Morgunblaðið - 25.04.1996, Blaðsíða 5

Morgunblaðið - 25.04.1996, Blaðsíða 5
MORGUNBLAÐIÐ FIMMTUDAGUR 25. APRÍL 1996 E 5 BIFROST fasteignasala o g s e Ij e n d « Vegmála 2«Sími 533-3344 j Fax 533-3345 Pdbni B. Abnamon, GuBmundur Bjöm Steinþórsson lögg. fasteignasaU, Sigfis Abnamon Æ Opið mánud. - föstud. kl. 9 -18. æ H Laugard. kl. 11-14. Sunnud. kl. 12-14 II Fjöldi annara eigna á skrá - Hafið samband. Stærri eignir Berjarimi - Góð lán. Mjög fallega inn- réttað 190 fm parhús á tveimur hæðum með innb. bflskúr. Fimm svefnherb. Rúmgóðar stofur, glæsilegt eldhús. Áhv. m.a. 5,4 millj. veðdeild. Skipti á einb. Verð 14,2 millj. ¦\ ¦.;.¦¦¦:¦¦¦¦:¦. :;¦¦:;.- '. ¦ .gV '".¦¦ ¦ ' '- V>' ¦¦ ¦: Verð 10-12 millj. Raðhús í Kópavogi. Mjög gott 166 fm raðhús við Álfhólsveg ásamt 38 jm bílskúr. 4 svefnherbergi, parket á stofum. Áhv. 6,5 millj. húsbr. Verð 10,8 millj. Bergstaðastræti. Fallegt og mikið endur- nýjað 152 fm einbýlishús sem er kjallari, hæð og ris ásamt litlum bílskúr. 3-4 svefnherb., tvær stofur, ný eldhúsinnrétting. Fallegt og sjarmer- andi hús. Áhv. 4,4 millj. Verð 12,9 millj. Logafold - Einb. Glæsilegt ca. 180 fm einbýlishús á einni hæð með innb. bílskúr. Fjögur svefnh., glæsilegt eldhús, rúmgóðar stofur. Fullbúin lóð. Áhv. 4,5 millj. Verð 15,2 mil Sogavegur - Einb. Einbýlishús á tveim- ur hæðum ásamt kjallara. Húsið er ca 130 fm ásamt 31 fm bílskúr. Nýlegt eldhús og bað, parket og flísar. Áhv. 3,6 millj. Verð 12,8 millj. Hraunbær - Raðhús. Fallegt 180 fm rað- hús á einni hæð ásamt 21 fm bílskúr. Stórar stofur, parket og marmari, laufskáli. Gott þvottahús og búr innaf eldhúsi. 4 svefnherb. Nýlegt þak. Áhv. 4,5 millj. húsbr. Verð 12,6 millp Arnartangi - Skipti. Fallegt 175 fm ein- býlishús á einni hæð, þrjú stór svefnherbergi og tværstofur. Mikið endurnýjað m.a. eldhús og baðh. [ bíiskúr er innr. vönduð studióíb. Skipti á ód. Áhv. 9,4 millj. veðd. og húsb. Verð 13.5 millj. Hlégerði - Kóp. Fallegt og gott ca 200 fm einbýlishús á þessum eftirsótta stað með innb. bílskúr. 5-6 herbergi, stórar stofur, stór- ar svalir yfir bílskúr. Verð 15,2 millj. Heiðargerði - Raðhús. Mjög fallegt og mikið endurnýjað endaraðhús á tveimur hæðum ásamt bilskúr. Fallegar stofur, garð- stofa, nýtt eldhús, þrjú góð svefnherbergi. Mjög góð eign. Skipti á sérhæð. Áhv. 6,2 millj. húsb. og fl. Álfhólsvegur - Nýlegt raðhús. Mjög fallegt ca 161 fm raðhús sem er hæð, kjall- ari og ris, með innb. bílskúr. Þrjú góð svefn- herb. Arinn í stofu, góð garðstofa. Áhv. 2,8 millj. Verð 12,5 millj. I Flatir - Einb. Fallegt og vel viðhaldið ein- I býlishús ca 190 fm á einni hæð með innb. bil- I skúr og 30 fm nýlegri sólstofu. 