Morgunblaðið - 25.04.1996, Blaðsíða 4

Morgunblaðið - 25.04.1996, Blaðsíða 4
- 4 E FIMMTUDAGUR 25. APRÍL 1996 J MORGUNBLAÐIÐ ;jf* FLESTIR kjósa sér kjarrivaxinn stað fyrir sumarbú- staði sina en aðrir kjósa berangur og hrikalega feg- urð. Þessi bústaður er undir Brekkufjalli, sunnan Borgarfjarðar. Morgunblaðið/Theodór UNDIR Brekkufjalli í landi Skeljabrekku kúrir þetta hjólhýsi í fallegri umgjörð, en þaðan er mjög fallegt útsýni. EKKI eru margir bústaðir með torfþaki en þessi snotri bústaður er skammt frá Sleggjulæk í Stafholtstungum. Einbýlis- og raðhús Holtsbúð. Etnstaki.glæstl.240fm einbhús auk 75 fm bltsk. Húsiö ersérl. vandað, 4 góð svefnherb. Parket. JP- fnnr, Arirm. Fattegur garð skáii. Fráb. staðsetn. Góður garður. Mikið útsýni. Sjón er sðgu ríkari. Sæviðarsund - raðhús. Mjög fallegt og vel skipul. raðhús á einni hæð ásamt innb. bílsk. Húsið er allt hið vand- aðasta með góðum innr. Því fylgir garð- hýsi sem er i algjörum sérflokki. Sjón er sögu ríkari. VTtastígur - einb. míwö end- urn. sérlega failegt 120 fm bak hús á tveimur hæðum. Húsið sem er stein- hús er í mjög góðu ástandi. Nýtt park- et, rafm., lagnir, gler og gluggapóstar. Fráb. staðs. Selvogsgmnn. Sérlega fallegt ein- bhús á þremur pöllum. Góðar stofur. 4 svefnh. m. parketi. Einstakl. góð staðs. Nesbali. Fallegt sért. vandað og vel við haldíð 162 fm einbh. á einni hæð ásamt 47 fm bílsk. Marmarafiís ar. JP-innr. Arinn í stofu. Skjólgóöur garöur. Heitur pottur. Rauðihjalli - raðh. Einstaklega gott 209 fm raðhús ásamt innb. 32 fm bíl- sk. Eignin er öll hin vandaðasta. 4 góð svefnherb. Rólegur og veðursæll staður. Mikið útsýni. Verð aðeins 12,9 millj. Rauðalækur - 2 íb. Gott iso fm parhús m. 2 íb. og bílsk. Báðar eignirnar m. sérinng. Önnur 130 fm, hin 50 fm. Mögul. skipti á 3ja-4ra herb. á svipuðum slóðum. Verð aðeins 13,5 millj. Hraunbær - parhús. Einstaki. gott og vel skipul. raðhús á einni hæð ásamt bílsk. Húsinu hefur verið vel við haldið og er allt hið vandaðasta. Flisar, parket, JP-innr., góður arinn í stofu, 4 svefnh. Sérlega sólríkur og vel afgirtur garður. Áhv. 1,6 m. Raufarsel - endaraðh. Mjög fallegt og gott 239 frn enda raðh, á tveimur hæðum ásamt ca 100 fm aukarými í innr. risl. Vandaðar innr. Parket. Viðarkiætt toft. Góður afgirtur suðurgarður. Innb. bitskúr. Brekkutangi - MOS. Sérlega gott 228 fm endaraðh. á tveimur hæðum ásamt miklu rými í innr. kj. 5 rúmg. svefnh. Bjartar stofur. Sauna og lítil sund- laug i kj. Mögul. á aukaíb. Sérinng. í kj. Góður sólpallur i garði. Verð aðeins 12,5 millj. Ásgarður - laust strax. Gott 110 fm raðh. á þessum eftirsótta stað. 4 svefnh. Nýtt rafm. Nýtt gler. Áhv. byggsj. 3,5 millj. Lyklar á skrifst. Búagrund - parh. Nýtt séri. gott ca 90 fm parh. til afh. nú þegar fullfrág. að utan sem innan. Vandaðar innr. Verð aðeins 6,9 millj. Stekkjarhvammur - Hf.MJög gott ca 200 fm raðh. ásamt 24 fm bfl- skúr. Flísar, parket. Vandaðar innr. 4 góð svefnh. Mtkið nýtilegt aukarými í risi. Áhv. byggsj. 2 mUlj. Skíptí á minna. Þingasel. Glæsil. og vei staðsett ca 350 fm einbhús á tveimur hæðum. Tvöf. bílsk. Gert ráð f. 2ja herb. íb. á neðri hæð. Fallegur garður m. sólverönd og sund- laug. Gott útsýni. Veðursæld. Verð 17,8 miilj. Keilufell. Gott 2ja hæða einbýli ásamt bilskúr. Hús i góðu ástandi. 