Morgunblaðið - 28.02.1980, Blaðsíða 27

Morgunblaðið - 28.02.1980, Blaðsíða 27
26 MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 28. FEBRUAR 1980 Framtal Reitur [50] Framteljendur sem gengið hafa í hjónaband á árinu eiga rétt á frádrætti vegna kostnaöar við stofnun heimilis. Frádráttur er 306.000 kr. hjá hvoru hjóna og færist í reit [50] hjá báöum. Reitur [51] í þennan reit á að færa námsfrá- drátt þeirra framteljenda, sem stunda nám og eru orðnir 16 ára. Námsfrádráttur þessi skal nema helmingi af tekjum skv. lið T 4 að viðbættum fjárhæðum lífeyris- tekna sbr. leiöbeiningar um T 5, tl. 1—3 og reit |58|, |>ó að hámarki i:io.()00 kr. miðað við <i mánaða náni á tekjuárinu. Sé nám stundað skemur en (> mánuði hi'kkar há- mark frádráttarins hlutfallsleua. Kf nám ef t.d. stundað í :i mánuði er hámark frádráttar :i/(i af 430.000 kr. eða 215,000 kr. Reikna skal með heilum mánuðum. Brot úr mánuði telst heill mánuður <>a frádrátturinn skal hækkaður í heilt |>úsund króna. Knn fremur skal fa?ra til frádráttar í þennan reit hlutfallsletrar eftirstöðvar (>ess námskostnaðar sem stofnað var ti) eftir 20 ára aldur öj{ ákvarðaður var við álaKninjju . tekjuskatts njaldárin 1975—197!) (í framtölum áranna 1975 — 1979). T 7. Samtala hreinna tekna skv. liðum T4-T6 Hér færist samtala úr liðum T 4 til T 6. Hér eftir er um tvær leiðir að velja. Fremri dálkurinn er út- fylltur ef valinn er frádráttur D og E (liðir T 8 og T 11) en aftari dálkurinn ef valinn er fastur frá- dráttur. Frádráttur D og E eða fastur frádráttur Framteljendum er nú heimilt að velja milli tveggja frádráttarreglna. Annars vegar má færa frádrátt D og E skv. liðum T 8 og T 11 og útfyllist þá fremri dálkur, hins vegar má velja fastan frádrátt sem er 10% af samtölu í lið T 4 að viðbættum fjárhæðum lífeyris- tekna sem taldar eru til tekna í lið T 5, sbr. tl. 1—3 í leiðbeiningum um T 5, ef það á við og útfyllist þá aftari dálkur. Ef um hjón er að ræða eða sambýlisfólk sem skattleggst sem hjón skulu báöir aðilar velja sömu frádráttarreglu. Sérstök athygli er vakin á því að ef frádráttur D og E er hagstæðari öðru hjóna en fastur frádráttur er hagstæðari hinu hjón- anna þarf að athuga hvar í skatt- stiganum tekjumismunur hvors um sig verður skattlagður, eftir því hvor frádráttarreglan er notuð. fyrir hjónin sameiginlega. Slík at- hugasemd skal koma fram í at- hugasemdalið á 4. síðu framtals og skal þá ekki setja x í reit fyrir val frádráttar á sömu síðu. T 8. Frádráttur D, fastur frádráttur Reitur [55] Hér skal færa iögjöld af lífeyr- istryggingu til lífeyrissjóða, vá- tryggingafélaga eöa stofnana sem fjármálaráðherra hefur samþykkt. Tilgreina skal nafn lífeyrissjóösins, vátryggingafélagsins eða stofnun- arinnar. Hafi framteljandi keypt sér réttindi hjá lífeyrissjóði vegna fyrri ára skal færa hér 20% (1/5 hluta) þeirra iðgjalda sem hann greiddi vegna þessara réttindakauþa. Sé um réttindakaup aö ræöa, auk iðgjalda ársins 1979, óskast fjár- hæðirnar tilgreindar í tvennu lagi innan þessa reits. Reitur [56] Hér skal færa iðgjald sem launþegi greiðir sjálfur til stéttar- félags síns, sjúkrasjóðs eða styrkt- arsjóðs, þó ekki umfram 5% af þeim tekjum sem almennt eru til viðmiðunar slíkum greiðslum. Til- greina skal nafn stéttarfélagsins. Reitur [57] Hér skal færa greitt iögjald af lífsábyrgð, þó að hámarki 66.000 Dæmi: NN og maki hafa eftirfarandi skattstofna: NN Maki Bæöi Tekjuskattstofn, ef valinn e; fastur frádráttur 5.400.000 2.700.000 8.100.000 Tekjuskattstofn, ef valinn er frádráttur D og E 5.300.000 2.900.000 8.200.000 Mismunur 100.000 200.000 100.000 Tekjuskattsstofn NN er 100.000 kr. lægri ef valinn er frádráttur D og E en tekjuskattsstofn makans er 