Morgunblaðið - 28.02.1980, Blaðsíða 23

Morgunblaðið - 28.02.1980, Blaðsíða 23
22 MORGUNBLADIÐ, FIMMTUDAGUR 28. FEBRÚAR 1980 Framtaf stóls annarra verðtryggöra lána er framteljendum bent á að afla sér upplýsinga hjá skuldareiganda. Vaxtagjöldum, þ.m.t. gengistöp og gjaldfallnar verðbætur og gengistöp á afborganir og vexti af skuldum þeim sem hér um ræðir, skal skipta milli vaxtagjalda af fasteignaveðlánum til 5 ára eða lengur og annarra vaxtagjalda og tilgreina íviðeigandi dálk. Velja má milli tveggja aðferöa við uppgjör vaxtagjalda (ekki verðbóta) eftir þeim aöferðum sem greint er frá í leiðbeiningu um vaxtafærslu við liö E 6, bls. 11, þ.e. aðferðin um gjaldfallna vexti eöa reiknaða áfallna vexti. Athygli er vakin á því að með vaxtagjöldum má telja lántöku- kostnað og árlegan og tímabund- inn fastakostnað eða þóknanir af lánum, þar með talið af víxillánum og stimpilgjöld af víxlum. Afföll af seldum verðbréfum, víxlum og sérhverjum öðrum skuldaviðurkenningum má færa hér til frádráttar enda sé kaupandi bréfanna nafngreindur. Afföllin skulu reiknuð og færð í dálkinn „Önnur vaxtagjöld" með hlutfalls- legri fjárhæð ár hvert eftir afborg- unartíma. Sé skuld yfirtekin af öðrum eða falli greiðsluskylda niður áður en afborgunartíma er lokið teljast eftirstöðvar affalla ekki til frádráttar tekjum sem vaxtagjöld. Hafi skuld verið yfirtek- in í sambandi við eignasölu er seljanda þó heimilt að lækka söluverð eignarinnar um fjárhæð sem nemur eftirstöövum affall- anna, enda hafi hann verið upp- haflegur skuldari hinnar yfirteknu skuldar. Vaxtagjöld samtals, þ.m.t. afföll, skv. reitum [87] og [88] að viö- bættum vaxtagjöldum barna skv. reit [90] færast í reit [60] sé ekki valinn fastur frádráttur. Ef um hjón er að ræða færast vaxtagjöldin í reit [60] hjá því hjóna sem hefur hærri tekjur skv. lið T 9. S 2. Skuldir og vaxtagjöld barna Reitur [89] og [90] í þessa reiti skal færa skuldir og vaxtagjöld sem má yfirfæra af skattskýrslum barna, sbr. skýr- ingar við barnaframtal. Útreikningur vaxtatekna til frádráttar Útreikningur á þeim hluta vaxta- tekna af innstæöum sem er skatt- frjáls fer fram í þessum lið eins og form hans segir til um. Vaxtatekjur af innstæðum, sbr. reit [12] á 1. síðu, sem færöar eru til tekna í reit [73] geta verið skattfrjálsar aö fullu eöa aö hluta. Sú fjárhæö sem skattfrjáls er færist til frádráttar í reit [81]. Skattfrelsi þessara tilteknu vaxta- tekna ræðst af vaxtagjöldum fram- teljanda á árinu. Ef framteljandi greiðir engin vaxtagjöld eru vaxta- tekjurnar að fullu skattfrjálsar Ef framteljandi greiðir eingöngu vaxtagjöld af fasteignaveðlánum teknum til 5 ára eða lengur sem eigi eru hærri en 931.500 kr. hjá einhleypingi eöa 1.863.000 kr. hjá hjónum eru vaxtatekjurnar að fullu skattfrjálsar. Fjárhæö þess hluta þessara vaxtagjalda sem er um- fram hámörkin, að viðbættri fjár- hæð annarra vaxtagjalda, skerðir skattfrelsi vaxtateknanna. Til frá- dráttar í reit [81] kemur því sá hluti vaxtateknanna sem er umfram þessa tjárhæð vaxtagjalda. Athygli er vakin á því að þó vaxtagjöld skeröi skattfrelsi vaxta- tekna í þessu sambandi má fram- teljandi færa öll vaxtagjöld til frádráttar í reit [60] í T 11 noti hann ekki fastan frádrátt. Ákvöröun eignar- skattsstofns Þennan lið þurfa framteljendur ekki að fylla út. Hann er ætlaður þeim framtelj- endum sem vilja reikna út eignar- skattsstofn sinn. Eignarskattsstofn er mismunur eigna og skulda. Þó eru innstæður skv. reit [11] á síðu 1 eignarskattsfrjálsar að því marki að skuldir fari ekki fram úr 2.700.000 kr. hjá einhleypingi og 5.400.000 kr. hjá hjónum. Skatt- frelsi innstæöna skeröist um þá fjárhæð