, sem óska þess að skattstjóri velji frádráttarregluna fyrir þeirra hönd, skulu ekki merkja þessa reiti en geta þess í lið „Athugasemdir framteljanda", en jafnframt ber þeim að fylla út fjárhæðir skv. báðum frádráttarreglunum, þ.e. bæði fremri og aftari samtöludálk liða T 8—T 13, sbr. nánari skýr- ingar í leiðbeiningum um liðinn „Frádráttur D og E eða fastur frádráttur". Undirritun framtals Þegar útfyllingu framtalseyðu- blaðsins er lokið að öllu leyti skal það undirritað í þessum reit. Hjón skulu bæði undirrita framtalseyðu- blaöiö. Vanti undirskrift annars hvors hjóna er framtalið talið ófullnægjandi (sama gildir þótt annað hvort þeirra hafi engar tekjur). Ef annað hvort hjóna getur ekki undirritað framtalið vegna fjarveru, veikinda eða af öörum óviðráðanlegum ástæðum, skal geta þess og ástæðu í liðnum „Athugasemdir framteljanda". Reitur [21] Hér skal færa laun og endur- gjald fyrir hvers konar vinnu, starf eða þjónustu, sem innt er af hendi fyrir annan aðila. Hér með teljast t.d. biðlaun, starfslaun, nefndar- laun, stjórnarlaun, eftirlaun og orlofsfé, þ.m.t. fæðingarorlofs- greiðslur. Hér skal enn fremur færa verkfærapeninga, flutnings- peninga og aðrar hliðstæðar starfstengdar greiðslur, svo og framlög og gjafir sem gefnar eru sem kaupauki. Hvorki skiptir máli hver tekur við greiðslu né í hvaða gjaldmiöli goldið er. Vinni framtelj- andi hjá lögaðila, sem hann telst tengdur vegna eignar- eða stjórn- araðildar hans, maka hans eða ófjárráða barna og launatekjur hans eru lægri en þær hefðu orðið ef hann hefði innt starf sitt af hendi fyrir ótengdan aðila, ber honum aö telja launatekjur sínar í þessum reit en auk þess skal hann telja fram í reit [24] mismun þessara launatekna og þeirra launa sem hann hefði haft fyrir starf sitt á vegum ótengds aðila. í lesmáls- dálk skal rita röfn launagreiðenda og launauþþhæö í kr. dálk. Ef launagreiðendur eru fleiri en rúm- ast í lesmálsdálki, þrátt fyrir mögu- lega tvískiptingu lesmáls- og kr. dálka, er framteljendum bent á að nota „Framhaldsblaö" sem fæst hjá öllum skattstjórum og um- boðsmönnum þeirra. Síðan skal leggja allar launafjárhæðirnar saman og færa í einni samtölu í reit [21] Ef vinnutímabli framtelj- enda er aöeins hluta úr ári eða árslaun óeölilega lág skal gefa skýringar í athugasemdalið á 4. síðu framtals, er ástæöur, svo em nám, aldur, veikindi o.fl., koma ekki fram á annan hátt á framtali. ATHYGLI LÍFEYRISÞEGA er vakin á því aö þrátt fyrir breytingar á lögum um tekjukatt og eignar- skatt skulu tekjur af lífeyri teljast í liöunum T 5. Aðrar A-tekjur á þann veg er fyrir er mælt í leiðbeiningum viö lið T 5 á bls 37. Reitur [22] Hér skal færa ökutækjastyrki sem launþegar fá greidda. Skiptir ekki máli í hvaða formi ökutækja- styrkurinn er greiddur, hvort held- ur sem föst árleg eöa tímaviömiö- uð greiðsla, sem kílómetragjald fyrir ekna km, eða sem greiösla eða endurgreiösla á rekstrarkostn- aöi ökutækis aö fullu eða að hluta. Um frádrátt vegna kostnaðar á móti ökutækjastyrk vísast í leið- beiningar við reit [32] Reitur [23] Hér skal ferðapening hefur greitt á vegum vinnustaðar risnufé. Um aðar á móti um vísast í [33] færa dagpeninga og a sem vinnuveitandi launþega vegna ferða hans utan venjulegs . Sama