200.000 kr. hærri. Hjá hjónun- um í heild er frádráttur D og E því 100.000 kr. hærri en fastafrádrátt- ur þeirra í heild. Stefni hjónin að því aö tekjuskattur beggja í heild verði sem lægstur er þessi mis- munur ekki afgerandi. Vegna mismunandi tekjuskattsstofna þeirra gæti heildarfjárhæö álagðra tekjuskatta þeirra orðið lægri með því aö nota regluna um fastan frádrátt en það ræðst af tekju- skattsstofni þeirra hvors um sig annars vegar og af tekjuskattsstig- anum hins vegar. Það eru einungis hjón, þ.m.t. sambýlisfólk, sem skattleggst sem hjón, sem myndu velja andstæðar frádráttarreglur ef ekki þyrfti aö taka tillit til hins, sem þurfa að gefa sér grein fyrir hvar í skattstig- anum tekjur hvors um sig skatt- leggjast. Þegar svo stendur á sem hér er lýst er hjónum ráðlagt að útfylla framtaliö eftir báðum frá- dráttarreglum og fara fram á þaö viö skattstjóra að hann velji þá frádráttarreglu sem hagstæðari er kr. Tilgreina skal nafn líftrygginga- félags og skírteinisnúmer líftrygg- ingarinnar. Fjárhæðir í reitum [55] — [57] skal leggja saman og færa í fremri samtöludálk, ef valinn er frádráttur D og E. Hjón skulu velja sömu frádráttarreglu. Reitur [58] Þeir sem velja fastan frádrátt í stað frádráttar D og E skulu færa hér 10% af samtölu í lið T 4, að viöbættum fjárhæöum lífeyris- tekna sem taldar eru til tekna í lið T 5, sbr. tl. 1—3 í leiðbeiningum um lið T 5, ef það á viö. Hjón og sambýlisfólk, sem skattleggst sem hjón, skulu velja sömu frádráttar- reglu. T9. Samtala Hér færist samtala hreinna tekna skv. T 7 og frádráttur sk'v. T 8 í fremri samtóludálk eða frá- dráttur skv. reit [58] í aftari samtöludálk. Það ræðst af þessari samtölu hjá hvoru hjónanna færa skal eignatekjur o.fl., sb. lið T 17 á 4. síðu framtals og vaxtagjöld og gjafir til menningarmála, sbr. lið T 11. Ef valinn er fastur frádráttur, ræður samtala í aftari dálki, en ef valinn er frádráttur D og E ræður samtala ífremri dálki. T 10. Eignatekjur o.fl. Reitur [59] ¦ Hér skal færa niðurstöðutölu, sbr. lið T 17 á 4. síðu framtals. Ef um hjón er að ræða eða sambýlis- fólk, sem skattleggst sem hjón, færist fjárhæðin í viðeigandi sam- töludálk hjá því hjóna sem hefur hærri tekjur skv. lið T 9. T11. FrádrátturE Reitur [60] í þennan reit færist í einni fjárhæð samtala vaxtagjalda skv. reitum [87] [88] og [90] á 4. síðu framtals. Ef um hjón er að ræöa eða sambýlisfólk, sem skattleggst sem hjon, færist fjárhæðin í þenn- an reit hjá því hjóna sem hefur hærri tekjur skv. lið T 9. Reitur [61] Hér má færa til frádráttar ein- stakar gjafir til menningarmála, vísindalegra rannsóknastarfa, við- urkenndrar líknarstarfsemi og kirkjufélaga. Gjafir þessar samtals mega þó ekki fara yfir 10% af tekjuskattsstofni gefandans eins og hann er áður en gjófin hefur verið dregin frá honum. Hver gjöf má ekki vera undir 10.000 kr. Skilyrði fyrir frádrætti er að kvittun frá viðurkenndri stofnun, sjóði eða félagi fylgi framtali. Ef um hjón er að ræða eða sambýlisfólk, sem skattleggst sem hjón, færist fjár- hæðin í þennan reit hjá því hjóna sem hefur hærri tekjur skv. lið T 9. Fjárhæðir í reitum [60] og [61] skal leggja saman og færa í samtöludálk ef valinn er frádráttur Dog E. T12. B-tekjur í þennan liö skulu þeir sem hafa með höndum atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi færa hreinar tekjur skv. meðfylgjandi rekstrar- reikningi með áorönum leiðrétting- um á sérstöku eyðublaöi eða meö athugasemd á rekstrarreikningi, sýni rekstrarreikningurinn ekki réttar skattskyldar hreinar tekjur skv. lögum um tekjuskatt og eign- arskatt. Ef um er að ræða tap á rekstri færist engin tala í þennan lið. Hjá hjónum færast hreinar tekj- ur hjá því hjóna sem fyrir