4 rúmg. svefnh. Ræktaður garður. Eftirsótt eign. V. 11,5 m. 5 herb. og sérhæðir Sólheimar - sérh. Mjög góð og vel skipul. 130 fm sérhæð ásamt bilsk. Ibúðín sem er mikið endurn. er öll hin vandaðasta. 3 góð svefnherb. með skáp- um. Nýtt þak. Gott hús á góðum stað. Rauðalækur. Glæsil. mikið endurn. 135 fm parh. á tveimur hæðum ásamt 33 fm bílsk. Nýtt rúmg. eldh. Parket, flísar. Áhv. ca 3,0 millj. FJÁRFESTING FASTEIGNASALA M Sími 5624250 Borgartúni 31 Opuð mánud. - föstud. kl. 9-18, laugard. kl. 11-14. Hilmar Óskarsson, Sigurður Jónsson. Lögfr.: Pétur Þ. Sigurðsson hdl. Ystasel. Góð vel um gengin neðri sér- hæð í tvíb. ásamt góðum bilsk. Parket. 3 svefnherb. Verð 8,5 millj. Víðihvammur - KÓp. Sérlega vel staðsett, mikið endurn. 5 herb. 121 fm efri sórhæð asamt 35 frrt bítsk. 4svefnherb. Búrog þvhúsinnaf eld- húsi. Búið að ktaeöa húsið. Góður garður. Áhv. 6 millj. Skaftahlíð. Sértega fatleg og vet skiþui. ib. á efstu hæð í fjðlbýii. Sig- valdahus. Nýtt Merbau-parket. Nýtt eldhús. Flísar. Nýtt bað. Fráb. staðs. Áhv. byggsj. 3,4 miHj. Verð 8,9 miHi. 3ja herb. Mávahlíð. Sérlega góð ca 100 fm neðri hæð í þribýli. Nýstandsett eldh. 3 góð svefnherb., sólrík stofa. Suðursv. Nýtt gler og gluggar. Verð 8,5 millj. 4ra herb. ÁlftahÓlar. Einstakl. falleg og vel skipul. 110 fm ib. á 7. hæð í lyftuh. 3 rúmg. svefnherb., tengt f. þvottavél á baðh., stór og björt stofa. Fráb. útsýni. Góður bílsk., 3ja fasa rafrh. Kjaritlólmi. Mjög falleg og björt 112 fm endaíb. á 2. hæð. 3 góð svefnherb., búr innaf eldh., þvhús I íb. Nýl. parket á allri íb. Góðar suðursv. Fráb. útsýni yfir Fossv. Húsið klætt m. Steni. Skipasund. Mjög falleg mlkið endurn. 3ja herb. íb. á 1. hæð í góðu fjötb. Nýtt bað og etdh. Nýtt parket. 2 stór svefnherb: Mikil lofthæð. Áhv. 3,5 millj. Miðleiti. Sért. gla»fl..124 fm íb. á 1. hæð ásamt stæði í bitgeymslu. Vandaðar ínnr. 3 góð svefnherb. m. parketi og skápum, stór og björt sto- fa, sólskáli og suðursv. Hamraborg. Björt og rúmg. 96 fm íb. á 3. hæð ásamt stæði í bílg. 3 góð svefnherb., nýl. innr., tengt f. þvottavél á baði, sameígn nýstandsett. Reynimelur. Vlrkilega vönduð og góð 95 fm endaíb. á þessum eftirsótta stað. Stórar stofur, 3 svefnherb., parket. Stórkostl. útsýni. Hraunbær. góö 108 fm ib. éi. hæð ásamt aukaherb. í kj. Parkeí. Góðar innr. Ath. skipti á minna. Kríuhólar - kjarakaup. góö ca 80 fm íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. Tengt fyr- ir þvottav. á baði. Lokaðar svalir. Verð aðeins 5 millj. DÚfnahólar. Vorum að fá góða 3ja herb. íb. á 7. hæð í nýstandsettu fjölb- húsi. Hagst. verð. Laus fljótl. ÁstÚn. Björt og góð ca 80 fm ib. á 1. hæð i fjölb. 2 svefnh. og góð stofa m. vestursv. Hús og sameign í góðu ástandi. Þvottah. á hæð. Hagst. verð 6,4 millj. Kleppsvegur. Mjög rúmg. og falleg 3Ja herb. íb. á 4. hæð í lyftuh. Nýl. park- et. Stórt eldh. og rúmg. svefnherb. Tengt 1. þvottavél á baði. Áhv. 4,3 millj. Asparfell. 90 fm vel skipul. ib'. á 1. hæð í lyftubl. Sameign nýstands. Róleg- ur og góður staður. Skipasund - 3ja. Sóri. björt og góð 80 fm lítið niðurgr. 3ja herb. íb. 2 rúmgóð svefnherb. Nýtt parket, nýtt gler og póst- ar. Stór lokaður gróinn garður. Sameign í góðu ástandi utan sem innan. Hraunbær. Góð og vel umg. 80 fm íb. á3. hæð. Björt ib. Sólríkarsuö- ursv. Áhv. byggsj. 