Morgunblaðið - 28.02.1980, Blaðsíða 21

Morgunblaðið - 28.02.1980, Blaðsíða 21
20 MORGUNBLAÐID, FIMMTUDAGUR 28. FEBRÚAR 1980 skal framtalið leiörétt í það horf sem rétt er og jafnframt send leiðrétting til Hagstofu islands (Þjóðskrár), Reykjavík. Enn fremur skal bæta inn upplýsingum um barn (börn) framteljanda, sem fætt er eftir gerð Þjóöskrár. Tilgreina skal nafn barns og fæðingardag eða óskírð(ur), dóttir (sonur), fædd(ur). Sérstakar reglur gilda um þá frarnteljendur sem uppfylla þaö skilyrði að vera talin hjón sem samvistum eru aðeins hluta úr ári vegna stofnunar eða slita hjúskap- ar, slita á samvistum eða andláts maka. Sjá nánar um þessar reglur í leiðbeiningum við „Athugasemdir framteljanda". Við áritun á framtalseyðublöð karls og konu, sem búa saman í óvígðri sambúð, hafa nöfn allra barna á heimili þeirra verið árituö á framtal sambýliskonunnar, hvort sem hún er móðir þeirra eða ekki. Barnabætur vegna barnanna skiptast milli sambýlismanns og sambýliskonu ef þau uppfylla skil- yrði til að skattleggjast sem hjón. Sjá nánar um skilyrðin í leiðbein- ingum við „Athugasemdir framtelj- anda". Uppfylli þau ekki skilyrðin skal færa bórnin á framtal foreldr- is. Til þess aö unnt sé aö ákvarða réttilega skiptingu barnabóta hjá sambýlisfólki er þess eindregið óskað að nafn og nafnnúmer sambýlisaðila sé ritað í auða nafnreitinn aftan við nafn framtelj- anda og innan sviga oröið „sam- býlismaður" eöa „sambýliskona", eftir því sem við á. Ef áritað framtal er ekki fyrir hendi skulu framteljendur fá fram- talseyðublað hjá skattstjóra eða umboðsmanni hans og árita það sjálfir eins og form þess segir til um. Þegar um hjón er að ræða skal færa nafn eiginmanns í fremri dálk en nafn eiginkonu í aftari dálk. Slysatrygging viö heimilisstörf Skv. ákvæðum laga um al- mannatryggingar geta þeir, sem heimilisstörf stunda, tryggt sér rétt til slysabóta við þau störf með því að skrá í framtal sitt ósk um það í þar til gerðan reit. Ráðgert er að ársiðgjald verði 4.750 kr. E 1. Hrein eign, peningar o.fl. Reitur [01] Efnahagsreikningur skal fylgja framtölum þeirra sem bókhalds- skyldir eru skv. ákvæöum bók- haldslaga. Einnig skulu allir þeir, sem ekki eru bókhaldsskyldir, en hafa með höndum atvinnurekstur eða sjálfstæöa starfsemi skila efnahagsreikningi. Hreina eign 31/12 1979 skv. þeim reikningi skal færa hér, þó skal áður gera leiðréttingar á sérstöku eyðublaði ef efnahagsreikningurinn sýnir ekki rétta skattskylda eign skv. lögum um tekju- og eignarskatt. Sérstök athygli er vakin á því að allar eignir og skuldir tengdar atvmnurekstri eöa sjálfstæðri starfsemi ber aö færa á efnahags- reikning. Reitur [02] Framtölum þeirra er landþúnað stunda skal fylgja landbúnaðar- skýrsla. Hrein eign 31/12 1979 samkvæmt henni færist í þennan reit. Sérstök athygli er vakin á því aö allar eignir og skuldir tengdar búrekstrinum ber að færa á land- búnaðarskýrsluna. Reitur [03] Hér skal aðeins færa peninga- eign um áramót en ekki aðrar eignir, svo sem bankainnstæður, víxla eða verðbréf. Peningaeign barna færist í þennan lið. Reitur [04] Hér skal aðeins færa þeninga- eign í erlendum gjaldmiðli í árslok. Fjárhæðin skal tilgreind í íslensk- um krónum og miðast við kaup- gengi um áramót. Innstæður á gjaldeyrisreikningum í innlendri peningastofnun færast ekki hér, heldur í lið E 5. Peningaeign þarna í erlendum gjaldmiðli færist einnig í þennan lið. Reitur [05] Hér skal færa vélar, verkfæri og áhöld sem ekki eru notuö í atvinnurekstri eða viö sjálfstæða starfsemi. Eignir þessar færast á upphaflegu kaup- eða kostnaðar- verði og skal ekki lækka það verð um fyrningu. Fjárhæðir í reitum [01] — [05] skal leggja saman og færa í samtöludálk. E2. Ökutæki Hér skal færa ökutaekjaeign í árslok, sem ekki er notuð í at- vinnurekstri eöa við sjálfstæða starfsemi. Tilgreina skal skrán- ingarnúmer og upphafíegt kaup- verð í viðeigandi reiti og skal ekki lækka það verð um fyrningu. Kaupverð færist bæði í kr.reit og samtöludálk (reit [06]). Ökutæki barna (t.d. vélhjól) færast einnig í þennan lið. E 3. Fasteignir Hér skal færa fasteignir sem ekki eru notaðar í atvinnurekstri eöa við sjálfstæða starfsemi. Fasteignir skal telja til eignar á gildandi fasteignamatsverði, þ.e. skv. fasteignamati sem tók gildi 1. des. 1979. Flestir eigendur fast- eigna hafa fengið senda tilkynn- ingu um fasteignamatsverð frá Fasteignamati ríkisins. Einnig er að finna upplýsingar um fasteigna- matsverð