Morgunblaðið - 28.02.1980, Blaðsíða 22

Morgunblaðið - 28.02.1980, Blaðsíða 22
Framtal MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 28. FEBRÚAR 1980 21 erlendum bönkum færast í liö E 6). Einnig færist hér nafnverö inn- stæöna á sérstökum reikningi hjá ríkissjóði (skyldusparnaöur 1978), sbr. lög nr. 77/1977 um skyldu- sparnaö og ráöstafanir í ríkisfjár- málum. Samtala þessara eigna færist íreit [11] Skyldusparnaöarskírteini 1975 og 1976 eru framtalsskyld og skal færa á nafnveröi í þar til geröan reit en ekki teljast meö í samtölu- dálki þar sem þessi skírteini eru alltaf skattfrjáls. Hringvegshappdrætti ríkissjóös eru hvorki framtalsskyld né skatt- skyld. (Sama gildir um skyldu- sparnaöarinnstæöur sem ung- mennum á aldrinum 16—25 ára er skylt aö spara). Sérstök athygli er vakin á því aö ef börn á framfæri framteljenda eiga eignir skv. þessum liö (E 5) skulu þær færðar, ásamt vöxtum, í liö E 8 í framtali eða á sérframtal barns. Athygli er einnig vakin á því að eignir skv. þessum liö (E 5) geta veriö eignarskattfrjálsar. Skatt- frelsi ræðst af skuldastööu fram- teljanda um áramót, sbr. leiöbein- ingar við „Ákvöröun eignarskatts- stofns". Vaxtafærsla Vaxtatekjur þ.m.t. verðbóta- þáttur og gengishagnaöur af inn- stæöum skal færa í vaxtadálk. Sama gildir um vaxtatekjur, gjald- fallnar verðbætur og gengishagn- að á afborganir og vexti af verö- bréfum, öðrum en verötryggöum spariskírteinum ríkissjóðs, sem telja ber til eignar í þessum lið (E 5) enda sé verðbréfaeign þessi ekki tengd atvinnurekstri eöa sjálf- stæðri starfsemi framteljanda. Samtala þessara vaxtatekna, sbr. reit [12] færist einnig sem tekjur í reit [73] á 4. síðu framtals (C-tekj- ur). Vaxtatekjur, þ.m.t. verðbætur á höfuðstól og vexti, spariskírteina ríkissjóðs ber ekki að telja fram sem vaxtatekjur fyrr en þær fást greiddar, annað hvort við innlausn eða sölu spariskírteinanna. Vaxta- tekjur, þ.m.t. verðbætur á höfuð- stól og vexti, af innleystum eða seldum spariskírteinum ríkissjóðs á árinu 1979 ber að tilgreina að fullu í vaxtadálk þessa liöar (E 5) innan sviga en skal ekki teljast með í samtölu vaxtatekna í reit [12]. Vaxtatekjur skv. þessum lið geta verið tekjuskattsfrjálsar. Skattfrelsið ræðst af vaxtagjöldum á árinu, sbr. leiðbeiningar viö „Útreikningur vaxtatekna til frá- dráttar". Vaxtatekjur, þ.m.t. verðbætur, af innleystum skylduspamað- arskírteinum áranna 1975 og 1976 eru undanþegnar skattskyldu, en þeirra ber að geta í liðnum „Grein- argerð um eignabreytingar" á 4. síðu framtals. Enn fremur ber þar að gera grein fyrir innlausn skyldu- sparnaðarinnsfæðu ungmenna, bæöi höfuöstól, vaxtatekjum og verðbótum af henni. Sama gildir um vinninga í Hringvegshapp- drætti ríkissjóðs (Happdrættis- skuldabréf ríkissjóös). E6. Verðbréf o.fl. Eignafærsla Hér skal sundurliöa allar verö- bréfaeignir sem ekki ber að telja fram undir lið E 5, t.d. veöskulda- bréf, víxla o.fl., einnig þótt þessar eignir séu geymdar í bönkum eða séu þar til innheimtu. Einnig skal færa hér allar útistandandi skuldir, stofnsjóðsinneignir, stofnfjáreign- ir, inneignir orlofsfjár o.fl. Eignir þessar