4 svefnherb. og I rúmg. stofur. Arinn. Verð 14,9 millj. Pálmi B. Almarsson Guhnundur Björn Steinþórsson lögg.fasteignasaU Sigfiís Almarsson Grettisgata - Einb. Töluvert endumýj- að 135 fm einbýlishús sem er kjallari, hæð og ris. Þrjú til fjögur svefnherb., rúmgóð stofa og borðstofa. Fallegt og sjarmerandi hús. Verð 10,9 millj. Hjarðarhagi - Hæð. Mjög góð ca. 130 fm hæð ásamt bílskúr. Þrjú svefnherb., góð stofa, eldhús, þvottahús í íbúð. Stórar svalir sem mætti yfirbyggja. Parket og flfsar. Verð 11,5 millj. Reykás. Rúmgóð og falleg 131 fm 5 herb. ibúð á tveimur hæðum. Fjögur svefnherb. rúmgóð stofa. Parket og flísar. Áhv. 4,6 millj. húsbr. og veðd. Skipti. Verð 10,3 millj. Verð 8-10 milli. Hlíðar - Neðri hæð. Mjög góð 103 fm neðri sérhæð ásamt bílskúr við Barmahlíð. Tvær stofur, tvö svefnherb. Parket. Skipti á stærri hæð. Verð 8.9 millj. Hraunbær - Aukaherb. Falleg og tölu- vert endurnýjuð 114 fm 4ra herb. íbúð á 1. hæð ásamt aukaherbergi á jarðhæð. Parket og flísar, nýleg innr. í eldhúsi. Skipti á 3ja í Hraunbæ. Áhv. 2,4 millj. Verð 8,4 millj. Langabrekka - Hæð. Mjög góð 105 fm efri sérhæð ásamt bílskúr. Þrjú svefnherb. Þvottahús í íbúð, eldhús með nýlegri innrétt- ingu. Áhv. 2,3 miilj. veðd. Laus - lyklar á Bif- röst. Verð 9,9 millj. Hrísrimi - Falleg. Mjög falleg ca 100 fm 3ja herb. íbúð ásamt stæði í bílskýli . íbúð sem er fallega innréttuð, parket og flísar. Þvottahús í íbúð. Áhv. 3,6 millj. húsbr. Verð 8,7 millj. Asgarður - Raðhús. Fallegt 129 fm rað- hús sem er tvær hæðir og kjallari. Gott eld- hús, stofa og fjögur herbergi með parketi, glæsileg suðurverönd með hárri skjólgirð- ingu. Áhv. 2,7 millj. langt.lán. Verð 8,3 millj. Háholt - Hf. Vorum að fá í sölu glæsi- lega innréttaða 104 fm 4ra herb. íbúð í nýju og glæsilegu fjölb. með lyftu. Parket og flís- ar. Stæði í bílskýli. Glæsilegt útsýni. Verð 9,5 millj. Réttarholtsvegur - Raðhús. Fallegt 109 fm raðhús. Húsiö sr mikið endurnýjað m.a. nýtt eldhús og baðherbergi, gluggar og gler. Þrjú svefnherb. og stofa með parketi. Ahv. 2,1 millj. húsb. og veðd. Verð 8,9 millj. Háaleiti - bflskúr. Falleg og björt 108 fm 4ra herbergja endaibúð með góðu útsýni. Stutt í leikskóla og skóla. Verð 8,5 millj. Breiðvangur. Falleg og mikið endurnýjuð 113 fm 5 herb. íbúð á 2. hæð. Eldhús er nýtt, baðið er fiíslagt, rúmgóðar stofur og herbergi. Parket, flísar og teppi. Skipti. Áhv. 3,6 millj. veðd. og fl. Verð 8,5 millj. Trönuhjalli - Skipti. Mjög góð og fal- lega innréttuð ca 90 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð i nýlegu húsi. Þvottahús í íbúð. Skipti á minni íbúð í Kópavogi. Áhv. ca. 1,2 miilj. hús- br. Verð 8,2 millj. Hringbraut - Hf. Mjög rúmgóð 137 fm efri sérhæð í Hafnarfirði. Stórar stofur, tvö rúmgóð svefnherbergi, þvottahús innaf eld- húsi, tvennar svalir. Stórkostlegt útsýni. Áhv. 4,4 millj. húsbréf og fl. Afb. 32 þús á mán. Verð aðeins 8,5 millj. Bogahlíð. Falleg ca 130 fm rúmgóð íbúð á 1. hæð. Þrjú góð svefnherb. fallegar stof- ur. Tvennar svalir. Parket og flísar. Skipti. Áhv. 2,3 millj. Verð 10 miilj. Verð 6-8 milli. írabakki. Sérlega falleg 3ja herb. íbúð á 1. hæð. Tvennar svalir, parket og fiisar, góðar innréttingar. Laus fljótlega. Verð 6,2 millj. Fornhagi - 1. hæð. Falleg og rúmgóð79 fm 3ja herbergja ibúð á 1. hæð í mjög góðu