Morgunblaðið - 10.02.1990, Blaðsíða 22

Morgunblaðið - 10.02.1990, Blaðsíða 22
22 MORGUNBLAÐÍÖ LAUGARDAGUR 10. FEBRÚAR 1990 Sameining A-flokka gæti opnað nýja mögu- leika í stjórnmálum Sameining A-flokka — nýir möguleikar Það er því augljós þverstæða að við skulum sitja uppi með ráðlausa fimm flokka vinstri ríkisstjórn sem er að dútla við gömul úrræði við 'ausn efnahagsmála og þorir ekki að taka með festu á atvinnumálum og samstarfí við aðrar þjóðir. Þessi taflstaða kemur upp á sama tíma og augljós breyting er að verða á afstöðu manna í þjóðfélaginu og innan stjómmálaflokka til margra oeirra atriða sem fram að þessu hefur skipt mönnum í ólíka hópa og komið í veg fyrir breiða og víðtæka samstöðu í þjóðfélaginu. Auðvitað er hér um að ræða sig- ur í málefnabaráttu sjálfstæðis- manna. Það sem er að gerast er viðurkenning á mörgu því sem sjálf- stæðismenn hafa staðið fyrir í sókn og vöm áratugum saman og stund- um fengið á sig skrokkskjóður fyrir - vegna þess að oft og tíðum hefur verið hart barist. Sjálfstæðisstefnan er því í raun og veru að vinna stærri málefnalega sigra um þessar mundir en nokkm sinni fyrr í sögu Sjálfstæðisflokksins. í raun og vem gæti það því haft góð áhrif á framvindu stjórnmála á Islandi ef A-flokkamir sameinuðust í alvöru. Vitaskúld er það ágætt fyrir Sjálfstæðisflokkinn þegar and- stæðingamir em sundraðir. Og við töpum ekki á trúðleik eins og þeim ' sem formenn þeirra hafa sýnt í sameiningartilraunum sínum að undanförnu. En á sama hátt og það hefur styrkt stjómmálalífíð í landinu að Sjálfstæðisflokkurinn hefur yfír- unnið þá erfíðleika sem hann gekk í gegnum eftir klofninginn 1987 og náð fyrri styrk gæti það orðið þátt- ur í að koma á meiri festu og auð- velda okkur að nýta þau tækifæri til meiri málefnalegrar samstöðu sem nú gefast ef A-flokkamir sam- einuðust. Samstaða þeirra í milli myndi gefa þeim tækifæri til þess að gera upp við fortíðina, varpa af sér fjötrum gamalla tíma. Slík breyting gæti opnað nýja möguleika í stjómmálum. Slíkur samrani myndi leiða til þess að við fengjum annan flokk á stærð við Framsóknarflokkinn. Þá væri komið nýtt flokkamynstur. Þó að ég harmi í sjálfu sér ekki sundurlyndi andstæðinganna virðist ýmislegt benda til þess að þeir séu með ráðleysi sínu að glutra niður tækifæri til þess að verða þátttak- endur í að koma hér fram mark- verðum breytingum og treysta stjórnarfarið í sessi. í dag elur smæð þessara flokka á tortryggni og viðkvæmni og hindrar þá í að nýta möguleika til að takast á við ný verkefni á grandvelli fijálslyndra hugmynda. I þessu fari eru þeir alltof bundn- ir við gamlan tíma og gamlar úr- lausnir sem ekki eiga við lengur. Þess vegna hefði verið æskilegt að sjá raunveralegar breytingar og marktækar tilraunir til þess að koma á meiri samstöðu þarna á milli. Nú kunna ýmsir að spyija sem svo að hvort Sjálfstæðisflokkurinn þurfí ekki á einhverskonar grýlum að halda. Engum vafa er undirorpið að á meðan átökin vora hvað hörð- ust um einkarekstur eða opinberan rekstur og um varnarsamstarf eða hlutleysi að þær andstæður þjöpp- uðu