skal telja til eignar á nafnveröi, aö viðþættum áföllnum vöxtum og verðbótum á höfuðstól í árslok. Innstæöur í erlendum bönkum, aö viðbættum vöxtum, teljast til eignar í íslenskum krón- um, viðaö viö kaupgengi hlutað- eigandi gjafdmiöils í árslok. Eignir barna teljast hér meö. Samtala þessara eigna færist í reit [13]. Vaxtafærsla Vaxtatekjur, þ.m.t. gengishagn aöur og gjaldfallnar veröþætur og gengishagnaöur á afborganir og vexti, af eignum þeim sem hér um ræðir, sem ekki eru tengdar at- vinnurekstri eöa sjálfstæöri starf- semi, svo og gengishagnaö af peningaeign í erlendum gjaldmiöli, skal færa í vaxtadálk. Velja má millí tveggja aöferöa við uppgjör vaxta (ekki verðbóta). Annars vegar aö færa gjaldfallna vexti, hins vegar aö færa reiknaöa áfallna vexti ársins. Hvort sem notuð er fyrri eða síðari aðferðin veröur aö gæta þess aö sömu aðferð sé beitt viö allar eignir sem telja skal í liö E 6 og sömuleiöis allar skuldir. Ef notuö er aöferöin aö reikna áfallna vexti skal þess einnig gætt aö ógreiddir, reiknaöir áfallnir vextir bætast viö eign eöa skuld, eftir því sem við á. Framtelj- endur sem skipta um uppgjörsaö- ferð vaxta frá fyrra ári skulu gæta þess aö tekjufæra (eöa gjaldfæra) ekki áfallna vexti frá fyrra ári, aftur íár. Sérstök athygli er vakin á því að með vöxtum teljast gjaldfallnar verðbætur á afborganir og vexti (ekki á höfuöstól) hvor aöferöin sem notuö er. Hafi maöur keypt veröbréf, víxla eöa aörar kröfur, meö afföllum (undir nafnveröi), skulu afföllin (mismunur nafnverös og kaup- verös) færast til tekna í vaxtadálk með hlutfallslegri fjárhæð ár hvert eftir afborgunartima. Sé krafan látin af hendi áöur en afborgunartíma er lokiö telst sá hluti af eftirstöðvum affallanna, sem fæst greiddur, til tekna á afhendingar- eöa söluári. reiknast ekki meö í eignar skatts- stofni. T14 C-tekjur Reitur [71] Hafi framteljandi leigutekjur eöa arð af skipum. loftförum og hvers konar öðru lausafé, t.d. vélum og áhöldum, en tekjur þessar teljast þó ekki falla undir atvinnurekstur eða sjálfstæöa starfsemi hans skal hann skila rekstraryfirliti. Á þessu rekstaryfirliti er hvorki heimilt að telja til gjalda vaxtagjöld né fyrn- ingar. í þennan reit skal framtelj- andi færa hreinar tekjur eöa arö af eignum þessum skv. rekstraryfir- liti. Reitur [72] Hafi framteljandi leigutekjur, arð eða landskuld eftir hvers konar fasteignir eöa fasteignaréttindi en tekjur þessar teljast þó ekki falla undir atvinnurekstur eöa sjálf- stæða starfsemi hans skal hann skila rekstraryfirliti. Á þessu rekstraryfirliti er hvorki heimilt að telja til gjalda vaxtagjöld né fyrn- ingar. í þennan reit skal framtelj- andi færa hreinar tekjur, arð eöa landskuld af eignum þessum. Heildarleigutekjur af einstökum íbúöum sem telja ber hér til tekna mega þó aldrei lægri vera en sem nemur 2,7% af gildandi fasteigna- mati (í árslok 1979) hlutaðeigandi íbúöarhúsnæöis (þ.m.t. þílskúrs) og lóðar. Hundraðshluti þessi miö- ast við ársleigu. Sé umrætt íbúð- arhúsnæöi látiö í té án endurgjalds hagnaö af fasteignum og eignar- hlutum í félögum enda hafi eignir þessar ekki verið notaöar í