Morgunblaðið - 28.02.1980, Blaðsíða 31

Morgunblaðið - 28.02.1980, Blaðsíða 31
30 MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 28. FEBRÚAR 1980 Framtal Skattíramtal 1980 Nsfn Natn Fd ogir Nafnnúmw Fd. og ir Nafnnúrner 1 .-ylBÍmili l.das.1979 Pöstnr. og pðststöð Sveitartilsg twr,atgá ¦"--MStið 1Oq4 N>fn Fd. og ár 1 Nafn . ..................................... Fd. og ér ! ¦ [' '.,Vað er slysalryggingar ¦ * ¦ " .sstorf skal nla Utfylfist af skattsijóra. F ' Fjolsxylda Slysalr. Eignir þ. m. t. eignir barna (Innstæður og veröbréf barns, sbr. lið E 5, fasrast á !ið E 8 eða á skalt ramtal barns) El ¦ HrmMii swrrkvatnri Kn Hiem tr.yiskvm.iol. KH Innlendirpeningar fffl Erlendif peningar fcB veiar. venuaBn uu »*¦ meðf. afnahagsreiF.Ti. ¦¦¦ landb.maðarskyrslu p" r " ¦"" K * ¦¦* íhold " ? I2a 1 o Skréningarnr. Kr. Skriningarnf. Kr. '•¦!'¦' f ] » gj F,3 Heiii - gaia og nr. Kr. | Heiti - gata og nr. Kr. ; ? í ! U' ¦¦ £4 Heili lélags ; Aiðui 1 Skattf rj. jófnunafhlutabf el Hlutafe i Arslok | | ..................... t> Ijg A'ðurfærist ireil 75. TilfrSdr. i reit 82 að him. 10" . if ¦¦¦ ifnveröi Py ~(~ !•'- ekfci yfir 250 þús. kr hjá emM og 500 þús. kr h,a hjðnum ~^ E í Heiii mnlánsstofnunar. flokkur og nr. bré 5. öðkar- eða skrrtemisor. , Vsxtir Fiarhæð með voxtum | flii Í||í .-- "¦¦ ~ 5 1 : ? m S> vinusparn.skírl«:ni samlafs 1975 og 1 Vaxiatekjur tasrast i heild |Q 1976 sbf f nr.il/1975og20-1976 j i reit 73 (C-tekjur). F.t> Nafn og nafnnúmer skuldara. Nafn slofnunar eða sjóðs Vextir Fjirhæð fl 2 ' ííi - - ? Bl Va.taiekjur fasrasl i heild i reit 74 (C-iekjur). Sí hluti vaxtatekna £5 sem er af stofnsjóðsmneign fænst nl fr.'dritlsr i teit 83 (Fradrittur 8). E8 Har ,kai •»»'• innataeður og verðbrif barna ef f ramt»1lskyld» þerrra takmarkast við eignir skv. lið E 5 E7 Aðfar eignir Nafn ba ¦ -is FjirtMeð með vo'tum i ? Uj Eignlr »11« ffl Eignatekjvir o. II. TM C-takjur I Lemui ¦jnÁt T15 Frédr. skulu íi framtal forriöanda iðfylgjandi rekslraryfirlili lylgijr" 73; Vaitaiekjur *kv. reil 12 74j Vaxtatekjur skv. reit 1 4 | 751 Arður af hlutabrefum skv. rait 09 | Aðrar C-tekjur, hvtöa 81 Vextatefcjurumframj vaxtagjbld skv. útfaikn. að nadan Annar fridritiut B, hvaða Fearist i reit 99 (fjirhasðin faeriit hji þvi hjóna ¦ rri hafur tekjur skv. HðT9i bla. 2 «öa 3) I- Sl Skuldir (Skuldir barns skal ekki færa hér heldu á skattframtal barns) Nafn og nafnnúmer skuldaraiganda. Nafn stofnun^r eða S|óðs. -eiganda skal lilgreina hver lekur við afbotgunum og vóxfum. Ef ðkunnugt er um Eftirstoðuar Vaitagj. af lasteignaveð-linum til 5 ára eða lengur Onnur vaxtagjold 1 i I ' ' 1 ¦ m S2 Faart af framtöfum barna ||J|Yfir7ás7öa7 Skuldir og vaxtagjöld allx Útreikningur vaxtatekna til frádráttar skv. B-lið 30. gr. Vaxtatekjur af mnslaaðum. umfram vaxtagjold, verðbætur og afföH. fasrasl til fríidrÉttar i teit 81. ..Hámark vaxlagjalda af fasteignaveðlánum'' eru vaxtagiold. verðbælur og alfoll af fasteignaveðlánum til 5 iia eða lengur að fjirhæð 931 500 kr. tiji ein-hleypingi en 1 863000 kr. hjá h|ónum. Vaxtagjold alls skv reitum 87 og 88 ................ -Vaxtagjold af fasteignaveð- « linum. þú akki umfram hi- - ?" mark, sbr. skýrmgu að otan .......... Jikveeður miamunur fasrlat i rait 81 . Ákvörðun eignarskattsstofns Skattfrelsi eignar skv. reil 11 skerðist um þi fjirhaaö sem akuldir skv. r hasrri en'7 70O0OO kr. hji einhleypingi en 5 400 000 kr, hja hjðnum. it 88 eru Skuldir alls skv. reitum 86 og 89............... + Eign 'skv. reit 11 .... Skuldirskv,reit86um- ............................. ffam himatk. sbr, akír- — ? (Neikvatður mumunur fasrist sem 0) Elgnarakattastofn skv. 80. gr. - Greinargerð um eignabreytingar Athugasemdir framteljanda Vali fridraetti (Hjð | Fastur ftídrittur velji sóitiu roglu) [~~| Fridrittur D og E Það ataðfaatlst að •hlr bastu vítund Dagsetning viðlðgðum (Hjðn und drengskap a rriti baeði) ð akýrsls þassi •' »•"" Slmi Undirskrrft --------- _ Undirskrift Framtal einhleypings/eiginmanns A-tekjur Laun og endurgjald tyrit hvers konar vinnu. Statf eða þjðnustu Laun graidd i BBffDagpeningaf, ferða- ¦¦¦¦peningsr, fisnufé Reiknuð laun við aigin atvinnurakstur ,-----------------1---------------------------------_ ^jjKrðnur IFnðispeningar I Fssði a~~~Kfón'ur Húsnajði I Dagar ¦¦¦ ! Fasteignarr Fatnaður. hvaða I Bifieiðahlunnindi I Onnur hlunnindi, hvaða ~B~Kranur I Skyldusparnaður ~B~JKostn^ðui i mðti ~{|~~~i~p~f;ingar. fatða- |Q Hlunn.ndi lí( frídrittar ~QLaun sE7 5. tC ¦ ¦"¦okuiaskjastyTk ¦¦¦kostnaður, risnukosln. ¦" "^A-liftar 30. gr. Veija mi 10"ó af þassarl samtðlu •am fsstan fridritt I atað frádrittar D o- E. Faarlst' raít 5« Aðrar A-tekjur Tiy«uinga- beetur. líf eyrif. stytkir. vltryggfi. greiðslur til tetthafa. happdraett- etðlaun ofl. Annar frádr. A Greiðandi og fegund greiðslu X6 "JJlJkaitfrjafsifhapp- ""WTOwngujgreiddra IBISiámannafridráltur gBlFiskimannaftidriltur |j~|koslnaouf við * r^drastnsvinn. o.fl. "^meðiaga P^ P^ ¦¦¦stofnun heimil ¦ Nimsfridritiur Frá- dráttur D Liíeynssjóður Ml Idfl.ald aí hfayris- ~T~~~~~~f~ ¦^"vogmgu ^Qstéttartílagsgiald .iftr/ggingafélag og skiMair, tekjur. Tl? B-tekjur Tll Frádráttur E Flutt af liðT17ibla. 4: Eignatakjur 1*0 I Vaxtagjold s>mtafs it;v.KBGjafir lil rrwnriingarmila skv. meðf, kvitiunum I------raitum 87. 