3,8 mHlj. Hag stætt verð. Keilugrandi - 3ja-4ra herb. Mjög falieg og vel skipulögð 100 fm endaíb. á 1. hæð ásamt stæði í bíl- geymslu. Góð innr. Parket. Tvenn ar svallr. Hvassaleiti. Björt og vel skipul. 100 fm ib. á 3. hæð ásamt bílsk. 3 svefnherb., flisar, parket. Suðursv. Stórkostl. útsýni til suðurs yfir útvarpshúsið. Áhv. 5 milíj. Fluðasel. Björt og rúmg. 4ra herb. íb'. á 2. hæð ásamt stæði ? bfla geym- slu. Nýl. parket. Goðar innr. Sameign nýstandsett. Áhv. ca 4 millj. ÆSUfell. Mikið endurn. 87 fm íb. á 3. hæð. Glæsil. sérsmiðaðar innr. Stórt og gott eldhús, nýjar flísar. Parket. Áhv. 2,8 millj. Hagst. verð. 2ja herb. Maríubakki. Einstakl. falleg vönduð og vel um gengin 68 fm íb. á 1. hæð. Góð staðsetn. Sameign nýstands. Rekagrandi. Björt og góð 57 fm íb. á jarðhæð. Vandaðar innr. Parket. Flísar. Búr og þvhús innaf eldhúsi. Sér suðvest- urgarður. Sameign í góðu standi. Verð 5,3 millj. Áhv. 1,5 milij. Eyjabakkí. Falleg og björt endaib. á 3. hæð. Vandaðar innr. Nýtt parket. Sam- eign nýstandsett að utan sem innan. Fráb. óhindrað útsýni yfir Elliðaárdalinn. Einarsnes. Mikið endum. og sór- lega góð 2ja herb. íb. ítvíb. í ná gren- ni við Háskolann. Sérinng. Verö að- eins 4,B millj. Háaleitisbraut. Björt og rúmg. 68 fm 2ja herb. íb. á 3. hæð. ib. er í góðu standi sem og sameign. Suðursv. Mikið útsýni. Tjarnarmýri - Seltjn. Ný og vönduð íb. á jarðh. ásamt stæði í bilag. í húsinu. Góð íb., góð staðsetn. Áhv. 2,5 millj. Austurströnd. Vei meö farin íb. á 3. hæð ásamt stæði í bífa geymslu. Vandaðar eikarinnr, Parket á gólfum. Rúmg. svefnherb. Stórar svalir. Mtkið útsýni. Áhv. byggsj. 1,6 millj. Laus fljóU. Frostaf old. Björt og falleg íb. á jarð- hæð ásamt stæði í bílgeymslu. Parket. Þvottah. i íb. Vandaður sólpallur. Áhv. 3,4 millj. byggsj. Verð 5,9 millj. Nýiar íbúðir Smárarimi - tvær íb. I smíðum gott 253 fm tveggja íb. hús með innb. 30 fm bílsk. Stærð ib". 67 fm og 156 fm. Hús- ið afh. fullfrág. að utan og rúml. fokh. að innan. Flétturimi - 3ja herb. - bíl- geymsla. Sérl. glæsil. fullb. 96 fm íb. ásamt stæði i bílageymslu. Þessi vand- aða og vel skipul. ib. er til afh. strax. Verð 8,5 millj. Sjón er sögu rfkari. Til sýnis þriðjudag kl. 17.30-18.30. Klukkurimi - parhús. Vel skipulagt ca 190 fm parhús á tveimur hæðum ásamt bílsk. Afh. fokheld að innan eða tilb. undir trév. Lindasmárí. Góð 57 tm íb. tnb. u. trév. eða tengra komin í góðu fjölb. f Smárahv., Köp. Verð S,4 mlllj. Nesvegur - sérhæðir. Góðar efri og neðri sérh. í tvíbýli á góðum stað við Nesveginn. Ib. eru 110 og 125 fm. Seljast tilb. u. trév. eða lengra komnar. Teikn. og nánari uppl. á skrifst. Tjarnarmýri - Seltjn. Nyi ar, glæsilegar 3ja og 4ra herb. ibúðir með stæði í bílageymslu (tnnari gehgt). \fendáðar innr. Goð tæki. Fllsaiögð baðherb. Vönduð sameign. Frág. lóð. fb. eru tilb. tii afh, nú þega Arnarsmári - Nónhæð. Fai- leg 4ra herto. ib. é þessum eftir sotta stað. Sérsmfðaðar vandaðar íslenskar innréttingar. Míkið útsýni. Tii afh. fíjót- lega. Aðeins ein fb. eftir. Teikn. og nánari uppl. á skrifst. • Nesvegur. Giæsiteg ný 3ja herb, futlb. fb. á jarðhæð í nýju og fallegu húsi á elnum besta stað i Vesturbas. Ttl afh. strax. Annað SÖIutum. Mjög ve! staðsettur sölu- turn ásamt húsn. til sölu. Góð velta. Hagst. skipting. Allar nánari uppl. veittar á skrifstofu. Sumarbústaður. Góður bústaður i landi Möðruvalla í Kjós til sölu. Búst. er í góðu ástandi og með öllum helstu þæg- indum. Hagst. verð. Gullsmári 5 - Kóp. - fallegar íbúðir á góðu verði Nýjar ibúðir. 