mönnum saman. En þessir tímar era breyttir, aðstæðumar era nýjar og málefnalegur sigur sjálf- stæðisstefnunnar, sigur markaðs- kerfísins yfír sósíalismanum, gefa okkur miklu meiri möguleika til þess að standa saman og stuðla að víðtækri einingu og sáttum í þjóð- félaginu um þau verkefni sem bíða framundan. Og hvers þarfnast þjóð- in fremur? Og hveijum ber að sýna ábyrgð, ef ekki sjálfstæðismönnum? Opnum umræðuna innan Sjálfstæðisflokksins En Sjálfstæðisflokkurinn má ekki staðna í þessari stöðu. Við megum ekki miklast af því að hafa unnið sigur í málefnabaráttunni. Og við megum ekki telja okkur of öragg þó að við höfum sameinað flokkinn á ný og unnið sigur á innri vanda hans. Þvert á móti þurfum við að opna umræðuna innan flokksins og varpa skýrari Ijósi á viðfangsefnin sem framundan era og þau marmkmið sem við þurfum að keppa að. Stundum sætum við gagmýni fyrir að vera of miklir hagsmuna- gæslumenn fýrir tiltekna þjóðfé- lagshópa. Það megum við ekki láta verða að áhrínsorðum, þó að við teljum það vera skyldu okkar hér eftir sem hingað til að standa vörð um það sem vel hefur verið gert. Framundan era mikil verkefni á sviði umhverfísmála sem verða æ mikilvægari eftir því sem tækni- framfarirnar verða meiri. Hags- munir neytenda þurfa að fá jafn mikla athygli og hagsmunur fram- leiðendanna. Og í auknu alþjóðlegu samstarfi er brýnna en nokkra sinni áður að slá skjaldborg um tungu og menningararf íslendinga. Nýlega hafa verið birtar tölur um það að kaupmáttur launafólks sé á þessu ári hinn sami og fyrir tíu árum. Við megum ekki láta það gerast að við aldamót verði enn stöðnun í sókn okkar til bættra lífskjara. Atvinnuvegimir þurfa því að skila meiri arði. Hver króna sem fest hefur verið í islenskum atvinnufyrirtækjum þarf að gefa meira af sér á næstu áram en hún hefur gert til þessa. Hefðbundnar atvinnugreinar þurfa því að ganga í gegnum miklar breytingar og við verðum að plægja jarðveg fyrir nýjar greinar í at- vinnulífínu til þess að auka fjöl- breytni og stuðla að meiri stöðug- leika. Allt mun þetta hafa mikil áhrif og raska hagsmunum og stöðu ein- staklinga, fyrirtækja og byggða. Um það er góð samstaða í Sjálf- stæðisfiokknum að frekari byggða- röskun megi ekki verða. Við lítum svo á að það sé ekki hollt fyrir þró- un þjóðfélagsins að fólksflutningar verði jafn miklir og þeir hafa verið. Á hinn bóginn viljum við ekki stöðva eðlilega þröun. Við megum ekki snúast til varnar með aðgerðum sem þýða stöðnun í hefðbundnum atvinnugreinum. Öflug byggðastefna mun þess vegna grandvallast á nýjungum og breytingum en ekki bara varðstöðu um það sem verið hefur. Ég lít svo á að þær nýju pólitísku aðstæður sem era að myndast í kjölfar þeirra alþjóðlegu breytinga sem eiga sér stað eigi að auðvelda Sjálfstæðis- flokknum að hafa forystu fyrir umbótum og framsækinni stefnu- mótun til alhliða uppbyggingar, þátttöku í alþjóðlegu samstarfí og varðveislu menningararfs. Sá undirbúningur sem við eram í dag að hefja fyrir sveitarstjómar- kosningarnar í vor ræður miklu um þann árangur sem við munum ná og þá framtíð sem