fjölbýlishúsi. Rúmgott eldhús og stofa, suð- ursvalír, tvö svefnherb. Stutt i skóla og aðra þjónustu. Verð 7,2 millj. Bogahlíð. Rúmgóð ca. 80 fm 3-4 herb. íbúð á 3. hæð í fjölbýiishúsi. Þrjú svefnherb. rúmgóð stofa, útsýni. Parket. Ahv. ca 3 m. húsbr. og veðd. Verð 6,9 millj. Rofabær - Góð lán. Glæsileg 3ja her- bergja endaíbúð á 3. hæð með sérinngangi. Fallegar innréttingar, flísalagt bað, parket á stofu, tvennar svalir, sólskáli. Áhv. 5,2 millj. veðd. Afb. 26 þ. pr. mán . Verð 8,1 miilj. Laugarásvegur - Lítil útb. Falleg og mjög áhugaverð 2ja herb. íbúð á 2. hæð í fjöl- býli. Rúmgóð stofa, gott eldhús og bað. Frá- bært útsýni, laus fljótlega. Áhv. 5,1 millj. veðd. og húsbr. Afb. 29.500 pr. mán. Verð 6,6 millj. Bugðutangi - Mos. Fallegt og vel skipu- lagt ca 100 fm raðhús á einni hæð ásamt 14 fm sólstofu. Húsið er laust. Tvö góð svefn- herb. rúmgóð stofa. Verð 8,4 millj. Kóngsbakki. Falleg 4ra herbergja íbúð á 3. hæð. Nýlega endurnýjað eldhús, parket á gólfum, flísalagt baðherbergi. Áhvilandi 2,2 millj. Verð 6.9 millj. Nýbýlavegur - Sérhæð Góð ca 75 fm 3ja herb. hæð ásamt bílskúr og aukaherbergi á jarðhæð. Sérinngangur, frábært útsýni. Rúmgóð stofa, gott eldhús, fallegt bað. Skipti. Áhv. 1,8 m. húsbr. og fl. Verð 7,9 millj. Vesturbær - Falleg. Vorum að fá í sölu fal- lega ca 90 fm 3-4 herb. ibúð við Bræðraborg- arstíg. Tvær samliggjandi stofur, tvö svefnher- bergi, nýleg innrétting í eldhúsi. Falleg íbúð, parket. Ahv. 3,1 millj. veðd. Verð 6,6 millj. Dúfhahólar. Rúmgóð 103 fm 4ra herbergja íbúð á 6. hæð í mikið endurnýjuðu fjölbýlishúsi. Þrjú góð svefnherb. og stofa, frábært útsýni. Laus fljótlega. Verð aðeins 7,5 millj. Nýleg í Vesturbænum. Falleg ca 80 fm 3ja herb. íbúð á 1. hæð í nýlegu húsi á eftirsóttum stað í Vesturbænum. Fallega inn- réttuð ibúð, tvö góð svefnherbergi. Áhv. 2,2 millj. veðd. Verð 6,9 millj. Smyrlahraun - Bflskúr Falleg ca 85 fm 3ja herb. íbúð á 1. hæð ásamt 28 fm bílskúr . Stutt í alla þjónustu. Áhv. 1,9 millj. Verð 7,3 millj. Snorrabraut - Ris. Hugguleg 90 fm ris- íbúð. Skiptist í tvö svefnherb., tvær stofur, og rúmgott eldhús. Nýlegt parket og gler. Suð- ursvalir, mikið útsýni. Verð 7,2 millj. Hraunbær - Mjög góð. Góð ca 1 oo fm 4ra herb. íbúð á 3. hæð i fjölbýli. Nýlegt eld- hús og nýtt baðh., rúmgóð stofa með park- eti. Klædd suðurhlið. Áhv. 3,8 millj. veðd. og húsbr. Verð aðeins 7,5 millj. Maríubakki. Falleg og rúmgóð 80 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð. Rúmgóð stofa, suð- ursvalir, tvö góð svefnherbergi, fallegt bað, þvottahús í íbúð. Áhv. ca. 1,6 millj. veðd. Verð 6,5 millj. Kaplaskjólsvegur Góð 3ja herb. íbúð á 2. hæð í góðu húsi í Vesturbæ. Parket o g flísar, eign í góðu ástandi. Verð 6,5 millj. Tunguheiði - Laus. Vel skipuiögð ca 100 fm íbúð á sléttri jarðhæð ásamt rúmgóð- um bilskúr. Rúmgóð stofa, tvö góð svefnher- bergi, fallegt bað, gott eldhús, þvottahús í íbúð. Verð aðeins 8,2 m. Flúðasel. Sérlega falleg 104 fm ibúð á 