á álagningarseðlum fast- eignagjalda 1980. Sveitarstjórnir, bæjarfógetar, sýslumenn, skatt- stjórar og Fasteignamat ríkisins geta gefið upplýsingar um matið. Rita skal nafn og heiti hverrar sérmetinnar fasteignar eins og það er tilgreint á fasteignamats- seöli eöa í fasteignamatsskrá. Fram komi sérhver matshluti eða -þáttur fasteignarinnar (t.d. hús, íbúð, bílskúr, sumarbústaður, lóð, land, hlunnindi o.s.frv.). Ef mats- hluti eöa -þáttur er ekki að fuJlu í eigu framteljanda ber að tilgréina eignarhlutdeild. Sé fasteign stað- sett utan heimilissveitar framtelj- anda ber einnig að tilgreina sveit- arfélagið, sem fasteignin er stað- sett í. Ef fasteignamat er ekki fyrir hendi skal fasteignin talin til eignar á kaup- eða kostnaðarverði, að viðbættri verðstuðulshækkun í samræmi við töflu um verðstuðla miðað við þau ár sem kaup- eða kostnaðarverð féll til. Mannvirki sem enn eru í þygg- ingu en hafa verið metin til fast- eignamats á ákveðnu byggingar- stigi, þ.e. fokheld eöa tilbúin undir tréverk, svo sem hús, íbúðir, bílskúrar og sumarbústaðir, skal færa til eignar á gildandi fasteigna- mati að viðbættum byggingar- kostnaði, ásamt verðstuðulshækk- un hans, sem til hefur fallið frá viðkomandi byggingarstigi til árs- loka 1979. Á sama hátt skal byggingarkostnaður vegna viö- þygginga, þreytinga eöa endur- bóta á þegar metnum eldri fast- eígnum færður sérstaklega til eignar ásamt verðstuðulshækkun. Eigendum þessara eigna þer að útfylla húsbyggingarskýrslu sem fylgja skal framtali, en á þessari skýrslu koma fram nánari skýr- ingar á því hvernig heildarkostn- aður skal fundinn. Eigendur leigulanda og leigu- lóða skulu telja afgjaldskvaðar- verðmæti þeirra til eignar. Af- gjaldskvaðarverðmætiö er fundið með því að margfalda lóðarleigu ársins 1979 meö 15. Tilgreina skal nafn landsins eöa lóðarinnar, ásamt lóöarleigu en í kr. dálk skal tilgreina lóðarleigu x 15. Leigutakar landa og lóöa skulu telja sér til eignar mismun fast- eignamatsverðs og afgjaldskvað- arverðmætis leigulandsins eða -lóöarinnar. Tilgreina skal nafn landsins eða lóðarinnar, sem fram- teljandi hefur á leigu og auðkenna' sem „L1." en í kr. dálk skal tilgreina mismun fasteignamats- verðs og afgjaldskvaðarverðmætis (sem er land- eða lóðarleiga ársins 1979 x 15). Fasteignir í eigu þarna færast í þennan lið á sama hátt. ¦ E4. Hlutabréf Rita skal nafn hlutafélags. Síðan skal færa arð sem framteljandi fékk úthlutaðan á árinu hjá félag- inu. Sérstök athygli er vakin á því að hlutabréf barna og arð af þeim skal færa hér en ekki á sérframtal barns. Ef hlutafélag hefur gefiö út jöfnunarhlutabréf á árinu og útgáf- an er skattfrjáls skal framteljandi tilgreina nafnverð þeirra bréfa. Framteljendum er bent á að kynna sér hjá viðkomandi hlutafé- lagi hvort um úthlutun arðs eða skattfrjálsa útgáfu jöfnunarhluta- bréfa hafi verið að ræða á s.l. ári. Hlutafé í árslok, þar með talin útgefin jöfnunarhlutabréf, skal færast til eignar á nafnveröi. Samtala hlutafjár færist i' reit [08]. Arður samtals færist í reit [09] en einnig sem tekjur í reit [75] á síðu 4. Heimilt er að færa til frádráttar í reit 85 á síðu 4 fenginn arð, að hrharki 10% af nafnverði hvers einstaks hlutabréfs eða hlut- ar sem aröur er greiddur af. Frádráttur þessi má þó aldrei vera hærri en 250.000 kr. hjá einhleyp- ingi en 500.000 kr. hjá hjónum. Hámarksákvæöin um arösfrádrátt breytast ekki vegna barna. Athygli er einnig vakin á því að hlutabréf í Flugleiðum hf. eru skv. sérlögum ekki eignarskattsskyld og ber því að tilgreina fjárhæð hlutafjár innan sviga án þess aö hún teljist með í samtöludálki. Arðurinn er hins vegar skattskyld- ur á sama hátt og arður frá öðrum hlutafélögum. E 5. Innlendar innstæður o.fl. Eignafærsla Hér skal telja fram allar inn- stæður í innlendum bönkum, sparisjóðum og innlánsdeildum samvinnufélaga, eins og þær standa í árslok. Sömuleiðis færast hér verðbréf sem hliöstæðar reglur gilda um skv. sérlögum. Verðbref þessi skal telja til eignar á nafn- verði að viðbættum áföllnum vöxt- um og verðbótum á höfuðstól. Hér með teljast verðtryggö spariskírt- eini ríkissjóös en upplýsingar um verðgildi þeirra er birt ítöflu síðast í leiðbeiningunum. Innistæður í erlendum gjaldmiðli í innlendum bönkum teljast hér meö og færast í íslenskum krónum miðað við kaupgengi í árslok. (Innstæður í HílliiMiri- TMVmgltyma mmum á skattskýrslunni

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.