sem skuldir fara fram úr framangreindu hámarki. Greinargerð um eignabreytingar í þessum lið skal greina frá öllum eignabreytingum sem orðið hafa á s.l. ári. Gera skal m.a. grein fyrir kauþum og sölum fasteigna, ökutækja, hjólhýsa, verðbréfa og hvers konar verðmætra réttinda. Taka þarf fram m.a. nafn og heimilisfang kaupanda og selj- anda, verð og dagsetningar kaup- samnings, afhendingar og afsals. Geta skal um byggingu, viðbygg- ingu, breytingar og endurbætur fasteigna og gera skal grein fyrir kostnaðinum á húsbyggingar- skýrslu sem fylgja ber framtalinu. (Eyðublöð fást hjá skattyfirvöld- um). Framteljendur sem selt hafa fasteign eða lausafé skulu gera hér eða á sérstöku fylgiskjali með framtali grein fyrir skattskyldum söluhagnaði. Hafi framteljandi selt lausafé, annað en eignarhluta í félögum, með hagnaði sem hann telur að ekki sé skattskyldur, sbr. leiðbeiningar við reit [76], ber honum að rökstyðja þá kröfu. Varðandi reglur um þennan sölu- hagnað sjá „Söluhagnaður eigna". Hafi framteljandi fengið eöa látið af hendi arf, þ.m.t. fyrir- framgreiddur arfur, skal þess ,,-•" getið hér. Staðfesting á , . '' greiddum erfðafjárskatti^> .-' ,C / /M /f // // ...«:n fylgi framtali. V Innlausn skyldusparn-\. /.*•—smrt. l:>?//- vm í \> aðarskírt eina áranna \ 1975 og 1976, skyldu sparnaðarinnstæöu ungmenna og vinninga í Hringvegshappdrætti ríkissjóðs skal geta hér, sbr. lið E 5 — Vaxtafærsla. Þessi liður er ætlaður fyrir athugasemdir sem framteljendur þurfa að koma á framfæri viö skattyfirvöld. Hér skal greina frá breytingu á hjúskaþarstöðu fram- teljenda á árinu. Um þá framtelj- endur sem uppfylla það skilyrði að vera talin hjón, sem samvistum eru aðeins hluta úr ári, gilda eftirfar- andi reglur: a) Stofnun hjúskapar Hjón, sem hafa gift sig á árinu fá áritað sameiginlegt skattframtal (hafi gifting farið fram fyrir gerð i? \ ......>f Þjóðskrár) og er þeim heimilt að telja fram og skattleggjast sem hjón allt árið. Óski þau ekki að skattleggjast sem hjón allt árið, telja þau fram tekjur sínar sem einhleyþinga fram að giftingardegi en sem hjón frá þeim degi til ársloka. Eignir skal tilgreina á sameiginlegu framtali eins og þær voru um áramót. b) Sht hjúskapar eða samvista Hjón, sem skilið hafa eða slitið samvistum á árinu, fá hvort um sig áritað skattframtal (hafi skilnaður fafið fram fyrir gerð Þjóðskrár). Þau hafa heimild til aö velja um tvær leiðir við framtalsgerð. Annað hvort aö telja fram á þessum skattframtalseyðublöðum allar tekjur sínar á árinu sitt í hvoru lagi, ásamt eignum hvors um sig í árslok, sem einhléypingar eða telja fram á þessum skattframtalseyöu- blöðum tekjur hvors um sig frá skilnaöardegi til ársloka og eignir hvors um sig eins og þær eru í árslok en tekjur frá ársbyrjun til skilnaöardags ber þeim þá að telja fram á sameiginlegu skattframtali. Nauösynlegt er að fram komi greinilega skilnaöardagur á öllum framtölum. c) Andlát maka Eftirlifandi maki fær áritað skattframtal sem einhleyþingur (hafi maki látist fyrir gerð Þjóð- skrár). Hann hefur heimild til að telja fram tekjur sínar og fyrrver- andi maka allt árið eins og um hjón væri að ræða. Sé þess ekki óskað ber að telja tekjur sameiginlega til og með andlátsdegi maka, sem hjón, en tekjur eftirlifandi maka þaöan í frá til ársloka sem ein- hleypingur. Karl og kona, sem búa saman í óvígðri sambúð og eiga sameigin- legt lögheimili, eiga rétt á því að telja fram og vera skattlögð sem hjón, ef þau hafa átt barn saman eða konan er þunguð eða sam- búðin hefur varaö samfleytt í a.m.k. tvö ár, enda óskí þau þess bæði skriflega. Eignir og tekjur skulu færðar á sameiginlegt fram- talseyðublað