1. hæð. Fjögursvefnherbergi, nýlega endurnýj- að baðherbergi, Ijósar flísar á holi og eldhúsi, suðursvalir, stæði í bílgeymslu. Verð 8 millj. Furugrund - Laus. Falleg ca 75 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð. Stofa með parketi, stór- ar svalir, lagt fyrir þvottavél í íbúð. Áhv. 1,2 millj. veðd. Verð 6,5 millj. Kaplaskjólsvegur - Laus. Vorum að fá í sölu mikið endurnýjaða 3-4ra herb. ibúð á 1. hæð í þríbýli. Tvær stofur, tvö svefnherb. Parket. Áhv. 4,8 millj. húsbr. Verð 7,1 millj. Dalsel - Góð lán. Mjög rúmgóð ca 70 fm 2ja herb. íbúð á 3. hæð ásamt stæði í bílskýli. Rúmgott herbergi og stórt bað. Áhv. 3,5 millj. veðdeild, hér þarl ekki greiðslumat. Verð 6,2 millj. Kjarrhólmi. Falleg ca 90 fm 4ra herb. íbúð á 4. hæö. Þrjú svefnherbergí, góð stofa, mikið útsýni. Parket. Skipti á minni eign. Áhv. 3,5 millj. húsbr. og fl. Verð 7 milfj. Engjasel. Falleg og rúmgóð ca 100 fm íbúð á 2. hæð ásamt stæði í bílskýli. Nýtt parket. Þrjú góð svefnherb. Mjög rúmgóð stofa og eldhús. Áhv. 4,8 millj. Mjög gott verð 7,7 millj. Alftamýri - Lítil útb. Góð 3ja herb. íbúð á 3,hæð í fjölbýlishúsi. Rúmgóð stofa með suðursvölum, eldhús með góðum inn- réttingum. Áhv. 4,4 millj. húsbréf. Verð 6,5 millj. Hrísrimi. Mjög glæsileg 88 fm risíb. ásamt stæði í bílskýli. Rúmg. hjónaherb. Fal- legar innr. Parket. Ahv. 2,9 millj. húsbr. og 2,3 millj.lifeyrissjlán. Verð 7,9 millj. Túnin - Sérinngangur. Góð 3ja herb. íbúð á góðum stað í bakhúsi við Samtúni með sér inngangi og grónum garði. Áhuga- verð eign. Áhv. veðd. ca 3 millj. Greiðslub. 15. Þ. á mán. Verð 6 millj. Háholt - Ný íbúð. Vorum að fá í sölu glæsilega innréttaðar 2ja herb. íbúðir í nýju og glæsilegu fjölbýlishúsi með lyftu. Óvenju glæsilegar íbúðir, parket og flísar. Útsýni. Verð 6,2 mlllj. Bergstaðastræti 3-4 herb. íbúð á jarð- hæð í bakhúsi á þessum eftirsótta stað. Ný ofnalðgn og fl. Ótrúlegt verð aðeins 5,7 millj. Skólagerði - Skipti. Töluvert endurnýj- uð 2-3 herb. 60 fm íbúð á eftirsóttum stað í Kópavogi. Skipti á 3-4 herb. íbúð með bílskúr æskileg . Áhv. 2,9 millj. húsbréf. Verð 5,3 millj. Barónsstígur. Góð ca 60 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í góðu húsi á þes sum eftir- sótta stað. Tvö svefnherb., nýlegt bað, flisar. Áhv . 1,5 millj. Verð 4,9 millj. Hlíðarvegur - Kóp. Falleg 60 fm íbúð í fallegu þn'býlishúsi. Sérinngangur, stór stofa með parketi, rúmgott eldhús með viðarinn- réttingu. Áhv. 2,9 millj. húsbr. Verð aðeins 5,1 millj. Barmahlíð. Góð 2ja herb. íbúð í þríbýlis- húsi. íbúðin er hol, eldhús, svefnherbergi og bað. Gler nýtt svo og lausafög. Skemmtileg og hlýleg íbúð á góðum stað. Áhv. 1,6 millj. húsbr. og Isj. Verð 4,7 millj. Dvergabakki. Góð ca 70 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýlish. Falleg og áhugaverð íbúð. Ahv. 3,6 millj. Verð 6,1 millj. Jörfabakki - Gott verð. Rúmgóð ca 70 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í nýlega við- gerðu húsi. Rúmgóð stofa með parketi, tvö góð