íslenska þjóðin á fyrir höndum. Við eram ekki í samkeppni við revíur andstæðinga okkar. Við ætlum okkur að berjast fyrir hugsjór.um okkar án hávaða en af festu og ábyrgð. Við trúum því að það sé íslensku þjóðinni til mestrar farsældar. Þrjátíu ára afmæli Fé- lags heyrn- arlausra Morgunblaðið/Þorkell Frá kaffisamsæti Félags heyrnarlausra í tilefni af 30 ára afinæli félagsins. FÉLAG heymarlausra á íslandi verður 30 ára á morgun, sunnu- dag, og hófst dagskrá af því tilefni í gær með kaffisamsæti í bækistöðvum félagsins að Klapparstig 28, en sérstök af- mælishátið verður á hótel Holiday Inn í kvöld. Undan- fama daga hefiir verið haldinn hér á landi fundur Norðurland- aráðs heyrnarlausra, sem Félag heyrnarlausra á Islandi gerðist aðili að árið 1972, en fúndinn sitja 11 fiilltrúar frá öllum Norðurlöndunum. Í ræðu sem Haukur Vilhjálms- son, formaður Félags heymar- lausra, flutti í kaffisamsætinu í gær kom fram, að fýrsti sigur í baráttumálum heyrnarlausra eftir stofnun félagsins hafí verið sá að árið 1964 fengu heymarlausir réttindi til að taka bílpróf. Hann sagði lítið hafa gerst í hagsmuna- málum heymarlausra á tímabilinu 1964-1972, en eftir að félagið gerðist aðili að Norðurlandaráði heyrnarlausra hafí barátta þess fyrir hagsmunamálum félags- manna hafíst. Haukur sagði að í tengslum við Norræna menningarhátíð heym- arlausra, sem haldin var hér á landi árið 1986, hefði í fyrsta sinn hafíst þjálfun táknmálstúlka hér- lendis og með því hefði skapast ný atvinnugrein. Mörg mál væra þó óleyst í sambandi við tákn- málstúlka, meðal annars mennt- un, lögverndun starfsins og spumingin um hver ætti að greiða fyrir þjónustu þeirra. Samskiptamiðstöð fyrir heym- arlausa er að sögn Hauks helsta verkefni Félags heyrnarlausra í dag, en sú stöð á að vera lykill að öllu er viðkemur samskiptum heyrnarlausra við heyrandi heim, til dæmis rannsóknir á táknmáli, undirbúningur námskeiða á tákn- máli fyrir alla og annast menntun túlka. FISKVERÐ A UPPBOÐSMORKUÐUM 9. febrúar. FISKMARKAÐUR hf. í Hafnarfirði Hæsta Lægsta Meðal- Magn Heildar- verð verð verð (lestir) verð (kr.) Þorskur 83,00 59,00 78,01 -19,679 1.535.159 Þorskur(óst) 78,00 75,00 76,81 1,418 108.916 Ýsa 96,00 72,00 87,72 10,161 891.411 Ýsa(ósl.) 82,00 79,00 81,76 0,547 44.725 Karfi 50,00 40,00 48,55 14,680 712.755 Samtals 63,96 63,768 4.078.881 Á mánudag verður meðal annars selt óákveðið magn af þorski , ýsu, steinbít og keilu úr Núpi ÞH og ýmsum bátum. FAXAMARKAÐUR hf. í Reykjavík Þorskur 71,00 76,14 13,294 1.012.188 Þorskur(óst) 70,00 71,31 12,625 900.313 Ýsa 91,36 50,00 3,965 362.248 Ýsa(óst) 86,00 65,00 80,09 5,502 440.644 Hlýri+steinb. 