á sama hátt og hjá hjónum. Nafn sambýlismanns skal vera í vinstri nafnareit en nafn sambýliskonu í þeim hægri. Nöfn allra barna skal einnig færa á sameiginlega framtalið. Sameigin- lega framtalið er undirritað af báðum og í þennan lið þess færist beiðni um skattlagningu sem hjón. Það skal sent skattstjóra, ásamt undirrituðum framtalseyðublöðum þeirra, hvors um sig, sem einungis er útfyllt meö beiðni um samskött- un. Þeir framteljendur, sem óska eftir að skattstjóri velji frádráttar- reglu skulu fara fram á það hér, sjá nánar um val frádráttar. Hér skal einnig greina frá um- sókn um lækkun tekjuskattsstofns sem skattstjóra er heimilt að veita þegar svo stendur á sem hér greinir: 1. Ef ellihrörleiki, veikindi, slys eða mannslát hafa skert gjaldþol manns verulega. 2. Ef á framfæri manns er barn sem haldið er langvinnum sjúk- dómum eöa er fatlað eöa van- gefið og veldur framfæranda verulegum útgjöldum umfram venjulegan framfærslukostnað og mótteknar bætur. 3. Ef maður hefur foreldra eða aðra vandamenn sannanlega á framfæri sínu. 4. Ef maöur hefur veruleg útgjöld vegna menntunar barna sinna, 16 ára og eldri. 5. Ef maöur hefur orðiö fyrir verulegu eignatjóni sem hann hefur ekki fengið bætt úr hendi annarra aðila. 6. Ef gjaldþol manns hefur skerst verulega vegna tapa á útistand- andi kröfum, sem ekki stafa frá atvínnurekstri hans. 7. Ef maður lætur af störfum vegna aldurs og gjaldþol hans skerðist verulega af beim sök- um. Til þess að skattstjóri geti úr- skurðað umsókn framteljanda strax við álagningu gjalda er nauð- synlegt að fullnægjandi greinar- gerð fylgi framtali umsækjanda, annaö hvort á sérstöku eyðublaði skattyfirvalda eða á annan hátt. í greinargerðinni þarf m.a. að taka fram eftirfarandi: Vegna mannsláts a) Nafn og nafnnúmer hins látna og andlátsdagur. b) Áætlaðar tekjur, bætur og styrkir umsækjanda á yfir- standandi ári. Vegna veikinda, slysa eða ellihrörleika. a) Útgjöld umfram venjulegan kostnað og í hverju fólgin. b) Malsatvik varðandi veikindi eða slys og hve lengi má ætla að afleiðingar þeirra vari. c) Áætlaðar tekjur, bætur og styrkir umsækjanda á yfir- standandi ári. d) Læknisvottorð fylgi. Vegna barns sem haldið er langvinnum sjúkdómi, er fatlað eða vangefið og er á framfæri umsækjanda. a) Nafn barns, fd. og -ár og dvalarstaður. b) Útgjöld umfram venjulegan framfærslukostnað og í hverju fólgin. c) Bætur og styrkir vegna barns- ins á yfirstandandi ári. d) Læknisvottorð fylgi eða stað- festing stofnunar þar sem barn- ið dvelur. Vegna foreldra eða annarra vandamanna á framfæri umsækjanda. a) Nafn, nafnnúmer, fd. og -ár og lögheimili aðilans. b) Útgjöld af þessum ástæðum og í hverju þau eru fólgin. c) Tekjur, bætur og styrkir þess aðila á síðasta ári sem umsækj- andi telur á framfæri sínu. d) Greiðslur sem umsækjandi fær til framfærslu aðilans. Vegna menntunar barna eldri en 16 ára. a) Nafn og nafnnúmer, fd. og -ár og lögheimili nemandans. b) Nafn og nafnnúmer maka nem- andans og fjöldi barna á fram- færi. c) Nám, námstími á árinu og nafn skóla. d) Tekjur nemandans, innanlands og erlendis, á síöasta ári, námsstyrkir, svo og lántökur í tengslum við námiö. e) Styrkur umsækjanda til nem- andans. í hverju fólginn. Vegna eignatjóns sem umsækjandi hefur orðið fyrir. a) Tegund eignar og eignartími. b) Hvaða tjón varð á eigninni og hvenær það varð. c) Heildarskaði af völdum tjónsins og fjárhæð tjónbóta. Vegna tapa á útistandandi kröfum sem ekki stafa af atvinnurekstri. a) Hvenær lánið var veitt eða í ábyrgö gengið og af hvaða ástæðum b) Nafn lántakanda, nafnnúmer og lögheimili.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.