gildir um fengið fradratt vegna kostn- ofangreindum greiðsl- leiðbeiningar við reit Reitur [24] Hér skal færa reiknuð laun við eigin atvinnurekstur eða sjálf- stæða starfsemi; við atvinnurekst- ur maka eða við atvinnurekstur og starfsemi sem unnin er í sameign með öðrum. Launin skulu ekki reiknuð lægri en þau hefðu orðið ef starfið væri unnið á vegum óskilds eða ótengds aðila. Fyrir þessum reiknuðu launum skal gera grein á sérblaði með eða með athugasemd á rekstrarreikning. Sjá ennfremur leiðbeiningar við reit [21] um störf hjá tengdum lögaöila. T2. A-tekur, hlunnindi Reitur [25] Hér skal færa alla fæðispeninga eða fæðisstyrki, sem launþegar hafa fengið greidda fyrir sig og fjölskyldu sína. Ekki skiptir máli hvort greiðslan er fyrir fullt fæði eöa hluta, innan eða utan heimil- issveitar. Sérstök athygli er vakin á því að greiðslur sem sjómenn á íslensk- um fiskiskipum fá frá áhafnadeild aflatryggingasjóðs til að standa undir fæðiskostnaði sínum um borð í íslenskum fiskiskipum telst ekki til tekna. Um þann hluta fæöispeninga sem ekki er talinn framteljendum til hagsbóta og færist sem frá- dráttur vísast til leiðbeininga við reit [34] Reitur [26] Launþegar skulu telja hér til tekna fæöu sem vinnuveitandi lét þeim í té endurgjaldslaust (frítt). Rita skal dagafjölda í lesmálsdálk og margfalda hann með: 2.700 kr. fyrir fullt fæöi fullorðins 2.100 kr. fyrir fullt fæði barns 1.050 kr. fyrir hluta fæðis (ein máltíð) Allt fæði, sem fjölskyldu laun- þega er látið í té endurgjaldslaust hjá vinnuveitanda hans, ber að telja hér til tekna á sama hátt. Sérhver önnur fæðishlunnindi, látin launþega og fjölskyldu hans í té endurgjaldslaust, ber aö telja til tekna á kostnaðarverði. Um þann hluta fæðishlunninda sem ekki er talinn framteljendum til hagsbóta og færist sem frá- dráttur vísast til leiðbeininga við reit [34] Sérstök athygli er vakin á því að frítt fæði sjómanns, er hann fær hjá útgerðarmanni um borð í skipi, telst ekki til tekna. Reitur [27] Hafi framteljandi (og fjölskylda hans) afnot af íbúðarhúsnæði, sem vinnuveitandi hans lætur honum í té endurgjaldslaust, skal framtelj- andi rita í lesmálsreit fjárhæð gildandi fasteignamats þessa íbúðarhúsnæðis (þ.m.t. bílskúrs) og lóðar og mánaðarfjölda afnota. Telja skal til tekna í reit [27] 2,7% af þeirri fjárhæð fyrir ársafnot en annars eins og hlutfall notkunar- tíma segir til um. Hafi launþegi afnot íbúðarhús- næðis, sem vinnuveitandi hans lætur honum í té gegn endurgjaldi sem er lægra heldur en 2,7% af gildandi fasteignamati hlutaöeig- andi íbúðarhúsnæðis (þ.m.t. bílskúrs) og lóðar, skal meta launþega mismuninn til tekna eftir því sem hlutfall notkunartíma segir til um og telja til tekna í reit [27] Sá hluti orkukostnaðar launþega sem vinnuveitandi hans greiðir skal einnig talinn hér að fullu til tekna. Endurgjaldslaus afnot launþega á orku (rafmagni og hita) skulu talin aö fullu til tekna í reit [27] á kostnaðarverði svo og húsaleigu- styrkur, sem vinnuveitandi greiðir launþega sínum. Um þann hluta húsnæðishlunninda sem ekki er talinn framteljendum til hagsbóta og færist sem frádráttur, vísast til leiðbeininga við reit [34] Reitur [28] Til tekna í reit [28] skal færa fatnað sem vinnuveitandi lætur