20,00 21,75 8,930 194.223 Samtals 64,31 49,963 3.212.996 í dag, laugardag, verður selt úr bátum og hefst uppboðiö klukkan 12.30. FiSKMARKAÐUR SUÐURNESJA hf. '■*'* •'t ■ - ' Þorskur 99,00 40,00 80,28 39,653 3.183.424 Ýsa 81,00 55,00 74,85 9,722 727.745 Karfi 35,00 15,00 31,28 3,251 101.668 Ufsi 32,00 14,00 30,99 1,667 51.676 Steinbitur 41,00 30,00 34,61 2,145 74.240 Samtals 71,11 60,977 4.336.074 I dag, laugardag, verður selt óákveðið magn úr línu- og netabátum. SKIPASÖLUR i í Bretlandi 5. til 9. febrúar. Þorskur 146,60 201,120 29.483.565 Ýsa 148,32 27,275 4.045.554 Ufsi 102,13 0,620 63.322 Karfi 94,51 0,615 58.121 Grálúða 152,57 14,550 2.219.963 Samtals 146,82 245,450 36.037.016 Selt var úr Bylgju VE í Hull 6. febrúar og Gullveri NS í Grimsby 8. febrúar. GÁMASÖLUR í Bretlandi 5. til 9. febrúar. Þorskur 142,06 401,678 57.060.316 Ýsa 145,79 332,935 48.540.067 Ufsi 83,43 12,593 1.050.642 Karfi 88,03 12,166 1.070.978 Koli 147,51 161,276 23.790.336 Grálúða 164,01 4,115 674.898 Samtals 144,40 998,553 144.186.065 SKIPASÖLUR í Vestur-Þýskalandi 5. til 9. febrúar. Þorskur 100,73 36,244 3.650.811 Ýsa 75,97 2,450 186.128 Ufsi 83,21 3,543 294.818 Karfi 113,72 405,264 46.086.032 Grálúða 120,38 0,135 16.251 Samtals 107,46 478,097 51.378.599 Selt var úr Vigra RE 5. febrúar, Skafta SK 7. febrúar og Hjörleifi RE 9. febrúar. Selt var úr öllum skipunum í Bremerhaven. Dómkirkjan: Far á bama- samkomur Barnasamkomur Dómkirkj- unnar á laugardögum kl. 10.30 eru nú hafhar á ný eftir áramót. Frá og með næsta laugardegi fer áætlunarbifreið frá horni Skúla- götu og Klapparstígs kl. 10 eftir markaðri leið að Dómkirkjunni. Nokkuð hefur verið spurt eftir ferðum fyrir börn sem um þröngar umferðargötur og langt eiga að sækja til kirkjunnar. Ákveðið hefur verið að bjóða upp á ferðir á barna- samkomurnar fram á vor. Það er ánægjulegt að geta nú bent foreldrum á þjónustu „kirkjubílsins“ og jafnframt eru börn í Dómkirkjusókn eindregið hvött til að sækja samkomurnar. Þær eru nú undir stjórn sr. Jakobs Ágústs Hjálmarssonar en meðal samstarfsfólks hans eru Haukur Ingi Jónasson, guðfræðinemi og Bára Elíasdóttir, kennaranemi. (Fréttatilkynning.) Verðlaunabik- ar í óskilum VERÐLAUNABIKAR úr silfri er í óskilum hjá RLR. Á hann er letrað „Nemendafélag GSV, handknattleiksmót." Keppt hefur verið um bikarinn frá 1965-1972 og eru einkenni sig- urvegaranna áletruð á gripinn. Áletrunin fyrir 1965 er JT III en 1972 hefur 4x unnið til bikarsins. Þeir sem kannast við grip þennan og geta gefið nánari upplýsingar era beðnir að hafa samband við RLR. GENGISSKRÁNING Nr. 28 9.febrúar 1990 Kr. Kr. Toll- Ein. Kl. 09.16 Kaup Sala Qangl Dollari 60,00000 60,16000 60,27000 Sterlp. 101,52000 101.79100 101,07300 Kan. dollari 50,14400 50,27800 50,63600 Dönsk kr. 9.3L590 9.33070 9.30450 Norsk kr. 9,29370 9,31850 9.29810 Sænsk kr. 9.82000 9.84620 9,84400 Fi. mark 15,21880 15,25940 15,24860 Fr. franki 10,57270 10,60090 10,68850 Belg. franki 1,71670 1,72130 1,72020 Sv. franki 40,29410 40,40160 40,57220 Holi. gyllini 31,86830 31,95330 31,94380 V-þ. mark 35,95290 36,04880 35,98210 ít. líra 0,04831 0.04844 0,04837 Austurr. sch. 5,10200 5,11560 5,11200 Port. escudo 0.40650 0.40760 0,40830 Sp. peseti 0,55380 0,55530 0,55510 Jap. yen 0,41394 0.413504T- írskt pund AB 0,42113 95.29500 95,54900 95,21200 DR (Sérst.) 79,74300 79,95560 80,09700 ECU, evr.m. loljgeng? lyrir lebrSw^láiugJngfl^ janúar. Sjálfvirkur símsvari gengisskráningar er 62 32 70.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.