tengsl- um viö atvinnurekstur eöa sjálf- stæða starfsemi framteljanda. Hagnaður áf sölu lausafjár, annars en eignarhluta ífélögum, telst ekki til skattskyldra tekna manns, enda geri hann líklegt aö sala þess falli ekki undir atvinnurekstur eða sjálf- stæða starfsemi hans eða að eignarinnar hafi ekki verið aflað í þeim tilgangi aö selja hana aftur með hagnaöi. Greinargerö um sölu og útreikning skattskylds sölu- hagnaðar skal gera í liönum „Greinargerð um eignabreytingar" eða á sérstöku fylgiskjali meö framtali. Varöandi reglur um þenn- an söluhagnað sjá „Söluhagnaöur eigna". Reitur [77] Hér færast sérhverjar aðrar skattskyldar tekjur, sem ekki skal tilgreina annars staðar á skátt- framtalseyðublaðinu, svo sem fé er samvinnufélög færa félagsaöil- um sínum til séreignar í stofnsjóði vegna viöskipta þeirra, eigin vinna viö íbúöarhúsnæöi til eigin afnota sem fæst endurgreidd viö sölu og lögö var fram á síöustu fimm árum fyrir söludag, eigin vinna viö íbúö- arhúsnæöi til eigin afnota unnin í venjulegum vinnutíma, svo og öll önnur skattskyld vinna eigenda við húsbyggingu. Enn fremur verö- mæti skiþtivinnu í sambandi við eigin húsbyggingu. Athygli skal vakin á því aö vegna viöskipta hans utan atvinnu- rekstrar eða sjálfstæðrar starf- semi, þó að hámarki 5% af þeim viðskiptum. Fjárhæðir í reitum [81] [82] og [83] skal leggja saman og færa í samtöludálk. T 16. Hreinar tekjur skv. framtali barns í þennan lið skal færa nöfn barna (fædd 1964 og síðar) sem eru á framfæri framteljanda og hafa tekjur sem skattleggja ber hjá framteljanda, sbr. leiöbeiningar um útfyllingu skattframtals barns 1980. Hreinar tekjur skv. liö B 10 á skattframtali barns skal færa í dálkinn aftan viö nafn þess og hreinar tekjur allra barnanna fær- ast síðan í einni samtölu í reit [84] T17. .Samtala eignartekna o.fl. Niöurstööutalan úr þessum kafla færist nú í reit [59] á síöu 2 og/eöa 3. Ef um einhleyþing er að ræða færist fjárhæöin á síðu 2 (reit 59). Ef um hjón er að ræða færist fjárhæöin hjá því hjóna sem hefur hærri tekjur skv. samtölu í lið T 9 á sérframtölum þeirra (síöu 2 eða 3) og skiþtir ekki máli í því sambandi hvort tekjur þær, sem færðar eru í þessum kafla séu af séreign ann- ars hvors hjónanna. r*>>3 Vaxtatekjur, þ.m.t. veröbætur, gengishagnaöur og afföll samtals skv. reit [14] færast sem tekjur í reit [74] á 4. síöu framtals (C-tekj- ur). E 7. Aðrar eignir Hér skal færa skattskyldar eign- ir sem ekki hefur þegar veriö getið um hér að framan. T.d. hjólhýsi, tjaldvagn, bát, hesta sem ekki eru notaöir í búrekstri o.fl. (fatnaöur, bækur, húsgögn og aðrir persónu- legir munir eru ekki framtalsskyld- ir). Eignir þessar skal færa á kaup- eöa kostnaðarverði nema hesta og önnur húsdýr sem færast til eignar skv. matsveröi ríkisskattstjóra. E 8. Innstæður og verðbréf barna Hér skal færa innlendar inn- stæöur barna, fædd 1964 eða síðar, sem eru á framfæri framtelj- enda, svo og spariskírteini ríkis- sjóðs, sbr. skýringu viö lið E 5, ef ekki er þörf á aö gera sérframtal fyrir barniö (sjá leiöbeiningar um útfyllingu barnaframtals). Fram komi nafn barns og heildarfjárhæð þessara