rekstrin- um stendur, en getur þó skipst milli hjónanna ef um sameigin- legan rekstur er að ræða. T 13. Tekjuskatts- stofn Þessi liöur sýnir endanlegan tekjuskattsstofn framteljanda. Framteljendum er bent á aö bera saman tekjuskattsstofn skv. afriti af framtali sínu og tekjuskattsstofn skv. álagningarseðli, þegar álagn- ing gjalda hefur fariö fram. Telji framteljandi tekjuskattsstofn sinn, þ.m.t. rekstrartöp, eða tekjuskatt ekki rétt ákveðinn, getur hann sent skattstjóra eöa umboðsmanni Viðhald húseigna er ekki lcngur frádráttarbært til skatts hans skriflega rökstudda kæru, studda nauðsynlegum gögnum, innan 30 daga frá og með dag- setningu auglýsingar skattstjóra um að álagningu sé lokið. Fengin meðlög Hér skal gera grein fyrir meðlög- um sem framteljandi hefur fengið með bórnum yngri en 17 ára, þ.m.t. barnalífeyrir úr almanna- tryggingum, ef annað hvort for- eldra er látið eða barn ófeðrað. Fram komi nafn barns, fd. og -ár, svo og heildarfjárhæð meðlags. Barnsmeölög eru ekki skatt- skyld hjá móttakanda fari þau ekki yfir fjárhæð barnalífeyris sem greiddur er úr almannatrygging- um, sbr. tl. 7 í leiðbeiningum við lið T5. Greidd meölög Hér skal gera grein fyrir með- lagsgreiðslum sem framteljandi greiðir með börnum innan 17 ára aldurs. Fram komi nafn barns, fd. og -ár, heildarfjárhæð greidds meðlags, svo og nafn og nafnnúm- er forráðanda sem greiðsluna fær. Helming greiddra meðlaga meö börnum innan 17 ára aldurs má færa til frádráttar í reit [47] sbr. leiðbeiningar um þann reit. Skattframtal barns 1980 Skattframtal þarf að gera fyrir þau börn á framfæri framteljenda, sem hafa haft tekjur á s.l. ári og fædd eru 1964 eða síðar. Sömu- leiöis fyrir börn sem skulda um áramót. Þó skal ekki telja fram á framtali barns arð af hlutabréfum. Send hafa verið út árituð fram- talseyðublöð fyrir öll börn sem fædd eru árin 1964, 1965 og 1966. Ef barn á framfæri framteljanda, sem fengið hefur áritað framtal, hefur ekki haft tekjur og skuldar ekki, þarf ekki að endursenda skattyfirvöldum eyðublaöið. Fram- talseyðublöð fyrir börn sem ekki hafa fengið áritað framtal, en gera þarf framtal fyrir, fást hjá skatt- stjórum eöa umboösmönnum þeirra. Áritun framtals Rita skal nafn, nafnnr. fd. og -ár barns í viðeigandi reit efst til vinstri. Nafn foreldris (forráöanda) og nafnnr. skal færa hægra megin og skiptir ekki máli hvort skráð er nafn föður eða móður. Tekjuframtal vegna sérskattlagningar Launatekjur barns sem er innan 16 ára aldurs á tekjuárinu skulu nú skattleggjast sérstaklega hjá því. Aðrar tekjur en launatekjur ber hins vegar aö skattleggja hjá foreldri (forráðanda). Launatekjur barnsins og frá- dráttur sem draga má frá þeim færast íliðina B 1 — B 4 á framtali þess. Einstakir reitir innan hvers liðar eru merktir með sama númeri og samsvarandi reitir á framtali foreldris og vísast til leiðbeininga um útfyllingu þeirra reita hér aö framan eftir því sem við á. Tekjuframtal vegna sérskattlagningar hjá forráðanda Allar aðrar tekjur barnsins en launatekjur skal færa í þennan hluta framtalsins, þ.e. B 5 — B 10. Þó skal aldrei færa arð af hluta- bréfum á barnaframtal (færist beint í E 4 á framtal foreldris (forráöanda)). Um útfyllingu einstakra reita vísast til leiöbeininga við samsvar- andi reiti á framtali foreldris (for- ráöanda) sem hafa þar sömu númer. Liöurinn B 5 samsvarar liðnum T 5 á framtali foreldris (forráöanda). Athygli er vakin á því að trygg- ingabætur og lífeyrir, t.d. barnalíf- eyrir, sem greiddar eru foreldrum vegna barna þeirra, teljast tekjur forelda og má ekki færa á barna- framtal. Tekjur, að frádregnum frádrætti skv. þessum kafla barnaframtals,

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.