framteljanda í té án endurgjalds og ekki er reiknaöur til tekna í öðrum launum. Tilgreina skal hver fatrnaðurinn er og telja til tekna skv. mati sem hér segir: Einkennisföt karla 50.400 kr. Einkennisföt kvenna 34.600 kr. Einkennisfrakka karla 39.000 kr. Einkennisfrakka kvenna 25.800 kr. Fatnaður, sem ekki telst ein- kennisfatnaður, skal' talinn til tekna á kostnaðarverði. Sé greidd ákveðin fjárhæð í stað fatnaðar ber að telja þá fárhæð að fullu til tekna með öðrum launum í reit [21] Um þann hluta fatnaðarhlunninda, sem ekki er talinn framteljendum til hags- bóta og færist til frádráttar, vísast til leiöbeininga við reit [34] Reitur [29] Hafi framteljandi haft afnot af bifreið sem vinnuveitandi lét hon- um endurgjaldslaust íté, skal meta afnotin til tekna sem hér segir: Fyrirfyrstu 10.000 km afnot 86 kr. pr km Fyrirnæstu 10.000 km afnot 75 kr. pr km Yfir 20.000 km afnot 68 kr. pr km Láti vinnuveitandi launþega í té afnot bifreiðar gegn endurgjaldi, sem lægra er en framangreint mat, skal mismunurinn teljast launþega til tekna. Reitur [30] Hér skal færa á kostnaðarverði öll önnur hlunnindi sem framtelj- endur hafa fengið og ekki eru talin í öðrum reitum þessa liðar. Fjárhæðir í reitum [25]—[30] skal leggja saman og færa í samtöludálk. T 3. Frádráttur A. Reitur [31] Hér má færa þá upphæð sem framteljanda á aldrinum 16—25 ára var skylt að spara og innfærð er í sparimerkjabók árið 1979. Skyldusparnaður er 15% af launa- tekjum eða sambærilegum at- vinnutekjum sem unnið er fyrir á árinu. Sparimerkjakaup umfram skyldu eru ekki frádráttarbær. Reitur [32] í þennan reit má færa til frá- dráttar á móti ökutækjastyrk sbr. reit [22] sannanlegan kostnað vegna rekstrar ökutækisins við öflun þessara tekna. Því aðeins telst ökutækjakostn- aður sannaður að fullnægt sé öllum neðangreindum skilyrðum: 1. að fram sé lögð á þar til gerðu eyðublaði (Ökutækjastyrkur og ökutækjarekstur), eða á annan jafn fullnægjandi hátt, nákvæm sundurliðun á heildarrekstrar- kostnaði ökutækisins, þ.m.t. árleg fyrning bifreiðar sem reiknast 385.000 kr. Árleg fyrn- ing annarra ökutækja en bif- reiða reiknast 10% af kauþverði (stofnverði). Fyrning ökutækis sem notað er hluta úr ári reiknast hlutfallslega. 2. að fram sé lögð á sama eyðu- blaði og um ræðir í 1, eða á annan jafn fullnægjandi hátt, greinargerð og heildamotkun ökutækisins á árinu, þannig sundurliðuð: a. Einkaafnot í km. b. Notkun í þágu vinnuveit- anda í km. c. Akstur á milli heimilis og vinnustaðar í km. Hafi fram- teljandi ekki rétt til frádrátt- ar fargjalda vegna langferða milli heimilis og vinnustaðar skal reikna til notkunar í þágu vinnuveitanda 70% og til einkaþarfa 30% aksturs milli heimilis og vinnustaðar. Hafi framteljandi hins vegar rétt til framdráttar fargjalda vegna langferða milli heimil- is og vinnustaðar skal allur akstur milli heimilis og vinnustaðar teljast til einka- þarfa. 3. Að fram sé lögö greinargerð frá vinnuveitanda um ástæöur fyrir greiðslu ökutækjastyrksins og hvernig hún hefur verið ákvörð- uö. Til frádráttar skal leyfa þann hluta af heildarrekstrarkostnaði bifreiðarinnar sem svarar til afnota hennar í þágu vinnuveitanda, þó aö hámarki þá fjárhæö sem út

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.