3jaherb. frá 7.150 þús. 4ra herb. frá 7.950 þús. Fullbúnar án gólfefna. Ýmsir möguleikar á efnisvali innréttinga. 8 hæða lyftuhús. Fáið uppl. um frágang og gæði hússins. Byggingaraðili Byggingafélag Gylfa og Gunnars. Starengi 24-32 - Grafarvogi tt%~%> : " T Sérinngangur I hverja íbúð. T Vandaður frágangur. T 2ja hæða hús. T Góð greiðslu kjör. Mjög hagst. verð. 3ja herb. 84 fm 6.950.000 4ra herb. 99 fm 7.900.000 Byggingaraðili: Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Aukin þjónusta við bú- staða- eigendur í Borgar- firði Borgarnesi. Morgtinblaðið. MARKAÐSRÁÐ Borgarness hefur nú komið á fót í Borgarnesi sér- stakri upplýsingamiðstöð fyrir nú- verandi og verðandi sumarhúsaeig- endur í Borgarfirði. Markmiðið er að fólk geti á einum stað fengið allar upplýsingar um nýja bústaði, lóðir, bústaði á söluskrá og alla þá þjónustuaðila sem tengjast sumarhúsaeigendum. I Borgarfjarðarhéraði eru í dag um 1200 sumarbústaðir, sam- kvæmt upplýsingum frá Fast- eignamati ríkisins og fer þeim ört fjölgandi. Flestir kjósa sér kjarri- vaxið umhverfí með góðu útsýni fyrir bústaði sína. Á undanförnum árum hefur samt töluvert verið byggt af bú- stöðum á lítt grónu landi þar sem berangur og hrikaleiki í bland við skjól og gott útsýni, virðist hafa ráðið staðarvalinu. Þar er þó ekki alls kostar rétt að tala um sumarbústaði því húsin sem byggð eru í dag eru vel ein- angruð heilsárshús og mörg því notuð af og til allt árið. I flestum húsum er rafmagn og rennandi vatn og margir sem eiga þess kost, eru að tengjast hitaveitu og setja upp heita potta við bústaði sína. Upplýsingamiðstöð Til að auka þjónustu við sumar- húsaeigendur hefur Markáðsráð Borgarness nú komið á fót í Borgarnesi sérstakri upplýs- ingamiðstöð sem er staðsett í hús- næði Markaðsráðs að Borgarbraut 59 í Borgarnesi. Sérstakur starfs- maður, Magnús Jónsson, hefur verið ráðinn til þessa verkefnis. Að sögn Guðrúnar Jónsdóttur, framkvæmdastjóra Markaðsráðs Borgarness, hefur það hingað til starfað eingöngu í Mýrasýslu en ákveðið var að færa starfsemi fé- lagsins út, þannig að það nái einn- ig yfir Borgarfjarðarsýsluna. Sagði Guðrún þetta vera tilraun til að auka þjónustu við fjölmenn- an hóp sumarhúsaeigenda í Borg- arfirði og þá sem hug hefðu á að koma sér upp bústað í Borgarfirði. Þá yrði þessum aðilum einnig kynnt verslun og þjónusta og 511 skipulögð sumarhúsasvæði í héraðinu. Kvaðst Guðrún vonast til þess að með þessu átaki mætti auka hlutdeild borgfirskra iðn- aðarmanna og fyrirtækja i þjón- ustu við vaxandi hóp sumarhúsa- eigenda í Borgarfirði. Þetta ætti jafnt við um ný og notuð sumarhús, viðhald þeirra, jarðvegsvinnu, auk upplýsinga um gjaldtöku sveitarfélaga svo nokk- uð væri nefnt. Þá væri nýkomin út nýstárleg þjónustuskrá „Út vil ek", sem að Markaðsráð sendi öll- um sumarhúsaeigendum í Borgar- firði.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.