Morgunblaðið - 28.02.1980, Blaðsíða 25

Morgunblaðið - 28.02.1980, Blaðsíða 25
24 MORGUNBLADIÐ, FIMMTUDAGUR 28. FEBRÚAR 1980 Framtal kemur meö því að margfalda með 86 kr. þá kílómetratölu sem ákvöröuð hefur verið sem akstur í þágu vlnnuveitanda. Aldrei leyfist þó hærri fjárhæð til frádráttar en talin er til tekna sem ökutækja- styrkur. Þó skal þess gætt við ákvörðun þessara afnota að eðli- legur akstur vegna einkanota hafi komið fram. (7.000 km. án aksturs milli heimilis og vinnustaðar eru taldir hæfileg viðmiöun í flestum tilvikum.) Séu einkaafnot lægri ber framteljanda að láta fylgja full- nægjandi skýringar á þessu fráviki, t.d. á framhlið eyðublaðsins. Frá kröfunni um sannanlegan ökutækjakostnað og þar með um útfyllingu og skil greinds eyðu- blaðs er þó fallið í eftirtöldum tilvikum: a. hafi framteljandi í takmörkuð- um og tilfallandi tilvikum notað öktuæki sitt í þágu vinnveit- anda síns að beiðni hans og fengið endurgreiðslu (sem talin er til tekna eins og hver annar ökutækjastyrkur) fyrir hverja einstaka ferð. í slíkum tilvikum skal framteljandi leggja fram akstursdagbókaryfirlit eöa reikninga sem sýna tilgang aksturs, hvert ekið og vega- lengd í km ásamt staðfestingu vinnuveitanda. Sé þessum skil- Reitur [33] Dagpeningar, ferðakostnaöur, risnukostnaður. Frádráttur vegna greiddra dagpeninga Frá dagpeningum, sem vinnu- veitandi hafur greitt launþega vegna feröa hans utan venjulegs vinnustaðar á vegum vinnuveit- andans og taldir eru til tekna í reit [23] leyfist frádráttur, þó eigi hærri fjárhæð er talin er til tekna, sem hér segir fyrir hvern dag sem greiðsla dagpeninga miðast við: 1. Vegna ferðalaga innanlands 1/1—30/679 greiddra fargjalda í samræmi við tillhögun vinnu á hverjum stað, þó eigi hærri fjárhæð en svarar til einnar ferðar fram og til baka með áætlunarbifreið fyrir hverja unna viku. Launþegi sem starfar fjarri heimili sínu óslitið í a.m.k. 3 mánuði að jafnaði, má draga frá tekjum sínum fargjald fram og til baka með áætlunarbifreið, eða samsvarandi fjárhæð sé annað farartæki notað, enda sé fjarlægö milli heimilis og vinnustaöar a.m.k. 100 km.. 1/7—31/1279 Gisting og fæði 12.000 kr. 16.400 kr. Heildagsfæði 7.500 kr. 9.400 kr. Hálfsdagsfæði 3.750 kr. 4.700 kr. 2. Vegna ferðalaga erlendis 1/1—31/579 1/6—31/1279 a. Á ferðalögum utan N-Ameríku Jafnvirði V- ¦þýskra marka Gisting og fæði 180 195 Heilsdagsfæði 120 130 Hálfsdagsfæði 60 65 b. A feröalögum innan N-Ameríku Jafnvirði Bandaríkjadollara c. Gisting og fæði 80 90 Heilsdagsfæði 54 60 Hálfsdagsfæði 27 30 Á ferðalögum erlendis við þjálfun og eftirlitsstörf skal fjárhæð skv. a-liö lækkuð um 38% og skv. b.-lið um 40% til frádráttar 50.000 kr. enda fylgi greinargerð frá vinnuveit- anda. d. hjá yfirmönnum á fjarskipum: 1. hjá skipstjórum þar sem enginn bryti er um borð 250.000 kr. á ári, 2. hjá skipstjórum þar sem bryti er um borð 180.000 kr. á ári, 3. hjá brytum 66.000 kr. á ári, 4. hjá I. stýrimanni og yfirvél- stjóra 45.000 kr. á ári. enda fylgi greinargerð frá vin- nuveitanda. Reitur [34] Hér má færa sem frádrátt þann hluta hlunninda samanlagt sem veittur er með fæði, húsnæði, fatnaði eða öðrum hliðstæðum hætti og færð eru til tekna, en eigi er talin manni til hagsbóta með hliðsjón af heimilisástæðum og öðrum atvikum, aö mati ríkisskatt- stjóra, svo sem: Frádráttur frá hlunn- indamati fæðis eða greiddra fæðisstyrkja (fæðispeninga) Frá greiddum fæðisstyrkjum (fæðispeningum) til launþega og frá hlunnindamati fæöis launþega, yrðum fullnægt og talið að hér sé um raunverulega endur- greiðslu afnota aö ræða í þágu vinnuveitenda, enda fari þau ekki í heild sinni yfir 3.000 km á ári, má færa til frádráttar fjár- hæð sem svarar til kílómetra- notkunar margfaldaðrar með 86 kr., þó aldrei hærri fjárhæð en talin var til