svefnherb. Áhugaverð ibúð á góðu verði. Verð aðeins 5,9 millj. Víkurás Mjög falleg ca 60 fm 2ja herb. íbúð á 4. hæð. Ibúðin er mjög skemmtilega inn- réttuð, parket og flísar. Ahv. ca 1,8 millj. veðd. Verð 5 millj. Verð 2-6 milli. Urðarholt - Mos. Sérlega falleg 65 fm íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli. Vandaðar innrétt- ingar, parket og flisar á gólfum. Góð timbur- verönd í suður. Áhv. veðd. og húsbréf 2.8 millj. Verð 5.950 þ. Hafnarfjörður - Mjög góð. Glæsileg 2ja herb. íbúð við Hörgsholt. Fallegt eldhús og stofa. Skipti á bíl koma sterklega til greina allt að 1 millj. Verð 5,8 millj. Þingholtin - Gott verð. Töluvert end- urnýjuð 2ja herb. íbúð á jarðhæð með sérinn- gangi. Nýleg innrétting í eldhúsi. Gluggar nýir svo og gler. Áhv . 1,8 húsbréf. Verð 3,6 millj. Einarsnes - Gott verð. Góö töluvert endumýjuð 63 fm 2ja herb. íbúð í fallegu par- húsi á þessum eftirsótta stað. Rúmgóð stofa, fallegt eldhús. Áhv. 2,7 m. húsb. og veðd. Verð 5,5 millj. Nýbycgingar Grasarimi - Sérhæð. Mjög vel skipu- lögð ca 200 fm hæð í rvíbýli. Stór herbergi og stofur. Innbyggður bílskúr. Skilast tilb. til inn- réttingar. Verð 10,3 millj. Grófarsmári. Falleg ca 180 fm parhús á tveimur hæðum með innb. bílskúr. Skilast fullbúin að utan og fokheld að innan. Frábært verð 8,9 millj. Hægt er að frá húsin lengra komin. Þetta er toppurinn í dag. Selás - Raðhús. Falleg og vel skipulögð ca 180 fm raðhús á tveimur hæðum ásamt bílskúr. Húsin skilast tiibúin til innréttingar eða lengra komin. Verð frá 10,8 millj. Klukkurimi. Fallegt og vel skipulagt 171 fm parhús á tveimur hæðum ásamt 28 fm innb. bílskúr. Húsið afh. fullbúið að utan og fokhelt að innan. Fjögur stór svefnherb. Verð 8,8 millj. Starengi - Einb. Fallegt og velhannað ca 150 fm einb. á einni hæð ásamt 27 fm bíl- skúr. 3-4 svefnherb. Húsið er tilbúið til af- hendingar, fullbúið að utan og fokhelt að inn- an. Verð 8,6 millj.- Raðhús í Mosfellsbæ. Mjög vel skipul. ca 130 fm raðhús með millilofti og innb. bíl- skúr. Húsið er tilb. til afh. fullbúið að utan, fok- helt að innan. Frábært verð aðeins 7,5 millj. Kaupendaskráin - Vantar eignir. Okkur bráðvantar eignir fyrir viðskiptavini okkar sem eru búnir að selja. • Rúmgóða hæð í Hliöum, Teigum eða þar í kring. / Hæð eða góða íbúð i Heimum eða Sundum. / Góða 3-4 herb. ibúð í lyftuhúsi, staðgreiðsla í boði. • Einbýli í Seljahverfí eða Stekkjum. / Hæðir og stærri ibúðir / 2ja og 4ja herb. íbúðir. Mikil sala - fjöldi kaupenda á skrá. EKKERT SKOÐUNARGJALD. GLEÐILEGT SDMAR Hálfhringur af gróðri ÞESSI gróðurskáli er skemmtilegur í laginu. Hann er hálf hringlaga með svo- litlu risi á þaki. I honum má eflaust upp- lifa mikla sumarstemmningu þegar sólin skín. Þetta er vel athugandi fyrir þá sem hyggja á gróðurskálabyggingu í sumar. Stigi sem sparar pláss ÞESSI stigi er heppilegur þar sem þröngt er. Hægt er að leggja hann upp að veggnum eins og myndin sýnir.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.