eigna, með vöxtum, í árslok. Innstæöur skv. þessum liö skal ekki færa í samtöludálk og ber aö telja leigutekjur af því til tekna á sama hátt. Heildarleigu- tekjur af íbúöarhúsnæöi ber aö telja til tekna á þennan hátt af öllu íbúöarhúsnæöi í eigu framtelj- anda, að undanteknu því íbúöar- húsnæöi sem hann hefur til eigin þarfa. Reitur [73] Hér skal færa vaxtatekjur skv. reit [12] á 1. síðu eins og gerö hefur veriö grein fyrir í lið E 5. Athygli skal vakin á því að vaxta- tekjur þ.m.t. veröbætur á höfuö- stól og vexti, spariskírteina ríkis- sjóös sem innleyst voru eöa seld á árinu 1979 skulu ekki teljast með í þessum reit. Um skattfrelsi vaxtatekna skv. þessum reit vísast til leiöbeiningar viö liöinn „Útreikningur vaxtatekna til frádráttar". Reitur [74] Hér skal færa vaxtatekjur skv. reit [14] á 1. síðu eins og gerö hefur veriö grein fyrir í lið E 6. Reitur [75] Hér skal færa arö af hlutabréf- um skv. reit [09] á 1. síöu eins og gerð hefur veriö grein fyrir íliö E 4. ml*4iU#máÍáf**M*<tJd. ¦ />s.*ii. Reitur [76] Hér skal færa skattskyldan sölu- eignaauki sem stafar af aukavinnu sem lögð er fram utan venjulegs vinnutíma við byggingu íbúöar- húsnæöis til eigin afnota telst ekki til skattskyldra tekna, en ber þó aö tilgreina á húsbyggingarskýrslu. T 15 Frádráttur B Reitur [81] í þennan reit færist sá hluti vaxtatekna skv. reit [73] sem er umfram vaxtagjöld eins og útskýrt er í kaflanum um „Útreikning vaxtatekna til frádráttar". Reitur [82] Hér er heimilt aö færa til frádráttar arð sem framteljandi og börn hans hafa fengiö, sbr. reit [75] aö hámarki 10% af nafnveröi hvers einstaks hlutabréfs eöa hlut- ar. Aldrei má frádráttur þessi þó vera hærri en 250.000 kr. hjá einhleypingi og 500.000 kr. hjá hjónum. Reitur [83] Hér má færa til frádráttar sömu fjárhæð vaxta af stofnsjóösinneign í samvinnufélögum og talin var meö vaxtatekjum í liö E 6. Enn fremur rná færa hér til frádráttar fé sem samvinnufélög færöu félagsaöilum sínum til sér- eignar í stofnsjóöi, sbr. reit [77] S 1. Skuldir og vaxtagjöld Hér skal greina frá skuldum í árslok, þar með taldar áfallnar verðbætur á höfuðstól, nema skuldirnar séu í tengslum við atvinnurekstur framteljanda eöa sjálfstæða starfsemi hans og ber að tilgreina á efnahagsreikning. Þó skal færa hér skuldir umfram eignir skv. efnahagsreikningi með áorönum leiðréttingum, sbr. leið- beining við reit [01]. Skuldir í erlendum verömæli skal telja á sölugengi í árslok. Skuldir barna innan 16 ára aldurs skal þó færa á sérframtal þeirra. Tilgreina skal nafn og nafnnr. skuldareiganda eða nafn stofnunar eða sjóðs. Ef ókunnugt er um eiganda skal tilgreina hver tekur viö afborgun- um og vöxtum. Eftirstöðvar skulda, sem hingað til hafa veriö taldar fram á nafn- veröi, en eru verðtryggöar, ber nú aö hækka um áfallnar verðbætur á höfuðstól þeirra. Hér með teljast m.a. vísitölutryggð lán frá Hús- næöismálastofnun ríkisins, en upplýsingar um upphækkun höf- uöstóls þessara lána ásamt al- mennum leiöbeiningum og dæm- um, eru birtar í lok leiöbein- . ingapna. . Um upphækkun höfuð-

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.