tekna. b. hafi framteljandi fengið greiðslu frá ríkinu á árinu 1979 fyrir akstur (eigin) ökutækis síns í þess þágu og greiðslan verið greidd skv, samningi, sam- þykktum af fjármálaráöuneyt- inu, er framteljanda heimilt, án sérstakrar greinargerðar, að færa til frádráttar sömu upp- hæð og talin var til tekna vegna þessarar greiðslu, enda liggi fyrir eða framteljandi láti í té eftir áskorun, ótvíræða sönnun þess að samningur, samþykkt- ur af fjármálaráðuneytinu, hafi verið ígildi á árinu 1979. Sama regla skal gilda um þá ökutækjastyrki sem ákveðnir eru af Alþingi. skattstjórum er heimilt að fallast á notkun þessarar matsreglu í sambandi við ökutækjastyrki sem greiddir eru af sveitarstjórnum, stofnun- um, sjóðum og félögum, enda sýni þessir geiðsluaðilar fram á það við hlutaöeigandi skatt- stjóra að akstursþörf og ákvörðun greiðslu ökutækja- styrkja sé innan svipaðra reglna og gilda viö ákvörðun á greiðslu ökutækjastyrkja sem sam- þykktir hafa verið af fjármála- ráðuneytinu. Vari fjarvera launþega lengur en 60 daga samtals á árinu skal frádráttur sá sem hann ætti rétt á samkvæmt reglum þessum lækk- aðar um 1.650 kr. 'fyrir hvern fjarvistardag sem umfram er 60 daga á árinu. Frádráttur vegna fargjalda: Fargjöld vegna feröa á vegum atvinnurekenda. Frá fargjöldum, sem vinnuveit- andi hefur greitt vegna ferða launþega á .vegum hans utan venjulegs vinnustaðar og launþeg- inn hefur talið til tekna í reit [23] skal leyfa sömu upphæð sem frádrátt, enda sýrii launþeginn fram á að kostnaöur hans vegna fargjalda hafi numið jafnhárri fjár- hæð. Fargjöld vegna langferoa mílli heimilis og vinnustaðar. Launþegar, sem stunda atvinnu sína í a.m.k. 25 kílómetra fjarlægð frá heimili sínu og þurfa dag hvern að fara milli heimilis og vinnu- staðar, mega draga frá tekjum sínum greidd fargjöld dag hvern meö áætlunarbifreiðum, eða sam- svarandi fjárhæð sé notað annað flutningstæki, enda sé sá flutn- ingskostnaður sem vinnuveitandi kann að hafa endurgreitt launþega talinn að fullu til tekna í reit [23] Á sama hátt skulu þeir launþegar sem hafa húsnæðisaðstööu á vinnustað á vegum vinnuveitanda njóta frádráttar frá tekjum vegna Frádráttur vegna greidds risnufjár Frá risnufé, sem vinnuveitandi hefur greitt launþega og hann hefur talið til tekna í reit [23] skal leyfa sannanlegan risnukostnað, þó eigi hærri fjárhæð en talin er til tekna sem risnufé. Til sönnunar á risnukostnaði ber að senda sundurliðun kostnaðar, tilefni risnu, svo og greinargerð frá vinnuveitanda um ástæður fyrir greiöslu risnufjár og hvernig hún hefur verið ákvörðuð. Frá kröfu um sönnun risnu- kostnaðar til frádráttar, sem aldrei má nema hærri fjárhæð en talin hefur verið til tekna sem risnufé, má falla: a. hjá þeim sem fá greitt risnufé skv. ákvörðun löggjafarvalds- ins, b. hjá öðrum opinberum sýslunar- mönnum sem taka laun sam- bærileg við launaflokka B.S.R.B. 031 og 032 og B.H.M. 122, þó að hámarki til frádrátt- ar 50.000 kr. og 30.000 kr. hjá þeim sem taka laun sambæri- leg vtð launaflokka B.S.R.B. 026—030 og B.H.M 117—121, enda fylgi greinargerð frá vinnuveitanda. c. hjá fyrirsvarsmönnum í þjón- ustu annarra aðila sem hafa hærri eða jafnhá laun og um- ræddir embættismenn, að því tilskildu aö þeir séu í forsvari fyrir fyrirtækjum eöa stofnunum þar sem bersýnilega þarf á risnufé að halda, þó að hámarki sem fært er til tekna í reitum [25] og [26] skal leyfa sem frádrátt 1.050 kr. á dag miðaö við sama fjölda fæöisdaga eða fjölda daga þegar greiddur var fæðisstyrkur (fæöispeningar), þó ekki fyrir þá daga sem launþegi fékk greiddan fæðisstyrk (fæðispeninga) meðan hann var í orlofi eöa veikur. Enginn frádráttur leyfist frá hlunnindamati fæðis sem vinnu- veitandi lét fjölskyldu launþega í té endurgjaldslaust né heldur frá fjárhæð fæöisstyrkja (fæðispen- inga) sem vinnuveitandi greiddi launþega vegna fjölskyldu hans. Frádráttur frá hlunn- indamati húsnæðis eða greiddra húsaleigustyrkja Eigi launþegi íbúðarhúsnæði eða leigi íbúðarhúsnæði til eigin nota, sem ekki er notað meöan hann nýtur húsnæöishlunninda, leyfist honum sem frádráttur frá hlunnindamati húsnæðis sama fár- hæð og færð er til tekna í reit [27] Frá greiddum húsaleigustyrk, sem færður hefur verið til tekna í reit [27] leyfist frádráttur sem hér segir: Eigi framteljandi íbúðarhúsnæði eða leigi íbúöarhúsnæöi til eigin nota innan heimilissveitar sinnar og þetta íþúðarhúsnæði er ekki notaö meöan hann fær greiddan húsaleigustyrk skal draga frá greidda húsaleigu fyrir íbúðar- húsnæði, þó eigi hærri fjárhæð en nemur húsaleigustyrk, enda hamli fjarlægð milli heimilissveitar og dvalarstaðar búsetu í heimilissveit. Noti framteljandi hins vegar íbúð- arhúsnæði, sem hann á í stað þess að taka íbúðarhúsnæði á leigu, skal frádráttur nema sama sann- anlegum kostnaði og leyfður er til frádráttar skv. gildandi skattalög- um frá leigutekjum manna af útleigu íbúðarhúsnæðis, þó eigi hærri fjárhæð en nemur húsaleigu- styrk. Frádráttur frá hlunn- indamati fatnaðar Frá hlunnindamati fatnaöar sem færður er til tekna í reit [28] skal leyfa sem frádrátt: 50% af hlunnindamati einkennis- fatnaðar hjá áhöfnum loft- fara og skipa, svo og toll- vörðum. 100% af hlunnindamati einkennis- fatnaðar þegar hann er nær aldrei notaður í starfi og af hlunnindamati einkennis- fatnaðar sem er eign vinnu- veitanda en látin launþega í té vegna tímabundinna starfa sem ekki vara lengur en 4 mánuði á ári. Reitur [35] Hér má færa sömu upphæð launa og talin hefur verið til tekna í reit [21] ef um er að ræða launatekjur sem greiddar eru emb- ættismönnum, fulltrúum og öðrum starfsmönnum sem starfa hjá al- þjóðastofnunum eða ríkjasamtök- um, enda sé kveðið á um skatt- frelsið í samningum sem ísland er aöili aö. Fjárhæöir í reitum [31]—[35] skal leggja saman og færa í samtöludálk. T4. Samtala hreinna launatekna skv. liðum T 1 — T 3 Hér skal færa þá fjárhæð niður- stöðu sem fæst með því að leggja saman allar tekjur í samtöludálk T 1 og T 2 og draga frá fjárhæð í samtöludálk T 3. Af þessari fjár- hæð (samtölu) ásamt fjárhæðum lífeyristekna sem taldar eru til tekna í lið T 5, sbr. tl. 1—3 í leiðbeiningum um lið T 5 reiknast fastur frádráttur sem framteljend- um er heimilt að velja í stað frádrátta D og E í liðum T 8 og T 11. Sjá nánar leiðbeiningar við reit [58] Athuga skal aö hjónum ber aö velja sömu frádráttarreglu. T 5. Aðrar A-tekjur í þennan liö skal færa allar aörar tekjur en þær sem færa skal í liðum T 1 og T 2, svo og í liði T 10 (sbr. T 14 og T 16) og T 12. Vegna breytinga á lögum um tekjuskatt og eignarskatt að því er varðar meðferð lífeyris, er nauð- synlegt að tekjum þeim sem telja ber til tekna í þessum liö sé skipt í tvo meginhluta, annars vegar tekj- ur af lífeyri og hins vegar aðrar tekjur. Áríöandi er að tekjur af lífeyri séu fram taldar í þessari röð: 1. Elli- eða örorku- lífeyri frá al- mannatryggingum, þ.m.t. svonefnd tekjutrygging og frekari uppbót á elli- og örorkulíf- eyri. 2. Allar aðrar bóta- og lífeyrisgreiðslur frá almanna- tryggingum (Tryggingastofnun ríkisins) þó að undanteknum sjúkra- eða slysadagpeningum sem greiddir eru af sjúkrasamlögum og al- mannatryggingum, en þær greiösl- ur teljast með öörum tekjum, sbr. tl. 4 um þennan lið framtals. Til tekna ber ekki aö telja: a. barnalífeyri ef annað hvort for- eldra er látið eða barn er ófeðrað, en þessarar greiðslu skal þó getið í reit fyrir fengin meðlög. b. dánarbætur (svonefndar 8 ára bætur) sem ákveðnar eru í einu lagi. c. örorkubætur fyrir varanlega ör- orku sem ákveönar eru í einu lagi.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.