88 og 90 ¦¦¦ Tokjuskattsstofn skv. 82. og 83. gr. Þessi dilkurfyllist út ef valmn er frádráttur D og Een ekki faslur frídriltur w fcr "4 ter W Bornynorien17irs sem framtefjandi hefur fengið meðlag með, þ m. i. barnafifeynr úr almannalryggmgum. ef annað hvorl foreldra er litið eða barn er ðtaðrað Nafn barns | Fd. ogir j Kfónuf 1 1 || 91 ^"jLaskkijn sk- 6*6 gr jjj|LaekkUn skv. 27.gr --|H»kkun útsvars Q| Laskkun útsvars BÖrn y ngri mi 1 7 *ri sam framtaljandi greiðif msölag m*ð Nafn barni | Fdogír » | Krðnur Forriðandi fnafn Og naf rmúmer) Framtal eiginkonu Tl A-tekjur Launog endurgjald konar Greiðandi „ eða þjðnustu •> ¦| Okutækjaslyrkur Greiðandi QQKróiuir • ~nL)agpen>ngar, ferða-F™penmgar, risnuté Reiknuð laun við sigin atvinnurekstur QKrðnur * + T2 Laun greidd i indum ^| Ftaðispeningar Faiði —Krðnur Dagar ¦¦¦ i 1 Húsnsiði Fssteignamat Min. BiK'601" aða Fatnaður, hvaða ^^Krónur RJriifrr-ifl.ihiuriniiHii | Onnur hlunnindi, h H~fKióiHir ?¦ + TS Frédr. A Qj bKyidusoarnaður HKostnaAurimotf ¦"¦ókutatkjntyrk ¦MUagueningar. farðs- M Hlunnindi tH fridrittar MLaun skv. f>. «. ¦¦¦kostnaður. tisnukoem. P™ ¦¦¦A-liöar 30. gr. ? - T4 Velja mé 10",', »f þaasari samtðlu sam f»st»n fridritt I stað fridráttar D og E. Faarhit I ralt 58 T5 Aðrar A-tekjur Trygginga-bwtur, ll f-eyrir, styrkir, vítryggfe. 11! rétthafa, happdraelt-verðlaun nfl Greiðandi og tegund \ iMtt i ? Tfi Annar frádr. A og frádr. C "~ drntiisvinn. o.fl. ¦"meðlaga ¦TJSjómannsfridriltuf ¦"¦f-isk.m.innatrédrittiir HB|Kusl!i,»ðiif vi𠦦¦ P~" ¦"¦siofnunhaimlllt ? 1 Minuðir alls Q| NimsfridrJttur Nafn skóla ¦ T7 c T8 Frá-drattur D Lífeytissjöður Llltryggingafilag og s ¦¦¦tryggingu Stittarfilag U~jStéitarlélagsgjald Þessi dolkurfylhs! út ef valmneifridrittur D ofl Een ekki taslur fridrittur I T *A Pniðgjald af ¦¦lifssbyrgð fl Fsstur fridrattur, Sbr HðT4 Irtefnitnúmer ? " T9 Hji hjónum raaður þess farast, abr. lið T17 i b samtsla þvi hii hvoru þei a. 4. (þ.a. hrainar takjur t raaignaiekjur o. fl. v. 1. tl, 1. mgr. 63. gr.) Fænsi hja þvi hjðna tekjur. sbr. hð T 9 T10 Flutt af lið T17i bls. 4: Eignatakjuro.fi., Eg tj Tll Frádráttur E 801 Vaxújg]öld Hnrlals sk —'MrtwmSy/Mo-eO ¦ mujaiir tll mMningwrnélt akv. m*ðt. kvfttunum T12 B-tekjur Hrainar takjur af atvinnurskatri aða sjilfstsaðri starfaami skv. meðfylgjandi rakstrarraiknlngi P V T13 r* T«kjuak«ttt tofn akv. 62. og 63 r. 09 p Bornyngrien 17 ira sem framteljandi hefur fengið maðlag mað, þ. m. I. barnallfaynr úr almannatryggingum. ef annað hvorttoreldraer liiið aða barn er ðfeðrað Nafn bstns | Fd. og ir | Krðnur |J|l jnkkun ikv 66. gr. |JÉlLflBkkun skv. 21. gr -'-- í,^MII;rViii.in titsvars ¦M L.jekkun fiuvars iir i Born yngrian 17 ara Nafn barna | Fd. ogar , | Krðnur Forriðandl (nafn og nsfnnúmer) með 1 *g með BU. 3 ¦ ¦ - ¦ ¦¦¦¦¦¦ -.1

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.